Vienna insurance groupPobieranie 1,55 Mb.
Strona11/12
Data24.10.2017
Rozmiar1,55 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
§25

  1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia złożone przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub InterRisk w związku z umową ubezpieczenia (dotyczące zarówno wykonania jak i rozwiązania lub wystąpienia z umowy ubezpieczenia) powinny być złożone na piśmie pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadku, gdy podmioty te wyrażą zgodę na przekazywanie zawiadomień i oświadczeń w formie elektronicznej.

  2. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć we­dług przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamiesz­kania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miej­sca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

  3. Zasady opodatkowania kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń regulują ustawa o podatku dochodowym od osób fzycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

  4. Wszelkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia lub powstające w związku z nią mogą być przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. Powyższe postanowienie nie stanowi zapisu na sąd polubowny.

  5. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU jest prawo polskie.

  6. Niniejszy tekst jednolity ogólnych warunków ubezpieczenia został zatwierdzony uchwałą nr 01/29/03/2016 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 29 marca 2016 r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 15 maja 2016 r.

Członek Zarządu Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Grześkowiak Józef Winiarski

lnterRiski%

VIENNA INSURANCE GROUP

załącznik nr 1 do ogólnych warunków Ubezpieczenia eDU PLUs

taBeLa noRM UszczeRBkU na zDRowiU eDU PLUs

1. USZKODZENIA GŁOWY

Procent uszczerbku na zdrowiu

1. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI

5

2. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI

10

II. USZKODZENIA TWARZY

Procent uszczerbku na zdrowiu

1. USZKODZENIA POWŁOKTWARZY (BLIZNY 1 UBYTKI)
2. ZŁAMANIA KOŚCI TWARZOCZASZKI

3

3. ZŁAMANIE KOŚCI NOSA

2

4. CAŁKOWITA UTRATA NOSA

20

5. UTRATA SKRZYDEŁKA NOSA

8

6. CZĘŚCIOWA UTRATA ZĘBA STAŁEGO - za każdy

1

7. CAŁKOWITA UTRATA ZĘBA STAŁEGO - za każdy

2

8. ZŁAMANIE KOŚCI SZCZĘKI LUB ŻUCHWY

2

9. CZĘŚCIOWA UTRATA SZCZĘKI LUB ŻUCHWY

10

10. CAŁKOWITA UTRATA SZCZĘKI LUB ŻUCHWY

40

11. CAŁKOWITA UTRATA JĘZYKA
III. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU

Procent uszczerbku na zdrowiu

1. CAŁKOWITA UTRATA WZROKU W JEDNYM OKU

50

2. CAŁKOWITA UTRATA WZROKU W OBU OCZACH

100

3. USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ - ciała obce

5

4. USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ - odwarstwienie siatkówki jednego oka

15

IV. USZKODZENIE MOWY

Procent uszczerbku na zdrowiu

1. CAŁKOWITA UTRATA MOWY

100

V. USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU

Procent uszczerbku na zdrowiu

1. UTRATA SŁUCHU W JEDNYM UCHU

30

2. CAŁKOWITA UTRATA SŁUCH W OBU USZACH

70

3. CZĘŚCIOWA UTRATA MAŁŻOWINY USZNEJ LUB ZNIEKSZTAŁCENIE (blizny, oparzenia, odmrożenia)

2

4. CAŁKOWITA UTRATA MAŁŻOWINY USZNEJ

8

5. utrata obu małżowin USZNYCH

10

VI. USZKODZENIA SZYI, KRTANI,

Procent uszczerbku

TCHAWICY 1 PRZEŁYKU

na zdrowiu

1. USZKODZENIE LUB ZWĘŻENIE KRTANI POZWALAJĄCE NA OBCHODZENIE SIĘ BEZ RURKI TCHAWICZEJ

5

2. USZKODZENIE KRTANI, POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ STAŁEGO STOSOWANIA RURKI TCHAWICZEJ

25

3. USZKODZENIE TCHAWICY- ZWĘŻENIE

2

4. USZKODZENIE PRZEŁYKU POWODUJĄCE CAŁKOWITĄ NIEDROŻNOŚĆ PRZEŁYKU ZE STAŁĄ PRZETOKĄ ŻOŁĄDKOWĄ

40

5. USZKODZENIETKANEK MIĘKKICH (SKÓRY 1 MIĘŚNI) SZYI

1

VII. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ

Procent uszczerbku

1 JEJ NASTĘPSTWA

na zdrowiu

1. CZĘŚCIOWA UTRATA BRODAWKI SUTKOWEJ U KOBIET

1

2. CAŁKOWITA UTRATA BRODAWKI SUTKOWEJ U KOBIET

8


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna