Vienna insurance groupPobieranie 1,55 Mb.
Strona5/12
Data24.10.2017
Rozmiar1,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
c)

inne wieloodłamowe

30

d)

inne złamania

20

4.

Złamania dolnej szczęki:
a)

wieloodłamowe otwarte

50

b)

inne złamania otwarte

40

c)

inne wieloodłamowe

30

d)

inne złamania

20

5.

Złamania łopatki, rzepki, mostka, śródręcza,

śródstopia, kości stepu:

a)

złamania otwarte

30

b)

inne złamania

20

6.

Złamania kręgosłupa (trzonów kręgów):
a)

złamania kompresyjne

20

b)

złamania kręgosłupa

20

c)

inne złamania wyrostków kolczystych i poprzecznych

10

7.

Złamania żebra lub żeber, kości ogonowej, górnej szczęki:

culszowej, łonowej,

a)

wieloodłamowe otwarte

20

b)

inne złamania

10

8.

Złamania zębów starych (za każdy ząb):

5

a)

łącznie nie więcej niż

20

9.

Złamania palca

5 nie mniej jednak niż 100 PLN

 1. jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, nastąpi więcej niż jedno złamanie, przysługuje - zgodnie z TABELĄ NR 2 świadczenie będące sumą kwot za każdy rodzaj złamania, ale wysokość świadczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia za złamanie jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

 2. jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej wystąpi złamanie jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku, za które InterRisk wypłacił Ubezpieczonemu świadczenie, a następnie w związku z tym złamaniem jednej lub więcej kości wystąpi trwałe inwalidztwo częściowe określone w TABELI nr 1, powstałe na skutek tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wówczas świadczenie wypłacone z tytułu złamania zostanie zaliczone na poczet świadczenia przysługującego w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego, a Ubezpieczonemu przysługuje prawo do świadczenia w wysokości różnicy pomiędzy świadczeniem przysługującym w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego, a wypłaconym świadczeniem w przypadku złamania jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

6) w przypadku ran będących następstwem nieszczęśliwego wypadku:

 1. jeżeli w ciągu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony dozna rany w następstwie nieszczęśliwego wypadku i zostanie poddany zabiegowi założenia jednego lub dwóch szwów (szycie rany) - przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 40% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,

 2. jeżeli w ciągu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony dozna rany w następstwie nieszczęśliwego wypadku i zostanie poddany zabiegowi założenia trzech lub więcej szwów (szycie rany) - przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia;

7) w przypadku urazów narządu ruchu będących następstwem nieszczęśliwego
wypadku:

 1. jeżeli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu ciała, w wyniku którego nie nastąpi złamanie kości narządu ruchu, ale zgodnie z zaleceniem lekarza narząd ruchu zostanie unieruchomiony na dłużej niż 7 dni wyłącznie z zastosowaniem następującego środka medycznego: gipsu, gipsu syntetycznego (lekkiego), szyny, gorsetu, powodującego wyłączenie czynności narządu ruchu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,

 2. jeżeli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu ciała, w wyniku którego nie nastąpi złamanie kości narządu ruchu, ale zgodnie z zaleceniem lekarza narząd ruchu zostanie unieruchomiony na dłużej niż 7 dni wyłącznie z zastosowaniem następującego środka medycznego: kołnierza ortopedycznego, stabilizatora, ortezy, tutora gipsowego, longety, kamizelki ortopedycznej, powodującego wyłączenie czynności narządu ruchu -przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,

 3. jeżeli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu palca lub palców u nóg lub palca lub palców dłoni, w wyniku którego nie nastąpi

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 7

lnterRisk4%

VIENNA INSURANCE GROUP

złamanie kości, ale zgodnie z zaleceniem lekarza palec lub palce zostaną unieruchomione na dłużej niż 7 dni wyłącznie z zastosowaniem następującego środka medycznego: gipsu, gipsu syntetycznego (lekkiego), szyny, powodującego wyłączenie funkcji palca lub palców - przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 25% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,

d) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, dojdzie do urazu narządu ruchu, za które InterRisk wypłacił Ubezpieczonemu świadczenie, a następnie w związku z tym urazem narządu ruchu wystąpi trwałe inwalidztwo częściowe określone w TABELI nr 1, powstałe w skutek tego samego nieszczęśliwego wypadku, wówczas świadczenie wypłacone w przypadku urazu narządu ruchu zostanie zaliczone na poczet świadczenia przysługującego w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego, a Ubezpieczonemu przysługuje prawo do świadczenia w wysokości różnicy pomiędzy wysokością świadczenia przysługującego w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego, a wypłaconym świadczeniem w przypadku urazu narządu ruchu;

 1. w przypadku pogryzienia przez psa - jednorazowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia;

 2. w przypadku wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku -jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu, w wyniku którego konieczny był pobyt Ubezpieczonego w szpitalu - zgodnie z TABELĄ nr 3 - przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, uzależnione od liczby dniu pobytu w szpitalu:

taBeLa nr 3

Ilość dni pobytu w szpitalu

Wysokość świadczenia wyrażona

jako wartość procentowa

(%) sumy ubezpieczenia

określonej w umowie

ubezpieczenia dla wstrząśnienia
mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

od 3 do 4 dni

20

od 5 do 6 dni

40

od 7 do 8 dni

60

od 9 do 10 dni

80

powyżej 10 dni

100

10) w przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:

 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

 2. śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku.

co oferuje opcja ochrona PLUs? RoDzaJe i wYsokośĆ świaDczeŃ

§9

opcja ochrona Plus obejmuje następujące świadczenia:

1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:

 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

 2. śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;

2) koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi
i środków pomocniczych - zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości
30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:

 1. są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze,

 2. zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku;

3) koszty przekwalifkowania zawodowego osób niepełnosprawnych - zwrot
udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:

 1. Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznano rentę szkoleniową jako osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono o celowości przekwalifkowania zawodowego osoby niepełnosprawnej,

 2. zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku;

4) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowe

świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie ochrony ubezpieczeniowej;

 1. w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana w okresie ochrony ubezpieczeniowej;

 2. w przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

 2. śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;
 1. w przypadku pogryzienia przez psa - jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia;

 2. w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego - w zależności od rodzaju uszkodzenia ciała doznanego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiło w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, przysługuje - zgodnie z TABELĄ nr 4 - świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Ochrona Plus;


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna