W bydgoszczy



Pobieranie 1,24 Mb.
Strona4/10
Data23.10.2017
Rozmiar1,24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

UWAGA: przekroczenie czasu realizacji zamówienia podczas realizacji umowy, spowoduje nałożenie na Wykonawcę wysokiej kary umownej. Wysoka kara jest restrykcyjna, gdyż czas realizacji zamówienia jest jednym z parametrów kryterium oceny ofert. Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy, aby pochopnie nie skracał czasu realizacji zamówienia, wyłącznie celem uzyskania większej liczby punktów.
14.2.3 Jeżeli Wykonawca zaoferuje „czas realizacji dostawy”:

 • dłuższy niż w zakresie części nr: 1 - 20, 22: 5 dni roboczych oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ;

 • krótszy niż w zakresie części nr: 1 – 20, 22: 2 dni robocze, Zamawiający wpisze ten termin do postanowień Umowy, natomiast dla celów oceny oferty uzna, iż Wykonawca zaoferował odpowiednio w zakresie części nr: 1 – 20, 22: 2 dni robocze

 • w przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w Formularzu oferty oferowanego czas realizacji dostaw, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny, wymagany przez Zamawiającego czas realizacji dostaw.

14.2.4 Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas reakcji/odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie/monit


Zamawiającego (pkt. 5 formularza ofertowego):

 • dłuższy niż 7 dni roboczych – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ;

 • krótszy niż 1 dzień roboczy - Zamawiający wpisze ten czas reakcji/odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie/monit Zamawiającego do postanowień Umowy, natomiast dla celów oceny oferty uzna, iż Wykonawca zaoferował 1 dzień roboczy;

 • w przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze czasu reakcji/odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie/monit Zamawiającego, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SIWZ.




 1. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 14.2, obliczona wg wzoru:

O = C + JDR - ostateczna ocena danej oferty

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena

JDR – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za jakość realizacji dostaw




 1. Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami dla części 21, 23 - 25, jakimi są:


cena brutto – 60 % oceny

jakość realizacji dostaw – 40 % oceny
* cena brutto to wartość ogółem wynikająca z kolumny nr 9 formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.


 1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:

   1. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem
    dla części 21, 23 - 25:

1) Jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystna lub równa się ofercie najmniej korzystnej – otrzymuje ona 0 punktów.

2) Jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów – równą wadze kryterium,

3) Jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium.

4) Jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a najkorzystniejszą) – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

C= (( Cmax – Cobl. ) / (Cmax - Cmin)) x WC

gdzie:


C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kategorii [C] Cena

Cmax – wartość najwyższa spośród złożonych ofert Wykonawców

Cobl. – wartość obliczana w danym kryterium

Cmin – wartość najniższa spośród złożonych ofert Wykonawców

WC – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 60 punktów.


   1. Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium jakość realizacji dostaw, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem
    dla części 21, 23-25:

Ilość punktów przyznanych za

jakość realizacji dostaw oferty badanej

JRD = ( --------------------------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj.40 %

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość

punktów za jakość realizacji dostaw


gdzie: JRD – wartość punktowa badanej oferty
Parametry podlegające ocenie dla części 21, 23-25:

L.p.

Parametry pożądane

Punktacja

1.

Czas realizacji uzupełnienia depozytu liczony w godzinach od momentu wysłania przez Zamawiającego protokołu zużycia.

Maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia:



10 pkt.

Deklarowany czas realizacji uzupełnienia depozytu w sytuacji nagłej potrzeby Zamawiającego, jednak nie przekraczający 48 h kalendarzowych. Informacja o pilnej dostawie winna być umieszczona w uwagach na protokole zużycia Zamawiającego.
24 h - 10 pkt.

30 h - 6 pkt.

36 h - 3 pkt.

48 h - 0 pkt.



2.

Możliwość fakturowania przez Wykonawcę zużytego sprzętu w dowolnej ilości sztuk (pojedyncze sztuki z opakowań zbiorczych) zgodnie z bieżącym zużyciem Zamawiającego.

Maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia:



5 pkt.

TAK („oferujemy”) - 5 pkt.

NIE („nie oferujemy”) - 0 pkt.



3.

Deklarowany termin ważności/przydatności do zużycia produktu w chwili dostawy do depozytu. Nie krótszy niż 50% trwałości materiałowo-użytkowej.

Maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia:



5 pkt.

Powyżej 80% pozostałego czasu od daty produkcji – 5 pkt.

Między 60%-80% pozostałego czasu od daty produkcji – 3 pkt.

Między 50%-60% pozostałego czasu od daty produkcji – 0 pkt.


4.

Jakość obsługi klienta - deklarowany czas reakcji/ odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie/ monit Zamawiającego liczony w dniach roboczych od momentu wysłanego zgłoszenia.

Maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia:



3 pkt.

Deklarowany czas reakcji/ odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie/ monit Zamawiającego drogą e-mail bądź fax i pocztą w sprawach istotnych np.:

- reklamacja

- prośba o wystawienie korekty faktury

- wymiana/zwrot towaru i inne zgłoszone wątpliwości wymagające natychmiastowej reakcji.


1-2 dni - 3 pkt.

3- 4 dni- 2 pkt.

5-6 dni - 1 pkt.

7 dni - 0 pkt.




* powyższe należy oświadczyć na druku formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) w punkcie 2 stosownie do części na którą została złożona oferta oraz w punktach 6-8.
UWAGA: przekroczenie czasu realizacji zamówienia podczas realizacji umowy, spowoduje nałożenie na Wykonawcę wysokiej kary umownej. Wysoka kara jest restrykcyjna, gdyż czas realizacji zamówienia jest jednym z parametrów kryterium oceny ofert. Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy, aby pochopnie nie skracał czasu realizacji zamówienia, wyłącznie celem uzyskania większej liczby punktów.
14.5.3 Jeżeli Wykonawca zaoferuje „czas realizacji dostawy”:

 • dłuższy niż w zakresie części nr: 21, 23 - 25: 48 godzin kalendarzowych oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ;

 • krótszy niż w zakresie części nr: 21, 23 - 25: 24 godzin kalendarzowe, Zamawiający wpisze ten termin do postanowień Umowy, natomiast dla celów oceny oferty uzna, iż Wykonawca zaoferował odpowiednio w zakresie części nr: 21, 23 - 25: 24 godzin kalendarzowe

 • w przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w Formularzu oferty oferowanego terminu realizacji zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia.

14.5.4 Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin trwałość materiałowo-użytkowej oferowanych


produktów w chwili dostawy (pkt. 7 formularza ofertowego):

 • krótszy niż 50% pozostałego czasu od daty produkcji - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ;

 • w przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w Formularzu oferty oferowanego terminu trwałości materiałowo-użytkowej, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SIWZ.

14.5.5 Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas reakcji/odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie/monit


Zamawiającego (pkt. 8 formularza ofertowego):

 • dłuższy niż 7 dni roboczych – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ;

 • krótszy niż 1 dzień roboczy - Zamawiający wpisze ten czas reakcji/odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie/monit Zamawiającego do postanowień Umowy, natomiast dla celów oceny oferty uzna, iż Wykonawca zaoferował 1 dzień roboczy;

 • w przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze czasu reakcji/odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie/monit Zamawiającego, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SIWZ.




 1. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 14.5, obliczona wg wzoru:

O = C + JDR - ostateczna ocena danej oferty

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena

JDR – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za jakość realizacji dostaw




 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów
  spełniająca wymagania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
  z  2015 r. poz. 2164 ze zm., Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) oraz niniejszej specyfikacji.

 2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
  przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
  spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
  złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy
  złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
  zaoferowane w złożonych ofertach.




 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY ORAZ W TRAKCIE JEJ TRWANIA

  1. Zamawiający zaprosi Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego. Jeśli termin wskazany w zaproszeniu nie będzie odpowiadał, Wykonawca musi zwrócić się do Zamawiającego niezwłocznie celem ustalenia innego terminu lub wskazać inny sposób podpisania umowy, np. przesłanie kurierem lub pocztą. Wykonawca jest zobowiązany do przybycia w podanym terminie, lub do niezwłocznego odesłania podpisanej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego (po uwzględnieniu okoliczności o których mowa powyżej). Brak jakiejkolwiek informacji, nie nadesłanie umowy w terminie czy też niestawienie się bez uprzedniego powiadomienia Zamawiający będzie traktował jako uchylanie się od podpisania umowy.

  2. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm., Dz. U. z 2016 r., poz. 1020).

  3. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego wezwanie atestów, świadectw rejestracji i innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, a określonych w pkt. 3.1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.




 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm., Dz. U. z 2016 r., poz. 1020).


 1. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY

 1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji tj. „Główne postanowienia umowy”.

 2. Przyjmuje się, że główne postanowienia umowy stanowiące załącznik 5 do niniejszej specyfikacji nie zakwestionowane pisemnie przed upływem terminu składania ofert, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania.




 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

 1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy w art. 180 – 198 ustawy i przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

 3. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 ustawy.




 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.
Załączniki:

 1. Formularz oferty

 2. Formularze cenowe

 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)

 4. Wykaz głównych dostaw

 5. Główne postanowienia umowy

Komisja przetargowa w składzie:


prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius

mgr Małgorzata Ptasznik-Rudnicka

Dagmara Sztorc

mgr Anna Rogóż

mgr Marcin Zabrocki

Żaneta Olszewska


przedkłada do zatwierdzenia niniejszą SIWZ, wraz z załącznikami.
Bydgoszcz, dn. .
Zatwierdził:
Dyrektor

Szpitala Uniwersyteckiego nr 1

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
/-/dr. n. o zdr. inż. Jacek Kryś
Ozn. postępowania SU/NLZ/361-1/59-16 Załącznik Nr 1

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia
SZPITAL UNIWERSYTECKI nr 1

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9



85-094 B Y D G O S Z C Z

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszonego w dniu 20.11.2016r w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2016/S 225-409798 przetargu nieograniczonego, ogłoszonego także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej www.jurasza.pl pod nazwą „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego ( w tym: Zestawy do podawania diet dojelitowych, Igły jednorazowe do neuroendoskopu Aesculap, Klisy tytanowe do posiadanych aplikatorów laparoskopowych wielorazowych Aesculap, ustniki jednorazowe, pałeczki w probówce, zgłębnik gastrostomijny typu G-Tube, zestawy do dializ wątrobowych do aparatu MARS, będącego na wyposażeniu Zamawiającego, proteza biologiczna rozwidlona typu Bio-Integral, kapturki do usuwania ciał obcych, płytki do przeszczepu skóry, prowadnik stalowy J 0,038 x 70 cm – naczyniowy, strzykawka enteralna Enfit, łącznik do zestawu perfuzyjnego, syntetyczny substytut kostny, przenośnik taśmowo – rolkowy, Klin rozpierający nogi po wszczepieniu endoprotezy, stabilizator do głowy do noszy i desek ortopedycznych, deska ortopedyczna, asortyment do Cusa – Exel, maski anestezjologiczne krtaniowe, akcesoria do hipotermii, implanty służące do plastyki kości sklepienia i podstawy czaszki, po urazach i guzach, aplikator i kleszcze, endoproteza stawu śródręczno paliczkowego i międzypaliczkowego, zestaw do rekonstrukcji ACL, zszywki do łękotki)” – nr postępowania SU/NLZ/361-1/59-16,
niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa Wykonawcy




Adres, siedziba




REGON

NIP

Nr telefonu

Nr faxu

Nr rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium




Adresy zamieszkania wspólników

(dotyczy spółki cywilnej)













1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna