Vii g 22/4/12 Wszyscy uczestnicy postępowaniaPobieranie 113,34 Kb.
Data08.11.2017
Rozmiar113,34 Kb.

Opole, 06 - 04 -2012r.

Prokurator Okręgowy

w Opolu

Sygn. VII G 22/4/12Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Opolu i podległych jej jednostek oraz ich współmałżonków/ partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci”, Zamawiający na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113, poz.759 z późn. zm.), przekazuje zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniem.

1. W SIWZ w Rozdziale III ust. 4 (tabela z zakresem świadczeń) Zamawiający podał w poz. 6 
str 4 zgon ubezpieczonego wskutek zawału lub wylewu oraz w poz. 11 str 5  pobyt w szpitalu wskutek zawału lub wylewu. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w poz. 6 i 11 w tabeli z zakresem ubezpieczenia podając „wskutek (…) wylewu” Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę definicji krwotoku śródmózgowego, którą posiada w OWU przyjmując, że wylew to potoczna nazwa krwotoku śródmózgowego?

Odpowiedź :TAK Zamawiający dopuszcza brzmienie definicji krwotoku śródmózgowego lub udaru mózgu występujące w OWU ubezpieczycieli.


 1. W SIWZ w Rozdziale III ust. 5.5. str 6 Zamawiający podał definicję nieszczęśliwego wypadku, w której nie wskazał zapisu o wpływie stanu zdrowia ubezpieczonego na powstanie nieszczęśliwego wypadku. Czy w związku z tym Zamawiający może potwierdzić, że intencją było takie określenie definicji nieszczęśliwego wypadku, w której to definicji za nieszczęśliwy wypadek można uznać niezależne od woli i stanu zdrowia osoby, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną?

Odpowiedź : TAK


 1. W SIWZ w Rozdziale III ust. 5.6. str 6  Zamawiający wskazał ogólną definicję wypadku komunikacyjnego, w związku z powyższym Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach tej definicji Zamawiający akceptuje:

„wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek:

a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj,

b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że:

- pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych,

- pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro,

wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu pkt. b, nie są wypadki dotyczące kolejowego transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego,

c) wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy,

d) wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź pasażer, a statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy.”

W przypadku nie przyjęcia powyższej definicji przez Zamawiającego, Wykonawca prosi  o informację, czy Zamawiający zaakceptuje, iż w ramach wypadku w ruchu powietrznym odpowiedzialnością Wykonawcy objęte będą pasażerskie statki powietrzne koncesjonowanych linii lotniczych? Jeśli jednak Zamawiający nie zaakceptuje ww. definicji, prosimy o zdefiniowanie listy zamkniętej statków powietrznych.

Odpowiedź : Zamawiający zaakceptuje jako równoważną definicję pytającego.


 1. W SIWZ w Rozdziale III ust. 5.7. str 6  Zamawiający wpisał w definicji wypadku przy pracy:

(…) Wypadkiem związanym z wykonywaniem stosunku pracy będzie także wypadek zaistniały w drodze do miejsca pracy i z miejsca pracy (…).

Wykonawca zaznacza, że jeśli chodzi o wypadki w drodze z pracy i do pracy, to nie są to wypadki przy pracy. Ustawa wypadkowa nie przewiduje możliwości przyznawania świadczeń z tytułu wypadków w drodze do lub z pracy, jeżeli wypadki te zaistniały po dniu 31.12.2002 r. Regulacje dotyczące tego zagadnienia zostały przeniesione do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2004 nr 39, poz. 353 ze zm.) i gwarantują one prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy mimo nieposiadania wymaganego stażu pracy, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Czy w związku z powyższym Zamawiający usunie z definicji nieszczęśliwego wypadku przy pracy zapis dotyczący wypadków zaistniały w drodze do miejsca pracy i z miejsca pracy?
W tej samej definicji Zamawiający podał taką definicję wypadku przy pracy, w której nie wskazał zapisu o wpływie stanu zdrowia ubezpieczonego na powstanie nieszczęśliwego wypadku. Czy w związku z tym Zamawiający może potwierdzić, że w intencją było takie określenie definicji wypadku przy pracy, w której to definicji za wypadek przy pracy można uznać nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach istniejącego stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego, w ramach którego opłacane są składki na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych?

Odpowiedź : 1) Zamawiający usunie z definicji nieszczęśliwego wypadku przy pracy zapis dotyczący wypadków zaistniały w drodze do miejsca pracy i z miejsca pracy.

2) intencja Zamawiającego jest wyraźnie określona w części 1-szej definicji na zmianę treści której Zamawiający nie wyraża zgody.

5. W SIWZ w Rozdziale III ust. 5.9. str 6  Zamawiający w minimalnym zakresie ciężkich chorób wskazał jednostkę chorobową: operację pomostowania naczyń wieńcowych. Czy po tym pojęciem Zamawiający rozumie chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by-pass?

Odpowiedź : Zamawiający precyzyjnie określił jednostkę chorobową operacja pomostowania naczyń wieńcowych określanej często jako wszczepienie pomostu omijającego albo bypass
6. W SIWZ w Rozdziale III ust. 5.11. str 6 Zamawiający podał nieprecyzyjny zapis w definicji rehabilitacji poszpitalnej.

W związku z powyższym Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach tej definicji Zamawiający akceptuje:

Rehabilitacja poszpitalna – trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni – bezpośrednio po minimum 14 dniowym pobycie w szpitalu – pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie szpitalne.

W przypadku nie przyjęcia powyższej definicji przez Zamawiającego, Wykonawca prosi  o określenie maksymalnego okresu zwolnienia lekarskiego oraz minimalnej długości pobytu w szpitalu uprawniających do świadczenia.Odpowiedź :Zamawiający akceptuje następującą definicję:

Rehabilitacja poszpitalna – trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni – bezpośrednio po minimum 10 dniowym pobycie w szpitalu – pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie szpitalne.


7. W SIWZ w Rozdziale III ust. 5.12. str. 6 – czy Zamawiający dopuszcza podział operacji chirurgicznych na trzy klasy zgodnie z katalogiem operacji obejmującym 538 jednostek w OWU Wykonawcy przy zachowaniu wskazanych w SIWZ kwot świadczeń: za operację klasy I -  1500 PLN, za operację klasy II – 900 PLN a za operację klasy III – 300 PLN w zakresie I; w zakresie II za operację klasy I -  3000 PLN, za operację klasy II – 1800 PLN, a za operację klasy III – 600 PLN?

Odpowiedź : Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących definicji operacji chirurgicznych oraz wysokości świadczeń .

Zamawiający równocześnie dopuszcza przedstawienie oferty ubezpieczycieli których OWU określają podział operacji chirurgicznych na trzy klasy, przy założeniu, że dla każdego z zakresów wysokość wypłaconego świadczenia wynosić będzie :w klasie operacji najcięższych wysokość wypłaconego świadczenia wynosić będzie 100 % sumy ubezpieczenia w klasie pośredniej wysokość wypłaconego świadczenia wynosić będzie 60 % sumy ubezpieczenia , w klasie operacji najlżejszych wysokość wypłaconego świadczenia wynosić będzie 20 % sumy ubezpieczenia .Dla zamawiającego bez znaczenia jest ilość jednostek operacji w OWU wykonawcy bowiem wymaga by zgodnie z SIWZ „W przypadku przeprowadzenia operacji nie objętej katalogiem operacji, ubezpieczyciel wypłacił ubezpieczonemu świadczenie według poziomu trudności wykonania operacji, który według wiedzy medycznej odpowiada poziomowi trudności operacji, wymienionej w katalogu operacji.”


8. W SIWZ w Rozdziale III ust. 3.13. str. 4 Zamawiający wskazuje:

„Wykonawca gwarantuje, że w stosunku do wszystkich osób przystępujących do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty początkowej umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia oraz w ciągu 3 miesięcy od daty zatrudnienia (dotyczy nowo zatrudnionych pracowników) odpowiada za zdarzenia ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia a są skutkiem stanów chorobowych oraz wypadków, które wystąpiły, zostały stwierdzone lub rozpoczęto postępowanie diagnostyczno-lecznicze przed początkiem odpowiedzialności.”

Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi o sytuację:


 1. gdy przyczyna zdarzenia ubezpieczeniowego (np. nieszczęśliwy wypadek- nw) i zdarzenie ubezpieczeniowe (np. pobyt w szpitalu w wyniku nw) mają miejsce przed datą objęcia odpowiedzialnością Wykonawcy danego ubezpieczonego z tytułu nowej umowy, czy

 2. gdy przyczyna zdarzenia ubezpieczeniowego (np. nw) ma miejsce przed datą objęcia odpowiedzialnością Wykonawcy danego ubezpieczonego z tytułu nowej umowy a zdarzenie ubezpieczeniowe (np. pobyt w szpitalu w wyniku nw) już w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu nowej umowy.

W przypadku pkt a)  Wykonawca nie może odpowiadać za zdarzenie ubezpieczeniowe (tj. wypłacić świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nw), gdyż odpowiedzialnością za to zdarzenie jest objęty aktualny Ubezpieczyciel osób ubezpieczonych. Gdyby przyjąć rozwiązanie, że Wykonawca ponosiłby odpowiedzialność w tym przypadku, mogłoby dojść do sytuacji podwójnej wypłaty świadczenia za to samo zdarzenie ubezpieczeniowe – przez aktualnego Ubezpieczyciela i Wykonawcę. W przypadku pkt. b) Wykonawca odpowie za zdarzenie ubezpieczeniowe o ile samo zdarzenie ubezpieczeniowe (pobyt ubezpieczonego w szpitalu) miało miejsce w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli sytuację z pkt b).Odpowiedź :Zamawiający wyjaśnia iż zapis SIWZ Rozdział III ust.3.13 str.4 dotyczy m.in. punktu b zapytania wykonawcy ale także takich zdarzeń ubezpieczeniowych które zaszły w okresie ubezpieczenia np. operacje chirurgiczne , poważne zachorowanie - krwotok śródmózgowy ( wylew ) czy zawał serca spowodowane nadciśnieniem tętniczym krwi zdiagnozowanym i leczonym w okresie poprzednich umów ubezpieczenia .

9. Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń:

a) wypłata świadczenia z tytuły śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku,

b) wypłata świadczenia z tytuły śmierci w wypadku komunikacyjnym tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia wypadku komunikacyjnego,c) wypłata świadczenia z tytuły śmierci w wyniku wypadku przy pracy tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia wypadku przy pracy?

Odpowiedź : TAK
10. Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nw, zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku i między wypadkiem a zgonem jest związek przyczynowo-skutkowy?

Odpowiedź : TAK
11. Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu leczenia specjalistycznego, zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od doręczenia wniosku o wypłatę świadczenia i między leczeniem specjalistycznym a zgonem jest związek przyczynowo-skutkowy?

Odpowiedź : TAK
12. Czy Zamawiający dopuszcza, aby ochrona ubezpieczeniowa w zakresie leczenia specjalistycznego dotyczyła leczenia zastosowanego wskutek choroby stwierdzonej lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałego po dniu zawarcia umowy?

Odpowiedź : NIE. Wyjaśnienie zawarte jest w odpowiedzi na pytanie nr.8.
13. Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu poważnego zachorowania, zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od doręczenia wniosku o wypłatę świadczenia i między poważnym zachorowaniem a zgonem jest związek przyczynowo-skutkowy?

Odpowiedź : TAK
14. Czy Zamawiający dopuszcza, aby ochrona ubezpieczeniowa w zakresie operacji dotyczyła zabiegów, które miały miejsce w przypadku gdy choroba została stwierdzona lub nieszczęśliwy wypadek zaistniał po dniu zawarcia umowy?

Odpowiedź : NIE wyjaśnienie zawarte jest w odpowiedzi na pytanie nr.8
15. Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu operacji, zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od doręczenia wniosku o wypłatę świadczenia i między operacją a zgonem jest związek przyczynowo-skutkowy?

Odpowiedź : TAK
16. SIWZ Rozdz. I  pkt.3.11 str. 3 Zamawiający dopuszcza możliwość  ustalenia uszczerbku na zdrowiu  na podstawie zaocznej oceny dokumentacji medycznej. W przypadku braku akceptacji przez ubezpieczonego przyznanej  na w.w.  podstawie wysokości  świadczenia ubezpieczonemu przysługuje na jego żądanie prawo do ponownej weryfikacji medycznej  przed komisją lekarską lub lekarzem orzecznikiem.  Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na poniższą „W przypadku braku akceptacji przez ubezpieczonego przyznanej  na w.w.  podstawie wysokości  świadczenia ubezpieczonemu przysługuje na jego żądanie prawo do ponownej weryfikacji sprawy przez Wykonawcę.”

Odpowiedź : zamawiający dopuszcza ponowną weryfikację przez Wykonawcę zgłoszonego roszczenia jednakże nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ Rozdział I pkt.3.11 str.3 gwarantującego ubezpieczonemu na jego żądanie prawa do ponownej weryfikacji medycznej przed komisją lekarską lub lekarzem orzecznikiem jeżeli ubezpieczony nie akceptuje odmowy wypłaty świadczenia lub jej wysokości.
17. Zał. nr 5 do SIWZ Umowa § 5 pkt. 1 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać swoje obowiązki z dołożeniem należytej staranności wymaganej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności oraz rzetelnie informowanie Zamawiającego o wynikach swojej działalności. Prośba Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego typu informacji oczekuje od Wykonawcy ?

Odpowiedź : Zamawiający z § 5 pkt. 1 Umowy usunie zapis „oraz rzetelnie informowanie Zamawiającego o wynikach swojej działalności”.


 1. SIWZ Rozdz. I pkt. 3.18 ust.2 Wykonawca wnosi o wykreślenie niniejszego zapisu. W ocenie Wykonawcy żądanie przez Zamawiającego przedstawienie danych dotyczących założonych rezerw w raporcie szkodowości jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi w tym w szczególności ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211), jak również może narazić Wykonawcę, w szczególności z uwagi na ciążący na nim obowiązek zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej (art. 19 ust.1), na daleko idące konsekwencje związane z naruszeniem w/w tajemnicy. Ponadto, z uwagi na fakt, iż przedmiotowe informacje stanowią również tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, są one dodatkowo chronione, ewentualne ich przekazanie stanowiłoby nie tylko naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak również mogłoby narazić Wykonawcę na niepowetowaną szkodę. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Dodatkowo wskazać należy, iż ewentualne ujawnienie w/w informacji, posiadających znaczną wartość dla Wykonawcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 23 ustawy o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W sytuacji wykazania przez Wykonawcę ujawnienia takiej informacji osobie nieupoważnionej/niewłaściwego zabezpieczenia przekazanej Zamawiającemu informacji, wówczas Wykonawca zobligowany będzie do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez służby Zamawiającego. W celu uniknięcia w/w sytuacji, wnosimy o wykreślenie spornego zapisu z SIWZ.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jako strona umowy ubezpieczenia ma prawo do uzyskania ogólnych informacji i danych dotyczących przebiegu umowy ubezpieczenia w tym danych o szkodowości i wysokości założonych rezerw na poczet wypłaty przyszłych świadczeń . Udostępnienie tych danych Zamawiającemu przez Wykonawcę nie narusza obowiązujących przepisów prawa na które Wykonawca powołuje się w pytaniu. Zamawiający wyjaśnia iż zachowanie tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia zgodnie z Art.19 ust.2 pkt.20 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003r. nie dotyczy informacji udzielanych na wniosek ubezpieczającego ( Zamawiającego ) .
19. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość stworzenia odrębnych grup dla wszystkich małżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci ubezpieczonych? Zakres i warunki byłyby takie same jak w polisach dla pracowników. Takie rozwiązanie ułatwiłoby obsługę ubezpieczenia wykonawcy.

Odpowiedź :TAK
20. Z uwagi na fakt iż w punkcie 3.8 Składka 1.d) - zawarto informacje: co składa się na wysokość składki prosimy Zamawiającego o precyzyjne określenie wysokości prowizji za pracę Brokera oraz osoby obsługującej u Zamawiającego jeszcze przed terminem składania oferty ubezpieczenia z uwagi na obowiązek stworzenia wszystkim potencjalnym wykonawcom równych warunków udziału w przetargu. Wysokość prowizji ma bowiem bezpośredni wpływ na wysokość składki.SIWZ punkty 3.22 i 3.23

Odpowiedź: Wysokość prowizji za pracę brokera wraz z wynagrodzeniem osoby obsługującej umowę ubezpieczenia u Zamawiającego stanowi 20% składki.
21. Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważną definicję partnera wykonawcy:

małżonek ubezpieczonego:

a) osoba, która w dniu zajścia zdarzenia, objętego ochroną w ramach dodatkowej umowy

ubezpieczenia, pozostawała z ubezpieczonym w związku małżeńskim, albo

b) partnera - będącego osobą płci przeciwnej wobec ubezpieczonego, wskazanego przez ubezpieczonego w załączniku do deklaracji uczestnictwa jako osobę nie spokrewnioną z ubezpieczonym, pozostającą z ubezpieczonym w nieformalnym związku, prowadzącą z ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe, oraz nie pozostającą w związku małżeńskim z osobą trzecią, o ile ubezpieczony w chwili składania stosownych oświadczeń o związku partnerskim, a także w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną w ramach dodatkowej umowy ubezpieczenia nie pozostaje/pozostawał w związku małżeńskim.”? SIWZ pkt. 5.3

Odpowiedź : TAK
22. Czy Zamawiający uzna jako równoważna definicję wypadku wykonawcy:

wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia?, SIWZ pkt. 5.5

Odpowiedź : TAK, Zamawiający uzna jako równoważną definicję Wykonawcy.
23. Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważną definicję wypadku komunikacyjnego wykonawcy:

wypadek komunikacyjny – nagłe zdarzenie powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela następujące w związku z ruchem:

  1. lądowym pojazdów mechanicznych, z udziałem pojazdu mechanicznego, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, wywołane:

   1. działaniem siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, lub

   2. wywróceniem się pojazdu, lub

   3. pożarem, wybuchem spowodowanym działaniem czynnika termicznego i/lub chemicznego,

  2. wodnym pojazdów pływających, z udziałem statku wodnego, w którym ubezpieczony poruszał się jako osoba kierująca lub pasażer,

3) lotniczym statków powietrznych, w którym to statku ubezpieczony podróżował jako pasażer lub członek załogi ?

SIWZ pkt. 5.6Odpowiedź : TAK
24. Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważna definicje wypadku przy pracy wykonawcy:

wypadek przy pracy – wypadek zakwalifikowany jako wypadek przy pracy w protokole powypadkowym BHP, który nastąpił w związku z pracą:

   1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego obowiązków wynikających z umowy o pracę albo poleceń przełożonych,

   2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia,

w czasie pozostawania w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego z umowy o pracę; na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się - w zakresie uprawnień do świadczeń - wypadek, któremu ubezpieczony uległ w czasie trwania podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone wyżej, chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem ubezpieczonego, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań ? SIWZ pkt. 5.7

Odpowiedź : TAK
25. Czy Zamawiający uzna za zamienną definicję trwałego uszczerbku wykonawcy:

trwały uszczerbek na zdrowiu – zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu będące następstwem wypadku, któremu ubezpieczony uległ w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, powodujące jego trwałą dysfunkcję ?SIWZ pkt. 5.8

Odpowiedź : TAK Zamawiający uzna jako równoważną w.w. definicję Wykonawcy.
26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zastosowania otwartego katalogu operacji, zgodnego z Międzynarodową Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD 9? oraz Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tak określonego Katalogu Wykonawcy (charakter otwarty nielimitowany) ? SIWZ pkt. 5.12

Odpowiedź : TAK
27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następująca zminę zapisu?

Za dzień uregulowania należności uważa się dzień uznania rachunku Wykonawcy Umowa par. 7 ust. 7Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
28. Prosimy Zamawiającego o przedstawienie wzmiankowanego ustępu 10 w Paragrafie 7? Umowa par.7 ust. 8

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia ,iż w Umowa par.7 ust. 8 wkradł się błąd pisarski Jest ” 8.Nieopłacenie ceny (składki) za ubezpieczenie w terminie, nie powoduje wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej z upływem terminu płatności, z zastrzeżeniem ust. 10” Winno być „8.Nieopłacenie ceny (składki) za ubezpieczenie w terminie, nie powoduje wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej z upływem terminu płatności, z zastrzeżeniem ust.9”
29. Czy sformułowanie „pod adres wskazany przez Wykonawcę” jest zwykłym błędem pisarskim oraz czy Zamawiający akceptuje wypłatę świadczenia w dwóch formach:

 1. na konto wskazane przez ubezpieczonego w dokumentacji świadczeniowej,

 2. pocztą pod wskazany przez ubezpieczonego adres w dokumentacji świadczeniowej? SIWZ pkt 3.9

Odpowiedź : w SIWZ pkt 3.9 wkradł się błąd pisarski Jest „Zamawiający wymaga zapewnienia wypłaty należnego świadczenia na podstawie przesłanej dokumentacji i stosownego formularza zgłoszenia roszczenia pocztą pod adres wskazany przez Wykonawcę lub osobiste dostarczenie kompletnej dokumentacji przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do obsługi grupowego ubezpieczenia na życie”. Winno być „Zamawiający wymaga zapewnienia wypłaty należnego świadczenia na podstawie stosownego formularza zgłoszenia roszczenia oraz kompletnej dokumentacji przesłanej lub doręczonej Wykonawcy przez osobę wyznaczoną do obsługi grupowego ubezpieczenia na życie”.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy dotycząca sposobu wypłaty świadczenia zawarta jest w SIWZ pkt.3.10.


30. Czy Zamawiający zgodzi się, że będzie dotyczyło to chorób i wypadków, które zaistniały w okresie ubezpieczenia u poprzedniego ubezpieczyciela? SIWZ 3.13

Odpowiedź : odpowiedź zawarta jest w wyjaśnieniu do pytania nr.8
31. Czy Zamawiającemu chodzi o rezerwy na świadczenia zgłoszone i niewypłacone, czy na świadczenia nie zgłoszone i nie wypłacone? SIWZ 3.18 2

Odpowiedź : chodzi o rezerwy na świadczenia zgłoszone i niewypłacone.
32. W tabeli z zakresem ryzyk jest sformułowanie Minimalna Suma Ubezpieczenia – czy Zamawiający miał tu na myśli minimalne świadczenia za poszczególne ryzyka? SIWZ 4.4

Odpowiedź : TAK
33. Czy w tabeli z zakresem ryzyk przy operacjach zostały podane kwoty bazowe? SIWZ 4.4

Odpowiedź : w tabeli podano sumy ubezpieczenia lub inaczej kwoty bazowe .
34. W wierszu 12 tabeli z zakresem brak dopisku 1-14 dni i od 15-tego dnia. Czy jest to zwykła omyłka pisarska? SIWZ 4.4

Odpowiedź : oczywista pomyłka pisarska. W arkuszu ofertowym szczegółowym który Wykonawca ma złożyć Zamawiającemu błąd ten nie występuje.
35. Czy w zamian za ryzyko Pobyt w szpitalu wskutek NW komunikacyjnego przy pracy Zamawiający zaakceptuje ryzyko Pobyt w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego wykonawcy – w przypadku pobytu w szpitalu z tytułu wypadku komunikacyjnego w pracy nastąpiłaby wypłata z tytułu obu ryzyk tj. pobytu w szpitalu z tytułu wypadku komunikacyjnego i z tytułu pobytu w szpitalu z tytułu wypadku w pracy? SIWZ 4.4

Odpowiedź : TAK
36. Czy w przypadku leczenia specjalistycznego Zamawiający zaakceptuje wysokość wypłaty występujacą w OWU wykonawcy:?

Niniejszy katalog określa następujące metody leczenia specjalistycznego, będące przedmiotem ubezpieczenia w ramach Dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek Leczenia Specjalistycznego Ubezpieczonego:

1. ablacja (50%)*

2. wszczepienie kardiowertera/defibrylatora (50%)

3. wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora) (50%)

4. chemioterapia lub radioterapia (100%)

5. terapia interferonowa (100%)

6. dializoterapia (100%)

* w nawiasach podano wysokość świadczenia w procencie kwoty bazowej. SIWZ 4.4

Odpowiedź : TAK
37. Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważną definicję operacji Wykonawcy

operacja – zabieg chirurgiczny wykonany w szpitalu przez zespół lekarzy i pielęgniarek w celu przywrócenia prawidłowych czynności chorego narządu lub układu, usunięcia chorej tkanki, narządu lub jego części, usunięcia przyczyny choroby, ogniska chorobowego, dokonania przeszczepu, powiązany z koniecznością przecięcia skóry i innych tkanek. Operacją nie są zabiegi przeprowadzane w celach diagnostycznych (np.: biopsja, punkcja, pobranie wycinków, zabiegi endoskopowe i inne), jak również drobne zabiegi chirurgiczne nie wymagające hospitalizacji (np.: szycie ran powierzchniowych, usunięcie ciał obcych i inne), SIWZ, 5.12.

Odpowiedź : Zamawiający uzna jako równoważną definicję Wykonawcy.
38. Czy Zamawiający może potwierdzić, że punkt ten dotyczy pojęć i definicji, które nie zostały ujęte w SIWZ?

SIWZ Rozdział III punkt 7.Odpowiedź : TAK
39. Czy Zamawiający może podać kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? SIWZ Rozdział IX punkt 8

Odpowiedź : NIE. Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w dniu otwarcia ofert.
40. Czy Zamawiający zechce wyjaśnić: przy określaniu kryterium znalazł się zapis „Ogółem zakres I i II 100%”, czy nie powinno być 70%, bo przecież 30% to cena? SIWZ Rozdział X punkt 9.1

Odpowiedź : NIE. W podsumowaniu tabeli podano sumę 3 pozycji tabeli.
41. Czy do kryterium łączna suma świadczeń pozycji 7,8,10,15 dla pozycji 7 (uszczerbek nw) jest brane świadczenie za 1% uszczerbku, a dla pozycji 10 (pobyt w szpitalu z tytułu choroby) jest brane świadczenie za 1 dzień pobytu? SIWZ Rozdział X punkt 9.1

Odpowiedź : TAK
42. Czy Zamawiający zaakceptuje katalog poważnych zachorowań dziecka wykonawcy?

Katalog Poważnych Zachorowań Dziecka Ubezpieczonego

„WARTA EKSTRABIZNES PLUS”

1) nowotwór (guz) złośliwy,

2) niewydolność nerek,

3) łagodny nowotwór mózgu,

4) śpiączka,

5) wirusowe zapalenie mózgu,

6) dystrofia mięśniowa,

7) cukrzyca,

8) przewlekła niewydolność wątroby

SIWZ pkt. 4.4.Odpowiedź : NIE
43. W projekcie umowy Zamawiający zapisał w paragrafie 2 w punkcie 1 o odpowiedzialności na całym świecie. Czy Zamawiający zaakceptuje, że wykonawca:

a. przyjmie odpowiedzialność za operacje wykonane na terytorium RP,

b. pobyt w szpitalu na terytorium Rzeczpospolitej Polski lub na terytorium krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej,

SIWZ pkt 4.4.Odpowiedź : TAK
44. Zamawiający w par 8 ust 1 pkt b ic, użył zapisu tak bardzo ogólnego iż oznacza to, że z każdej przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym. Może to być teoretycznie np. jednodniowe spóźnienie się z wypłatą świadczenia na rzecz jednego z ubezpieczonych. Zapisy te powinny być mieć określony katalog przypadków . Czy zamawiający zechce zmienić ten zapis? Umowa (projekt) Par. 8, ust 1, pkt b) ic)

Odpowiedź : NIE. Zamawiający zamierza zapewnić właściwą ochronę ubezpieczeniową swoim pracownikom i nie jest intencją Zamawiającego rozwiązywanie umowy z błahego powodu.
45. Zamawiający w Par.8 ust1 pkt d) użył zapisu nieprecyzyjnego. Powinien naszym zdaniem być on zastąpiony następującym: "cofnięcie Wykonawcy zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez organ nadzoru, w zakresie grup ubezpieczeń objętych umową ubezpieczenia, zawartą na rzecz pracowników Prokuratury Okręgowej w Opolu, podległych jej jednostek oraz ich współmałżonków/partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci". Czy Zamawiający zechce zmienić zapis? Umowa (projekt) Par. 8, ust 1, pkt d)

Odpowiedź : Zamawiający zmieni zapis w umowie zgodnie z sugestią Wykonawcy.
46. W punkcie e) Paragrafu 8. ust.1 Zamawiający użył zbyt ogólnej treści. Tak skonstruowane zdanie może bowiem dotyczyć zajęcia komorniczego z tytułu jednego , pojedynczego zasądzonego roszczenia, na drobną kwotę, które w żaden sposób nie jest w stanie zaważyć na kondycji Towarzystwa Ubezpieczeń. Proponujemy rozważyć zmianę tego punktu?

Umowa (projekt) Par. 8, ust 1, pkt e)Odpowiedź : NIE. Zamawiający zamierza zapewnić właściwą ochronę ubezpieczeniową swoim pracownikom i nie jest intencją Zamawiającego rozwiązywanie umowy z błahego powodu.
47. Zamawiający wprowadził w Par.8 ust.3 projektu umowy martwy zapis, nie możemy z niego skorzystać, ponieważ jest niezgodny z k.c. Wnosimy o jego wykreślenie. Umowa (projekt) Par. 8, ust 3

Odpowiedź : Zamawiający wykreśli w umowie Par.8 ust.3

48. Zamawiający w par.10 ust 3 zamieścił niejasny dla nas zapis. Nie wiadomo o jaka umowę chodzi, gdyż w projekcie umowy, będącej załącznikiem do SIWZ brak jest wskazań części zamówienia. Nie można także odnieść się do pojęcia "części zamówienia" w rozumieniu przepisów Prawa Zamówień Publicznych, gdyż ten rodzaj zamówienia nie jest udzielany w częściach. Prosimy o wyjaśnienie? Umowa (projekt) Par. 10, ust 3Odpowiedź : Zamawiający wykreśli w umowie Par.10 ust.3
49. Czy Zamawiający zechciałby wytłumaczyć co rozumie pod sformułowaniem „tekstu klauzul dopasowujących” w sytuacji gdy Wykonawcy mają do czynienia z koniecznością zaakceptowania wszystkich zapisów SIWZ i posługiwania się własnymi OWU w przypadkach nieokreślonych przez SIWZ? SIWZ Cz.II 4.C.3.

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku niezgodności treści OWU Wykonawcy z zapisami SIWZ i nie zaakceptowania przez Zamawiającego jako równoważnych definicji Wykonawcy do OWU, Wykonawca dołączy „ postanowienia dodatkowe „ tj. zaakceptowane przez Wykonawcę treści definicji wymaganych przez Zamawiającego.
50. Czy Zamawiający zechce zrezygnować z zapisu składka za pierwszy miesiąc ochrony (czerwiec 2012) do 14 dni od otrzymania polisy”?

Zamiast tego zapisu możemy zaproponować inny:

Wykonawca dostarczy polisy Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie XX dni od rozpoczęcia umowy ubezpieczenia (bowiem ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się zgodnie z podpisana umową). Polisa będzie potwierdzała zapisy procesu przetargowego. Umowa (projekt) Par.7, pkt 4.a.

Odpowiedź : Zamawiający pozostawia zapis w niezmienionej formie.
51. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zapis ROZDZIAŁ III. Pkt. 2.4 SIWZ na;

Zamawiający dopuszcza możliwość zapisu, warunkującego wykonanie umowy ubezpieczenia od ilości przystępujących osób.Kalkulacja składki zakłada minimalną ilość osób uczestniczącą w ubezpieczeniu jako podstawę prawidłowego rozłożenia ryzyka ubezpieczeniowego.

Odpowiedź :NIE
52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wypłatę ryczałtową w wysokości 250 ,-zł. za rekonwalescencje poszpitalną bez względu na ilość dni tej rekonwalescencji w zamian za kwotę za 1 dzień.

Odpowiedź :NIE
Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Włodzimierz Ostrowski


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna