UzasadnieniePobieranie 16,21 Kb.
Data28.11.2017
Rozmiar16,21 Kb.

UZASADNIENIE


Potrzeba dokonania zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej jest skutkiem nowych uwarunkowań użycia Sił Zbrojnych w okresie pokoju. Wynikają one ze zmian w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego i dotyczą głównie konieczności użycia jednostek i pododdziałów wojskowych w różnego rodzaju misjach wymuszania i utrwalania pokoju, a także humanitarnych, prowadzonych przez organizacje międzynarodowe (ONZ, NATO, UE) oraz koalicje państw. Wynikają również z konieczności dostosowania struktury najwyższych organów dowodzenia Sił  Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do zmieniających się potrzeb prowadzenia, zarówno narodowych, jak i sojuszniczych, operacji połączonych na terenie kraju.

Doświadczenia ostatnich lat (zdecydowane zwiększenie udziału militarnego Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych) wyraźnie wskazują na potrzebę posiadania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jednolitych, dobrze przygotowanych wojsk specjalnych, których czynny udział w operacjach jest częstokroć gwarantem sukcesu. W tym zakresie powstaje także potrzeba powołania dowództwa szczebla operacyjnego zdolnego do równoległego dowodzenia wojskami w kilku, a nawet kilkunastu operacjach poza granicami kraju. Wzorem innych państw NATO i UE, powinno ono posiadać zdolności nie tylko dowodzenia wojskami, ale również planowania i dowodzenia operacjami międzynarodowymi.

Na tle tych doświadczeń przedstawiony projekt przewiduje utworzenie kolejnego rodzaju Sił Zbrojnych – Wojsk Specjalnych oraz Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, z zaszeregowaniem Dowódcy Dowództwa Operacyjnego do poziomu dowódców rodzajów Sił Zbrojnych.

Jednocześnie w celu uproszczenia systemu zabezpieczenia logistycznego oraz zwiększenia zdolności wsparcia jednostek operacyjnych – w tym realizujących zadania poza granicami kraju – projekt zakłada utworzenie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, odpowiedzialnego przede wszystkim za zarządzanie gospodarką wojska w dziedzinie logistyki, zarządzanie obroną terytorialną, wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i obrony przed bronią masowego rażenia, terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej oraz realizację zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, a także państwa wysyłającego. Projekt przewiduje także, że wyznaczanie na stanowisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych będzie następowało na zasadach analogicznych, jak w przypadku dowódców rodzajów Sił Zbrojnych.

Projekt pozostawia w dotychczasowym kształcie kompetencje dowódcze Szefa Sztabu Generalnego WP, kładąc jednak szczególnie nacisk na jego rolę planistyczną i koordynacyjną w przygotowaniach obronnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach sojuszniczych.

Zaproponowane w projekcie ustawy przesunięcie kompetencji jest związane z przebudową systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Powierzenie zadań w tym zakresie Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych będzie powiązane ze zmianami w zakresie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, dotychczas podporządkowanych Dowódcy Sił Powietrznych (COP) oraz Dowódcy Marynarki Wojennej (COM).

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, Centrum Operacji Powietrznych
– wykonawca zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej będzie bezpośrednio podporządkowane Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych, który dzięki temu będzie miał niezbędne narzędzia pozwalające na szybką reak­cję w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.Projekt ustawy rozszerza kompetencje Ministra Obrony Narodowej o promocję Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obronności państwa w kraju i za granicą. W tym zakresie w projektowanym dokumencie zaproponowano dokonanie zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.). Przyjęto założenie, że Minister Obrony Narodowej, prowadząc działalność promocyjną w zakresie obronności w kraju i za granicą, będzie konsultował program tej promocji z Ministrem Spraw Zagranicznych.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty, na które oddziaływuje projektowana regulacja

Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej i będzie wpływać na jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane oraz komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, a także centralne organy dowodzenia oraz terenowe organy administracji wojskowej.

2. Wpływ regulacji na rynek pracy

Zakłada się, że zaproponowane zmiany w projekcie ustawy nie będą miały wpływu na rynek pracy.

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwaProjektowane zmiany będą realizowane w ramach budżetu Ministra Obrony Narodowej i nie przewiduje się dodatkowych wydatków z budżetu państwa.

4. Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Regulacja nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki.

5. Wpływ na sytuację i rozwój regionów

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektowanej ustawy na sytuację i rozwój regionów.

6. Zakres i wyniki konsultacji społecznychProjekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach tych konsultacji nie zgłoszono uwag i propozycji do treści projektu ustawy.

Ponadto żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad wspomnianym projektem w trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna