Vienna insurance groupPobieranie 1,55 Mb.
Strona3/12
Data24.10.2017
Rozmiar1,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

VIENNA INSURANCE GROUP

h) trwałe inwalidztwo częściowe,

i) złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów,

j) nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem,

k) uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej.

2. Za zapłatą dodatkowej składki, Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa Plus, Opcja
Ochrona, Opcja Ochrona Plus lub Opcja Progresja, może zostać rozszerzona o Opcje
Dodatkowe D1-D14:

 1. opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,

 1. opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

 2. opcja Dodatkowa D3 - odmrożenia,

 3. opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

 4. opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby,

 5. opcja Dodatkowa D6 - poważne zachorowania,

 1. opcja Dodatkowa D7 - koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

 1. opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

 2. opcja Dodatkowa D9 - operacje w wyniku choroby,

 3. opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

 1. opcja Dodatkowa D11 - czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

 2. opcja Dodatkowa D12 - zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca,

 3. opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

 1. opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

 2. opcja Dodatkowa D15 - Assistance Edu Plus.

3. Stosownie do wniosku Ubezpieczającego, jak również w oparciu o postanowienia
niniejszych OWU, za zapłatą dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia może zostać
rozszerzony o następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane w związku z wyczynowym
uprawianiem sportu.

kiedy inteRRisk nie wypłaci świadczenia? wYŁĄczenia oDPowieDziaLności

§5

1. InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z:

 1. popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego;

 1. popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez Ubezpieczonego;

 2. uszkodzeniami ciała zdiagnozowanymi przed datą objęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego;

 3. chorobami, które zostały zdiagnozowane przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową;

 4. działaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i zamieszkami a także aktami terroru;

 5. prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego będącego kierowcą pojazdu, nieposiadającego wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu jeżeli pojazd był niezarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do danego pojazdu istnieje wymóg rejestracji lub dokonania okresowych badań technicznych, chyba że brak wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu, brak zarejestrowania pojazdu lub stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zajście wypadku ;

 6. jazdą rowerem po drogach publicznych przez Ubezpieczonego w wieku do lat 10 bez opieki osoby dorosłej;

 1. chorobą zawodową, chorobą psychiczną;

 2. wadami wrodzonymi i ich następstwami, za wyjątkiem postanowień §11 pkt 12;

 1. zawałem serca lub udarem mózgu, w przypadku ubezpieczenia śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, o którym mowa w §6 pkt 5, §7 pkt 5, §8 pkt 10, §9 pkt 6, §10 pkt 5;

 2. wyczynowym uprawianiem sportu, za wyjątkiem sytuacji, gdzie Ubezpieczający rozszerzył zakres ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu, zgodnie z §4 ust. 3;

 1. uprawianiem sportów wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego;

 2. nawykowym zwichnięciem;

 1. wykonywaniem proflaktycznych badań, niewynikających z choroby lub nieszczęśliwego wypadku oraz niezaleconych przez lekarza;
 1. Zespołem Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS) i związanymi z tym zespołem zakażeń oportunistycznych, nowotworów, schorzeń neurologicznych oraz innych zespołów chorobowych towarzyszących AIDS;

 2. pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, o ile pozostawanie Ubezpieczonego pod wypływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku lub choroby;

 3. odpadami radioaktywnymi bądź materiałami wybuchowymi;

 4. operacją wtórną.
 1. W przypadku Opcji DODATKOWEJ D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku) i Opcji DODATKOWEJ D5 (pobyt w szpitalu w wyniku choroby), o których mowa w §11 ust. 1 pkt 4 i 5 niniejszych OWU, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, dodatkowo InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z rehabilitacją zaleconą w związku z wypadkiem lub chorobą.

 2. W przypadku Opcji DODATKOWEJ D6 (poważne zachorowania), InterRisk dodatkowo nie odpowiada za zdiagnozowanie nowotworu nieinwazyjnego (carcinoma in situ).

 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienie fzyczne.

 4. InterRisk nie odpowiada za koszty leczenia, a także koszty leczenia stomatologicznego poniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. InterRisk nie pokrywa kosztów leczenia związanych z rehabilitacją oraz zakupem leków.

 6. Zakres świadczeń Assistance EDU PLUS (opcja DODATKOWA D15) nie obejmuje:
 1. zdarzeń, które wystąpiły poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zezwolenia Centrum Assistance, nawet gdy koszty te mieszczą się w granicach limitów odpowiedzialności, chyba że brak powiadomienia i uzyskania zezwolenia Centrum Assistance nastąpił z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego;

 3. kosztów transportu leków nieprzepisanych przez lekarza prowadzącego leczenie.

8. InterRisk przysługuje prawo do odmowy wypłaty świadczenia z tytułu czasowej
niezdolno
ści do nauki lub pracy, którym mowa w §11 ust. 1 pkt 11, w przypadku
stwierdzenia, iż w czasie niezdolności do nauki lub pracy Ubezpieczony uczęszczał na
zajęcia lekcyjne lub wykonywał pracę zawodową.

co oferuje opcja Podstawowa? RoDzaJe i wYsokośĆ świaDczeŃ

§6

opcja Podstawowa obejmuje następujące świadczenia:

1) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

 1. w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,

 2. w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% - świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpił uszczerbek na zdrowiu określony przez lekarza zaufania,

 3. koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych - zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:
 • są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze,

 • zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku,

d) koszty przekwalifkowania zawodowego osób niepełnosprawnych -
zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia
okre
ślonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:

 • Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznano rentę szkoleniową jako osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódz­kiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono o celowości przekwalifkowania zawodowego osoby niepełnosprawnej,

 • zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku;
 1. w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

 2. w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 5

lnterRiski%

VIENNA INSURANCE GROUP

 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

 2. śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;
 1. w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

 2. w przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

 2. śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;

6) w przypadku pogryzienia przez psa - jednorazowe świadczenie w wysokości 1%
sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.

co oferuje opcja Podstawowa PLUs? RoDzaJe i wYsokośĆ świaDczeŃ

§7

opcja Podstawowa Plus obejmuje następujące świadczenia:

1) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

 1. w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,

 2. w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% - świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpił uszczerbek na zdrowiu wyłącznie za zdarzenia określone w Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu EDU PLUS, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszych OWU,

 3. koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych - zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:
 • są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze,

 • zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku,

d) koszty przekwalifkowania zawodowego osób niepełnosprawnych -
zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia
okre
ślonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:

 • Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznano rentę szkoleniową jako osobie trwale niezdolnej do pracy w do­tychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono o celo­wości przekwalifkowania zawodowego osoby niepełnosprawnej,

 • zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku;
 1. w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

 1. w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

- świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:

 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

 2. śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;
 1. w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

 2. w przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

 2. śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;

6) w przypadku pogryzienia przez psa - jednorazowe świadczenie w wysokości
1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.

co oferuje opcja ochrona? RoDzaJe i wYsokośĆ świaDczeŃ

§8

opcja ochrona obejmuje następujące świadczenia:

1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

- świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowieubezpieczenia, pod warunkiem, iż:

 1. nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

 2. śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;
 1. w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana w okresie ochrony ubezpieczeniowej;

 2. w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego - w zależności od rodzaju uszkodzenia ciała doznanego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiło w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, przysługuje - zgodnie z TABELĄ nr 1 - świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla trwałego inwalidztwa częściowego;


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna