Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru pozostałe operacjePobieranie 472,69 Kb.
Data09.04.2018
Rozmiar472,69 Kb.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Załącznik nr 3.1. do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017
UZASADNIENIE ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU

POZOSTAŁE OPERACJE


LP.

KRYTERIUM

UZASADNIENIE

LICZBA ORAZ NAZWA DODANEGO ZAŁĄCZNIKAWnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym problematyki Rozwoju Obszarów Wiejskich

Operacja ma innowacyjny charakter

Operacja skierowana jest do osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR dla LGD Siedlisko

Działalność, której dotyczy operacja, oparta będzie na wykorzystaniu walorów środowiska naturalnego albo dziedzictwa kulturowego i historycznego, dorobku kulturalnego, tradycyjnego rzemiosła lub produktów lokalnych

Wnioskodawca posiada:

1.doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, które zamierza realizować i/lub

2. zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji i/lub

3. wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, które zamierza realizowaćDziałalność, której dotyczy operacja, służyć będzie ochronie środowiska naturalnego, porządku i czystości (w tym realizacja projektów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii)

Operacja będzie wpływać na rozwój turystyki i/lub życie społeczne i/lub kulturalne mieszkańców

Działalność, której dotyczy operacja przyczynia się do promowania walorów LGD „Siedlisko”

Operacja służy dużej liczbie mieszkańców obszaru

Operacja dotyczy organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w tym zwiększenia oferty spędzania wolnego czasu

Operacja ma wpływ na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje rekreacyjne i/lub społeczne i/lub kulturalne

Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne


Miejsce realizacji operacji
Data:

Podpis Wnioskodawcy


*INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA:

  1. Należy uzasadnić zgodność operacji z poszczególnymi kryteriami wyboru operacji z odniesieniem do danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy. Uzasadnienie musi być spójne i wynikać z wniosku o przyznanie pomocy, w szczególności z opisem planowanej operacji, planem finansowym, zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, opisem zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz załącznikami do wniosku.

  2. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru operacji należy dołączyć załączniki potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji.

Kryterium nr 1: „Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD Siedlisko i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym problematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

W ramach kryterium zostaną przyznane punkty jeżeli:

- znajduje się na liście udzielonego doradztwa prowadzonej przez Biuro LGD Siedlisko

- przedłoży dokument potwierdzający odbycie szkolenia dotyczącego zakresu tematycznego naboru w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Kryterium nr 2:„Operacja ma innowacyjny charakter na obszarze realizacji projektu”.

Przez innowacyjne rozwiązania rozumie się wdrożenie nowego na całym obszarze LGD lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych


Kryterium nr 3: „Operacja skierowana jest do osób należących do grupy defaworyzowanej określonej w LSR dla LGD Siedlisko”.

Przez grupy defaworyzowane – rozumie się osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do których skierować należy przede wszystkim działania związane z kształtowaniem i promocją postaw przedsiębiorczych, komercjalizacją usług oferty czasu wolnego, a także rozwojem infrastruktury użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim: bezrobotni w wieku 50+, bezrobotni do 30 roku życia, długotrwale bezrobotni, osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież.


Kryterium nr 4: „Działalność, której dotyczy operacja, oparta będzie na wykorzystaniu walorów środowiska naturalnego albo dziedzictwa kulturowego i historycznego, dorobku kulturalnego, tradycyjnego rzemiosła lub produktów lokalnych”.

Walory środowiska naturalnego- należy przez to rozumieć wykorzystanie w ramach operacji atrakcyjności okolicznej flory i fauny np. lasów, rzek, zbiorników wodnych itp.

Walory dziedzictwa kulturowego i historycznego- należy przez to rozumieć zasoby kulturowe i historyczne obszaru LSR, zabytki, tradycja, folklor, zwyczaje praktykowane na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju

Walory dorobku kulturalnego/tradycyjnego/rzemiosła- należy przez to rozumieć regionalne tradycje rzemieślnicze, rzeźbiarstwo, wikliniarstwo, garncarstwo, kowalstwo, bartnictwo itp.,

Produkty lokalne- produkty związane z obszarem objętym LSR, specyficzne dla tego obszaru, w oparciu o które buduję się markę obszaru i które wpływają na promocję obszaru, w tym lokalne produkty rolne – przez które należy rozumieć – produkty rolne wytwarzane na obszarze objętym LSR, które będą wykorzystywane w działalności Wnioskodawcy

Preferowane operacje wykorzystujące lokalne zasoby lub lokalne dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, historyczne lub upowszechniające wiedzę na ich temat.


Kryterium nr 5: Wnioskodawca posiada:

1.doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, które zamierza realizować i/lub -należy przez to rozumieć min. 1 projekt zrealizowany z udziałem funduszy UE ( dot. także PROW 2007 – 2013) lub innych środków zewnętrznych. Należy wypisać zrealizowane projekty na druku udostępnionym przez LGD.

2. zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji i/lub – należy przez to rozumieć zasoby materialne (sprzęt, nieruchomości), które będą wykorzystane do realizacji wnioskowanej operacji.

3. wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, które zamierza realizować – należy przez to rozumieć np. podstawową działalność wnioskodawcy, działalność statutową.
Kryterium nr 6: „Działalność, której dotyczy operacja, służyć będzie ochronie środowiska naturalnego, porządku i czystości (w tym realizacja projektów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii)”

W ramach kryterium promowane będą operacje, które bezpośrednio służą ochronie środowiska lub wpływają na utrzymanie porządku i czystości. Preferuje się operacje, podczas realizacji których wnioskodawca zamierza wykorzystać odnawialne źródła energii (OZE), co ma odzwierciedlenie w zestawieniu rzeczowo – finansowym. Rada nie będzie przyznawać punktów za za działałalność proekologiczną wynikającą z odgórnych przepisów np. energooszczędność, nieemisyjność pyłów maszyn i urządzeń, segregację śmieci.


Kryterium nr 7: „Operacja będzie wpływać na rozwój turystyki i/lub życie społeczne i/lub kulturalne mieszkańców”.

Ocenie podlega wpływ realizacji operacji na rozwój lokalnej bazy turystycznej, poszerzanie oferty turystycznej, rekreacyjnej kulturalnej. obszaru LGD oraz kreowania marki turystycznej. Preferuje się operacje, które przyczyniają się do powstawania nowych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych, nowych produktów turystycznych, nowych wydarzeń turystycznych, kulturalnych. Preferowane są również operacje wnoszące nową jakość do już istniejących zasobów turystycznych obszaru LSR i jej oferty turystycznej.


Kryterium nr 8: „Działalność, której dotyczy operacja przyczynia się do promowania walorów LGD Siedlisko”.

Ocenie podlega uwzględnienie w realizacji operacji działań zmierzających do promocji walorów obszaru LGD lub upowszechniania informacji na ich temat. Oceniany jest również wpływ realizacji operacji na upowszechnianie wiedzy o obszarze LGD i współkreowanie jej wizerunku.


Kryterium nr 9: „Operacja służy dużej liczbie mieszkańców obszaru”.

Punkty przyznawane w zależności od zasięgu odziaływania operacji opisanej we wniosku o przyznanie pomocy: miejscowość, gmina, obszar LSR.


Kryterium nr 10: „Operacja dotyczy organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej lub zwiększenia oferty spędzania wolnego czasu”.

W ramach kryterium przyznaje się punkty, jeśli operacja przyczynia się do zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców np. organizacja szkoleń, wydarzeń kulturalnych, imprez, pikników itd.


Kryterium nr 11: „Operacja ma wpływ na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje rekreacyjne i/lub społeczne i/lub kulturalne.

Operacja w zakresie m.in. budowy, odbudowy, remontu połączonego z modernizacją, zagospodarowania terenu, wyposażenia. zakupu sprzętu i urządzeń dot. infrastruktury rekreacyjnej, społecznej, kulturalnej, turystycznej.


Kryterium nr 12: „Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne”.

Punkty będą przyznane jeśli operacja spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne na podstawie umowy o pracę (min. 1 etat).


Kryterium nr 13: „Miejsce realizacji operacji”.

Weryfikacja przez LGD na podstawie danych z Ewidencji Ludności o liczbie mieszkańców liczona na ostatni dzień roku poprzedzający rok złożenia wniosku


Kryterium uzasadniające realizację LSR.

Operacja ma wpływ na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Niespełnienie jednego z tych kryteriów spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy, gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” ul. Kościuszki 6, lokal 2/4, 36 – 100 Kolbuszowa tel./fax 17 2271 449 www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna