Visa classic debetowaPobieranie 98,6 Kb.
Data17.01.2018
Rozmiar98,6 Kb.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 76/2009

Zarządu BS w Mońkach

z dnia 31 grudnia 2009 r.REGULAMIN

KARTY PŁATNICZEJ

VISA CLASSIC DEBETOWA

BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

Spis treści


Rozdział I. Postanowienia ogólne 3

Rozdział II. Wydawanie karty 4

Rozdział III. Użytkowanie karty 6

Rozdział IV. Rozliczanie transakcji 7

Rozdział V. Reklamacje 8

Rozdział VI. Zastrzeżenia kart 8

Rozdział VII. Odpowiedzialność 9

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe 9Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.


„Regulamin karty płatniczej Visa Classic Debetowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.” zwany dalej Regulaminem określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Classic Debetowej wydawanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zasady rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu tych kart.
§ 2.

 1. Karty VISA Classic Debetowe są międzynarodowymi kartami płatniczymi umożliwiającymi ich Użytkownikowi dokonywanie w kraju i za granicą transakcji:

 1. płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA;

 2. wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA lub PLUS;

 3. wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA.

2. Karta VISA Classic Debetowa umożliwia dokonywanie w kraju i za granicą transakcji na odległość bez jej fizycznego przedstawienia (uwarunkowane decyzją akceptanta).

3. Karta VISA Classic Debetowa umożliwia: 1. sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę;

 2. aktywację karty za pomocą numeru PIN w bankomatach;

 3. awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

 1. Karta jest kartą płatniczą typu debetowego, co oznacza że obciążenie rachunku z tytułu transakcji, opłat i prowizji następuje bezpośrednio po otrzymaniu przez Bank danych transakcji do rozliczenia lub naliczeniu opłaty lub prowizji.

§ 3.


Używane w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. autoryzacja – wydanie przez Bank zgody lub odmowy na dokonanie transakcji przy użyciu karty;

 2. Bank – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie;

 3. bankomat - urządzenie umożliwiające m.in. wypłatę gotówki przy użyciu karty;

 4. KB – jednostka organizacyjna Kredyt Banku dokonująca w imieniu Banku autoryzacji i rozliczająca transakcje dokonane przy użyciu kart wydawanych przez Bank;

 5. duplikat karty – nowy egzemplarz karty z takim samym numerem i datą ważności, jak w karcie dotychczas użytkowanej;

 6. informacja o transakcjach – informacja podawana na wyciągu z rachunku po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, zawierająca wszystkie transakcje rozliczone przez Bank w danym miesiącu kalendarzowym wraz z należnymi Bankowi opłatami i prowizjami;

 7. jednostka Banku – oddział lub inna placówka Banku;

 8. komunikat – informacja dla Posiadacza rachunku i Użytkownika karty na temat limitów transakcyjnych, podawana do wiadomości w lokalach jednostek Banku oraz stronie internetowej Banku www.bankbps.pl;

 9. karta – karta płatnicza VISA Classic Debetowa wydawana przez Bank;

 10. limity transakcyjne – określane przez Bank wartościowe, dzienne limity dokonywania transakcji;

 11. numer PIN - poufny czterocyfrowy numer identyfikujący Użytkownika karty, znany tylko Użytkownikowi karty;

 12. Posiadacz rachunku – osoba fizyczna (rezydent lub nierezydent) będąca posiadaczem lub współposiadaczem rachunku prowadzonego przez Bank;

 13. rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (konto osobiste), prowadzony przez Bank w złotych polskich, na zasadach określonych we właściwych regulacjach dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowy, do którego Bank podjął decyzję o wydaniu karty;

 14. Taryfa – taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank w związku z użytkowaniem kart płatniczych, podawana do wiadomości w lokalach jednostek Banku oraz stronie internetowej Banku www.bankbps.pl;

 15. transakcja – bezgotówkowa płatność za towary i usługi lub wypłata gotówki przy użyciu karty VISA Classic Debetowej, powodująca zmianę salda rachunku;

 16. transakcja autoryzowana – transakcja, podczas której dochodzi do zapytania o autoryzację transakcji, pomniejszająca limit indywidualny w czasie rzeczywistym;

 17. transakcja nieautoryzowana – transakcja, podczas której nie dochodzi do zapytania o autoryzację, pomniejszająca limit indywidualny w terminie późniejszym; wysokość kwot transakcji nie wymagających autoryzacji jest niezależna od Banku;

 18. Umowa – umowa o kartę płatniczą Visa Classic Debetową, której stronami są Posiadacz rachunku i Bank,

 19. Użytkownik karty – osoba fizyczna (rezydent lub nierezydent), której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty, która złożyła podpis na rewersie karty;

 20. VISA – międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart ze znakiem VISA;

 21. wniosek - wniosek o wydanie karty VISA Classic Debetowej;

 22. wolne (dostępne) środki – saldo rachunku powiększone o przyznany limit kredytowy albo dopuszczalne saldo debetowe.

§ 4.


Karta jest własnością Banku, którą Użytkownik zobowiązany jest zwrócić do Banku na każde jego żądanie.
§ 5.

Warunkiem wydania nowej karty jest posiadanie rachunku w jednostce Banku. Bank wydaje kartę jako nieaktywną w środowisku elektronicznym. Aktywacji karty dokonuje Posiadacz karty jedną z poniższych metod: 1. dokonaniem transakcji w bankomacie z użyciem poprawnego PIN;

 2. za pośrednictwem telefonu do KB;

 3. dokonaniem transakcji w punkcie handlowo-usługowym z użyciem poprawnego PIN.

§ 6.


1. Użytkownikiem karty może być:

 1. Posiadacz rachunku;

 2. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, po udzieleniu jej przez Posiadacza rachunku pełnomocnictwa do dokonywania transakcji przy użyciu karty.

2. Do jednego rachunku mogą być wydane maksymalnie 3 karty VISA Classic Debetowe.

3. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność wobec Banku za transakcje dokonane przy użyciu wszystkich kart wydanych do jego rachunku.Rozdział II. Wydawanie karty

§ 7.


 1. Posiadacz rachunku może ubiegać się o wydanie karty dla siebie i innych osób, o których mowa w § 6 ust. 1.

 2. W celu otrzymania karty Posiadacz rachunku zobowiązany jest osobiście złożyć w jednostce Banku prowadzącej rachunek wypełniony wniosek i podpisać go w obecności pracownika Banku zgodnie z kartą wzorów podpisów. Wniosek powinien być także podpisany przez przyszłego Użytkownika karty w przypadku, jeśli nie jest on Posiadaczem rachunku.

 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do podpisania Umowy.

§ 8.


 1. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Użytkownik, któremu Bank postanowił wydać kartę, otrzymuje numer PIN, przesyłany pocztą na wskazany we wniosku adres korespondencyjny. Otrzymanie numeru PIN upoważnia Użytkownika do odbioru karty w jednostce Banku, która przyjęła wniosek.

 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń koperty zawierającej numer PIN umożliwiających odczytanie tego numeru przez inne osoby lub gdy numer PIN jest nieczytelny, Użytkownik karty powinien niezwłocznie powiadomić jednostkę Banku prowadzącą rachunek, która wystąpi do Centrum Kart o wygenerowanie nowego numeru PIN do karty.

§ 9.


 1. Użytkownik odbiera kartę osobiście, podpisując ją w obecności pracownika Banku. Podpis powinien być zgodny ze wzorem podpisu złożonym we wniosku. Podpis złożony na karcie jest wzorem dla wszystkich punktów handlowo-usługowych akceptujących karty, umożliwiającym dokonanie transakcji przy użyciu karty.

 2. W przypadku złożenia na karcie podpisu, który nie mieści się na pasku lub różni się od wzoru podpisu zawartego we wniosku, procedura wydania karty zostanie powtórzona, a jej kosztami obciążony zostanie Posiadacz rachunku.

§ 10.


 1. Okres ważności karty wynosi 2 lata od daty jej wydania i kończy się w ostatnim dniu miesiąca podanego na jej awersie.

 2. Niezłożenie przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika karty rezygnacji z używania karty w terminie 45 dni przed upływem okresu ważności karty, powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na kolejny okres.

 3. Wznowioną kartę Bank przesyła pod ostatnim adresem wskazanym przez Posiadacza rachunku jako adres do korespondencji.

 4. Po wznowieniu karty numer karty i PIN nie ulega zmianie.

 5. Po odebraniu wznowionej karty Posiadacz rachunku lub Użytkownik karty jest zobowiązany do:

 1. podpisania karty zgodnie z wzorem podpisu złożonym w wniosku – w przypadku gdy karta nie zostanie podpisana i zostanie zgubiona lub skradziona, Posiadacz rachunku odpowiada za transakcje wykonane kartą;

 2. zniszczenia karty poprzednio używanej poprzez uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego.

 1. Wznowiona karta jest nieaktywna. Aktywacja karty (zgodnie z § 5) jest potwierdzeniem odbioru karty przez Posiadacza karty.

§ 11.


 1. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karty Posiadacz rachunku może zwrócić się do jednostki Banku prowadzącej rachunek z wnioskiem o wydanie duplikatu karty. Warunkiem wydania duplikatu przez Bank jest zwrot karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemożności zwrócenia karty.

 2. Użytkownik może odebrać duplikat karty w jednostce Banku prowadzącej rachunek najwcześniej po 14 dniach od dnia, w którym złożony został przez Użytkownika stosowny wniosek.

 3. Zmiana danych personalnych Użytkownika karty zawartych na karcie wymaga wydania duplikatu karty lub nowej karty.

 4. Poinformowanie Banku przez Użytkownika karty o zmianach określonych w ust. 3 na co najmniej 40 dni przed końcem okresu ważności karty powoduje, że karta wznowiona będzie zawierała nowe dane. W takim przypadku nie jest wskazane składanie wniosku o duplikat lub nową kartę.

§ 12.


 1. W przypadku rezygnacji z użytkowania karty w okresie jej ważności, Użytkownik karty powinien zwrócić ją do jednostki Banku prowadzącej rachunek. Zwrot karty jest równoznaczny z wypowiedzeniem Umowy.

 2. Zwrot karty nie powoduje zwrotu opłat za wydanie i użytkowanie karty pobranych przez Bank.

 3. Po wypowiedzeniu przez jedną ze stron Umowy, Posiadacz rachunku może zamknąć rachunek najwcześniej w sześćdziesiątym dniu od dnia, odpowiednio:

 1. zwrócenia karty do Banku lub

 2. upływu terminu ważności karty.

§ 13.


Bank ma prawo odmówić wydania nowej, wznowionej lub duplikatu karty bez podania przyczyn. O swojej decyzji Bank pisemnie informuje Posiadacza rachunku w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku. Od podjętej decyzji odmownej Posiadaczowi rachunku nie przysługuje możliwość odwołania.

Rozdział III. Użytkowanie karty

§ 14.


Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, której Bank wydał kartę w użytkowanie oraz której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty.
§ 15.

Karta powinna być używana zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności prawa dewizowego oraz zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.


§ 16.

 1. Do każdej nowej karty generowany jest numer PIN.

 2. Numer PIN jest znany wyłącznie Użytkownikowi karty. Numeru PIN nie należy:

 1. ujawniać osobom trzecim;

 2. zapisywać na karcie;

 3. przechowywać łącznie z kartą, ani w żadnej innej formie umożliwiającej skorzystanie z numeru PIN osobom nieupoważnionym.

 1. Numer PIN wykorzystywany jest do dokonywania przez Użytkownika karty transakcji wypłaty gotówki z bankomatów lub przy pomocy terminali elektronicznych w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA oraz zakupu towarów lub usług w punktach wyposażonych w elektroniczne terminale, posiadające możliwość wprowadzania numeru PIN poprzez specjalną klawiaturę.

 2. Trzykrotne wprowadzenie błędnego numeru PIN przez Użytkownika spowoduje zablokowanie karty. Odblokowanie karty może nastąpić następnego dnia po wprowadzeniu poprawnego numeru PIN.

§ 17.


 1. Użytkownik może dokonywać transakcji w kraju i zagranicą przy użyciu karty do wysokości dostępnych środków na rachunku, z ograniczeniem dziennego limitu określonego w komunikacie.

 2. Posiadacz rachunku może zdefiniować dla każdej karty własne dzienne limity transakcji, niższe od limitów transakcyjnych określonych w komunikacie.

 3. Kwota każdej zrealizowanej transakcji pomniejsza wartość wolnych środków na rachunku.

 4. Bank ma prawo do zmiany, bez zgody Posiadacza rachunku, dziennego limitu transakcji bezgotówkowych i/lub dziennego limitu transakcji gotówkowych w przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie. Zmiana ta nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

 5. Bank nie udziela autoryzacji w przypadku próby dokonania transakcji:

 1. której kwota przekracza wartość wolnych środków lub wartość dziennego limitu transakcyjnego;

 2. przy użyciu karty zastrzeżonej;

 3. kartą, której numer PIN jest zablokowany;

 4. kartą, do której utracono prawo użytkowania.

 1. Nie wszystkie transakcje zakupu w punkcie handlowo-usługowym dokonane przy użyciu karty są autoryzowane. Limity, do wysokości których nie ma obowiązkowej autoryzacji, ustalane są przez organizację VISA oraz instytucję obsługującą i rozliczającą punkt handlowo-usługowy.

 2. W przypadku transakcji nieautoryzowanych nie są sprawdzane limity autoryzacyjne.

§ 18.


 1. Użytkownik karty wyraża zgodę na dokonanie transakcji poprzez:

 1. wprowadzenie numeru PIN – w przypadku transakcji dokonywanych w bankomatach oraz w niektórych punktach handlowo-usługowych i jednostkach banków;

 2. złożenie na dowodzie dokonania transakcji podpisu zgodnego z wzorem na karcie – w przypadku transakcji dokonywanych w punktach handlowo-usługowych i jednostkach banków.

 1. Podczas realizacji transakcji przy użyciu karty może zaistnieć konieczność okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość Użytkownika karty. Nieokazanie dokumentu może być powodem odmowy realizacji transakcji.

 2. Przy pobieraniu gotówki z bankomatu należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

§ 19.


 1. Utrata prawa użytkowania karty następuje w przypadku:

 1. upływu okresu ważności karty;

 2. uszkodzenia karty;

 3. zgłoszenia zastrzeżenia przez Użytkownika karty lub Posiadacza rachunku;

 4. zastrzeżenia przez Bank - w przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub regulaminu prowadzenia rachunku;

 5. zamknięcia rachunku;

 6. zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny;

 7. śmierci Posiadacza rachunku/Użytkownika karty.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, karty muszą zostać zwrócone do Banku, z wyjątkiem sytuacji określonej w punkcie 3) i 7).

 2. Utrata prawa użytkowania karty nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku uregulowania wszelkich należności z tytułu transakcji dokonanych przy jej użyciu przez Użytkownika karty oraz opłat i prowizji związanych z używaniem karty.

Rozdział IV. Rozliczanie transakcji

§ 20.


 1. Transakcje dokonywane przy użyciu karty w Polsce realizowane są w złotych polskich, a transakcje dokonywane za granicą - w walucie danego kraju.

 2. Transakcje dokonane za granicą przeliczane są przez VISA z waluty transakcji na euro w oparciu o kurs własny VISA, a następnie na złote polskie po kursie sprzedaży pieniądza euro obowiązującym w Banku Polskiej Spółdzielczości w dniu rozliczenia transakcji.

 3. Obciążenie rachunku z tytułu zrealizowanych transakcji krajowych i zagranicznych odbywa się w złotych polskich i dokonywane jest z datą realizacji transakcji.

 4. Rachunek obciążany jest kwotami wszystkich zrealizowanych transakcji, a także opłat i prowizji związanych z posiadaniem i użytkowaniem kart wydanych do tego rachunku.

 5. Informacje o transakcjach oraz opłatach są zamieszczane na comiesięcznym wyciągu z rachunku przekazywanym przez Bank, zgodnie z dyspozycją złożoną we wniosku.

§ 21.


 1. Za czynności związane z wydawaniem i obsługą karty Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Taryfą.

 2. Zmiana Taryfy nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 22.


 1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do utrzymywania na nim środków pieniężnych w wysokości zapewniającej pokrycie kwot transakcji dokonanych wszystkimi kartami wydanymi w ramach tego rachunku, a także stosownych opłat i prowizji, wynikających z Taryfy.

 2. W przypadku dokonania transakcji powodujących niedozwolone saldo debetowe na rachunku, Bank stosuje odpowiednio przepisy zawarte w regulaminie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Bank bez uprzedniego powiadomienia uprawniony jest w takim przypadku zastrzec karty wydane do rachunku i żądać ich zwrotu, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.Rozdział V. Reklamacje

§ 23.


 1. Posiadacz rachunku oraz Użytkownik karty mają prawo zgłaszać reklamacje związane z zaksięgowaniem na rachunku transakcji dokonanych przy użyciu karty.

 2. Reklamacje winny być sporządzane w formie pisemnej i przekazywane do jednostki Banku, która wydała kartę w terminie 14 dni od daty otrzymania wyciągu z rachunku zawierającego transakcje dokonane za pomocą karty. W miarę możliwości do reklamacji winny być dołączone kopie dowodów dokonania transakcji.

 3. Bank zobowiązany jest przyjąć reklamację i w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji poinformować Posiadacza rachunku o wyniku jej rozpatrzenia.

 4. W przypadku reklamacji wymagającej zwrócenia się do instytucji zewnętrznej/współpracującej, Bank dopuszcza możliwość warunkowego uznania rachunku, do którego została wydana karta, kwotą reklamowanej transakcji do czasu zakończenia procesu reklamacyjnego. W takim przypadku termin na rozpatrzenie reklamacji nie powinien być dłuższy niż 140 dni od dnia otrzymania przez Bank dokumentów, o których mowa w ust. 2.

 5. Bank informuje pisemnie Posiadacza rachunku o ostatecznym wyniku rozstrzygnięcia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych po jej zakończeniu.

 6. Jeśli reklamacja, o której mowa w ust. 4 zostanie uznana za niezasadną, Bank obciąży Posiadacza rachunku kwotą reklamowanej transakcji wraz z ewentualną prowizją dotyczącą reklamowanej transakcji.

 7. W przypadku reklamowania transakcji dokonanych kartą skradzioną, wskazane jest złożenie przez Posiadacza lub Użytkownika karty doniesienia o popełnieniu przestępstwa na Policji oraz załączenie do reklamacji oświadczenia o okolicznościach kradzieży karty i dokumentu z Policji.

Rozdział VI. Zastrzeżenia kart

§ 24.


 1. Utratę karty Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jednej z podanych niżej jednostek:

 1. telefonicznie w KB

(tel.: + 48 22 634 5000 czynny całą dobę);

 1. telefonicznie w dowolnym centrum VISA;

 2. osobiście w dowolnej jednostce Banku wydającej karty VISA;

 3. osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

 1. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności.

 2. Telefoniczne zgłoszenie utraty karty Użytkownik ma obowiązek potwierdzić pisemnie w jednostce Banku, która wydała kartę, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

 3. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku chce odwołać pełnomocnictwo udzielone Użytkownikowi karty nie będącemu współposiadaczem rachunku, powinien osobiście zgłosić ten fakt w jednostce Banku.

 4. W miejsce karty utraconej i zastrzeżonej jednostka Banku, na wniosek Posiadacza rachunku, wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i numerem PIN.

 5. Bank ma prawo zablokować lub zastrzec kartę w przypadku naruszenia przez Posiadacza karty zasad określonych w Regulaminie.

 6. Fakt utraty karty w wyniku wykroczenia lub posługiwania się nią przez osobę nieuprawnioną Posiadacz rachunku ub Użytkownik karty jest zobowiązany zgłosić na Policji.

 7. Bank zastrzegają sobie prawo do zastrzeżenia karty w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Posiadacza rachunku oraz Użytkownika karty w związku z używaniem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty.

 8. Bank zastrzega sobie prawo do zastrzeżenia karty w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez osoby trzecie związane z kartą, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty

§ 25.


Karta odnaleziona, która wcześniej została zastrzeżona, nie może być ponownie użyta. Należy ją niezwłocznie zwrócić do jednostki Banku prowadzącej rachunek.
§ 26.

W przypadku utraty karty za granicą, po skontaktowaniu się z lokalnym ośrodkiem VISA, Użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w banku uczestniczącym w systemie VISA. Posiadacz rachunku poniesie koszty powyższej usługi zgodnie z opłatą określoną w Taryfie.


Rozdział VII. Odpowiedzialność

§ 27.


 1. Posiadacz rachunku ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową i prawną wobec Banku za wszystkie transakcje dokonane przy użyciu kart wydanych do jego rachunku w okresie ich ważności za wyjątkiem sytuacji określonej w § 28.

 2. Prawo do użytkowania kart wydanych do danego rachunku wygasa z chwilą wypowiedzenia umowy rachunku. W takim przypadku Posiadacz rachunku ma obowiązek zwrócenia wszystkich wydanych kart do jednostki Banku.

§ 28.

Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Użytkownika karty, a także jeśli doszło do nich z winy umyślnej Posiadacza lub Użytkownika.


§ 29.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za: 1. transakcje dokonane przy użyciu numeru PIN lub udostępnionej karty płatniczej,

 2. odmowę realizacji transakcji w bankomacie lub terminalu elektronicznym POS,

 3. odmowę przyjęcia zapłaty za pomocą karty przez punkt handlowo – usługowy,

 4. awarię bankomatu uniemożliwiającą dokonanie transakcji,

 5. zastrzeżenie karty Użytkownika zgłoszone przez Posiadacza rachunku,

 6. nie zgłoszenie przez Użytkownika karty, zmian danych zawartych we wniosku,

 7. uszkodzenie karty z przyczyn niezależnych od Banku,

 8. za operacje dokonane na odległość z wykorzystaniem karty bez jej fizycznego przedstawienia.Rozdział VIII. Postanowienia końcowe


§ 30.


 1. Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 1. O zakresie zmian wprowadzanych w Regulaminie, Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza rachunku, po ich wprowadzeniu, pod ostatnim adresem wskazanym przez Posiadacza rachunku jako adres do korespondencji.

 2. Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od dnia otrzymania treści wprowadzonych zmian, może złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian w jednostce Banku lub przesłać je drogą korespondencyjną. Niezłożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych zmian.

 1. Złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, powoduje rozwiązanie Umowy w terminie 30 dni od dnia wpływu tego oświadczenia do jednostki Banku. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do:

 1. zwrotu kart do jednostki Banku,

 2. uregulowania wszelkich należności z tytułu transakcji dokonanych kartą,

 3. uregulowania wszelkich prowizji i opłat należnych Bankowi.

 1. Niezwrócenie karty do Banku lub posługiwanie się kartą mimo złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia zmienionej treści Regulaminu jest traktowane jako przyjęcie przez Posiadacza rachunku zmienionej treści Regulaminu i wyrażenie zgody na kontynuację umowy o obsługę i użytkowanie karty na warunkach określonych w nowym Regulaminie.

§ 31.


 1. W przypadku utraty karty Posiadacz karty jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Bankowi lub dowolnemu bankowi uczestniczącemu systemie Visa.

 2. Powiadomienie o utracie karty zgłoszone telefonicznie musi być potwierdzone pisemnie w terminie 7 dni roboczych w jednostce Banku.

 3. Bank potwierdza przyjęcie zastrzeżenia karty podając kod zastrzeżenia drogą telefoniczną lub bezpośrednio w jednostce Banku.

 4. Do czasu zgłoszenia Bankowi utraty karty Posiadacza karty obciążają transakcje dokonane z użyciem utraconej karty do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 EUR (według średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia). Ograniczenie to nie dotyczy operacji, do których doszło z winy Posiadacza karty, w szczególności gdy nie dopełnił on obowiązków określonych w ust. 1 lub 2 lub § 16 ust. 2.

 5. Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia utraty karty z wyłączeniem transakcji, do których doszło z winy umyślnej Posiadacza karty.

 6. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przy użyciu karty utraconej Bank zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw tego rodzaju.

§ 32.


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie następujące przepisy: regulamin rachunku bankowego, do którego została wydana karta, ustawy prawo bankowe, ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, prawo dewizowe i kodeks cywilny.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna