W bydgoszczyPobieranie 1,24 Mb.
Strona5/10
Data23.10.2017
Rozmiar1,24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową

- brutto: ........................................................... zł,

słownie: ........................................................ złotych

- w tym:

stawka podatku od towarów i usług ..................... %

wynikającą z formularza cenowego, stanowiącym załącznik do niniejszej oferty.


 1. Oferujemy termin dostawy dla:
części nr 1 - ….. dni roboczych

części nr 2 - ….. dni roboczych

części nr 3 - ….. dni roboczych

części nr 4 - ….. dni roboczych

części nr 5 - ….. dni roboczych

części nr 6 - ….. dni roboczych

części nr 7 - ….. dni roboczych

części nr 8 - ….. dni roboczych

części nr 9 - ….. dni roboczych

części nr 10 - ….. dni roboczych

części nr 11 - ….. dni roboczych

części nr 12 - ….. dni roboczych

części nr 13 - ….. dni roboczych

części nr 14 - ….. dni roboczych

części nr 15 - ….. dni roboczych

części nr 16 - ….. dni roboczych

części nr 17 - ….. dni roboczych

części nr 18 - ….. dni roboczych

części nr 19 - ….. dni roboczych

części nr 20 - ….. dni roboczych

części nr 21 - ….. godzin

części nr 22 - ….. dni roboczych

części nr 23 - ….. godzin

części nr 24 - ….. godzinczęści nr 25 - ….. godzin


Uwaga: Kryterium oceny ofert dla części 1-20, 22

 1. Oferujemy/nie oferujemy* Zamawiającemu możliwość zwrotu bądź wymiany towaru, w stanie nie noszącym śladów użytkowania, w okresie 30 dni od daty dostawy na koszt Wykonawcy bez podawania przyczyny.

Uwaga: Kryterium oceny ofert o którym mowa w pkt. 14.2.2 SIWZ.
/*niepotrzebne skreślić/


 1. Oferujemy/nie oferujemy* Zamawiającemu możliwość zamawiania towaru w dowolnej ilości sztuk (pojedyncze sztuki z opakowań zbiorczych), zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Uwaga: Kryterium oceny ofert o którym mowa w pkt. 14.2.2 SIWZ.
/*niepotrzebne skreślić/


 1. Oferujemy czas reakcji/odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie/monit Zamawiającego w sprawach istotnych, np. reklamacja/prośba o wystawienie korekty faktury/wymiana lub zwrot towaru i inne zgłoszone wątpliwości wymagające natychmiastowej reakcji nie dłuższy niż ….. dni roboczych.

Uwaga: Kryterium oceny ofert o którym mowa w pkt. 14.2.2 SIWZ.
Uwaga: Kryterium oceny ofert dla części 21, 23-25


 1. Oferujemy/nie oferujemy* Zamawiającemu możliwość fakturowania przez Wykonawcę zużytego sprzętu w dowolnej ilości sztuk (pojedyncze sztuki z opakowań zbiorczych) zgodnie z bieżącym zużyciem Zamawiającego.

Uwaga: Kryterium oceny ofert o którym mowa w pkt. 14.5.2 SIWZ.
/*niepotrzebne skreślić/


 1. Oferowane przez nas wyroby będą fabrycznie nowe oraz w chwili dostawy będą posiadały trwałość materiałowo-użytkową nie krótszą niż ….. % czasu ważności określanego przez wytwórcę.

Uwaga: Kryterium oceny ofert o którym mowa w pkt. 14.5.2 SIWZ.


 1. Oferujemy czas reakcji/odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie/monit Zamawiającego w sprawach istotnych, np. reklamacja/prośba o wystawienie korekty faktury/wymiana lub zwrot towaru i inne zgłoszone wątpliwości wymagające natychmiastowej reakcji nie dłuższy niż ….. dni roboczych.

Uwaga: Kryterium oceny ofert o którym mowa w pkt. 14.5.2 SIWZ.


 1. Oświadczamy, że:

  1. zapoznaliśmy się z warunkami przeprowadzanego postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz posiadamy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,

  2. cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,

  3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,

  4. akceptujemy główne postanowienia umowy, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej/ich zawarcia w stosownych terminach,

  5. akceptujemy postanowienia SIWZ,

  6. transport oferowanych wyrobów odbywać będzie się na koszt i odpowiedzialność wykonawcy,

  7. oferowane przez nas wyroby będą fabrycznie nowe oraz w chwili dostawy będą posiadały trwałość materiałowo-użytkową nie krótszą niż 80% czasu ważności określanego przez wytwórcę dla części 1-20, 22,

  8. oferowane przez nas wyroby stanowiące przedmiot zamówienia odpowiednio spełniają wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiadają wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji i inne dokumenty zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm)

  9. zobowiązujemy się do przedłożenia Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy na każde jego wezwanie atestów i świadectw rejestracji i innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, a określonych w pkt. 3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,,

  10. posiadamy niezbędną dokumentację techniczną, potwierdzającą parametry oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się do jej przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego,

  11. oferowane przez nas wyroby spełniają szczegółowe wymagania określone w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ),

  12. zapoznaliśmy się z „Zasadami środowiskowymi dla firm zewnętrznych” oraz „Zobowiązaniem do zachowania poufności” i zobowiązujemy się do ich stosowania.
 1. Częścią oferty są poniższe dokumenty:
  1. stanowiące załączniki do niniejszego formularza ofertowego:

Wyszczególnienie załączników

nr

Nazwa

strona oferty

1.

Formularz cenowy
2.

jednolity dokument
4.

inne (w tym pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy)…… 1. Oferta zawiera …….. stron kolejno ponumerowanych i trwale połączonych.

……….…………….………………………………….....

(data i podpisy przedstawicieli Wykonawcy)
Ozn. postępowania SU/NLZ/361-1/59-16 Załącznik Nr 2

do specyfikacji istotnychwarunków zamówienia
FORMULARZ CENOWY
Część nr 1: Zestawy do podawania diet dojelitowych *

L.p.

Przedmiot zamówienia

J. m.

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

Stawka

Wartość

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniu typu Pack i Easy Bag metodą grawitacyjną długość 180cm z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu n- luer lock/ Enfit

szt.

1000
2

Zestaw do podawania diet dojelitowych metodą grawitacyjną długości 180 cm z pustym workiem, komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu n - luer lock/ Enfit

szt.

200
3

Zestaw do podawania diet dojelitowych metodą grawitacyjną, uniwersalny (diety w opakowaniu typu Pack, Easy Bag, butelka)długość 180 cm z wymienną końcówką, komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu n- luer lock / Enfit

szt.

1000
4

Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniu typu Pack i Easy Bag przez pompę typu Applix Smart, długość 200 cm z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu n- luer lock / Enfit

szt.

1000
5

Zestaw do podawania diet dojelitowych przez pompę typu Applix Smart, długość 200cm z pustym workiem, komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu n - luer lock/ Enfit

szt.

200
6

Zestaw do podawania diet dojelitowych przez pompę typu Applix Smart, uniwersalny(diety w opakowaniach typu Pack, Easy Bag, butelka), długość 180 cm z wymienną końcówką, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu n- luer lock/ Enfit

szt.

2000
7

Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniu typu butelka 500ml i 200ml metodą grawitacyjną, długości powyżej 180 cm z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typ - pięciostopniowa końcówka stożkowa/ Enfit

szt.

1000
8

Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniu typu Pack metodą grawitacyjną, długości powyżej 180 cm z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typ - pięciostopniowa końcówka stożkowa/ Enfit

szt.

500
9

Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniu typu butelka 500ml i 200ml przez pompę typu Flocar 800, długości powyżej 180 cm, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typ - pięciostopniowa końcówka stożkowa/ Enfit

szt.

1000
10

Zestaw do podawania diet dojelitowych przez pompę typu Flocar 800 w opakowaniu typu Pack, długości powyżej 180 cm, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typ - pięciostopniowa końcówka stożkowa/ Enfit

szt.

1000
11

Poliuretanowy zgłębnik do żywienia dojelitowego, z niebieską linią kontrastującą w RTG, posiadający łącznik do żywienia centralnego i końcówkę z dwoma otworami oraz otworem kończącym przewód zgłębnika. Rozmiary: 6/60cm, 8/110, 10/110cm, 12/110cm

szt.

600
Wartość ogółem:

* Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy do części nr 1- 3 szt. pomp perystaltycznych przeznaczonych do żywienia enteralnego, w pełni kompatybilnych z wyżej opisanymi zestawami do podawania diet dojelitowych.

Użyczenie pomp powinno się odbyć wg poniższego:

* 2 szt. pomp należy przekazać na wyposażenie Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej z dniem rozpoczęcia umowy do części nr 1

* 1 szt. należy dostarczyć do SU nr 1 dopiero na wyraźne zgłoszenie Zamawiającego, które będzie dokładnie określać miejsce przeznaczenia pompy.

……….…………….………………………………….....

(data i podpisy przedstawicieli Wykonawcy)

Część nr 2: Igły jednorazowe do Neuroendoskopu


L.p.

Przedmiot zamówienia

J. m.

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

Stawka

Wartość

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1.

Igły jednorazowe do Neuroendoskopu

 

 
 

Dane setu FH604SU

Jednorazowy zestaw do atraumatycznego wprowadzania neuroendoskopu, kaniula składająca się z tępo zakończonego obturatora i wyskalowanej co 1 cm tulei prowadnicy, o średnicy wewn. 6,1 mm - 19 Fr – w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego troakarem o śr. zewn. 6,0 mm systemu wentrykuloskopu Minop; pakowany sterylnie, pojedynczo,


Szt.

50
Wartość ogółem:


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna