Vienna insurance groupPobieranie 1,55 Mb.
Strona8/12
Data24.10.2017
Rozmiar1,55 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

taBeLa nr 9

Rodzaj operacji

Wysokość świadczenia wyrażona jako wartość procentowa (%) sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D9

Operacje przewodu pokarmowego i r

arządów jamy brzusznej:

operacje przełyku: częściowa resekcja przełyku

80

całkowita resekcja przełyku

100

zespolenie omijające przełyk

80

operacja naprawcza przełyku

/ wszczepienie endoprotezy przełyku80

operacje żołądka: częściowa resekcja żołądka / wycięcie zmiany żołądka całkowita resekcja żołądka

80 100

operacje jelit

40

operacja wyrostka robaczkowego ze wskazań nagłych

10

operacje wątroby: częściowa resekcja wątroby / wycięcie zmiany wątroby całkowita resekcja wątroby

90 90

operacje trzustki: wycięcie zmiany trzustki całkowita resekcja trzustki /wycięcie głowy trzustki

90 100

całkowita resekcja śledziony

40

Amputacje:
amputacja kciuka

10

amputacja dłoni

35

amputacja na poziomie przedramienia

40

amputacja na poziomie ramienia

50

amputacja stopy

40

amputacja na poziomie uda, podudzia

65

całkowita amputacja kończyny z wyłuszczeniem w stawie biodrowym

100

amputacja prosta sutka

40

amputacja całkowita sutka / ów z doszczętnym usunięciem węzłów pachowych

80

Operacje układu oddec

nowego:

operacje nosa: operacja zatok operacja przegrody nosowej i małżowin nosa

20 20

wycięcie krtani

90

operacje tchawicy:

częściowe wycięcie tchawicy

plastyka tchawicy

protezowanie tchawicy metodą otwartą

tracheostomia (nie obejmuje tracheostomii czasowej)

otwarta operacja tchawicy90 80 80

10 30częściowe usunięcie oskrzela

30

wycięcie płuca (całego lub fragmentu tkanki płucnej)

100

operacja śródpiersia metodą otwartą (nie obejmuje biopsji diagnostycznej)

80

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 11

InterRisk

VIENNA INSURANCE GROUPOperacje jamy ust

riej:

operacje warg

10

wycięcie języka

40

wycięcie migdałków

5

operacje ślinianek/ przewodów ślinowych

5

Operacje oka:
usunięcie gałki ocznej

40

operacje oczodołu

50

protezowanie gałki ocznej

30

operacje dotyczące powiek lub gruczołu łzowego

20

operacje spojówek

10

operacje na rogówce lub twardówce

10

zabieg naprawczy odklejenia siatkówki

5

Operacje ucha:
operacje wyrostka sutkowatego

80

zabiegi w obrębie ucha środkowego

40

zabiegi w obrębie ucha wewnętrznego

30

zabiegi w obrębie ucha zewnętrznego

10

operacje ślimaka

80

operacje aparatu przedsionkowego

70

Operacje układu nerwc

wego:

kraniotomia - otwarcie czaszki

100

trepanacja czaszki

20

wycięcie zmiany / resekcja tkanki mózgowej

90

stereotaktyczna ablacja tkanki mózgowej

90

wszczepienie stymulatora mózgu

90

wentrykulostomia

80

operacje na oponach mózgu i przestrzeni okołooponowej

90

operacja dotycząca przestrzeni podpajęczynówkowej mózgu

80

operacje nerwów czaszkowych

80

operacja nerwów rdzeniowych

30

operacje rdzenia kręgowego

100

sympatektomia

80

Operacje układu mocze

>wego:

operacje nerki:

całkowite wycięcie nerki

częściowe wycięcie nerki/ usunięcie zmiany nerki

nacięcie nerki80 80 50

operacje moczowodu

50

operacja w zakresie ujścia moczowodu

30

operacje pęcherza moczowego: całkowite wycięcie pęcherza moczowego częściowe wycięcie pęcherza moczowego plastyka ujścia pęcherza

90 80 40

wycięcie cewki moczowej

70

Operacje naczyń tętniczycl

i i żylnych:

operacje dużych naczyń tętniczych (aorty, tętnicy płucnej, szyjnej, podobojczykowej, nerkowej, biodrowej, udowej)

100
operacja tętniaka tętnic mózgu

100

zespolenie żyły wrotnej lub gałęzi żyły wrotnej

90

Operacje serca:
plastyka przedsionka serca

90

pomostowanie tętnic wieńcowych

80

otwarta operacja układu bodźcoprzewodzącego serca

100

wszczepienie rozrusznika/stymulatora

40

operacje osierdzia

40

c) jeżeli w wyniku tej samej choroby zostanie wykonana więcej niż jedna operacja, przysługuje zgodnie z TABELĄ nr 9 świadczenie będące sumą kwot za każdy rodzaj operacji, ale wysokość świadczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D9;

10) opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10, pod warunkiem,
iż koszty leczenia:

 1. powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

 2. zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;

11) opcja Dodatkowa D11 - czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w wysokości 0,1%
sumy ubezpieczenia okre
ślonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej
D11, za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy lub nauki, powstałej
w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania
ochrony ubezpieczeniowej, począwszy od:

 1. 10-go dnia czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki, w przypadku gdy czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki trwała nieprzerwanie do 30 dni, za wyjątkiem dni wolnych od nauki lub pracy,

 2. 1-go dnia czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki, w przypadku gdy czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki trwała nieprzerwanie powyżej 30 dni, za wyjątkiem dni wolnych od nauki lub pracy.

Świadczenia przysługuje maksymalnie za 10 miesięcy czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

 1. opcja Dodatkowa D12 - zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca - świadczenie w wysokości 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D12, pod warunkiem że wada wrodzona serca została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

 2. opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D13, pod warunkiem, iż koszty leczenia stomatologicznego:
 1. powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

 2. zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego,

 3. zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie maksymalnie 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;

14) opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku -
wypłata świadczenia w wysokości 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D14, pod warunkiem, iż:

 1. nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), bądź trwałego inwalidztwa częściowego, złamania kości, ran ciętych lub szarpanych, urazów narządów ruchu, wstrząśnienia mózgu,

 2. przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki i/ lub pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni.

Jaką pomoc otrzymasz w ramach opcji Dodatkowej D15?

§ 12

Za zapłatą dodatkowej składki Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa Plus Opcja Ochrona, Opcja Ochrona Plus, Opcja Progresja dodatkowo może zostać rozszerzona o Opcję Dodatkową D15 - assistance eDU PLUs obejmującą:

1) pomoc medyczną:

 1. wizyta lekarza Centrum Assistance - jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszty dojazdu lekarza Centrum Assistance oraz jego honorarium za pierwszą wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego,

 2. organizacja wizyty u lekarza specjalisty - jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego

InterRisk

VIENNA INSURANCE GROUP

i rodzaj wymaganej pomocy medycznej wymaga organizacji wizyty lekarza specjalisty, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje wizytę w terminie wskazanym przez Ubezpieczonego,

 1. wizyta pielęgniarki - jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, na zlecenie lekarza Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt dojazdu pielęgniarki oraz jej honorarium za wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego. InterRisk pokrywa koszty wizyt pielęgniarki do wysokości sumy ubezpieczenia,

 2. dostawa leków - jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową i w następstwie którego wymaga leżenia zgodnie z zaleceniem lekarza Centrum Assistance, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu leków przepisanych przez lekarza Centrum Assistance. Koszt leków ponosi Ubezpieczony,

 3. opieka domowa po hospitalizacji - jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w następstwie którego przebywał w szpitalu przez okres co najmniej 7 dni, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, po uzyskaniu zalecenia lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt opieki domowej po zakończeniu hospitalizacji, który łącznie nie może przekroczyć 96 godzin, do wysokości sumy ubezpieczenia. Usługa opieki domowej obejmuje:

i. robienie zakupów spożywczo-przemysłowych pierwszej potrzeby -koszty zakupów realizowanych na zlecenie Ubezpieczonego pokrywa Ubezpieczony,

ii. przygotowywanie posiłków - przy użyciu produktów, środków i sprzętów udostępnionych przez Ubezpieczonego,

pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku;

3) pomoc rehabilitacyjną - jeżeli Ubezpieczony, będący pracownikiem placówki oświatowej, za wyjątkiem uczniów i studentów, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego czasowo utracił zdolność do wykonywania pracy trwającą nieprzerwanie co najmniej 7 dni, udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta w miejscu pobytu Ubezpieczonego maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna