Vienna insurance groupPobieranie 1,55 Mb.
Strona1/12
Data24.10.2017
Rozmiar1,55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

InterRisk

VIENNA INSURANCE GROUP

oGÓLne waRUnki UBezPieczenia eDU PLUs

c

InterRisk Kontakt

22 212 20 12sPis tReści

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej rewers str. 1

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1

Co oznaczają określenia użyte w OWU?

DEFINICJE 1

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie?PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 4

Jaką Opcję ubezpieczenia wybierzesz?ZAKRES UBEZPIECZENIA 4

Kiedy INTERRISK nie wypłaci świadczenia?WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 5

Co oferuje Opcja Podstawowa?RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 5

Co oferuje Opcja Podstawowa PLUS?RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 6

Co oferuje Opcja Ochrona?RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 6

Co oferuje Opcja Ochrona PLUS?RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8

Postanowienia PoczĄtkowe

§1

 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fzycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, zwane dalej Ubezpieczającymi a InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, zwanym dalej InterRisk.

 2. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na cudzy rachunek, z tym że Ubezpieczony imiennie wskazany jest w umowie ubezpieczenia lub też w zależności od rodzaju zawartej umowy ubezpieczenia nie jest wskazany w umowie ubezpieczenia. Zarzuty mające wpływ na odpowiedzialność InterRisk może podnieść także przeciwko Ubezpieczonemu.

 3. Do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone, za zgodą stron, postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU, z tym że różnice między OWU a treścią umowy ubezpieczenia InterRisk przedstawi Ubezpieczającemu na piśmie przed zawarciem umowy.

Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

co oznaczają określenia użyte w owU? DeFinicJe

§2

W rozumieniu niniejszych OWU przez poniższe określenia, użyte w OWU lub wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, polisie, innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, a także innych pismach i oświadczeniach składanych w związku z umową ubezpieczenia, uważa się:

 1. akty terroru - nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidu alne lub grupowe, prowadzone przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu, skierowane przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności i dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy lub groźby użycia przemocy;

 2. anemia aplastyczna - niewydolność szpiku kostnego, rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifkowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfkacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD – 10 jako kod: D60-D61;

 3. centrum assistance - jednostka organizacyjna wskazana przez InterRisk (adres, numer telefonu podawany jest w umowie ubezpieczenia), która na zlecenie InterRisk udziela świadczeń assistance - Assistance EDU PLUS;

 4. choroba - zaburzenia w funkcjonowaniu narządów lub organów ciała Ubezpieczonego, niezależnie od niczyjej woli, powstałe w wyniku patologii, co do której lekarz może postawić diagnozę;

 5. choroba psychiczna - zgodnie z diagnozą lekarza prowadzącego leczenie choroba zakwalifkowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfkacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania jako kod ICD: F00-F99;

 6. choroba zawodowa - choroba znajdująca się w wykazie chorób stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych;

 7. czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub do pracy - czasowa utrata zdolności do wykonywania pracy przez Ubezpieczonego lub uczęszczania na

Co oferuje Opcja Progresja?

RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 9

O jakie Opcje Dodatkowe możesz rozszerzyć wybraną Opcję? 10

Jaką pomoc otrzymasz w ramach Opcji Dodatkowej D15 12

SUMA UBEZPIECZENIA I WARUNKI JEJ ZMIANY 13

Co trzeba zrobić, żeby się ubezpieczyć?ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 13

Od kiedy ubezpieczenie gwarantuje ochronę i kiedy ona się kończy?POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI INTERRISK 14

ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 14

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 14

Jakie obowiązki ma Ubezpieczający, Ubezpieczony, a jakie InterRisk?PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY UBEZPIECZENIA 14

Co zrobić żeby dostać świadczenie?ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA. USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 16

Załącznik nr 1 - TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS 17

zajęcia lekcyjne powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, trwająca nieprzerwanie co najmniej 10 dni, udokumentowana:

 1. kopią zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdol­ności do pracy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub placówkę medyczną, która wystawiła ww. zaświadczenie oraz zaświadczeniem stwierdzającym zatrudnienie - w przypadku Ubezpieczonego będącego pra­cownikiem placówki oświatowej, chyba że Ubezpieczony nie mógł go uzyskać z przyczyn od siebie niezależnych,

 2. zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym okres niezdolności do nauki i zaświadczeniem ze szkoły potwierdzającym nieobecność na zajęciach lekcyjnych - w przypadku Ubezpieczonego będącego dzieckiem, uczniem lub studentem uczęszczającym do placówki oświatowej;
 1. dziecko - każde dziecko własne Ubezpieczającego lub dziecko w pełni, bądź nie w pełni przez niego przysposobione, w wieku do 18 lat, a w przypadku uczęszczania do szkoły publicznej lub niepublicznej (w tym uczelni wyższej), znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polski, w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyłączeniem kursów oraz kształcenia korespondencyjnego - w wieku do 25 lat;

 2. dzień pobytu w szpitalu - pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej 24 godziny, służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego, spo­wodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu Ubezpieczonego ze szpitala, w przypadku wypłaty świadczenia, liczone są łącznie jako jeden dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu;

 3. koszty leczenia - poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu:
 1. wizyt lekarskich,

 2. zabiegów ambulatoryjnych, za wyjątkiem rehabilitacji,

 3. badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie,

 4. pobytu w szpitalu,

 5. operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych,

 6. zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza;
 1. lekarz - osoba posiadająca formalnie potwierdzone kwalifkacje zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w kraju, w którym świadczy usługi, wykonująca zawód w zakresie swoich uprawnień i kwalifkacji, niebędąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub osobą bliską dla Ubezpieczonego;

 2. lekarz centrum assistance - lekarz zatrudniony lub współpracujący z Centrum Assistance;

 3. lekarz zaufania - lekarz medycyny lub stomatologii, z którym InterRisk zawarł umowę o współpracy w zakresie oceny stanu zdrowia i podjętego leczenia. Lekarz zaufania będący osobą bliską dla Ubezpieczonego, nie może dokonywać dla potrzeb umowy ubezpieczenia oceny stanu zdrowia i podjętego leczenia;

 4. materiały wybuchowe - substancje chemiczne stałe lub ciekłe albo mieszaniny substancji zdolne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczającym środowisku, a także wyroby wypełnione materiałem wybuchowym w rozumieniu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, a także ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

 5. nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony

1

lnterRiski%

VIENNA INSURANCE GROUP

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

RODZAJ INFORMACJI

NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ WZORCA UMOWY

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

§2, §4, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §16, §17, §20, §21, §22

2. Ograniczenia oraz wyłączenia

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia

§5, §8 pkt 3 lit. d, §8 pkt 5 lit. b,

§8 pkt 7 lit. d, §9 pkt 8 lit. a, §9 pkt 9 lit. d,§13, §19 ust. 2 OWU

3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Nie dotyczy

4. Wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okres, w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje

Nie dotyczy

2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

lnterRiski%

VIENNA INSURANCE GROUP

ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu niniejszych OWU za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, o którym mowa w §4 ust.1 pkt 1 lit. g, pkt 2 lit. j oraz pkt 3 lit. f;

 1. niewydolność nerek - choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifkowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfkacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: N17-N18.9;

 2. nowotwór złośliwy - choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifkowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfkacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: C00-C97, za wyjątkiem nowotworu nieinwazyjnego (carcinoma in situ);

 3. odmrożenie - uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania niskiej temperatury. Stopień odmrożenia określany jest przez lekarza prowadzącego leczenie;

 4. odpady radioaktywne - odpady promieniotwórcze: stałe, ciekłe lub gazowe, zawierające substancje promieniotwórcze;

 5. oparzenie - uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania ciepła, żrących substancji chemicznych (stałych, płynnych, gazowych) prądu elektrycznego, promieni słonecznych UV, promieniowania (RTG, UV i innych czynników promieniotwórczych), wysokiej temperatury. Stopień oparzenia określany jest według Reguły dziesiąteklub tabeli Lunda i Brondera przez lekarza prowadzącego leczenie;

 6. operacja - inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez uprawnionego lekarza o specjalności zabiegowej, przeprowadzony podczas pobytu w szpitalu w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, niezbędny z medycznego punktu widzenia dla przywrócenia prawidłowej czynności chorego narządu lub organu. Operacją, w rozumieniu niniejszych OWU, nie jest: zabieg przeprowadzony w celach diagnostycznych, inwazyjny zabieg chirurgiczny niewymagający pobytu w szpitalu oraz zabieg niewynikający ze wskazań medycznych;

 7. operacja plastyczna - operacja mająca na celu usunięcie oszpeceń lub okaleczeń Ubezpieczonego, powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku, zalecona przez lekarza prowadzącego leczenie jako niezbędna część procesu leczenia;

 8. operacja wtórna - każda następna operacja związana przyczynowo z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą;

 9. osoby bliskie - małżonek, dzieci, partner, rodzeństwo, matka, ojciec, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięciowie, synowe, przysposabiający i przysposobieni Ubezpieczonego, opiekunowie ustanowieni przez sąd opiekuńczy;

 10. padaczka - choroba rozpoznana przez specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfkacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD -10 jako kod G40-G40.9;

 11. paraliż - całkowita, nieodwracalna utrata funkcji ruchowej co najmniej dwóch kończyn choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifkowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfkacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: G81 - G.83.0;  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna