Vi. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami lsrPobieranie 246,84 Kb.
Strona1/2
Data19.04.2018
Rozmiar246,84 Kb.
  1   2

VI. WYKAZANIE SPÓJNOŚCI SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR

Makroregion Pojezierza Mazurskiego, to jeden z najbardziej atrakcyjnych obszarów Polski zarówno pod względami krajobrazowymi, jak i turystycznymi. Walorami środowiska naturalnego tego obszaru są: zróżnicowane ukształtowanie powierzchni, liczne jeziora, duże kompleksy leśne, bogata fauna i flora oraz liczne rezerwaty przyrody. Tereny te należą do jednych z ostatnich w Europie obszarów o dominującym udziale naturalnych cech przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe umożliwiają rozwój różnych form rekreacji i lecznictwa uzdrowiskowego, przemysłu czystych technologii oraz rolnictwa wytwarzającego produkty najwyższej jakości. Te właśnie uwarunkowania stwarzają doskonałe możliwości rozwoju gospodarki na tych terenach, przede wszystkim sektora usług turystycznych. Pod tym względem cele Lokalnej Strategii Rozwoju są bardzo ściśle związane ze specyfiką obszaru EGO. Każdy cel zarówno ogólny jaki szczegółowy wynika bezpośrednio z przeprowadzonych analiz SWOT, które uwzględniają wszystkie aspekty historyczne, kulturowe, przyrodnicze oraz społeczno-gospodarcza obszaru. Aby dokonać bardziej precyzyjnego sformułowania celów przygotowano dodatkowe analizy SWOT w obszarze turystyki, aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców i środowiska.


Cel ogólny 1. Stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej w oparciu
o wykorzystanie
walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru EGO, w terminie do końca 2015r.

wraz z celami szczegółowymi:Cel szczegółowy 1.1. Poprawa i rozbudowa stanu infrastruktury rekreacyjno-turystycznej,

Cel szczegółowy 1.2. Promocja walorów turystycznych obszaru,

Cel szczegółowy 1.3. Rozwój usług związanych z turystyką i wypoczynkiem,

Ww. cel ściśle wiąże się z wykazanymi w mocnych stronach analizy SWOT unikalnymi walorami krajobrazowo-przyrodniczymi oraz różnorodnymi zasobami kulturowymi i etnicznymi obszaru EGO. Wykorzystanie tego potencjału będzie czynnikiem sprzyjającym rozwojowi turystyki na tym terenie, jednak jest niezbędna poprawa i rozbudowa infrastruktury związanej z rekreacją i turystyką (szlaki turystyczne, kąpieliska, plaże, centa informacji turystycznej). Nie bez znaczenia jest również zastosowanie odpowiednich i efektywnych form promocji obszaru. Rozwój turystki będzie ważnym czynnikiem w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, które powstaną


w sektorze usług (noclegowych, gastronomicznych), drobnej wytwórczości i rzemiośle.
Cel ogólny 2. Zaktywizowanie mieszkańców obszaru EGO na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru, w terminie do końca 2015r.

wraz z celami szczegółowymi:Cel szczegółowy 2.1. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców,

Cel szczegółowy 2.2. Wzrost aktywności społecznej mieszkańców,

Cel szczegółowy 2.3. Wzrost kwalifikacji mieszkańców w zakresie pozyskiwania nowych źródeł dochodu

wynika bezpośrednio z określonej w diagnozie dla subregionu EGO niskiej aktywności społeczności lokalnej. Wysokie bezrobocie, niski poziom wykształcenia mieszkańców, migracja młodych i wykształconych osób mają następstwa w postaci biernych postaw mieszkańców zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej. Należy w przyszłości położyć szczególny nacisk na rozwój różnych form przedsiębiorczości i aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców. Wspierane będzie tworzenie nowych firm działających w sektorze turystycznym oraz związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym i przetwórstwem owoców leśnych i grzybów. Czynnikiem sprzyjającym aktywizacji społeczności lokalnych obszaru EGO będzie również organizacja imprez regionalnych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Ponadto zostaną przeprowadzone liczne warsztaty i szkolenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na terenach wiejskich oraz pozyskania środków finansowych z UE.Cel ogólny 3 – Wypromowanie obszaru EGO jako miejsca o czystym środowisku, w terminie do końca 2015r.

wraz z celami szczegółowymi:Cel szczegółowy 3.1. Wzrost atrakcyjności zamieszkania na obszarze EGO,

Cel szczegółowy 3.2. Wypromowanie kulturowych i środowiskowych walorów obszaru EGO

jest związany z występowaniem zagrożeń dla środowiska, które zostały zidentyfikowane tak w diagnozie jak również w trakcie prac warsztatowych nad LSR (nielegalne wysypiska śmieci, niezadowalający poziom wyposażenia w urządzenia kanalizacyjne). Subregion EGO jest postrzegany w kraju jako jeden z obszarów o bardzo niskim poziomie zanieczyszczenia. Czyste środowisko sprzyja produkcji żywności metodami ekologicznymi, zaś warunki atmosferyczne sprzyjają szerokiemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (szczególnie wiatrowej, ale również z biomasy). Ponadto występują tu miejscowości o statusie uzdrowiska. W ostatnich latach systematycznie wzrasta zainteresowania społeczeństwa zdrowym trybem życia, w tym odżywiania oraz profilaktyką prozdrowotną. Czynniki te stanowiły podstawę do sformułowania celu ogólnego trzeciego, którego istotę stanowi wyjątkowo czyste środowisko omawianego obszaru objętego LSR. LGD „Lider w EGO” dostrzega potrzebę ochrony posiadanych zasobów przyrodniczych, dlatego LSR została skonstruowana w sposób umożliwiający zrównoważony rozwój obszaru EGO. W trakcie realizacji tego celu przewidziano m.in. działania związane z edukacją ekologiczną.VII. UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W RAMACH LSR

W Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Lider w EGO” uwzględniono zintegrowane podejście w zakresie przyjętych celów, przedsięwzięć i operacji. Tworzą one logiczną całość. Planując, w ramach opracowanej LSR, realizację czterech przedsięwzięć tj. „Pakietu Turystycznego EGO”, „Multiklastera EGO”, „EGO Aktywności” i „EGO Środowiska”, starano się jednocześnie wskazać w ramach każdego przedsięwzięcia kilka operacji z każdego z 4 działań osi 3 Leader. Dzięki takiemu podejściu przedsięwzięcia przyczynią się do realizacji spójnej wizji obszaru EGO.

W Lokalnej Strategii Rozwoju uwzględniono możliwości wykorzystania posiadanych zasobów tak kulturowych jak również przyrodniczych, społecznych
i gospodarczych, co w konsekwencji sprzyja przyjętemu w programie Leader zintegrowanemu podejściu. W oparciu o zasoby historyczne, kulturowe i przyrodnicze zostały przygotowane działania służące realizacji „Pakietu Turystycznego EGO”, a także przedsięwzięcia „EGO Środowisko”. Z kolei uwarunkowania społeczne i gospodarcze miały znaczący wpływ na kształt i formę operacji ujętych w przedsięwzięciach „Multiklaster EGO” oraz „EGO Aktywność”.

Zintegrowane podejście obejmuje również zaangażowanie podmiotów z różnych sektorów (publicznego, społecznego i gospodarczego) przy realizacji wspólnych celów, przedsięwzięć, a także przyjętych do realizacji operacji. Godnym zauważenia jest fakt, że w planowanych przedsięwzięciach zostały uwzględnione oczekiwania wszystkich trzech sektorów. W przypadku sektora gospodarczego, obok operacji bezpośrednio wspierających przedsięwzięcia dotyczące działań „Różnicowanie …” i „Tworzenie i rozwój …”, są również zamieszczone liczne operacje na rzecz wspierania przedsiębiorczości, aktywizacji gospodarczej mieszkańców i promocji lokalnych produktów i usług finansowane w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” oraz „Małych projektów”. W odniesieniu do potrzeb sektora społecznego LSR wskazuje możliwości wsparcia aktywności społecznej mieszkańców. Sektor publiczny ma swój udział w realizacji LSR zarówno jako bezpośredni beneficjent operacji związanych z działaniem „Małe projekty”, jak również jako inspirator i podmiot wspierający inicjatywy samorządów lokalnych związane z wdrażaniem operacji przypisanych do działania „Odnowa i rozwój wsi”, a także inicjatyw związanych ze współpracą i funkcjonowaniem LGD.

W konkluzji można stwierdzić, że podejście zintegrowane dla planowanych
w ramach LSR przedsięwzięć zostało uzasadnione:


 • szerokim, a jednocześnie racjonalnym, wykorzystaniem istniejących zasobów lokalnych,

 • wykorzystaniem związków pomiędzy podmiotami różnych sektorów,

 • wykorzystaniu związków istniejących w ramach poszczególnych sektorów.

VIII. UZASADNIENIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W RAMACH LSR

W LSR dla LGD „Lider w EGO” zostały zaplanowane cztery przedsięwzięcia tj.: „Pakiet Turystyczny EGO”, „Multiklaster EGO”, „EGO Aktywność” i „EGO Środowisko”.

W ramach przedsięwzięcia „Pakiet Turystyczny EGO” do innowacyjnych rozwiązań należą, według kryteriów:

a) rozwiązań innowacyjnych nie stosowanych wcześniej na obszarze LGD;


 • wypromowanie nowego lokalnego produktu turystycznego „Bitwa pod Prostkami”,

 • wprowadzenie turystycznej marki „EGO”,

 • zintegrowana sieć wypożyczalni sprzętu turystycznego,

b) rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących lokalne zasoby
oraz rozwój produkcji i usług;

- utworzenie zintegrowanej sieci szlaków turystycznychc) rozwiązań innowacyjnych do wykorzystania na innych obszarach;

 • planowane uruchomienie sieci Gminnych Centrów Informacji wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne,

 • wdrożenie systemu informacji wizualnej obszaru EGO,

W przedsięwzięciu Aktywność EGO” należy zwrócić uwagę na:

a) rozwiązania innowacyjne nie stosowane wcześniej na obszarze LGD;

 • wprowadzenie lokalnej waluty „EGO”,

b) rozwiązania innowacyjne wykorzystujące lokalne zasoby
oraz rozwój produkcji i usług;


 • zorganizowanie wnioski tematycznej na obszarze EGO

 • c) rozwiązania innowacyjne do wykorzystania na innych obszarach;

 • powołanie Lokalnych Centrów Wolontariatu angażujących głównie młodych ludzi do pracy społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy,

 • organizacja Forum Sołtysów,

d) nowe sposoby zaangażowania lokalnej społeczności;

 • powołanie i wspieranie Lokalnych Centrów Wolontariatu,

 • organizacja imprez masowych dla młodzieży, o wymiarze międzynarodowym,

Przedsięwzięcie „Multiklaster EGO” jest kontynuacją idei multiklastra zaproponowaną w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Subregionu EGO. W ramach multiklastra będą kooperowały ze sobą firmy obszaru EGO z sektora turystycznego, zdrowotnego i rolnego. Wybór tych sektorów został tak przeprowadzony, aby uzupełniały się one wzajemnie co pozwoli na stabilny rozwój regionu bez nadmiernego eksploatowania i niszczenia jego najcenniejszych walorów przyrodniczych.

Funkcjonowanie multiklastra, w oparciu o lokalne podmioty gospodarcze może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju obszaru EGO oraz tworzenia nowych


i utrzymywania istniejących miejsc pracy. Planowane jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw działających w poszczególnych sektorach, które zaproponują innowacyjne pomysły na działalność, w tym pomysły na szeroką współpracę z innymi podmiotami. W podejściu innowacyjnym omawianego przedsięwzięcia wśród poszczególnych grup rozwiązań można wskazać:

a) rozwiązań innowacyjnych nie stosowanych wcześniej na obszarze LGD;

 • wypromowanie marki „EGO KLASTER”

b) rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących lokalne zasoby
oraz rozwój produkcji i usług;


 • wspieranie integrowania się przedsiębiorców i producentów rolnych w ramach klastra,

c) rozwiązań innowacyjnych do wykorzystania na innych obszarach;

 • tworzenie klastra w oparciu o lokalne podmioty,

d) nowych sposobów zaangażowania lokalnej społeczności;

 • popularyzowanie idei klastra wśród mieszkańców,

Innowacyjne rozwiązania w zakresie przedsięwzięcia „Środowisko EGO”, to:

a) rozwiązań innowacyjnych nie stosowanych wcześniej na obszarze LGD;

 • popularyzowanie idei i pomoc organizacyjna LGD w tworzeniu systemu segregacji odpadów,

b) rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących lokalne zasoby
oraz rozwój produkcji i usług;


 • wspieranie rozwoju całego pakietu usług prozdrowotnych, w ramach których będą wdrażane innowacyjne rozwiązania z zakresu medycyny konwencjonalnej
  i alternatywnej, rehabilitacji i odnowy biologicznej,

c) rozwiązań innowacyjnych do wykorzystania na innych obszarach;

 • inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego (zbiórki i segregacji odpadów, likwidacji dzikich wysypisk itp.),

d) nowych sposobów zaangażowania lokalnej społeczności;

  • propagowanie idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

IX. OKREŚLENIE PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR, PROCEDURY WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD, PROCEDURY ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO
W SPRAWIE WYBORU OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LSR”, KRYTERIÓW, NA PODSTAWIE KTÓRYCH JEST OCENIANA ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LSR, ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI, A TAKŻE PROCEDURY ZMIANY TYCH KRYTERIÓW

W celu zorganizowania sprawnego i transparentnego dla potencjalnych beneficjentów systemu przyznawania wsparcia z budżetu LGD „Lider w EGO”, ustalono następujący zestaw procedur:

a) przyjmowanie wniosków o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR;

b) wybór operacji, w tym; • ocena zgodności operacji z LSR,

 • ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, w tym ustalenie lokalnych kryteriów wyboru operacji z uwzględnieniem różnych działań,

c) zasady zmiany lokalnych kryteriów wyboru,

d) odwoławcza od decyzji Rady.

Zadaniem Lokalnej Grupy Działania jest przygotowanie i przekazywanie informacji potencjalnym beneficjentom o możliwościach skorzystania z części dotacji przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W związku z tym LGD będzie m.in. organizować szkolenia i spotkania informacyjne. Szczegółowe warunki i tryb ubiegania się o dotacje określać będą m.in.:


 • minimalne i maksymalne kwoty dotacji,

Nabór wniosków o wsparcie realizacji projektów będzie prowadzony w terminach,
o których LGD poinformuje na swojej stronie internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem. Wzory wniosków wraz z dokumentacją konkursową będą dostępne na stronie LGD i w jej biurze. Wśród pracowników biura LGD zostanie wytypowane osoby, które będą udzielały kompleksowej pomocy przy sporządzaniu wniosków
o dofinansowanie.

Rada będzie dokonywała oceny zgodności operacji z LSR w oparciu o ustaloną procedurę, z zastosowaniem kryteriów lokalnych wyboru, określających przyjęte priorytety LGD. Wiele kwestii związanych z procedurą wyboru operacji przez LGD zostało zawarte w Regulaminie Rady, stanowiącym załącznik nr 1.3 do LSR. Pozostałe kwestie reguluje przedstawiona w tym rozdziale LSR procedura.9.1. Procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR

LGD „Lider w EGO” na podstawie informacji z Samorządu Województwa ustala termin składania wniosków o dofinansowanie operacji oraz treści ogłoszenia


o naborze wniosków. Ogłoszenie terminu jest oparte na harmonogramie uwzględniającym terminy podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków. LGD „Lider w EGO” składa do Samorządu Województwa wniosek o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD w terminie 44 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składnia wniosków o przyznanie pomocy, a dokumenty niezbędne do podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy – w terminie 24 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Nabór jest poprzedzony szkoleniami dla potencjalnych beneficjentów i doradztwem dla zainteresowanych udziałem w realizacji operacji.W odniesieniu do procedury przyjmowania wniosków przez LGD „Lider
w EGO” na działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”
oraz „Małe projekty”, tryb będzie następujący:

 • Zarząd LGD „Lider w EGO” podejmuje uchwałę w sprawie ogłoszenia/rozpoczęcia naboru wniosków o pomoc w ramach środków przewidzianych na realizację LSR, zgodnie z ustaleniami Instytucji Wdrażającej;

 • LGD „Lider w EGO” przygotowuje ogłoszenie, w którego treści będzie się znajdować odniesienie do stosownych dokumentów (rozporządzenie o wdrażaniu LSR, rozporządzenie o PROW 2007 – 2013, Lokalna Strategia Rozwoju). Treść ogłoszenia będzie zawierała informacje o:

 1. kto ogłasza nabór wniosków (nazwa LGD)

 2. czego dotyczy nabór (jakiego typu operacji w ramach osi 4 PROW)

 3. jaki będzie termin składania wniosków o przyznanie pomocy (termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni, rozpoczynający się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o naborze),

 4. miejscu składania wniosków o przyznanie pomocy,

 5. miejscu zamieszczenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy,

 6. miejscu zamieszczenia kryteriów wyboru operacji przez LGD, określonych w LSR, w tym kryteriów, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,

 7. miejscu zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru projektów

 8. limicie dostępnych środków,

 9. minimalnych wymaganiach, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie umieszczone na:

 1. stronach internetowych: LGD oraz urzędów gmin obszaru „EGO”,

 2. tablicach ogłoszeń: j.w.,

 3. w siedzibach członków/partnerów LGD.

Wnioski będą składane w Biurze LGD „Lider w EGO”, w którym będzie wyznaczona osoba do przyjmowania wniosków. Proces przyjmowania wniosków będzie wyglądał następująco:

  • po złożeniu wniosku upoważniona osoba wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku (zał. nr 9.1) i wpisuje wniosek na listę (zał. nr 9.2),

  • na pierwszej stronie wniosku pracownik biura przystawia pieczątkę LGD, wpisuje datę i godzinę przyjęcia wniosku oraz numer wniosku (znak sprawy)

  • zamknięcie listy następuje w dniu zakończenia terminu składania wniosków.

  • lista zostaje podkreślona i podpisana przez upoważnione osoby (po uprzednim przeliczeniu wniosków i sprawdzeniu rejestru przyjmowania wniosków),

  • biuro LGD przedkłada złożone wnioski, wraz z listą zbiorczą wniosków
   o dofinansowanie operacji dla danego działania osi 4 Radzie LGD „Lider w EGO”.

Poniżej przedstawiono tabelaryczną i graficzną postać procedury przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR.
Tabela 9.1. Ogólna procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji
w ramach wdrażania LSR

Miejsce na pieczątkę

OGÓLNA PROCEDURA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE OPERACJI W RAMACH WDRAŻANIA LSR


CEL PROCEDURY

Przyjęcie wniosków do wyboru operacji przez LGD w ramach posiadanego budżetu na realizację LSR

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA PROCEDURĘ

Dyrektor Biura LGD

ZAKRES STOSOWANIA

Dotyczy wszystkich pracowników LGD biorących udział w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej naboru oraz członków Zarządu

WEJŚCIE

Lokalna Strategia Rozwoju, obowiązujące akty prawne dotyczące Leader PROW, personel biura LGD, sprzęt biurowy

KROK

CZYNNOŚCI

OSOBA

ODPOWIEDZIALNA

ZAPISY

1

Ustalenie przez LGD wspólnie z Instytucją Wdrażającą treści informacji o możliwości składania wniosków w Biurze LGD

Prezes Zarządu

Treść informacji
o możliwości składania wniosków

2

Ogłoszenie w porozumieniu z IW terminu naboru wniosków o dofinansowanie operacji, zawierającego zasady składania wniosków

Informacja o naborze wniosków

3

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie operacji dla danego działania osi 4 Leader

Pracownik Biura

Przedstawiciel RadyPropozycje wniosków oraz potwierdzenie przyjęcia wniosku

4

Zestawienie złożonych wniosków w zbiorczą listę wniosków o dofinansowanie operacji dla poszczególnych działań Leader

Zbiorcze listy złożonych wniosków

WYJŚCIE

Zbiorcza lista wniosków do dofinansowania

DOKUMENTY ZWIĄZANE
Z PROCEDURĄ

Regulamin Biura

Regulamin Zarządu

Regulamin Rady


SPRAWDZIŁ:

Dyrektor BiuraZATWIERDZIŁ:

Prezes ZarząduData:

Data:

Ogólna procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR w wersji graficznej


Ustalenie przez LGD wspólnie z Instytucją Wdrażającą (IW) informacji o możliwości składania wniosków o dofinansowanie


InformacjaOgłoszenie w porozumieniu z IW terminu naboru wniosków o dofinansowanie operacji, zawierających zasady składania wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie operacji w biurze LGD

Zestawienie złożonych wniosków w zbiorcze listy wniosków dofinansowanie operacji przewidzianych w LSR

Zbiorcze listy wniosków  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna