Výběr projektů – kriteria a procedury varPobieranie 1.14 Mb.
Strona1/11
Data01.05.2018
Rozmiar1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
UZUPEŁNIENIE PROGRAMU
INTERREG IIIA
Czechy – Polska

Wersja poprawiona 30 XII 2004 - miejsca zaznaczone na zielono oznaczają poprawki wprowadzone po uwagach KE
spis treści

Lista skrótów............................................................................................................................3
1

5.1 Wskaźniki monitoringowe 3

1. Ogólny zaryspis celów i celów i priorytetów i działań 4

2. Szczegółowy opis priorytetów i działań 5

3. Wybór projektów – kryteria i procedury 23

4. Information planPlan działań komunikacyjnych 35

5. System monitorowania i wymiany danych 40

6. Ocena ex-ante 47

7. Plan finansowania 60

8. Mikroprojekty 63

6. Zgodność projektu z regionalną strategią rozwoju Opis (max. 700 znaków) 69

Instytucja Zarządzająca 82

Lista skrótów


EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

IK Instytucja Krajowa

IP Instytucja Płatnicza

IZ Instytucja Zarządzająca

KM Komitet Monitorujący

KS Komitet Sterujący

NUTS Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)

Phare CBC Program Współpracy Przygranicznej Phare

RPK Regionalny Punkt Kontaktowy

WST Wspólny Sekretariat Techniczny1. Ogólny zarys celów i priorytetów i działań

 1. Dalszy rozwój i modernizacja infrastrukturydla zwiększenia / dla zwiększenia konkurencyjności obszaru porzygranicznegoa

Działanie 1.1: Wsparcie dla rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym

Działanie 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska i zapobiegania powodziom

Działanie 1.3: Zapewnienie infrastruktury biznesowej i turystycznej 1. Rozwój społeczności lokalnej na obszarze przygranicznym

Działanie 2.1: Rozwój turystyki

Działanie 2.2: Wsparcie inicjatyw społeczności lokalnej (mikroprojekty)

Działanie 2.3: Rozwój i wsparcie struktur i sieci organizacyjnych o charakterze transgranicznym

3. Pomoc techniczna

Działanie 3.1: Zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

Działanie 3.2: Promocja /tworzenie publicznego wizerunku??? i ewaluacja programu


2. Szczegółowy opis priorytetów i działań

Priorytet 1: Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia / w celu poprawy konkurencyjności obszaru porzygraniczanego

Mimo realizacji znacznych inwestycji infrastrukturalnych w czesko-polskim regionie przygranicznym w ramach programu Phare CBC, rozwój gospodarczy zależy w znacznym stopniu od rozwoju infrastruktury. W ramach tego priorytetu wspierany będzie rozwój lokalnej infrastruktury o znaczeniu transgranicznym (przede wszystkim transportowej). Poprawa infrastruktury koncentrująca się na ochronie środowiska ożywionego oraz zapobieganiu powodziom pomoże w ochronie naturalnych wartości tego terytorium. Rozwój infrastruktury związany z działalnością gospodarczą pomoże wspierać lokalne gałęzie małych i średnich przedsiębiorstw, a tym samym przyczyni się do łagodzenia problemów rynku pracy. Realizacja tego priorytetu będzie skoordynowana z programami w ramach Celu 1, tak, aby ograniczyć dublowanie działań i unikać podwójnego finansowania.
Działanie 1.1: Wsparcie dla rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym

Czesko-polski obszar przygraniczny zlokalizowany jest u zbiegu europejskich korytarzy transportowych, a sieć komunikacyjna na tym terenie jest dość gęsta. Jednak istniejąca infrastruktura wymaga poprawy, nadal brakuje niektórych połączeń. Ulepszenia w zakresie infrastruktury powinny przyczynić się do lepszego wykorzystania korzystnej lokalizacji tego obszaru. Niektóre wioski górskie blisko granicy są prawie niedostępne, a wspólne projekty realizowane w ramach tego działania powinny prowadzić do złagodzenia ich niekorzystnego położenia. W czesko-polskich regionach przygranicznych istnieje także wysoki potencjał rozwoju transportu kombinowanego. Ulepszona infrastruktura powinna przyczynić się do rozwoju gospodarczego tego obszaru.

Ze względu na ograniczone środki przeznaczon na program oraz długość granicy, a także staranne próby rozdzielenia celów programu INTERREG IIIA i innych programów funduszy strukturalnych, środki INTERREG mogą być wykorzystane tylko na lokalną infrastrukturę o rzeczywistym znaczeniu transgranicznym. Może to obejmować modernizację dróg w regionie (po stronie czeskiej – drogi drugiej i trzeciej klasy), jednak wspierane mogą być tylko projekty o wyraźnym wpływie transgranicznym. Promowany jest także rozwój usług transportowych, co może prowadzić nie tylko do ułatwienia bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami po obydwu stronach granicy, ale także do rozwoju gospodarczego tego regionu przygranicznego. (Należy wspomnieć, że wszystkie regiony w ramach NUTS III, które znajdują się wzdłuż granicy czesko-polskiej należą do obszarów Celu 1, tak więc projekty infrastrukturalne mogą być współfinansowane przez programy regionalne).

W ramach tego działania możliwe jest opracowanie planów i analiz dla rozwoju wspólnych systemów transportowych i projektów infrastrukturalnych. Projekty te powinny uwzględniać potrzeby koordynacji inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej po obydwu stronach granicy, a także poprawę transportu publicznego w celu wspierania wymiany osób i towarów na poziomie lokalnym.

Biorąc pod uwagę fakt, że wiele miejscowości na tym obszarze ba na tym na nanie jest łatwo dostępnych, promocja infrastruktury komunikacyjnej i informacyjnej może w znacznym stopniu poprawić stosunki społeczne i gospodarcze.


Działania związane z infrastrukturą informacyjną prowadzone będą zgodnie z odpowiednimi przepisami Komisji Europejskiej oraz narodową strategią informacyjną.


Główny cel:

Poprawa jakości infrastruktury transportowej i komunikacyjnej o znaczeniu transgranicznym.


CCele bezpośrednie: /

 • Ł 
 • Łagodzenie peryferyjnego charakteru obszarów przygranicznych poprzez poprawę ich dostępności wewnętrznej i zewnętrznej,

 • Rozwój spójnej transgranicznej sieci transportowej / logistyki transgranicznej oraz usług związanych z transportem,

 • Poprawa dostępności struktury turystycznej,

 • Rozwój infrastruktury komunikacyjnej i informacyjnej w celu promowania transgranicznych stosunków społecznych i gospodarczych.


Kwalifikujące się działania:

 • Modernizacja i rozwój transgranicznych połączeń drogowych,

 • Wsparcie dla rozwoju ośrodków wielobranżowych,

 • Modernizacja i przebudowa byłych służb granicznych oraz budynków i infrastruktury kontroli granicznej, tak aby mogły pełnić nowe funkcje (np.: rozwój usług),

 • Rozwój transgranicznych ośrodków informacyjnych i transportowych (dworce i węzły transportu publicznego) oraz usług z nimi związanych,

 • Budowa połączeń z małymi, odległymi wioskami znajdującymi się w obszarach górskich,

 • Budowa i modernizacja obwodnic.


Kwalifikujący się beneficjenci:

 • Jednostki samorządowe każdego szczebla (w Polsce – województwa, powiaty, gminy i ich jednostki organizacyjne; w Czechach – gminy i ich stowarzyszenia, miasta, regiony).

 • Organizacje utworzone przez regiony lub gminy w celu realizacji zadań publicznych

 • Organizacje pozarządowe typu non-profit

 • Stowarzyszenia interesów podmiotów prawnych (organy prawne) w zakresie rozwoju regionalnego (np.: Agencje Rozwoju Regionalnego)

 • Państwowe organizacje uprawnione do działania w obszarze programu (np.: polskie regionalne zarządy dróg publicznych, nadleśnictwa)

 • Parki narodowe i krajobrazowe (w Polsce). • ()Koszty kwalifikowalne:


Z zasady:

 • koszty bieżące związane z projektem oraz wydatki operacyjne

 • koszty osobowe

 • koszty przygotowawcze

 • koszty inwestycyjne dotyczące projektu (np.: budowa, infrastruktura, rozwój, maszyny, sprzęt komputerowy i oprogramowanie)

 • wydatki na usługi konsultingowe.Numery kodów dla pomocy z Funduszy Strukturalnych:

312 – Drogi

3121 – Drogi krajowe

3122 – Drogi regionalne / lokalne


318 – Transport multimodalny

Działanie 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska i zapobiegania powodziomPobieranie 1.14 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna