Vienna insurance groupPobieranie 1,55 Mb.
Strona6/12
Data24.10.2017
Rozmiar1,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

taBeLa nr 4

Lp.

Rodzaj uszkodzenia ciała

Wysokość świadczenia wyrażona jako wartość procentowa (%) sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Ochrona Plus

1.

utrata kończyny górnej na poziomie barku lub ramienia

80

2.

utrata kończyny górnej na poziomie łokcia lub przedramienia

60

3.

utrata dłoni

50

4.

całkowita utrata palców ręki II, III, IV, V

8 - za każdy palec

5.

całkowita utrata kciuka

22

6.

utrata kończyny dolnej na poziomie stawu biodrowego lub kości udowej

75

7.

całkowita utrata kończyny dolnej

na poziomie stawu kolanowego, podudzia

lub stawu skokowego


60

8.

całkowita utrata stopy

40

9.

całkowita utrata palców stopy II -V

3 - za każdy palec

10.

całkowita utrata palucha

15

11.

całkowita utrata wzroku wjednym oku

50

12.

całkowita utrata słuchu wjednym uchu

30

13.

całkowita utrata słuchu w obu uszach

50

14.

całkowita utrata mowy

100

15.

całkowita utrata małżowiny usznej

15

16.

całkowita utrata nosa

20

17.

całkowita utrata zębów stałych

2 - za każdy ząb,

20 - maksymalnie za utratę

kilku zębów18.

usunięcie śledziony

20

19.

usunięcie jednej nerki

35

20.

usunięcie obu nerek

75

21.

usunięcie macicy

40

22.

usunięcie jajnika lub jądra

20

23.

niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 3 stopnia w skali Lovette'a

100

24.

śpiączka trwająca dłużej niż 30 dni

100

a) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystąpi trwałe inwalidztwo częściowe, za które InterRisk wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie, a następnie w związku z tym samym uszkodzeniem ciała powodującym trwałe inwalidztwo częściowe wystąpi złamanie lub zwichnięcie lub skręcenie określone w TABELI nr 5, powstałe na skutek tego samego nieszczęśliwego wypadku, wówczas świadczenie wypłacone w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego

8 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

lnterRiski%

VIENNA INSURANCE GROUP

zostanie zaliczone na poczet świadczenia przysługującego w przypadku złamania lub zwichnięcia lub skręcenia, a Ubezpieczonemu przysługuje prawo do świadczenia w wysokości różnicy pomiędzy wysokością świadczenia przy­sługującego w przypadku złamania lub zwichnięcia lub skręcenia, a wypłaconym świadczeniem w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego;

9) w przypadku złamań kości, zwichnięć lub skręceń stawów w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

a) w przypadku złamania jednej lub więcej kości, zwichnięcia stawu lub skręcenia stawu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej - w zależności od rodzaju złamania, przysługuje -zgodnie z TABELĄ nr 5 - świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej umowie ubezpieczenia dla Opcji Ochrona Plus:

taBeLa nr 5

Lp-

Rodzaj złamania jednej lub więcej kości, zwichnięcia lub skręcenia stawu

Wysokość świadczenia wyrażona jako wartość procentowa (%) sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Ochrona Plus

1.

Złamania kości sklepienia i podstawy czaszki

5

2.

Złamania kości twarzoczaszki

4

3.

Złamania łopatki, obojczyka, mostka

4,5 - za każdą kość

4.

Złamania żebra, żeber

2 - za każde żebro

10 - maksymalnie w przypadkuzłamania wielu żeber

5.

Zwichnięcie stawu barkowego

5

6.

Złamania kości ramienia

5

7.

Złamania kości przedramienia (każda kość)

3

8.

Zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego

3

9.

Złamania w obrębie śródręcza, nadgarstka

3

10.

Złamania kości palców ręki II -V

2 - za każdy palec

11.

Zwichnięcia stawów palców ręki ll-V

1 - za każdy palec

12.

Złamania kciuka

3

13.

Zwichnięcie kciuka

3

14.

Niestabilne złamania miednicy

10

15.

Stabilne złamania miednicy

4,5

16.

Zwichnięcie stawu biodroweqo

10

17.

Złamania kości udowej

6

18.

Złamania kości podudzia (każda kość)

4

19.

Złamania rzepki

4

20.

Zwichnięcie stawu kolanowego

4

21.

Złamania w obrębie śródstopia, kości stepu

3

22.

Złamania palucha

2,5

23.

Złamania kości palców stopy ll-V

2 - za każdy palec

24.

Złamanie kości piętowej, kostki bocznej, przyśrodkowej

3

25.

Zwichnięcie stawu skokowego

4,0

26.

Złamania w obrębie kręgosłupa - dotyczy trzonów, łuków kręgów (z wyłączeniem kości ogonowej)

11 - za każdy krąg

27.

Złamania w obrębie kręgosłupa - dotyczy wyrostków poprzecznych, kolczystych kręgów

2,5 - za każdy krąg

28.

Złamania kości ogonowej

3,5

29.

Złamanie zęba stałego

0,5 - za każdy ząb 5 - maksymalnie w przypadku złamania wielu zębów stałych

30.

Skręcenie stawu

1

b) w przypadku, gdy złamanie, zwichnięcie lub skręcenie wymagało przeprowadzania operacji, Ubezpieczonemu przysługuje oprócz świadczenia wynikającego z TABELI nr 5 dodatkowe świadczenie w wysokości 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Ochrona Plus,


 1. jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, nastąpi więcej niż jedno złamanie lub zwichnięcie lub skręcenie, przysługuje zgodnie z TABELĄ nr 5 - świadczenie będące sumą kwot za każdy rodzaj złamania lub zwichnięcia lub skręcenia, ale wysokość świadczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie dla Opcji Ochrona Plus,

 2. jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystąpi złamanie lub zwichnięcie lub skręcenie, za które InterRisk wypłacił Ubezpieczonemu świadczenie, a następnie w związku z tym złamaniem, zwichnięciem lub skręceniem wystąpi trwałe inwalidztwo częściowe określone w TABELI nr 4, powstałe na skutek tego samego nieszczęśliwego wypadku, wówczas świadczenie wypłacone w przypadku złamania lub zwichnięcia lub skręcenia zostanie zaliczone na poczet świadczenia przysługującego w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego, a Ubezpieczonemu przysługuje prawo do świadczenia w wysokości różnicy pomiędzy wysokością świadczenia przysługującego w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego, a wypłaconym świadczeniem w przypadku złamania lub zwichnięcia lub skręcenia;
 1. w przypadku nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem - jeżeli w wyniku nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem, w następstwie którego nastąpił pobyt Ubezpieczonego w szpitalu - przysługuje świadczenie w wysokości 5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Ochrona Plus;

 2. w przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej jednej wizyty kontrolnej - świadczenie w wysokości 1,5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Ochrona Plus, a z tytułu których nie przysługuje świadczenie, o którym mowa w pkt 4 oraz pkt 7-9.

co oferuje opcja Progresja? RoDzaJe i wYsokośĆ świaDczeŃ

§10

opcja Progresja obejmuje następujące świadczenia:

1) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

 1. w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości 250% sumy ubezpieczenia,

 2. w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% - świadczenie w ramach systemu świadczeń progresywnych, tj. w wysokości uzależnionej od wysokości uszczerbku na zdrowiu i wynoszące:
 • 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla opcji PROGRESJA za każdy procent uszczerbku na zdrowiu - w przypadku uszczerbku na zdrowiu wynoszącego w przedziale 1% - 25%,

 • 1,5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla opcji PROGRESJA za każdy procent uszczerbku na zdrowiu - w przypadku uszczerbku na zdrowiu w przedziale 26% - 50%,

 • 2,0% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla opcji PROGRESJA za każdy procent uszczerbku na zdrowiu - w przypadku uszczerbku na zdrowiu w przedziale 51% - 75%,

 • 2,5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla opcji PROGRESJA za każdy procent uszczerbku na zdrowiu - w przypadku uszczerbku na zdrowiu powyżej 75%,

c) koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych - zwrot udokumentowanych
koszt
ów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem iż:

 • są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze,

 • zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku,

d) koszty przekwalifkowania zawodowego osób niepełnosprawnych -
zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia
okre
ślonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:

 • Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznano rentę szkoleniową jako osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono o celowości przekwalifkowania zawodowego osoby niepełnosprawnej,

 • zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku;
 1. w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

 2. w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 9

lnterRisk4%


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna