W bielsku białej wydział budowy maszyn I informatyki katedra inżynierii produkcjiPobieranie 0,88 Mb.
Strona4/12
Data24.02.2019
Rozmiar0,88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

(organizacja działalności wytwórczej, podstawowe kryteria organizacji i projektowania systemów produkcyjnych, produkcja jednostkowa, seryjna i masowa, technologia grupowa w projektowaniu systemów wytwarzania, struktura produkcyjna i tendencje jej tworzenia, projektowanie harmonogramów, opracowania uzupełniające, istota i projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych)
30. Materiały wyjściowe do obróbki, wybór i przygotowanie półfabrykatów.

(przykłady rodzajów materiałów wyjściowych do obróbki, wybór i przygotowanie półfabrykatów do obróbki)
31. Indeksy materiałowe, rodzaje i dobór naddatków na obróbkę.

(sposoby kodowania indeksów materiałowych, pojęcie naddatku na obróbkę, przykłady naddatków na poszczególne metody obróbki)
32. Rachunek kosztów obróbki. Zasady doboru i optymalizacja parametrów obróbki

(dobór parametrów obróbki, ekonomiczne parametry obróbki)
33. Analiza porównawcza technik obróbki skrawaniem (toczenie, dłutowanie, struganie, przeciąganie, frezowanie) – kinematyka, narzędzia, dokładności, koszty i zastosowanie obróbki.

(Koszty obróbki wiórowej, ściernej, wybór metody obróbki)
34. Porównanie metod wytwarzania odlewów ze względu na zastosowanie i koszty odlewania w formach wielokrotnego użycia.

(koszty różnych metod obróbek, wpływ na środowisko ww. obróbek)
35. Porównanie metod obróbki plastycznej

(koszty różnych metod obróbek, wpływ na środowisko ww. obróbek)
36. Porównanie kosztów obróbek gładkościowych i erozyjnych - gładzenie i dogładzanie oscylacyjne, docieranie, obróbka elektroerozyjna, strumieniowo-erozyjna – porównanie: dokładności, koszty i zastosowanie obróbki.

(koszty różnych metod obróbek, wpływ na środowisko ww. obróbek)
37. Analiza cyklu produkcyjnego i poziomu zapasów w toku.

(dynamiczna analiza harmonogramów produkcji, ewidencja i kontrolowanie przepływu produkcji z użyciem kart Kanban)
38. Technologiczność konstrukcji.

(technologiczność konstrukcji z punktu widzenia wytwarzania, technologiczność konstrukcji z punktu widzenia montażu, pojecie normalizacji i unifikacji, przykłady normalizacji i unifikacji)
39. Klasyfikacja i unifikacja produkowanych wyrobów, części, typizacja procesów produkcyjnych, obróbka grupowa.

(pojęcie normalizacji i unifikacji, przykłady normalizacji i unifikacji elementów maszyn)
40. Czynniki wpływające na dokładność obróbki.

(ocena stanu stanowisk pracy, pomocy warsztatowych, ocena stanu sposobu pracy, przykłady, ocena procesu produkcyjnego, klasyfikacja parametrów oceny procesu produkcyjnego, ocena procesu produkcyjnego, zintegrowana procedura oceny procesu produkcyjnego, analiza wykorzystania funduszu czasu pracy stanowisk, systemy produkcyjne przyszłości


Bezpieczeństwo i higiena pracy
41. Uciążliwość pracy

(metody oceny uciążliwości pracy, metody tradycyjne i współczesne, przykłady prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących, pracowników młodocianych)
42. Chorób zawodowe

(rodzaje chorób zawodowych, skutki prawne występowania chorób zawodowych, sposoby zapobiegania występowania chorób zawodowych)
43. Wypadki przy pracy

(klasyfikacja wypadków przy pracy, skutki finansowe dla przedsiębiorstwa w następstwie wystąpienia wypadku, przykład analizy wypadku przy pracy w przykładowym zakładzie pracy)
44. Unormowania prawne warunków pracy, odzież ochronna.

(przykłady dostosowania warunków pracy do pracowników, przykłady dostosowania pracowników do warunków pracy, przykłady odzieży ochronnej dla wybranych stanowisk roboczych)
45 Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

(uprawnienia PIP, przebieg kontroli, przykłady oceny stanu BHP na wybranym stanowisku pracy)
45. Obowiązki i prawa pracodawcy, kadry kierowniczej i pracowników w zakresie bhp.

(odpowiedzialność za stan BHP, dokumentacja w zakresie BHP i higieny pracy, metody oceny ryzyka zawodowego, ocena ryzyka zawodowego na przykładowych stanowiskach pracy, szkolenia pracowników z zakresu BHP)
46. Wymagania BHP na stanowiskach pracy,

(wymagań w odniesieniu obsługi stanowisk pracy, ocena stanu technicznego stanowisk pracy i użytkowania innych a, urządzeń technicznych np. zbiorników paliwa, przechowywania substancji niebezpiecznych, przykłady wymagań BHP przy wybranych pracach na wybranych stanowiskach roboczych)


47. Pierwsza pomoc medyczna

(zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach, tok postępowania powypadkowego)
48. Badania lekarskie

(zasady skierowania na badania okresowe, profilaktyczne pracowników, rodzaje badań w zależności od zajmowanego stanowiska)
49. Projektowanie procesów pracy z punktu widzenia uciążliwości pracy.

(normowanie czasów wykonywanych robót z punktu widzenia uciążliwości pracy, posiłki regeneracyjne, przykłady przerw pracy na odpoczynek ze względu na warunki pracy)
50. Profilaktyka i higiena pracy. Ogólne wymogi i zasady ergonomicznego projektowania stanowisk pracy w organizacji

(przykład zaprojektowanych stanowisk pracy z punktu widzenia kryteriów ergonomicznych, pojęcie „złotej strefy” pracy)

b). Blok inżynierii produkcji (przemysł spożywczy)

Techniki wytwarzania, projektowanie procesów produkcyjnych

(Bezpieczeństwo i higiena pracy, procesy produkcyjne metody i techniki produkcji części maszyn, Gospodarka magazynowa, koszty procesów produkcji)
1. Charakterystyka i struktura procesu wytwórczego

(procesy produkcyjne, procesy wytwórcze, procesy wytwarzania, maszyny i urządzenia technologiczne, procesy ciągłe i dyskretne, klasyfikacja i dekompozycja procesów produkcyjnych, pojęcie operacji , działania)
2. Proces technologiczny jako podstawowa część procesu produkcyjnego

(proces produkcyjny a proces technologiczny, podział procesów technologicznych według rodzaju stosowanych technologii i środków pracy, podział procesów produkcyjnych według ciągłości i przebiegu w czasie, podział procesów według rodzaju stosowanych technologii, cech organizacyjnych, zastosowanych środków pracy etapy życia technologii)
3. Wybór procesu i technologii wytwarzania, Podać najważniejsze zasady wymiarowania w rysunku technicznym.

(struktura procesu technologicznego oraz typizacja procesów technologicznych, pojęcie bazy obróbkowej, pojęcie obróbki grupowej, typowego procesu, typowej operacji)
4. Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie

(pojęcie racjonalizacji (kształtowania, reorganizacji, restrukturyzacji) procesu produkcyjnego, koncepcja oszczędnego wytwarzania (Lean production), szczupłego zarządzania (Lean management))
5. Zautomatyzowane projektowanie konwencjonalnego procesu technologicznego

(projektowanie na podstawie wcześniej opracowanych procesów technologicznych, projektowanie oparte na syntezie procesu technologicznego, systemy CAPP (Computer Aided Planung Production) na przykładzie oprogramowania SYSKLASS)
6. Maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle spożywczym.

(rodzaje maszyn i urządzeń, tendencje rozwoju, systemy sterowania numerycznego)
7. Podstawy procesów obróbki ubytkowej, bazy obróbkowe

(bazy obróbkowe - rodzaje baz i ich dobór, problem niezgodności bazy produkcyjnej z bazą konstrukcyjną, ustalenie wymiarów operacyjnych)
8. Warstwa wierzchnia i jej charakterystyka. Jakość technologiczna wyrobu

(właściwości warstwy wierzchniej, parametry warstwy wierzchniej)
9. Materiały narzędziowe, Materiały stosowane do budowy maszyn w przemyśle spożywczym

(współczesne materiały narzędziowe do obróbki wiórowej i ściernej, stereometria ostrzy narzędzi do obróbki wiórowej, zużycie, trwałość i niezawodność ostrzy narzędzi, kryteria wyboru okresu trwałości ostrzy narzędzi, materiały stosowane w przemyśle spożywczym stosowane do budowy stanowisk pracy)
10. Maszyny i urządzenia technologiczne

(obrabiarki do obróbki wiórowej, ściernej, erozyjnej, obrabiarki do obróbki plastycznej, maszyny i urządzenia odlewnicze, stanowiska pracy do obróbek gładkościowych, stanowiska do obróbki laserowej, manipulatory, roboty)
11. Obróbka wiórowa.

(charakterystyka i klasyfikacja sposobów obróbki wiórowej, cięcie, toczenie, obróbka otworów, gwintowanie, przeciąganie, frezowanie, obróbka gwintów, obróbka uzębień)
12. Obróbka ścierna

(charakterystyka i klasyfikacja sposobów obróbki ściernej, materiały ścierne, narzędzia ścierne, szlifowanie ściernicami, obróbka uzębień, obróbka ścierna narzędziami nasypowymi, gładzenie i dogładzanie, docieranie, polerowanie, wygładzanie rotacyjne, obróbka udarowo-ścierna, obróbka magnetyczno-ścierna, automatyzacja procesów szlifowania)
13. Kształtowanie wyrobów w procesach obróbki erozyjnej

(Charakterystyka metod erozyjnych, obróbka elektroerozyjna, obróbka elektrochemiczna, obróbka elektro-chemiczna, hybrydowe metody i sposoby obróbki, obróbka skoncentrowanym strumieniem energii, obróbka laserowa, obróbka plazmowa, obróbka wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną)


14. Kształtowanie wyrobów w procesach obróbki bezubytkowej. Procesy obróbki plastycznej

(charakterystyka procesu obróbki plastycznej, metody i sposoby obróbki plastycznej, procesy przecinania, procesy kucia, procesy prasowania, metody obróbki plastycznej na zimno– charakterystyka, koszty i zastosowanie obróbki plastycznej, metody obróbki plastycznej na gorąco – charakterystyka, koszty i zastosowanie obróbki plastycznej)
15. Kształtowanie wyrobów w procesach obróbki be ubytkowej Procesy odlewnicze

(charakterystyka procesów odlewniczych, odlewanie w formach piaskowych, kokilach, specjalne metody odlewania, charakterystyka metod wytwarzania odlewów; urządzenia i oprzyrządowanie w procesach wykonywania odlewów w formach jednorazowych)
16. Kształtowanie wyrobów w procesach obróbki bezubytkowej Metody i techniki przyrostowego wytwarzania wyrobów

(charakterystyka i zastosowanie, wybrane metody i techniki, inżynieria odwrotna)
17. Podstawy inżynierii rekonstrukcyjnej

(techniki digitalizacji, filtracja i edycja chmury punktów, transformacja powierzchniowa i odtworzenie wyrobu, napawanie).
18. Montaż wyrobów.

(Wybór procesu i technologii montażu, charakterystyka i metody procesów montażowych, pasowania w procesach montażu, zamienność komponentów montażowych, połączenia nierozłączne, spawanie, zgrzewani, klejenie, nitowanie, automatyzacja procesów montażowych, porównanie technik spajania – klejenia, spawania elektrycznego i gazowego, zgrzewania, lutowania - ich charakterystyka, porównanie i zastosowanie, połączenia rozłączne, śrubowe, połączenia skurczowe, automatyzacja procesów montażowych)
19. Zastosowanie manipulatorów, robotów w procesach technologicznych.

(automatyzacja procesów pakowania, klasyfikacja robotów, zastosowanie robotów w procesach obróbki, korzyści z robotyzacji procesów technologicznych)
20. Obróbki materiałów naturalnych

(rodzaje drewna, zastosowanie różnych rodzajów drewna, obróbka drewna, wytwarzanie papieru, obróbki i wykańczania skóry, narzędzia do obróbki materiałów naturalnych)
21. Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych

(wtryskiwanie, wytłaczanie, prasowanie, obróbka wykańczająca półwyrobów z tworzyw sztucznych)


22. Kryteria wyboru optymalnych wariantów rozwiązań procesów produkcyjnych

(Metody poszukiwania rozwiązań i techniki twórczego myślenia – zastosowanie w wyborze optymalnych rozwiązań.Metody poszukiwania rozwiązań oparte na skojarzeniach swobodnych - Brainstorming, Metoda Gordona –Synektyka.Metody poszukiwania rozwiązań oparte na skojarzeniach wymuszonych - Metoda delficka,Metoda „Sześciu kapeluszy myślowych” Edwarda de Bono.Metody poszukiwania rozwiązań o charakterze analitycznym -Siatka morfologiczna Fritza Zwickiego)
23. Kierunki rozwoju procesów wytwarzania i systemów produkcyjnych.

(optymalizacja procesów produkcyjnych, podział metod optymalizacyjnych, klasyczne modele optymalizacji — metody optymalizacji lokalnej, metody optymalizacji globalnej, ogólny schemat rozwiązywania zadań optymalizacji, współczesne procedury optymalizacyjne, zastosowanie metod optymalizacyjnych w planowaniu produkcji)
24. Dane wejściowe do projektowania procesu technologicznego, dokumentacja technologiczna a wielkość produkcji, kodowanie oznaczeń elementów, zespołów , wyrobów finalnych

(receptura wyrobów, kodowanie komponentów wyrobów gotowych, rodzaje dokumentów składających się na dokumentację produkcyjną, elementy składowe dokumentacji produkcyjnej w zależności od wielkości produkcji)
25. Projektowanie systemów produkcyjnych

(organizacja działalności wytwórczej, podstawowe kryteria organizacji i projektowania systemów produkcyjnych, produkcja jednostkowa, seryjna i masowa, technologia grupowa w projektowaniu systemów wytwarzania, struktura produkcyjna i tendencje jej tworzenia, projektowanie harmonogramów, opracowania uzupełniające, istota i projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych)
26. Materiały wyjściowe do obróbki, wybór i przygotowanie półwyrobów.

(przykłady rodzajów materiałów wyjściowych do obróbki, wybór i przygotowanie półwyrobów do obróbki)
27. Indeksy materiałowe, rodzaje i dobór masy materiałów wyjściowych do obróbki.

(sposoby kodowania indeksów materiałowych, pojęcie naddatku masy na obróbkę, przykłady naddatków na poszczególne metody obróbki)
28. Rachunek kosztów obróbki. Zasady doboru i optymalizacja parametrów obróbki

(dobór parametrów obróbki, ekonomiczne parametry obróbki)
29. Procesy produkcyjne w produkcji roślinnej, organizacja produkcji roślinnej

(towaroznawstwo produkcji roślinnej, produkcja cukru)
30. Procesy produkcji owoców, warzyw, organizacja produkcji ogrodniczej, Technologie stosowane w przemyśle owocowo-warzywnym

(towaroznawstwo produkcji warzyw i owoców)
31. Produkcja zwierzęca - podstawowe zabiegi technologiczne, budynki do chowu

zwierząt


(towaroznawstwo produkcji zwierzęcej)
32. Produkcja napojów, wody mineralne, alkohole

(towaroznawstwo produkcji napojów, przemysł spirytusowy. Destylacja prosta. rektyfikacja)

33. Warunki magazynowania produktów spożywczych(zbożowych, mięsnych, produktów nabiałowych, owoców i warzyw, napojów – wód mineralnych, soków, alkoholi)
34. Procesy podstawowe w produkcji żywności - procesy cieplne, procesy dyfuzyjne, procesy biotechnologiczne

(podstawowe procesy w przemyśle spożywczym, zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych w przemyśle spożywczym)
35. Procesy technologiczne przeróbki mięsa

(rodzaje obróbki mięsa w zależności od rodzaju mięsa i wyrobów finalnych)
36. Warunki sanitarno-higieniczne procesu produkcyjnego. Wpływ procesu produkcyjnego na wartość produktów

(system HACP, kontrola w procesie produkcyjnym, dobre praktyki w przemyśle spożywczym)
37. Analiza cyklu produkcyjnego i poziomu zapasów w toku.

(koszty magazynowania artykułów spożywczych, dynamiczna analiza harmonogramów produkcji, ewidencja i kontrolowanie przepływu produkcji z użyciem kart Kanban)
38. Technologiczność receptury.

(technologiczność konstrukcji z punktu widzenia wytwarzania, technologiczność konstrukcji z punktu widzenia montażu, pojęcie normalizacji i unifikacji, przykłady normalizacji i unifikacji, rachunek kosztów produkcji)
39. Klasyfikacja i unifikacja produkowanych wyrobów, części, typizacja procesów produkcyjnych, obróbka grupowa.

(pojęcie normalizacji i unifikacji, przykłady normalizacji i unifikacji elementów maszyn)
40. Czynniki wpływające na dokładność obróbki.

(ocena stanu stanowisk pracy, pomocy warsztatowych, ocena stanu sposobu pracy, przykłady, ocena procesu produkcyjnego, klasyfikacja parametrów oceny procesu produkcyjnego, ocena procesu produkcyjnego, zintegrowana procedura oceny procesu produkcyjnego, analiza wykorzystania funduszu czasu pracy stanowisk, systemy produkcyjne przyszłości

Bezpieczeństwo i higiena pracy
41. Uciążliwość pracy

(metody oceny uciążliwości pracy, metody tradycyjne i współczesne, przykłady prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących, pracowników młodocianych)
42. Chorób zawodowe

(rodzaje chorób zawodowych, skutki prawne występowania chorób zawodowych, sposoby zapobiegania występowania chorób zawodowych)
43. Wypadki przy pracy, i zagrożenia wypadkowe

(klasyfikacja wypadków przy pracy, skutki finansowe dla przedsiębiorstwa w następstwie wystąpienia wypadku, przykład analizy wypadku przy pracy w przykładowym zakładzie pracy, czynniki wpływające na wypadki przy pracy, uwarunkowania osobowe, wpływ wieku i stażu na częstotliwość wypadków, wpływ alkoholu i leków na wypadki przy pracy, wpływ rytmu biologicznego na częstotliwość wypadków, wpływ środowiska pracy na powstawanie wypadków. Wpływ organizacji pracy na wypadki).
44. Unormowania prawne warunków pracy, odzież ochronna.

(przykłady dostosowania warunków pracy do pracowników, przykłady dostosowania pracowników do warunków pracy, przykłady odzieży ochronnej dla wybranych stanowisk roboczych)
45 Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

(uprawnienia PIP, przebieg kontroli, przykłady oceny stanu BHP na wybranym stanowisku pracy)
45. Obowiązki i prawa pracodawcy, kadry kierowniczej i pracowników w zakresie bhp.

(odpowiedzialność za stan BHP, dokumentacja w zakresie BHP i higieny pracy, metody oceny ryzyka zawodowego, ocena ryzyka zawodowego na przykładowych stanowiskach pracy, szkolenia pracowników z zakresu BHP)
46. Wymagania BHP na stanowiskach pracy,

(wymagań w odniesieniu obsługi stanowisk pracy, ocena stanu technicznego stanowisk pracy i użytkowania innych a, urządzeń technicznych np. zbiorników paliwa, przechowywania substancji niebezpiecznych, przykłady wymagań BHP przy wybranych pracach na wybranych stanowiskach roboczych)


47. Pierwsza pomoc medyczna

(zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach, tok postępowania powypadkowego)
48. Badania lekarskie

(zasady skierowania na badania okresowe, profilaktyczne pracowników, rodzaje badań w zależności od zajmowanego stanowiska)
49. Projektowanie procesów pracy z punktu widzenia uciążliwości pracy.

(normowanie czasów wykonywanych robót z punktu widzenia uciążliwości pracy, posiłki regeneracyjne, przykłady przerw pracy na odpoczynek ze względu na warunki pracy)
50. Profilaktyka i higiena pracy. Ogólne wymogi i zasady ergonomicznego projektowania stanowisk pracy w organizacji

(przykład zaprojektowanych stanowisk pracy z punktu widzenia kryteriów ergonomicznych, pojęcie „złotej strefy” pracy)

c). Blok inżynierii produkcji (produkcja usług)

Techniki wytwarzania, projektowanie procesów produkcyjnych

(Bezpieczeństwo i higiena pracy, procesy produkcyjne metody i techniki produkcji części maszyn, Gospodarka magazynowa, koszty procesów produkcji)
1. Charakterystyka i struktura procesu wytwórczego

(procesy produkcyjne, procesy wytwórcze, procesy wytwarzania, maszyny i urządzenia technologiczne, procesy ciągłe i dyskretne, klasyfikacja i dekompozycja procesów produkcyjnych, pojęcie operacji , działania)
2. Proces technologiczny jako podstawowa część procesu produkcyjnego

(proces produkcyjny a proces technologiczny, podział procesów technologicznych według rodzaju stosowanych technologii i środków pracy, podział procesów produkcyjnych według ciągłości i przebiegu w czasie, podział procesów według rodzaju stosowanych technologii, cech organizacyjnych, zastosowanych środków pracy etapy życia technologii)
3. Wybór procesu i technologii wytwarzania, Podać najważniejsze zasady wymiarowania w rysunku technicznym.

(struktura procesu technologicznego oraz typizacja procesów technologicznych, pojęcie bazy obróbkowej, pojęcie obróbki grupowej, typowego procesu, typowej operacji)
4. Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie

(pojęcie racjonalizacji (kształtowania, reorganizacji, restrukturyzacji) procesu produkcyjnego, koncepcja oszczędnego wytwarzania (Lean production), szczupłego zarządzania (Lean management))
5. Zautomatyzowane projektowanie konwencjonalnego procesu technologicznego

(projektowanie na podstawie wcześniej opracowanych procesów technologicznych, projektowanie oparte na syntezie procesu technologicznego, systemy CAPP Computer Aided Planung Production) na przykładzie oprogramowania SYSKLASS)
6. Maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle spożywczym.

(rodzaje maszyn i urządzeń, tendencje rozwoju, systemy sterowania numerycznego)
7. Podstawy procesów obróbki ubytkowej, bazy obróbkowe

(bazy obróbkowe - rodzaje baz i ich dobór, problem niezgodności bazy produkcyjnej z bazą konstrukcyjną, ustalenie wymiarów operacyjnych)
8. Warstwa wierzchnia i jej charakterystyka. Jakość technologiczna wyrobu

(właściwości warstwy wierzchniej, parametry warstwy wierzchniej)
9. Materiały narzędziowe, Materiały stosowane do budowy maszyn w usługach.

(współczesne materiały narzędziowe do obróbki wiórowej i ściernej, stereometria ostrzy narzędzi do obróbki wiórowej, zużycie, trwałość i niezawodność ostrzy narzędzi, kryteria wyboru okresu trwałości ostrzy narzędzi, materiały stosowane w usługach stosowane do budowy stanowisk pracy)
10. Maszyny i urządzenia technologiczne

(obrabiarki do obróbki wiórowej, ściernej, erozyjnej, obrabiarki do obróbki plastycznej, maszyny i urządzenia odlewnicze, stanowiska pracy do obróbek gładkościowych, stanowiska do obróbki laserowej, manipulatory, roboty)
11. Obróbka wiórowa.

(charakterystyka i klasyfikacja sposobów obróbki wiórowej, cięcie, toczenie, obróbka otworów, gwintowanie, przeciąganie, frezowanie, obróbka gwintów, obróbka uzębień)
12. Obróbka ścierna

(charakterystyka i klasyfikacja sposobów obróbki ściernej, materiały ścierne, narzędzia ścierne, szlifowanie ściernicami, obróbka uzębień, obróbka ścierna narzędziami nasypowymi, gładzenie i dogładzanie, docieranie, polerowanie, wygładzanie rotacyjne, obróbka udarowo-ścierna, obróbka magnetyczno-ścierna, automatyzacja procesów szlifowania)
13. Kształtowanie wyrobów w procesach obróbki erozyjnej

(Charakterystyka metod erozyjnych, obróbka elektroerozyjna, obróbka elektrochemiczna, obróbka elektro-chemiczna, hybrydowe metody i sposoby obróbki, obróbka skoncentrowanym strumieniem energii, obróbka laserowa, obróbka plazmowa, obróbka wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną)


14. Kształtowanie wyrobów w procesach obróbki bezubytkowej. Procesy obróbki plastycznej

(charakterystyka procesu obróbki plastycznej, metody i sposoby obróbki plastycznej, procesy przecinania, procesy kucia, procesy prasowania, metody obróbki plastycznej na zimno– charakterystyka, koszty i zastosowanie obróbki plastycznej, metody obróbki plastycznej na gorąco – charakterystyka, koszty i zastosowanie obróbki plastycznej)
15. Kształtowanie wyrobów w procesach obróbki be ubytkowej Procesy odlewnicze

(charakterystyka procesów odlewniczych, odlewanie w formach piaskowych, kokilach, specjalne metody odlewania, charakterystyka metod wytwarzania odlewów; urządzenia i oprzyrządowanie w procesach wykonywania odlewów w formach jednorazowych)
16. Kształtowanie wyrobów w procesach obróbki bezubytkowej Metody i techniki przyrostowego wytwarzania wyrobów

(charakterystyka i zastosowanie, wybrane metody i techniki, inżynieria odwrotna)
17. Podstawy inżynierii rekonstrukcyjnej

(techniki digitalizacji, filtracja i edycja chmury punktów, transformacja powierzchniowa i odtworzenie wyrobu, napawanie).
18. Montaż wyrobów.

(Wybór procesu i technologii montażu, charakterystyka i metody procesów montażowych, pasowania w procesach montażu, zamienność komponentów montażowych, połączenia nierozłączne, spawanie, zgrzewani, klejenie, nitowanie, automatyzacja procesów montażowych, porównanie technik spajania – klejenia, spawania elektrycznego i gazowego, zgrzewania, lutowania - ich charakterystyka, porównanie i zastosowanie, połączenia rozłączne, śrubowe, połączenia skurczowe, automatyzacja procesów montażowych)
19. Zastosowanie manipulatorów, robotów w procesach technologicznych.

(automatyzacja procesów pakowania, klasyfikacja robotów, zastosowanie robotów w procesach obróbki, korzyści z robotyzacji procesów technologicznych)
20. Obróbki materiałów naturalnych

(rodzaje drewna, zastosowanie różnych rodzajów drewna, obróbka drewna, wytwarzanie papieru, obróbki i wykańczania skóry, narzędzia do obróbki materiałów naturalnych)
21. Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych

(wtryskiwanie, wytłaczanie, prasowanie, obróbka wykańczająca półwyrobów z tworzyw sztucznych)


22. Kryteria wyboru optymalnych wariantów rozwiązań procesów produkcyjnych

(Metody poszukiwania rozwiązań i techniki twórczego myślenia – zastosowanie w wyborze optymalnych rozwiązań, metody poszukiwania rozwiązań oparte na skojarzeniach swobodnych - Brainstorming, Metoda Gordona –Synektyka. metody poszukiwania rozwiązań oparte na skojarzeniach wymuszonych - metoda delficka, mtoda „Sześciu kapeluszy myślowych” Edwarda de Bono. metody poszukiwania rozwiązań o charakterze analitycznym -Siatka morfologiczna Fritza Zwickiego)
23. Kierunki rozwoju procesów wytwarzania i systemów produkcyjnych.

(optymalizacja procesów produkcyjnych, podział metod optymalizacyjnych, klasyczne modele optymalizacji — metody optymalizacji lokalnej, metody optymalizacji globalnej, ogólny schemat rozwiązywania zadań optymalizacji, współczesne procedury optymalizacyjne, zastosowanie metod optymalizacyjnych w planowaniu produkcji)
24. Dane wejściowe do projektowania procesu technologicznego, dokumentacja technologiczna a wielkość produkcji, kodowanie oznaczeń elementów, zespołów , wyrobów finalnych

(receptura wyrobów, kodowanie komponentów wyrobów gotowych, rodzaje dokumentów składających się na dokumentację produkcyjną, elementy składowe dokumentacji produkcyjnej w zależności od wielkości produkcji)
25. Projektowanie systemów produkcyjnych


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna