Vienna insurance groupPobieranie 1,55 Mb.
Strona9/12
Data24.10.2017
Rozmiar1,55 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

sUMa UBezPieczenia i waRUnki JeJ zMianY

§13

 1. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest na wniosek Ubezpieczającego osobno dla Opcji Podstawowej lub Opcji Podstawowej Plus lub Opcji Ochrona Plus lub Opcji Progresja oraz dla poszczególnych Opcji Dodatkowych (D1-D14), o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1), 3) i ust. 2 pkt 1) - 14).

 2. Dla Opcji Ochrona, o której mowa w §4 ust. 1 pkt 2, sumy ubezpieczenia ustalone są dla każdego zdarzenia, za które InterRisk ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową. Odrębne sumy ubezpieczenia, określone w umowie ubezpieczenia, które w zależności od wybranego wariantu - zgodnie z TABELĄ nr 10 - wynoszą

taBeLa nr 10Rodzaj ubezpieczenia

SUMA UBEZPIECZENIA (PLN)

Wariant

0-1

0-2

0-3

0-4

0-5

0-6

0-7

0-8

0-9

0-10

0-11

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

3.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

300

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

Trwałe inwalidztwo częściowe

3.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

Zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Złamania jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku

500

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

2.750

3.000

3.250

Rany będące następstwem nieszczęśliwego wypadku

50

100

150

200

250

300

350

400

500

600

700

Urazy narządów ruchu będące następstwem nieszczęśliwego wypadku

50

100

150

200

250

300

350

400

500

600

700

Pogryzienie przez psa

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

300

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

2.750

Śmierć rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku

3.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

iii. pomoc w utrzymaniu czystości w domu: sprzątanie podłóg, dywanów i wykładzin dywanowych, ścieraniu kurzy, wyrzucaniu śmieci, zmywaniu naczyń, czyszczeniu powierzchni roboczych w kuchni (blatów, płyty kuchennej oraz zlewu), sprzątaniu łazienki; podlewaniu roślin w domu i ogrodzie - przy użyciu środków i sprzętów udostępnionych przez Ubezpieczonego,

 1. transport medyczny - jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej,

 2. infolinia medyczna - InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance zapewni Ubezpieczonemu możliwość rozmowy z lekarzem Centrum Assistance, który udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania. Informacje udzielone przez lekarza Centrum Assistance nie mają charakteru diagnostycznego. Ponadto za pośrednictwem Centrum Assistance Ubezpieczony uzyska:
 • informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce przepisów,

 • informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań,

 • informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów;

2) indywidualne korepetycje - jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, InterRisk za


 1. Dla Opcji DODATKOWEJ D15 - assistance eDU PLUs, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 15 oraz § 12, suma ubezpieczenia jest stała i wynosi 5.000 PLN.

 2. Suma ubezpieczenia ustalana jest dla każdego Ubezpieczonego i określona jest w umowie ubezpieczenia.

 3. Górną granicą odpowiedzialności InterRisk jest kwota stanowiąca 100% sumy ubezpieczenia w przypadku Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona Plus, Opcji Progresja, Opcji Dodatkowych (D1-D15), za wyjątkiem:
 1. Opcji Progresja, gdzie górną granicą odpowiedzialności InterRisk jest kwota stanowiąca 250% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Progresja;

 2. Opcji Ochrona, gdzie górną granicą odpowiedzialności jest 100% sumy ubezpieczenia ustalonej odrębnie dla każdego zdarzenia.

6. W ramach ubezpieczenia wypłacone świadczenie lub łączna kwota wypłaconych
świadczeń nie mogą przekroczyć łącznie górnej granicy odpowiedzialności
określonej osobno dla Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona,
Opcji Ochrona Plus lub Opcji Progresja oraz wybranej Opcji Dodatkowej (D1-D15).

co trzeba zrobić, żeby się ubezpieczyć? zawaRcie UMowY UBezPieczenia

§14

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku Ubezpieczającego, który powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 1. imię, nazwisko (nazwę) oraz adres (siedzibę) Ubezpieczającego;

 2. imię i nazwisko Ubezpieczonego, jeżeli umowa zawierana jest w formie imiennej;

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 13

lnterRiski%

VIENNA INSURANCE GROUP

 1. liczbę dzieci, uczniów, studentów i pracowników placówek oświatowych zgłoszonych do ubezpieczenia;

 1. przedmiot i zakres (opcja, wariant) ubezpieczenia;

 1. propozycję sum ubezpieczenia dla Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona Plus, Opcji Progresja, a w przypadku Opcji Ochrona propozycję odrębnych sum ubezpieczenia dla każdego zdarzenia;

 2. propozycję sum ubezpieczenia dla opcji Dodatkowych (D1-D14) - w przypadku, gdy Ubezpieczający wnioskuje o rozszerzenie zakresu o Opcje Dodatkowe (D1-D14);

 1. okres ubezpieczenia;

 1. propozycję postanowień dodatkowych lub odmiennych od postanowień OWU, o ile Ubezpieczający chce je wprowadzić do umowy ubezpieczenia.
 1. InterRisk może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji, mających wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego.

 2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres dwunastu miesięcy, chyba że strony umówiły się inaczej.

 3. Okres ubezpieczenia określa się w umowie ubezpieczenia.

 4. InterRisk potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia.

§15

 1. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w formie ubezpieczenia grupowego, ubezpieczenia indywidualnego lub rodzinnego w rozumieniu §2 pkt 55 -57.

 2. Umowa ubezpieczenia indywidualnego lub rodzinnego może zostać zawarta wyłącznie w formie imiennej.

 3. Umowa ubezpieczenia grupowego zawierana jest w formie imiennej lub bezimiennej, z zastrzeżeniem ust. 4.

 4. W przypadku rozszerzenia zakresu o opcję Dodatkową D15 - Assistance EDU PLUS, o której mowa w §12, umowę ubezpieczenia grupowego zawiera się w formie imiennej.

 5. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego w formie imiennej jest dołączenie do wniosku Ubezpieczającego imiennej listy osób przystępujących do ubezpieczenia.

od kiedy ubezpieczenie gwarantuje ochronę i kiedy ona się kończy? PoczĄtek i koniec oDPowieDziaLności inteRRisk

§16

 1. W umowie ubezpieczenia określa się datę początkową i końcową okresu ubezpieczenia.

 2. Odpowiedzialność InterRisk z tytułu umowy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

 3. Odpowiedzialność InterRisk ustaje:
 1. z dniem upływu okresu ubezpieczenia;

 2. z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia;

 1. z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia, o którym mowa w §17 ust. 2-4;

 2. w przypadku opłacania składki w ratach - jeżeli po upływie terminu płatności raty InterRisk wezwie Ubezpieczającego do jej zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Ubezpieczającego spowoduje ustanie odpowiedzialności InterRisk, a kolejna rata składki nie zostanie opłacona w tym terminie - z dniem upływu tego terminu;

 3. z dniem wypłaty świadczenia lub świadczeń o łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia określonej w polisie;

 1. wobec Ubezpieczonego - z dniem jego zgonu;

 1. wobec Ubezpieczonego w grupowej umowie ubezpieczenia - z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym InterRisk otrzymał oświadczenie o wystąpieniu Ubezpieczonego z ubezpieczenia. Ubezpieczony może wystąpić z ubezpieczenia w każdym czasie.

4. Wznowienie odpowiedzialności InterRisk z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia
następuje następnego dnia po zapłacie dodatkowej składki za doubezpieczenie,
w przypadku gdy odpowiedzialność InterRisk ustała wskutek wyczerpania sumy
ubezpieczenia, pod warunkiem że InterRisk, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
zapłaty dodatkowej składki, potwierdzi w formie pisemnej wznowienie ochrony.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna