W bydgoszczyPobieranie 1,25 Mb.
Strona1/10
Data23.10.2017
Rozmiar1,25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Zamawiający:
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA

W BYDGOSZCZY

85 – 094 BYDGOSZCZ, ul. M. Skłodowskiej – Curie 9; tel. (0-52) 585–40–00,

fax (0-52) 585-40-76

strona internetowa: www.jurasza.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SU/NLZ/361-1/59-16

na:


dostawę sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego ( w tym: Zestawy do podawania diet dojelitowych, Igły jednorazowe do neuroendoskopu Aesculap, Klisy tytanowe do posiadanych aplikatorów laparoskopowych wielorazowych Aesculap, ustniki jednorazowe, pałeczki w probówce, zgłębnik gastrostomijny typu G-Tube, zestawy do dializ wątrobowych do aparatu MARS, będącego na wyposażeniu Zamawiającego, proteza biologiczna rozwidlona typu Bio-Integral, kapturki do usuwania ciał obcych, płytki do przeszczepu skóry, prowadnik stalowy J 0,038 x 70 cm – naczyniowy, strzykawka enteralna Enfit, łącznik do zestawu perfuzyjnego, syntetyczny substytut kostny, przenośnik taśmowo – rolkowy, Klin rozpierający nogi po wszczepieniu endoprotezy, stabilizator do głowy do noszy i desek ortopedycznych, deska ortopedyczna, asortyment do Cusa – Exel, maski anestezjologiczne krtaniowe, akcesoria do hipotermii, implanty służące do plastyki kości sklepienia i podstawy czaszki, po urazach i guzach, aplikator i kleszcze, endoproteza stawu śródręczno paliczkowego i międzypaliczkowego, zestaw do rekonstrukcji ACL, zszywki do łękotki)”
(Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 33140000-3)


 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm., Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) zwanego dalej ustawą, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty w wysokości 135.000 euro.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego ( w tym: Zestawy do podawania diet dojelitowych, Igły jednorazowe do neuroendoskopu Aesculap, Klisy tytanowe do posiadanych aplikatorów laparoskopowych wielorazowych Aesculap, ustniki jednorazowe, pałeczki w probówce, zgłębnik gastrostomijny typu G-Tube, zestawy do dializ wątrobowych do aparatu MARS, będącego na wyposażeniu Zamawiającego, proteza biologiczna rozwidlona typu Bio-Integral, kapturki do usuwania ciał obcych, płytki do przeszczepu skóry, prowadnik stalowy J 0,038 x 70 cm – naczyniowy, strzykawka enteralna Enfit, łącznik do zestawu perfuzyjnego, syntetyczny substytut kostny, przenośnik taśmowo – rolkowy, Klin rozpierający nogi po wszczepieniu endoprotezy, stabilizator do głowy do noszy i desek ortopedycznych, deska ortopedyczna, asortyment do Cusa – Exel, maski anestezjologiczne krtaniowe, akcesoria do hipotermii, implanty służące do plastyki kości sklepienia i podstawy czaszki, po urazach i guzach, aplikator i kleszcze, endoproteza stawu śródręczno paliczkowego i międzypaliczkowego, zestaw do rekonstrukcji ACL, zszywki do łękotki), określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

  2. Przedmiot zamówienia obejmuje 26 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z nich winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji i inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm)

  2. Transport oferowanych wyrobów musi odbywać się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

  3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy, w formie elektronicznej na adres e-mail: a.rogoz@jurasza.pl, formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ uwzględniającego wszystkie kody – numery katalogowe do wszystkich oferowanych wyrobów (dotyczy również wszystkich oferowanych rozmiarów).

  4. Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy w części nr 21-24 (załączniku nr 2 do SIWZ)

  5. Zamawiający wymaga podpisania umowy depozytu w części nr: 21, 23- 25. Wykonawca zobowiązany jest do wstawienia depozytu w ciągu 5 dni roboczych od dnia obowiązywania umowy w ilości wskazanej w załączniku nr 2 do SIWZ.

  1. Dotyczy części nr 1: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w części 1 zestawu do podawania diet dojelitowych, Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy - 3 szt. pomp perystaltycznych przeznaczonych do żywienia enteralnego, w pełni kompatybilnych z wyżej opisanymi zestawami do podawania diet dojelitowych. Użyczenie pomp powinno się odbyć wg poniższego:

* 2 szt. pomp należy przekazać na wyposażenie Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej z dniem rozpoczęcia umowy do części nr 1

* 1 szt. należy dostarczyć do SU nr 1 dopiero na wyraźne zgłoszenie Zamawiającego, które będzie dokładnie określać miejsce przeznaczenia pompy. , zgodnie z warunkami wzoru umowy przedłożonego przez Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ (dot. powyższej części).  1. Zamawiający wymaga, aby dla części 1-20, 22, 26 oferowane wyroby były fabrycznie nowe oraz w chwili dostawy posiadały trwałość materiałowo-użytkową nie krótszą niż 80% czasu ważności określanego przez wytwórcę.

  2. Zamawiający wymaga, aby dla części 21, 23-25 oferowane wyroby były fabrycznie nowe oraz w chwili dostawy posiadały trwałość materiałowo-użytkową nie krótszą niż 50% czasu ważności określanego przez wytwórcę (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

  3. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego wezwanie atestów, świadectw rejestracji i innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.

  4. Zamawiający wymaga oświadczenia o posiadaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami punktu 9.10 Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ).

  5. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zapoznali się i stosowali: „Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych” obowiązujące na terenie Zamawiającego, oraz „Zobowiązanie do zachowania poufności”, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do załącznika nr 5 do SIWZ (główne postanowienia umowy).

  6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, w takim przypadku składając ofertę, informuje Zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna