Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej na obszarze objętym lsr realizowanych przez inne podmioty niż lgdPobieranie 43,74 Kb.
Data12.11.2017
Rozmiar43,74 Kb.UZASADNIENIE BENEFICJENTA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU DLA OPERACJI Z ZAKRESU PODEJMOWANIA ORAZ ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR REALIZOWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY NIŻ LGD

Kryterium

Opis kryterium

Wartość punktowa

Uzasadnienie Beneficjenta

1.

Operacje dotyczące zakładania działalności gospodarczej/rozwoju działalności gospodarczej generują dodatkowe miejsce/-a pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) ponad wymagane minimum (maksymalnie 5 punkty, minimum 0 punkty)

Przez utworzenie miejsca pracy rozumie się zatrudnienie osoby, dla której to miejsce pracy zostanie utworzone na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę na pełny etat (średniorocznie).

W przypadku operacji dotyczących podejmowania działalności gospodarczej dodatkowe punkty można otrzymać jeżeli operacja zakłada utworzenie dodatkowego miejsca pracy ponad wymagane minimum.

Jeżeli operacja zakłada zgłoszenie Wnioskodawcy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności dodatkowe punkty można uzyskać jeśli poza samozatrudnieniem Wnioskodawcy operacja przewiduje utworzenie dodatkowego/-wych miejsc pracy.

Jeżeli w wyniku podjęcia planowanej działalności gospodarczej, nastąpi zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, a Wnioskodawca w ramach operacji nie planuje dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności, wówczas zobowiązany jest do utworzenia co najmniej 1 miejsca, które stanowi zgodnie z przepisami „Rozporządzenia LSR”1 wymagane minimum – w takim wypadku dodatkowe punkty można uzyskać za kolejne utworzone miejsce/-a pracy na pełny etat (średniorocznie).


W przypadku operacji dotyczących rozwijania działalności gospodarczej wymaganym minimum jest utworzenie 1 miejsca pracy (1 etatu średniorocznie) – jeżeli suma kwot pomocy przyznanej jednemu Wnioskodawcy na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie ubiega się Wnioskodawca na realizację danej operacji przekracza 25 tys. złotych. Dodatkowe punkty można w takiej sytuacji otrzymać jeżeli operacja zakłada utworzenie dodatkowego miejsca pracy (1 etatu średniorocznie) poza wymagane minimum.

W przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu Wnioskodawcy na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie ubiega się Wnioskodawca na realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych Wnioskodawca uzyska dodatkowe punkty za utworzenie miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.


Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od liczby utworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne ponad wymagane minimum.
Informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie

5 pkt. – powstanie co najmniej 2 i więcej miejsc pracy ponad wymagane minimum

2 pkt. - powstanie co najmniej 1 miejsce pracy ponad wymagane minimum i mniej niż 2 miejsca pracy


0 pkt. – operacja nie zakłada tworzenia dodatkowych miejsc pacy (w przypadku rozwijania działalności gospodarczej jeśli kwota pomocy wnioskowanej lub/i uzyskanej nie przekracza 25 tys. zł) lub operacja nie zakłada tworzenia dodatkowych miejsc pracy ponad wymagane minimum.
2.

Racjonalność i zasadność, planowanych do poniesienia kosztów/wydatków oraz rzetelność sporządzenia budżetu (maksimum – 3 pkt., minimum – 0 pkt.)

koszty/wydatki/ projektu stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty pomocy mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowalnych, budżet racjonalny, zawiera logiczne i rzetelne informacje uzasadniające poniesienie danego kosztu (dlaczego planuje się ponieść dany koszt), pozwalające zbadać racjonalność planowanych kosztów operacji oraz informacje uzasadniające wysokość poszczególnych kosztów (koszty znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach oraz innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen); budżet dobrze sporządzony rachunkowo; przy określaniu planowanych kosztów/wydatków uwzględniono obowiązujące limity (dotyczy kosztów ogólnych i kosztów zakupu środków transportu); stopień szczegółowości i przejrzystości prezentowanych informacji w budżecie pozwala na ocenę racjonalności i zasadności poniesienia planowanych wydatków;
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów w biznesplanie w pkt. „VII. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY OPERACJI” oraz na podstawie dołączonych do wniosku załączników (np. oferty cenowe, kosztorysy, które będą potwierdzać przyjęty w budżecie operacji poziom cen);

3 pkt.– otrzymuje operacja spełniająca wszystkie wymagania dotyczące sporządzenia budżetu zawarte w kolumnie „Opis kryterium”. Jedynie spełnienie wszystkich wymagań skutkuje przyznaniem punktów.
0 pkt.– w przypadku operacji nie spełniających wszystkich wymagań dotyczących sporządzania budżetu zawartych w kolumnie „Opis kryterium”.3.

Stopień przygotowania projektu do jego realizacji

(maksimum – 5 pkt., minimum – 0 pkt.)
Preferowane są projekty rzetelnie przygotowane, z opracowaną kompletną dokumentacją aplikacyjną, które są gotowe do realizacji po podpisaniu umowy. Kryterium to ma wykluczać

projekty, które mogłyby odpaść na etapie oceny w UM, co przekładałoby się na długotrwałe blokowanie przez nie budżetu LSR, bez możliwości jego realizacji.

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o przyznanie pomocy wraz załącznikami.


5 pkt.– operacja gotowa do realizacji, tzn. została złożona kompletna dokumentacja aplikacyjna, tj. załączone i wypełnione wszystkie dokumenty (załączniki) obowiązujące Wnioskodawcę w związku z realizowaną operacją);
3 pkt.– brak jednego wymaganego kompletu dokumentów składających się na jedną pozycję któregokolwiek z załączników wykazanych na liście załączników we wniosku o przyznanie pomocy, a wnioskodawca przedstawił dowody potwierdzające ubieganie się o ich wydanie, przy czym brakującym załącznikiem nie może być biznesplan.
0 pkt.– w pozostałych przypadkach, tj. brak kompletnej, rzetelnie przygotowanej dokumentacji aplikacyjnej (wniosku wraz załącznikami);
4.

Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów finansowanych ze środków UE lub kwalifikacje lub/i doświadczenie zawodowe zgodne z planowaną operacją


(maksimum – 3 pkt., minimum – 0 pkt.)


Preferowane są operacje realizowane przez wnioskodawców, którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych lub kwalifikacje lub/i doświadczenie zawodowe zgodne z planowaną operacją

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o przyznanie pomocy (punkt UZASADNIENIE ZGODNOŚCI Z CELAMI LSR I KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD) oraz dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie lub/i kwalifikacje wnioskodawcy (świadectwa, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach, warsztatach)3 pkt.– wnioskodawca przedstawił dokumenty potwierdzające doświadczenie lub/i kwalifikacje zawodowe zgodne z planowaną operacją lub/i posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych
0 pkt.– wnioskodawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających doświadczenie lub/i kwalifikacje zawodowe zgodne z planowaną operacją lub/i nie posiada doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

5.

Priorytetowe grupy docelowe - zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych

(maksimum – 2 pkt., minimum – 0 pkt.)Punkty przyznaje się jeśli operacja dotyczy rozpoczęcia działalności gospodarczej, w której wnioskodawcą pomocy jest osoba należąca do grupy defaworyzowanej określonej w LSR lub operacja zakłada utworzenie miejsca pracy2 dla osoby należącej do grupy defaworyzowanej.
Osoby wskazane w LSR jako należące do grupy defaworyzowanej to: rolnicy, osoby bezrobotne, w szczególności osoby młode do 24 roku życia, osoby korzystające z pomocy społecznej, rodziny wielodzietne i niepełne.
Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz na podstawie przedstawionych dokumentów (np. kopia dowodu osobistego potwierdzająca wiek, dokument potwierdzający korzystanie z pomocy społecznej, oświadczenie wnioskodawcy, lub inny dokument uwiarygadniający spełnienie kryterium, wiedza oceniających, zaświadczenie )2 pkt.– projekt zakłada utworzenie miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej (w tym również samozatrudnienie)

0 pkt.– projekt nie zakłada utworzenie miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej (w tym również samozatrudnienie)
6.

Innowacyjność
(maksimum – 3 pkt., minimum – 0 pkt.)


Operacje powinny wykazywać charakter innowacyjny. Innowacyjność będzie rozpatrywana w odniesieniu do obszaru LSR jako całości lub jego części (gminy, miejscowości)

Innowacja rozumiana jest jako:


wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, metody, modelu, organizacji, procesu, wprowadzenie nowego rynku, lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych na obszarze LSR
Kryterium weryfikowane na podstawie OPISU PLANOWANEJ OPERACJI we wniosku o przyznanie pomocy oraz w oparciu o wiedzę oceniających, Internet


3 pkt. – innowacyjność operacji na skalę większą niż 2 gminy
2 pkt.– innowacyjność operacji na obszarze gminy, na której realizowany jest projekt
1 pkt.– innowacyjność operacji na obszarze miejscowości, na której realizowany jest projekt

0 pkt.– brak innowacyjności operacji7.

Korzystanie z doradztwa w LGD po ogłoszeniu naboru
(maksimum – 1 pkt, minimum – 0 pkt.)


Preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa po ogłoszeniu naboru organizowanych przez LGD w zakresie sporządzania wniosku o przyznanie pomocy

Dokumentacja LGD (karta doradztwa, listy obecności na szkoleniach/spotkaniach informacyjnych, e-mail i inne potwierdzające korzystanie z doradztwa LGD)
1 pkt - Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD na etapie sporządzania przedmiotowego wniosku

0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD na etapie sporządzania przedmiotowego wniosku


8.

Termin realizacji operacji
(maksimum – 3 pkt, minimum – 0 pkt.)


Preferuje się operacje o krótszym terminie realizacji. Termin realizacji projektu to czas realizacji projektu liczony jest od dnia podpisania umowy do złożenia wniosku o płatność ostatniej transzy. Punkty są przyznawane jeżeli Wnioskodawca uprawdopodobni, że zrealizuje operacje w określonym terminie od podpisania umowy o dofinansowanie oraz termin zakończenia realizacji operacji w harmonogramie jest tożsamy z planowanym terminem zakończenia operacji we Wniosku o przyznanie pomocy.
Kryterium weryfikowane na podstawie;

- harmonogramu zawartego we Wniosku o przyznanie pomocy w sekcji OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w polu Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD

- oraz planowanego terminu zakończenia operacji we Wniosku o przyznanie pomocy
Harmonogram powinien zawierać:

- nazwę zadania (dostawy/usługi/robót budowlanych)

- termin realizacji liczony od podpisania umowy o dofinansowanie.


3 pkt.– operacje będzie realizowana w terminie do 8 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie
2 pkt.– operacja będzie realizowana terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie
0 pkt. – operacje będzie realizowana w terminie powyżej 12 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie……………………………………………….(data i podpis Beneficjenta)

1 „Rozporządzenie LSR” - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570, z późn. zm);


2 Przez utworzenie miejsca pracy rozumie się zatrudnienie osoby, dla której to miejsce pracy zostanie utworzone na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę na pełny etat (średniorocznie).

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna