Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2005 rPobieranie 11,98 Kb.
Data26.02.2018
Rozmiar11,98 Kb.

Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta
07.01.2005
Raport bieżący 1 / 2005
Zarząd Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 06 stycznia 2005 r. Spółka otrzymała Uchwałę Nr 5/05 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 05 stycznia 2005 r. zgodnie z którą:
- Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych stwierdza, że po dokonanej zmianie wartości nominalnej akcji spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu Spółka Akcyjna, przeprowadzonej w związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji, wartość nominalna akcji spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu Spółka Akcyjna oznaczonych kodem PLSANWL00012 wynosi 1,50 (jeden złoty pięćdziesiąt groszy).
- Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych postanawia określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z 1,50 PLN (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na 0,05 PLN (pięć groszy), dzień 17 stycznia 2005 r. jako dzień podziału 3.341.150 (trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. oznaczonych kodem PLSANWL00012 na 100.234.500 (sto milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset) akcji Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. o wartości nominalnej 0,05 PLN (pięć groszy).
- Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że z dniem 17 stycznia 2005 r. kodem PLSANWL00012 oznaczonych jest 100.234.500 (sto milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset) akcji spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. o wartości nominalnej 0,05 PLN (pięć groszy) każda.
Podstawą prawną podjętych działań są artykuły 430 i 455 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 Statutu Spółki a także § 2 ust. 1 i 4 oraz § 85 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Zmiany praw z papierów wartościowych dokonano na mocy Uchwał Nr 23 i 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 sierpnia 2004 r. o poniższej treści:
Uchwała Nr 23/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Wyrobów Powlekanych " SANWIL " w Przemyślu Spółki Akcyjnej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2004 r.
Działając na podstawie przepisów art. 430 oraz art. 455 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 statutu spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Obniża się kapitał zakładowy spółki wynoszący 5.045.136,50 zł ( pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy ) o kwotę 33.411,50 zł. ( trzydzieści trzy tysiące czterysta jedenaście złotych i pięćdziesiąt groszy ) do kwoty 5.011.725 ( pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć ) złotych poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 1,51 zł ( jeden złoty i pięćdziesiąt jeden groszy ) do kwoty 1,50 zł ( jeden złoty i pięćdziesiąt groszy ). Celem obniżenia kapitału zakładowego jest umożliwienie przeprowadzenia podziału akcji (splitu), które bez tej operacji było niemożliwe z uwagi na niepodzielność kwoty 1,51 zł. Przeprowadzenie splitu ma na celu poprawienie płynności obrotu akcjami spółki na giełdzie. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego zostaną przekazane na wyodrębniony kapitał rezerwowy utworzony z obniżenia kapitału zakładowego, który może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.
§ 2. Wykonanie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego spółki nastąpi z jednoczesną zmianą postanowień statutu spółki, w ten sposób, że w art. 9 statutu spółki liczbę "5.045.136,50" i wyrazy "pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i 50/100" zastępuje się odpowiednio liczbą "5.011.725,00" i wyrazami "pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i 00/100" a liczbę "1,51" i wyrazy "jeden złoty i 51/100" zastępuje się odpowiednio liczbą "1,50" i wyrazami "jeden złoty i 50/100".
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Uchwała Nr 24/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Wyrobów Powlekanych " SANWIL " w Przemyślu
Spółki Akcyjnej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2004 r.
Działając na podstawie przepisów art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 statutu spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zmienia się dotychczasową wartość nominalną akcji z 1,50 zł ( jeden złoty i pięćdziesiąt groszy ) na 0,05 zł ( pięć groszy ) i w konsekwencji zmienia się ilość akcji dotychczas wyemitowanych z 3.341.150 ( trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt ) akcji na 100.234.500 ( sto milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset ) akcji ( podział jednej akcji na trzydzieści akcji ).-
§ 2. W art. 9 statutu spółki wprowadza się następujące zmiany:
1/ liczbę "1,50" i wyrazy "jeden złoty i 50/100" zastępuje się odpowiednio liczbą "0,05" i wyrazami "pięć groszy",
2/ liczbę "3.341.150" i wyrazy "trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt" zastępuje się odpowiednio liczbą "100.234.500" i wyrazami "sto milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset",
3/ liczbę "3.198.150" i wyrazy "trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt" zastępuje się odpowiednio liczbą "95.944.500" i wyrazami "dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset ",
4/ liczbę "143.000" i wyrazy "sto czterdzieści trzy tysiące" zastępuje się odpowiednio liczbą "4.290.000" i wyrazami "cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy".
§ 3. Postanowienia §§ 1 i 2 wchodzą w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy i pod warunkiem zarejestrowania przez sąd uchwały Nr 23/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Wyrobów Powlekanych " SANWIL " w Przemyślu Spółki Akcyjnej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki.
Wobec powyższego informujemy, że zmienione zostały prawa z akcji zwykłych nieuprzywilejowanych na okaziciela serii A i B Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu Spółka Akcyjna w liczbie 3.341.150 szt. akcji przed zmianą oznaczonych kodem PLSANWL00012.
Kapitał zakładowy przed zmianą wynosił 5.045.136,50 PLN, po zmianie wynosi 5.011.725,00 PLN.
Liczba wszystkich akcji przed zmianą wynosiła 3.341.150 szt. akcji, po zmianie wynosi 100.234.500 szt. akcji.
Wartość nominalna akcji przed zmianą wynosiła 1,51 PLN, a następnie w wyniku obniżenia kapitału 1,50 PLN i następnie w wyniku podziału akcji w stosunku 1 do 30 wartość nominalna 1 akcji wynosi obecnie 0,05 PLN.
W konsekwencji uległa zmianie również liczba akcji serii A i serii B. I tak:
a) seria A obejmowała przed zmianą 3.198.150 szt. o wartości nominalnej 1,51 PLN, po zmianie wynosi 95.944.500 szt. o wartości nominalnej 0,05 PLN
b) seria B obejmowała przed zmianą 143.000 szt. o wartości nominalnej 1,51 PLN, po zmianie wynosi 4.290.000 szt. o wartości nominalnej 0,05 PLN.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna