W bydgoszczyPobieranie 1,24 Mb.
Strona2/10
Data23.10.2017
Rozmiar1,24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 7) USTAWY PZP UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ


 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej w rozumieniu art. 83 ustawy.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej części winna być pełna. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.

 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

 4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów, ani zastosować aukcji elektronicznej dla wyboru oferty.

 5. Zamawiający nie określa minimalnej ani maksymalnej liczby części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę. Oferta tego Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów w danej części zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Wymagany termin realizacji zamówienia sukcesywnie w terminie od 2 do 5 dni kalendarzowych (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od dnia złożenia zamówienia dla umowy głównej i od 24 godzin do 48 godzin (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od przesłania raportu zużycia w przypadku umowy depozytu w okresie:

- Dla części : 1 i 4 – dwudziestu miesięcy

- Dla części : 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 – dwudziestu czterech miesięcy

- Dla części : 5 – czternastu miesięcy

- Dla części : 23, 25 – dwudziestu ośmiu miesięcy- Dla części : 22, 24 – trzydzieści miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

  1. Dokonanie płatności będzie odbywać się przelewem w terminie do 60 dni, licząc od dnia prawidłowo wystawionych faktur, potwierdzonych przez osoby do tego upoważnione przez Zamawiającego.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

  1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy Pzp: z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy „wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)” i „który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków. opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać, za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności” oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

  2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1b ustawy, dotyczące:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków

 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków

 1. zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej jedną, lecz nie więcej niż trzy dostawy sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego (w tym: Zestawy do podawania diet dojelitowych, Igły jednorazowe do neuroendoskopu Aesculap, Klisy tytanowe do posiadanych aplikatorów laparoskopowych wielorazowych Aesculap, ustniki jednorazowe, pałeczki w probówce, zgłębnik gastrostomijny typu G-Tube, zestawy do dializ wątrobowych do aparatu MARS, będącego na wyposażeniu Zamawiającego, proteza biologiczna rozwidlona typu Bio-Integral, kapturki do usuwania ciał obcych, płytki do przeszczepu skóry, prowadnik stalowy J 0,038 x 70 cm – naczyniowy, strzykawka enteralna Enfit, łącznik do zestawu perfuzyjnego, syntetyczny substytut kostny, przenośnik taśmowo – rolkowy, Klin rozpierający nogi po wszczepieniu endoprotezy, stabilizator do głowy do noszy i desek ortopedycznych, deska ortopedyczna, asortyment do Cusa – Exel, maski anestezjologiczne krtaniowe, akcesoria do hipotermii, implanty służące do plastyki kości sklepienia i podstawy czaszki, po urazach i guzach, aplikator i kleszcze, endoproteza stawu śródręczno paliczkowego i międzypaliczkowego, zestaw do rekonstrukcji ACL, zszywki do łękotki) o łącznej wartości nie mniejszej niż:


Część nr 1 – 50 349,00 PLN

Część nr 2 – 9 072,00 PLN

Część nr 3 – 31 842,00 PLN

Część nr 4 – 1 980,00 PLN

Część nr 5 – 6 660,00 PLN

Część nr 6 – 6 804,00 PLN

Część nr 7 – 312 984,00 PLN

Część nr 8 – 49 896,00 PLN

Część nr 9 – 1 099,00 PLN

Część nr 10 – 1 360,00 PLN

Część nr 11– 302,00 PLN

Część nr 12 – 1 417,00 PLN

Część nr 13 – 786,00 PLN

Część nr 14 – 20 412,00 PLN

Część nr 15 – 6 457,00 PLN

Część nr 16 – 226,00 PLN

Część nr 17 – 6 501,00 PLN

Część nr 18 – 80 211,00 PLN

Część nr 19 – 23 814,00 PLN

Część nr 20 – 103 950,00 PLN

Część nr 21 – 1 323,00 PLN

Część nr 22 – 1 738,00 PLN

Część nr 23 – 2 079,00 PLN

Część nr 24 – 8 316,00 PLN

Część nr 25 – 4 762,00 PLN

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających , czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający oceni dokumenty wymienione w pkt. 7.2 a) SIWZ pod kątem spełnienia warunku opisanego powyżej.


  1. Wykonawcy występujący wspólnie:

- winni ustanowić pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zwarciu umowy w sprawie zamówienia,

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,

- warunki określone przez Zamawiającego muszą spełniać łącznie wszyscy uczestnicy konsorcjum,

- jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

 1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 b) ustawy, których opis został dokonany w pkt. 6 powyżej, Wykonawca jest obowiązany złożyć jednolity europejski dokument zamówienia zawierający informacje potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt. 6.2 SIWZ.

 1. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia – w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

 3. Na podstawie art. 25a ust. 6) ustawy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcjum, s.c.), jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto do oferty dołączą pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) pełnomocnika lub lidera upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym dokumenty wymienione powyżej muszą złożyć oddzielnie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. wszyscy uczestnicy konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej (dla przykładu: nie jest skuteczne złożenie przez konsorcjum lub spółkę cywilną jednego wspólnego jednolitego dokumentu).

 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 6.2 SIWZ, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przedstawienia następujących dokumentów:

 1. złożenia wykazu dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej, lecz nie więcej niż trzech dostaw sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego ( w tym: Zestawy do podawania diet dojelitowych, Igły jednorazowe do neuroendoskopu Aesculap, Klisy tytanowe do posiadanych aplikatorów laparoskopowych wielorazowych Aesculap, ustniki jednorazowe, pałeczki w probówce, zgłębnik gastrostomijny typu G-Tube, zestawy do dializ wątrobowych do aparatu MARS, będącego na wyposażeniu Zamawiającego, proteza biologiczna rozwidlona typu Bio-Integral, kapturki do usuwania ciał obcych, płytki do przeszczepu skóry, prowadnik stalowy J 0,038 x 70 cm – naczyniowy, strzykawka enteralna Enfit, łącznik do zestawu perfuzyjnego, syntetyczny substytut kostny, przenośnik taśmowo – rolkowy, Klin rozpierający nogi po wszczepieniu endoprotezy, stabilizator do głowy do noszy i desek ortopedycznych, deska ortopedyczna, asortyment do Cusa – Exel, maski anestezjologiczne krtaniowe, akcesoria do hipotermii, implanty służące do plastyki kości sklepienia i podstawy czaszki, po urazach i guzach, aplikator i kleszcze, endoproteza stawu śródręczno paliczkowego i międzypaliczkowego, zestaw do rekonstrukcji ACL, zszywki do łękotki) o łącznej wartości nie mniejszej niż :
Część nr 1 – 50 349,00 PLN

Część nr 2 – 9 072,00 PLN

Część nr 3 – 31 842,00 PLN

Część nr 4 – 1 980,00 PLN

Część nr 5 – 6 660,00 PLN

Część nr 6 – 6 804,00 PLN

Część nr 7 – 312 984,00 PLN

Część nr 8 – 49 896,00 PLN

Część nr 9 – 1 099,00 PLN

Część nr 10 – 1 360,00 PLN

Część nr 11– 302,00 PLN

Część nr 12 – 1 417,00 PLN

Część nr 13 – 786,00 PLN

Część nr 14 – 20 412,00 PLN

Część nr 15 – 6 457,00 PLN

Część nr 16 – 226,00 PLN

Część nr 17 – 6 501,00 PLN

Część nr 18 – 80 211,00 PLN

Część nr 19 – 23 814,00 PLN

Część nr 20 – 103 950,00 PLN

Część nr 21 – 1 323,00 PLN

Część nr 22 – 1 738,00 PLN

Część nr 23 – 2 079,00 PLN

Część nr 24 – 8 316,00 PLN

Część nr 25 – 4 762,00 PLN

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy, Wykonawca jest obowiązany złożyć jednolity europejski dokument zamówienia zawierający informacje potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w zakresie wskazanym w pkt. 6.

 1. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania – w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

 3. Na podstawie art. 25a ust. 6) ustawy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcjum, s.c.), jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Ponadto do oferty dołączą pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) pełnomocnika lub lidera upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym dokumenty wymienione powyżej muszą złożyć oddzielnie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. wszyscy uczestnicy konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej (dla przykładu: nie jest skuteczne złożenie przez konsorcjum lub spółkę cywilną jednego wspólnego jednolitego dokumentu).

7.4 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przedstawienia następujących dokumentów:

 1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny

mi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 1. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

 4. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy,

 5. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych.
  Dz. U. z 2016r poz. 716)

 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, ustawy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. ustawy wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp ustawy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. (Oświadczenie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Kancelarii Głównej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9).

  1. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

 1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 7.4 a-g), składa dokument, o którym mowa w pkt. 7.5.2 b), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa:

 1. w pkt. 7.4 a, b, c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 • nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

 1. w pkt. 7.4 d – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.5.2 a) tiret drugi oraz w pkt. 7.5.2 b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 7.5.2 a) tiret pierwszy powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy pkt. 7.5.3 stosuje się odpowiednio.

 1. Pozostałe wymagania oraz wymagane od Wykonawców dokumenty:

a) W związku z art. 22a ust. 1 ustawy, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

c) Zamawiający dokona oceny, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolą na wykazanie przez wykonawcę spełniana warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 5) ustawy odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w podpunkcie b), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w podpunkcie a).

f) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.4 a-g SIWZg) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców wzór stanowi.

 1. Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody i nie wykluczy z postępowania Wykonawcy, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, ale Wykonawca przedstawi dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodni naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

 2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

 3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, jeśli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 ).

 4. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt. 7.5.2. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), pkt 7.5.2 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

 5. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 7.5.2. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), pkt 7.5.2 SIWZ które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

 6. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

 7. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym dokumencie odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 7.2. a), zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym dokumencie.

 8. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

 10. Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów ujętych w pkt. 7 SIWZ powyżej według zasady spełnia/nie spełnia.

 11. Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona dla części nr 17 oświadczenia potwierdzającego zgodność z: EN 980:2008, EN ISO 14971:2009, EN 1041:2008EN 1865:1999.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna