Uzasadnienie 5 kontekst wniosku 5Pobieranie 0,52 Mb.
Strona1/2
Data23.10.2017
Rozmiar0,52 Mb.
  1   2SPIS TREŚCI

UZASADNIENIE 5

1. KONTEKST WNIOSKU 5

1.1. Kontekst ogólny 5

1.2. Uzasadnienie i cele wspólnego przedsiębiorstwa w dziedzinie kolei 5

2. WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCENY SKUTKÓW 7

2.1. Konsultacje z zainteresowanymi stronami i wykorzystanie wiedzy specjalistycznej 7

2.2. Ocena skutków 7

3. ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU 8

3.1. Treść wniosku 8

3.2. Podstawa prawna 8

3.3. Pomocniczość i proporcjonalność 8

4. WPŁYW NA BUDŻET 9

ROZPORZĄDZENIE RADY ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo Shift2Rail Error: Reference source not found

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI 24

1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY 24

1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy 24

1.2. Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa 24

1.3. Charakter wniosku/inicjatywy 24

1.4. Cele 24

1.5. Uzasadnienie wniosku/inicjatywy 24

1.6. Okres trwania działania i jego wpływ finansowy 24

1.7. Przewidywane tryby zarządzania 24

2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA 24

2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczości 24

2.2. System zarządzania i kontroli 24

2.3. Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom 24

3. SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY 24

3.1. Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ 24

3.2. Szacunkowy wpływ na wydatki 24

3.2.1. Synteza szacunkowego wpływu na wydatki 24

3.2.2. Szacunkowy wpływ na środki operacyjne 24

3.2.3. Szacunkowy wpływ na środki administracyjne 24

3.2.4. Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi 24

3.2.5. Udział osób trzecich w finansowaniu 24

3.3. Szacunkowy wpływ na dochody 24

1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY 25

1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy 25

1.2. Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa 25

1.3. Charakter wniosku/inicjatywy 25

1.4. Cele 25

1.4.1. Wieloletnie cele strategiczne Komisji wskazane we wniosku/inicjatywie 25

1.4.2. Cele szczegółowe i działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa 25

1.4.3. Oczekiwane wyniki i wpływ 26

1.4.4. Wskaźniki wyników i wpływu 26

1.5. Nadzór i sprawozdawczość na poziomie programu, w oparciu o dane z projektu i pakietu prac, w tym nadzór nad jakością zakładanych wyników poprzez odniesienie do zestawu kryteriów oceny realizacji; nadzór nad zarządzaniem projektem w celu zweryfikowania jego ogólnej jakości i zgodności ze strategicznym programem prac. Uzasadnienie wniosku/inicjatywy 26

1.5.1. Potrzeby, które należy zaspokoić w perspektywie krótko- lub długoterminowej 26

1.5.2. Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej 26

1.5.3. Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań 27

1.5.4. Spójność z innymi właściwymi instrumentami oraz możliwa synergia 27

1.6. Okres trwania działania i jego wpływ finansowy 28

1.7. Przewidywane tryby zarządzania 28

2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA 29

2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczości 29

2.2. System zarządzania i kontroli 29

2.2.1. Zidentyfikowane ryzyko 29

2.2.2. Struktura systemu kontroli wewnętrznej 29

2.2.3. Koszty i korzyści kontroli 29

2.2.4. Spodziewany poziom ryzyka niezgodności 30

2.3. Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom 30

3. SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY 32

3.1. Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ 32

3.2. Szacunkowy wpływ na wydatki 33

3.2.1. Synteza szacunkowego wpływu na wydatki 33

3.2.2. Szacunkowy wpływ na środki operacyjne 35

3.2.3. Szacunkowy wpływ na środki administracyjne 36

3.2.3.1. Streszczenie 36

3.2.3.2. Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie 38

3.2.4. Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi 40

3.2.5. Udział osób trzecich w finansowaniu 40

UZASADNIENIE

1. KONTEKST WNIOSKU

1.1. Kontekst ogólny

Ambitne cele w dziedzinie zmiany klimatu, dostaw energii i ochrony środowiska, jakie postawiła przed sobą UE, oznaczają, że w nadchodzących dziesięcioleciach od sektora kolejowego oczekiwać się będzie zaspokojenia znaczącej części stale rosnącego popytu na usługi transportowe. W opublikowanej w 2011 r. białej księdze w sprawie jednolitego europejskiego obszaru transportu1 Komisja podkreśla znaczenie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w celu osiągnięcia bardziej konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportowego w Europie. W związku z tym Komisja przyjęła wnioski w sprawie 4. pakietu kolejowego2 mające na celu usunięcie wciąż istniejących przeszkód administracyjnych, technicznych i regulacyjnych, które ograniczają sektor kolejowy zarówno pod względem otwarcia rynku, jak i w zakresie interoperacyjności. Jednakże nadrzędny cel, jakim jest ustanowienie wewnętrznego rynku kolejowego oraz zwiększenie efektywności tego przemysłu i uwrażliwienie go na potrzeby klientów, wiąże się bezsprzecznie z przyjęciem nowatorskiego podejścia w całym kolejowym łańcuchu wartości, w ramach modeli biznesowych, usług i produktów, co będzie z kolei wymagało znacznego wzrostu nakładów na badania naukowe i innowacje.

Jednym z głównych celów „Horyzontu 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020 – jest wzmocnienie przemysłu europejskiego poprzez działania wspierające badania naukowe i innowacje w szeregu kluczowych sektorów przemysłu. W programie tym przewiduje się w szczególności tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych (PPP), aby wspierać te sektory i pomóc Europie sprostać niektórym z największych wyzwań, przed jakimi stoi. W ramach pakietu dotyczącego inwestycji w innowacje ogłoszonego w lipcu 2013 r.3 Komisja przedstawiła już szereg wniosków ustawodawczych dotyczących ustanowienia PPP w ramach programu ramowego „Horyzont 2020” w formie wspólnych przedsiębiorstw, których celem ma być wdrażanie wspólnych inicjatyw technologicznych w różnych sektorach przemysłu. Niniejszy wniosek jest w pełni zgodny z podejściem przyjętym wobec wspólnych przedsiębiorstw w ramach wspólnych inicjatyw technologicznych objętych pakietem dotyczącym inwestycji w innowacje.

1.2. Uzasadnienie i cele wspólnego przedsiębiorstwa w dziedzinie kolei

Jednym z kluczowych celów polityki transportowej UE jest ożywienie kolei europejskich, tak aby mogły one skutecznie konkurować z innymi rodzajami transportu. W modernizacji kolei europejskich znacząco pomóc mogą nowe technologie, przyczyniając się jednocześnie do zmniejszenia kosztów operacyjnych i infrastruktury oraz stworzenia nowych możliwości biznesowych dla europejskiej branży zaopatrzenia kolei. W ciągu minionych dziesięcioleci europejska branża zaopatrzenia kolei zdołała utrzymać czołową pozycję na świecie dzięki znaczącym inwestycjom w badania i innowacje w sektorze unijnej kolei, a w szczególności dzięki rozwojowi pociągów dużej prędkości, systemu ERTMS, zautomatyzowanych systemów metra itp. Jednakże przeprowadzone ostatnio przez Komisję badanie na temat konkurencyjności branży zaopatrzenia kolei4 wskazuje, że Europa systematycznie traci pozycję największego rynku zaopatrzenia kolejowego na rzecz Azji, głównie ze względu na wzrost liczby inwestycji w badania naukowe i innowacje w takich państwach jak Chiny i Korea.

Jednocześnie wdrażanie badań i innowacji w dziedzinie kolei utrudnia szereg niedoskonałości rynku i problemów systemowych, które uzasadniają interwencję publiczną: • wysoki poziom dostosowania produktu do indywidualnych potrzeb klienta ze względu na wielorakość istniejących norm krajowych i ram funkcjonowania;

 • brak ogólnosystemowego podejścia do innowacji wynikający z ograniczonego bądź nieskoordynowanego zaangażowania podmiotów z całego kolejowego łańcucha wartości oraz ze złożoności funkcji interakcji między podsystemami;

 • ograniczony zakres prywatnych inwestycji w badania naukowe i innowacje oraz ograniczony zakres upowszechnienia innowacji na rynku ze względu na niskie marże operacyjne i niedobory środków w całym cyklu innowacyjnym;

 • zwiększone ryzyko finansowe ze względu wysokość zaangażowania kapitałowego w przypadku inwestycji oraz długi cykl życia produktów.

W kontekście tych wyzwań proponuje się skoordynowane podejście UE do badań naukowych i innowacji w sektorze kolejowym realizowane poprzez ustanowienie wspólnego przedsiębiorstwa, którego zadaniem będzie wspieranie ostatecznej realizacji jednolitego europejskiego obszaru kolejowego oraz zwiększenie konkurencyjności unijnego sektora kolejowego w stosunku do innych rodzajów transportu i konkurentów z zagranicy.

Ogólne cele proponowanego wspólnego przedsiębiorstwa w dziedzinie kolei to: • dążenie do opracowania wspólnej wizji i ustanowienia strategicznego planu;

 • opracowanie podejścia programowego w zakresie badań naukowych i innowacji w Europie, tak aby w ramach szeroko zakrojonej wizji uwzględnić wszystkich potencjalnych partnerów;

 • budowa masy krytycznej dla zapewnienia niezbędnego efektu skali i odpowiedniego zasięgu;

 • zapewnienie efektywnego wykorzystywania środków publicznych i prywatnych.

Ściślej rzecz ujmując, poprzez opracowanie, zintegrowanie, zademonstrowanie i zatwierdzenie nowatorskich technologii i rozwiązań dla taboru, infrastruktury i systemów zarządzania ruchem, wspólne przedsiębiorstwo przyczyni się do przyspieszenia i usprawnienia procesu upowszechniania na rynku przełomowych odkryć technologicznych, które będą mierzalne według – między innymi– następujących wymiernych wskaźników skuteczności działania:

 • koszty i konkurencyjność w całym cyklu życia, tj. wyrażone w postaci obniżenia całkowitych kosztów transportu kolejowego, co przełoży się na zmniejszenie kosztów dla użytkowników oraz kosztów dotacji publicznych dla podatnika;

 • zapotrzebowanie pod kątem wydajności oraz preferencji użytkowników, tj. wyrażone jako dostępna częstotliwość kursów pociągów/metra/tramwajów na godzinę na danej trasie, oraz współczynniki obciążenia związane z wariantami przewozu pasażerów i towaru;

 • niezawodność i jakość usług, tj. wyrażone jako poprawa punktualności przyjazdów, odzwierciedlające potrzebę zwiększenia punktualności po stronie użytkowników kolei, ale jednocześnie mające wpływ na wymogi inwestycyjne pod kątem nowej floty związane z redukcją zapotrzebowania w przypadku niezawodnych pojazdów.

Ponadto przywołane przełomowe odkrycia technologiczne będą miały wkład w usuwanie istniejących przeszkód natury technicznej ograniczających sektor kolejowy pod względem interoperacyjności i efektywności oraz w ograniczanie negatywnych skutków zewnętrznych związanych z transportem kolejowym.

Według badań przemysłu kolejowego, aby osiągnąć ogólny spadek kosztu całego cyklu życia w wysokości do 50 %, ogólny wzrost przepustowości w wysokości do 100 %, oraz ogólny wzrost niezawodności w wysokości do 50 % w poszczególnych segmentach rynku kolejowego, konieczne są skoordynowane nakłady na badania naukowe i innowacje w wysokości od 800 mln EUR do 1 mld EUR w ramach wyraźnie określonej struktury partnerstwa publiczno-prywatnego.

2. WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCENY SKUTKÓW

2.1. Konsultacje z zainteresowanymi stronami i wykorzystanie wiedzy specjalistycznej

Przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje z zainteresowanymi stronami. Dnia 28 czerwca 2013 r. uruchomiono otwarte konsultacje w oparciu o portal internetowy. Konsultacje te trwały przez 12 tygodni, do dnia 19 września 2013 r., umożliwiając wszystkim zainteresowanym stronom wyrażenie swoich opinii. Otrzymano 372 odpowiedzi, w tym 152 odpowiedzi od obywateli i 220 od przedstawicieli organizacji lub instytucji. Odpowiedzi pochodziły z 24 różnych państw UE, są zatem bardzo reprezentatywne dla całej UE. 60 % odpowiedzi pochodzi z pięciu państw, do których trafia obecnie najwięcej środków z bieżącego unijnego finansowania na rzecz badań naukowych w dziedzinie kolei, tj. z Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec i Zjednoczonego Królestwa.

Większość respondentów stanowiły firmy prywatne (42 %), a następnie organizacje badawcze i uczelnie wyższe (21,8 %), stowarzyszenia branżowe i izby handlowe (11,5 %), MŚP (10 %) i organy publiczne (5,5 %). Pozostali to organizacje pozarządowe, osoby prowadzące działalność na własny rachunek lub inne podmioty. Respondenci pochodzili głównie z branży zaopatrzenia kolei (tabor, podzespoły do pojazdów, montaż i budowa); od zarządców infrastruktury pochodziło jedynie 5 % odpowiedzi, a od przedsiębiorstw kolejowych – 4 %.

Uzupełnienie konsultacji internetowych stanowiły indywidualne spotkania z przedstawicielami sektora.

Ponadto dnia 12 września 2013 r. odbyło się wysłuchanie publiczne z udziałem 85 przedstawicieli zainteresowanych stron. Więcej informacji na temat procesu konsultacji znajduje się w załączniku V do oceny skutków.

2.2. Ocena skutków

Komisja poddała proponowane rozporządzenie ocenie skutków, którą załączono do niniejszego wniosku. W ocenie skutków przeanalizowano różne warianty wdrażania przyszłych działań w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie kolei, w tym kontynuację wspólnych projektów badawczych, ustanowienie umownego PPP, ustanowienie instytucjonalnego PPP w formie wspólnego przedsiębiorstwa, lub koordynację działań badawczo-innowacyjnych przez Europejską Agencję Kolejową. W ocenie skutków stwierdzono – uwzględniając doświadczenia z funkcjonowania istniejących wspólnych przedsiębiorstw – że najwłaściwszą strukturą do zarządzania wdrażaniem przyszłych działań badawczo-innowacyjnych w dziedzinie kolei będzie – mimo nakładu czasu potrzebnego na jego utworzenie – wspólne przedsiębiorstwo.

Główne korzyści z utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa to skupienie odpowiedzialności za koordynowanie, programowanie i realizację działań badawczo-innowacyjnych w dziedzinie kolei w rękach pojedynczej, wyspecjalizowanej struktury administracyjnej, dzięki czemu nakłady na badania naukowe oraz innowację zyskają na ciągłości i będą mniej rozdrobnione. Opracowanie strategicznego planu długoterminowego i szczegółowych programów pracy, w ścisłej współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku, zapewni jakość i celowość przyszłych projektów badawczo-innowacyjnych pod kątem wspierania konkurencyjności sektora kolejowego. Wiodąca rola Komisji zapewni także dostosowanie strategii badawczo-innowacyjnej do celów stworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Stabilny charakter wspólnego przedsiębiorstwa oraz zdecydowane, wiążące prawnie zobowiązania po stronie UE i partnerów branżowych zapewnią silniejszą dźwignię finansową niż pozostałe warianty. Wspólne przedsiębiorstwo zapewni także szerokie i wyważone zaangażowanie zainteresowanych stron, dzięki elastycznemu i przejrzystemu zarządzaniu warunkami członkostwa i funkcjami doradczymi.

Wspólne przedsiębiorstwo jest również wariantem preferowanym z punktu widzenia wyników konsultacji społecznych. Ocenia się, że rozwiązanie to jest niemal dwa razy skuteczniejsze niż pozostałe warianty, a przy tym czterech na pięciu respondentów uważa, że okaże się ono skuteczne lub bardzo skuteczne jako odpowiedź na określone wyzwania.

3. ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU

3.1. Treść wniosku

Niniejszy wniosek dotyczy ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa Shift2Rail (wspólne przedsiębiorstwo S2R) na podstawie art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Wspólne przedsiębiorstwo S2R korzystać będzie ze standardowych przepisów zawartych we wnioskach dotyczących pięciu wspólnych przedsiębiorstw w ramach wspólnych inicjatyw technologicznych przedstawionych w lipcu 2013 r. Niemniej jednak – ze względu na główny cel przyświecający wspólnemu przedsiębiorstwu S2R, jakim jest wkład w realizację jednolitego europejskiego obszaru kolejowego – oczekuje się, że w jego przypadku organy publiczne odgrywać będą istotniejszą rolę niż w przypadku wspólnych przedsiębiorstw w ramach wspólnych inicjatyw technologicznych, w związku z czym struktury zarządzania wspólnego przedsiębiorstwa S2R będą inne.

Należy ustanowić wspólne przedsiębiorstwo S2R na okres do dnia 31 grudnia 2024 r. Zostanie ono założone przez Unię, reprezentowaną przez Komisję Europejską, oraz przez członków założycieli innych niż Unia, wymienionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Działalność wspólnego przedsiębiorstwa S2R będzie współfinansowana przez Unię oraz członków wspólnego przedsiębiorstwa S2R innych niż Unia.

3.2. Podstawa prawna

Podstawą prawną wniosku jest art. 187 TFUE. Zastosowanie będą mieć zasady uczestnictwa i upowszechniania dotyczące programu „Horyzont 2020”.

3.3. Pomocniczość i proporcjonalność

Cele wniosku nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający za pośrednictwem programów krajowych, ponieważ skala wyzwania przekracza możliwości poszczególnych państw członkowskich działających we własnym zakresie. Pomiędzy programami krajowymi istnieją znaczące różnice. Ich fragmentacja i czasami pokrywanie się ich zakresów wymaga skuteczniejszego działania na poziomie UE. Biorąc pod uwagę transnarodowy charakter infrastruktury i technologii, jakie mają być przedmiotem prac, a także konieczność zapewnienia wystarczającej ilości zasobów, większe szanse powodzenia zapewnia połączenie i koordynacja działań badawczo-innowacyjnych na szczeblu UE. Uczestnictwo UE przyczyni się do racjonalizacji programów badawczych oraz do zapewnienia interoperacyjności opracowanych systemów nie tylko dzięki wspólnym badaniom przednormatywnym w ramach przygotowywania norm, lecz także dzięki faktycznej normalizacji, która będzie następstwem ścisłej współpracy badawczej oraz transnarodowych projektów demonstracyjnych. Normalizacja ta prowadzić będzie do poszerzenia rynku i rozwoju konkurencji. Zgodnie z zasadą proporcjonalności przepisy niniejszego rozporządzenia nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia jego celów.

4. WPŁYW NA BUDŻET

Maksymalny finansowy wkład Unii w inicjatywę Shift2Rail wyniesie 450 mln EUR5, łącznie z wkładami EFTA, pochodzące ze środków budżetu ogólnego Unii przydzielonych na program szczegółowy „Horyzont 2020” służący wdrożeniu programu ramowego „Horyzont 2020”. Wkład ten pochodzić będzie ze środków zadania „Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport” w ramach filaru „Wyzwania społeczne”6. Kwota ta obejmuje sumę 52 mln EUR, która została przeznaczona na finansowanie wspólnych działań badawczych w dziedzinie kolei w ramach programu prac w obszarze transportu na lata 2014-2015, objętego inicjatywą „Horyzont 2020”, w oczekiwaniu na uruchomienie wspólnego przedsiębiorstwa S2R. Te wspólne działania badawcze będą wstępem do działań badawczo-innowacyjnych, które zostaną sfinansowane przez wspólne przedsiębiorstwo S2R. Zarządzanie tymi działaniami i odpowiadającym im budżetem, a także wszelkimi kwotami, które nie zostały przeznaczone na zobowiązania w wyniku ogłoszonych zaproszeń do składania wniosków, może zostać przejęte przez wspólne przedsiębiorstwo S2R po osiągnięciu przez nie zdolności operacyjnej do wykonywania własnego budżetu. Wkład przedstawicieli przemysłu będzie wynosić co najmniej tyle samo co środki finansowe udostępniane przez Unię na finansowanie kosztów operacyjnych.

Koszty administracyjne wspólnego przedsiębiorstwa S2R nie mogą przekroczyć 27 mln EUR na cały okres istnienia wspólnego przedsiębiorstwa S2R. Koszty te będą pokrywane z wkładów finansowych w równych częściach przez Unię i członków wspólnego przedsiębiorstwa S2R innych niż Unia7.

2013/0445 (NLE)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo Shift2Rail

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 187 i art. 188 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego8,

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W strategii „Europa 2020”10 podkreśla się potrzebę stworzenia warunków sprzyjających inwestowaniu w wiedzę i innowacje, w tym w ekoinnowacje, w celu osiągnięcia w Unii inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

(2) W białej księdze: „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu” z dnia 28 marca 2011 r. („Biała księga z 2011 r.”)11 podkreśla się konieczność stworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w celu osiągnięcia bardziej konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu w Unii, a także w celu rozwiązania najważniejszych problemów społecznych, takich jak rosnąca intensywność ruchu, zatory komunikacyjne, bezpieczeństwo dostaw energii i zmiana klimatu. Ponadto mowa w niej o tym, że dla tego rodzaju strategii zasadnicze znaczenie będzie miała innowacyjność, oraz że badania naukowe w UE muszą uwzględniać pełen cykl badań, innowacji i wdrożenia w sposób zintegrowany, skupiając się na najbardziej obiecujących technologiach i angażując wspólnie wszystkie zainteresowane strony.

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2013 z dnia … 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) („program ramowy »Horyzont 2020«”)12 ma na celu zwiększenie oddziaływania nakładów na badania naukowe i innowacje poprzez połączenie funduszy UE ze środkami sektora prywatnego w ramach partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) w obszarach, w których badania naukowe i innowacja mogą przyczynić się do osiągnięcia ogólnych celów UE w zakresie konkurencyjności oraz pomóc w radzeniu sobie z wyzwaniami społecznymi. Udział Unii w tych partnerstwach może mieć formę wkładów finansowych we wspólne przedsiębiorstwa ustanowione na podstawie art. 187 Traktatu.

(4) Zgodnie z decyzją Rady (UE) nr …/2013 z dnia … 2013 r. ustanawiającą program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” (2014-2020)13 wsparcie można przyznać wspólnym przedsiębiorstwom ustanowionym w ramach programu ramowego „Horyzont 2020” na warunkach określonych w tej decyzji.

(5) W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanym „Partnerstwa publiczno-prywatne w programie „Horyzont 2020”: ważne narzędzie służące do szerzenia innowacji i wzrostu gospodarczego w Europie”14 wskazano konkretne partnerstwa publiczno-prywatne, którym należy przyznać wsparcie, w tym pięć wspólnych przedsiębiorstw w ramach wspólnych inicjatyw technologicznych oraz wspólne przedsiębiorstwo SESAR (europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji). Ponadto wzywa się w nim do utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa w sektorze kolejowym ze względu na skalę nakładów na badania naukowe i innowacje niezbędnych do ugruntowania czołowej pozycji UE w zakresie technologii kolejowych oraz na wymóg polityczny, aby dokończyć budowę jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

(6) W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie „Czwartego pakietu kolejowego – Zakończenie budowy jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w celu wspierania konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie” („czwarty pakiet kolejowy”)15 podkreślono konieczność utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa w sektorze kolejowym, aby wesprzeć rozwój kolei jako środka transportu poprzez wspieranie przełomowych innowacji w odniesieniu do taboru pasażerskiego, transportu towarowego, systemów zarządzania ruchem oraz infrastruktury kolejowej. Podkreśla się w nim, że ze względu na ograniczony dostęp do środków publicznych istotne znaczenie ma poprawa wskaźnika korzyści ekonomicznej w sektorze kolejowym, dzięki stworzeniu jednolitego rynku, oraz wzywa się do bardziej europejskiego podejścia do kolei w celu zachęcenia do zmiany rodzaju transportu z transportu drogowego i lotniczego.

(7) Wspólne przedsiębiorstwo Shift2Rail (zwane dalej „wspólnym przedsiębiorstwem S2R”) powinno przybrać postać PPP, którego celem będzie stymulowanie i skuteczniejsze koordynowanie unijnych inwestycji w badania naukowe i innowacje w sektorze kolejowym z myślą o przyspieszeniu i wspieraniu procesu przejścia do bardziej zintegrowanego, efektywnego, zrównoważonego i atrakcyjnego rynku kolejowego w UE, zgodnie z biznesowym zapotrzebowaniem sektora kolei i ogólnym celem, jakim jest utworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. W szczególności, wspólne przedsiębiorstwo S2R powinno mieć swój wkład w realizację celów szczegółowych określonych w białej księdze z 2011 r. i w czwartym pakiecie kolejowym, w tym w poprawę efektywności sektora kolejowego z korzyścią dla środków publicznych; w znaczące zwiększenie lub poprawę przepustowości sieci kolejowej, aby umożliwić kolei skuteczne konkurowanie oraz obsługę znacząco większej części ruchu pasażerskiego i transportu towarowego; w poprawę jakości usług kolejowych poprzez reagowanie na potrzeby pasażerów i spedytorów; w usunięcie przeszkód natury technicznej, które ograniczają możliwości sektora w zakresie interoperacyjności; oraz w ograniczenie negatywnych skutków zewnętrznych związanych z transportem kolejowym. Postęp wspólnego przedsiębiorstwa S2R w realizacji tych celów należy mierzyć za pomocą kluczowych wskaźników skuteczności działania.

(8) Przepisy dotyczące organizacji i funkcjonowania wspólnego przedsiębiorstwa S2R powinny zostać określone w statucie wspólnego przedsiębiorstwa S2R będącym częścią niniejszego rozporządzenia.

(9) Członkami założycielami wspólnego przedsiębiorstwa S2R powinni być: Unia, reprezentowana przez Komisję, oraz członkowie założyciele inni niż Unia, wymienieni w załączniku II, o ile zaakceptują oni statut określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Członkami założycielami innymi niż Unia są pojedyncze osoby prawne w dobrej kondycji finansowej, które mają zdolność finansową i wyraziły zgodę, w formie pisemnej, po przeprowadzeniu intensywnych konsultacji z zainteresowanymi stronami, na przekazanie znaczącego wkładu finansowego na rzecz działań badawczych w obszarze wspólnego przedsiębiorstwa S2R, w ramach struktury odpowiednio dostosowanej do charakteru partnerstwa publiczno-prywatnego.

(10) Istotnym elementem inicjatywy S2R jest znaczący udział sektora przemysłu. Kluczowe znaczenie ma zatem warunek, aby środkom publicznym przeznaczonym na inicjatywę S2R odpowiadał co najmniej taki sam wkład przedstawicieli przemysłu. Dlatego też możliwość uzyskania członkostwa będzie otwarta dla innych podmiotów publicznych lub prywatnych, które gotowe są przeznaczyć niezbędne środki na realizację działań badawczo-innowacyjnych w obszarze wspólnego przedsiębiorstwa S2R.

(11) Celem wspólnego przedsiębiorstwa S2R jest zarządzanie działaniami badawczo-rozwojowymi i walidacyjnymi w ramach inicjatywy S2R poprzez połączenie środków z sektora publicznego i prywatnego udostępnionych przez członków przedsiębiorstwa oraz poprzez wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów technicznych. Ustanawia ono nowe – zgodne z regułami konkurencji – formy współpracy między zainteresowanymi stronami z całego kolejowego łańcucha wartości oraz spoza tradycyjnego sektora kolejowego, wnosząc wkład, jakim jest doświadczenie i fachowa wiedza Europejskiej Agencji Kolejowej w kwestiach dotyczących interoperacyjności i bezpieczeństwa.

(12) Aby osiągnąć swoje cele, wspólne przedsiębiorstwo S2R powinno zapewnić wsparcie finansowe, głównie w formie dotacji dla członków oraz poprzez najbardziej odpowiednie środki, takie jak zamówienia lub przyznanie dotacji w ramach zaproszenia do składania wniosków.

(13) Wspólne przedsiębiorstwo S2R powinno funkcjonować w sposób przejrzysty, przekazując swoim odpowiednim organom wszystkie stosowne i dostępne informacje a także odpowiednio promując swoją działalność.

(14) Działania podejmowane przez wspólne przedsiębiorstwo S2R to głównie działania w zakresie badań naukowych i innowacji. Dlatego też finansowanie unijne powinno być wypłacane w ramach programu ramowego „Horyzont 2020”. Aby osiągnąć maksymalny efekt, wspólne przedsiębiorstwo S2R powinno wypracować ścisłe synergie z innymi unijnymi programami i instrumentami finansowania, takimi jak: instrument „Łącząc Europę”, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne lub mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka.

(15) Wkłady członków innych niż Unia należy określić w umowie w sprawie członkostwa ze wspólnym przedsiębiorstwem S2R. Wkłady te nie powinny ograniczać się jedynie do kosztów administracyjnych wspólnego przedsiębiorstwa S2R i do współfinansowania koniecznego do prowadzenia działań badawczo-innowacyjnych wspieranych przez wspólne przedsiębiorstwo S2R. Wkłady członków powinny wiązać się także z dodatkowymi realizowanymi przez nich działaniami, aby zapewnić znaczącą dźwignię finansową. Te dodatkowe działania powinny stanowić wkład w rozszerzoną inicjatywę S2R.

(16) Udział w działaniach pośrednich finansowanych przez wspólne przedsiębiorstwo S2R powinien być zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr ... /2013 z dnia ... 2013 r. ustanawiającym zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)16.

(17) Wkładem finansowym UE we wspólne przedsiębiorstwo S2R należy zarządzać zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami i odpowiednimi zasadami zarządzania pośredniego określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/201217 i rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1268/201218.

(18) Audyty beneficjentów środków UE udzielanych na podstawie niniejszego rozporządzenia należy przeprowadzać w taki sposób, aby ograniczać obciążenia administracyjne, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr …/2013 [program ramowy „Horyzont 2020”].

(19) Interesy finansowe Unii i pozostałych członków wspólnego przedsiębiorstwa S2R należy chronić przez zastosowanie proporcjonalnych środków w całym cyklu wydatkowania, w tym prewencji, wykrywania i analizy nieprawidłowości, odzyskiwania środków utraconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania kar administracyjnych i finansowych zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012.

(20) Audytor wewnętrzny Komisji powinien wykonywać te same uprawnienia w stosunku do wspólnego przedsiębiorstwa S2R, jak w stosunku do Komisji.

(21) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu w akcie założycielskim organów lub jednostek organizacyjnych utworzonych przez Unię można wykluczyć badanie rachunków wszystkich dochodów i wydatków tych organów lub jednostek organizacyjnych przez Trybunał Obrachunkowy. Zgodnie z art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 rachunki organów wymienionych w art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 powinny zostać zbadane przez niezależny organ kontrolny, który wyda opinię na temat, między innymi, wiarygodności rachunków oraz legalności i prawidłowości operacji podstawowych. Rachunki wspólnego przedsiębiorstwa S2R nie powinny podlegać kontroli Trybunału Obrachunkowego, aby uniknąć powielania kontroli rachunków.

(22) W celu ułatwienia ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa S2R należy uczynić Komisję odpowiedzialną za jego ustanowienie i początkowy etap jego działalności aż do czasu uzyskania przez nie zdolności operacyjnej do wykonywania własnego budżetu.

(23) W związku z tym, że cele wspólnego przedsiębiorstwa S2R w zakresie intensyfikowania badań naukowych i innowacji w przemyśle w całej Unii nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, a możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, dzięki unikaniu powielania działań, utrzymaniu masy krytycznej i zapewnieniu optymalnego sposobu wykorzystania finansowania publicznego, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1– Ustanowienie

1. Niniejszym ustanawia się wspólne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 Traktatu („wspólne przedsiębiorstwo Shift2Rail” albo „wspólne przedsiębiorstwo S2R”) do dnia 31 grudnia 2014 r. w celu koordynowania unijnych inwestycji w badania naukowe i innowacje w europejskim sektorze kolejowym oraz zarządzania nimi.

2. Wspólne przedsiębiorstwo S2R stanowi organ, któremu powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego, o którym mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/201219.

3. Wspólne przedsiębiorstwo S2R posiada osobowość prawną. W każdym państwie członkowskim posiada zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym na mocy prawa tego państwa. Może ono w szczególności nabywać lub zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz być stroną w postępowaniu sądowym.

4. Siedziba wspólnego przedsiębiorstwa S2R mieści się w Brukseli (Belgia).

5. Statut wspólnego przedsiębiorstwa S2R jest zawarty w załączniku I.Artykuł 2 – Cele

1. Wspólne przedsiębiorstwo S2R posiada następujące ogólne cele:

a) przyczynić się do wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2013 z dnia … 2013 r. ustanawiającego program ramowy „Horyzont 2020”, a w szczególności części zadania „Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport” w ramach filaru „Wyzwania społeczne” decyzji Rady nr …/2013/UE z dnia … 2013 r. ustanawiającej program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020”;

b) przyczynić się do realizacji jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, do szybszego i tańszego przejścia do atrakcyjniejszego, bardziej konkurencyjnego, efektywnego i zrównoważonego europejskiego systemu kolei, oraz do zmiany transportu z transportu drogowego i lotniczego na transport kolejowy, poprzez kompleksowe i skoordynowane podejście uwzględniające potrzeby systemu kolejowego i jego użytkowników w zakresie badań naukowych i innowacji. Podejście to odnosi się do taboru, infrastruktury i zarządzania ruchem w segmentach rynku obejmujących ruch towarowy oraz dalekobieżny, regionalny, lokalny i miejski ruch pasażerski, a także do intermodalnych połączeń między koleją i innymi rodzajami transportu, zapewniających użytkownikom zintegrowane kompleksowe rozwiązanie w zakresie ich podróży koleją oraz potrzeb transportowych– od wsparcia przy zawieraniu transakcji do pomocy na trasie;

c) opracować strategiczny plan centralny („plan centralny S2R”) i zapewnić jego skuteczne i efektywne wdrożenie, zgodnie z klauzulą 1 ust. 4 Statutu zawartego w załączniku I;

d) pełnić rolę głównego punktu odniesienia w zakresie działań badawczo-innowacyjnych w dziedzinie kolei finansowanych na szczeblu Unii, zapewniając koordynację między projektami i dostarczając wszystkim zainteresowanym stronom stosowne informacje;

e) aktywnie promować uczestnictwo i ścisłe zaangażowanie wszystkich istotnych zainteresowanych stron z całego kolejowego łańcucha wartości oraz spoza tradycyjnego sektora kolejowego, w szczególności: producentów wyposażenia kolejowego (zarówno taboru, jak i systemów sterowania ruchem pociągów) i ich łańcucha dostaw, zarządców infrastruktury, przedsiębiorstw kolejowych (zarówno z sektora transportu pasażerskiego, jak i towarowego), leasingodawców pojazdów kolejowych, agencji certyfikujących, zrzeszeń pracowniczych, zrzeszeń użytkowników (zarówno transportu pasażerskiego, jak i towarowego) oraz odpowiednich instytucji naukowych lub właściwego środowiska naukowego. Należy sprzyjać zaangażowaniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zgodnie z definicją podaną w zaleceniu Komisji 2003/361/WE20.

2. Ściślej rzecz ujmując, wspólne przedsiębiorstwo S2R dąży do opracowania, integracji, zademonstrowania i walidacji nowatorskich technologii i rozwiązań, które zachowują najsurowsze normy bezpieczeństwa, a których wartość jest mierzalna według następujących kluczowych wskaźników skuteczności działania:

a) zmniejszenie o 50 % kosztu całego cyklu życia systemu transportu kolejowego, w wyniku obniżenia kosztów opracowania, utrzymania, eksploatacji oraz odnowienia infrastruktury i taboru, a także dzięki zwiększonej efektywności energetycznej;

b) zwiększenie o 100 % przepustowości systemu transportu kolejowego, aby sprostać zwiększonemu popytowi na usługi kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego;

c) zwiększenie o 50 % niezawodności i punktualności przewozów kolejowych;

d) usunięcie przeszkód natury technicznej, które ograniczają możliwości sektora w zakresie interoperacyjności i efektywności, w szczególności poprzez działania mające na celu zamknięcie kwestii, które pozostają otwarte w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI) ze względu na brak rozwiązań technologicznych, oraz poprzez zapewnienie pełnej interoperacyjności wszystkich systemów i rozwiązań opracowanych przez wspólne przedsiębiorstwo S2R;

e) ograniczenie negatywnych skutków zewnętrznych związanych z transportem kolejowym, w szczególności hałasu, drgań, emisji i innych sposobów oddziaływania na środowisko.

Artykuł 3 – Wkład finansowy Unii

1. Maksymalny wkład finansowy Unii do inicjatywy Shift2Rail wynosi 450 mln EUR, łącznie z wkładami EFTA, i wnoszony jest ze środków z budżetu ogólnego Unii przeznaczonych na program szczegółowy „Horyzont 2020” wdrażający program ramowy „Horyzont 2020” zgodnie z odpowiednimi przepisami art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (iv) oraz art. 60 i 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do organów, o których mowa w art. 209 tego rozporządzenia. Kwota ta obejmuje:

a) maksymalny wkład do wspólnego przedsiębiorstwa S2R na pokrycie kosztów administracyjnych i kosztów operacyjnych, w wysokości 398 mln EUR. Maksymalna kwota wkładu Unii na pokrycie kosztów administracyjnych wynosi 13,5 mln EUR;

b) dodatkową kwotę w wysokości maksymalnie 52 mln EUR, przeznaczoną ze środków programu prac w obszarze transportu na lata 2014-2015, objętego inicjatywą „Horyzont 2020”. Zarządzanie tym dodatkowym wkładem może zostać przejęte przez wspólne przedsiębiorstwo S2R po osiągnięciu przez nie zdolności operacyjnej do wykonywania własnego budżetu.

2. Dodatkowe fundusze uzupełniające wkład finansowy, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać przyznane z innych unijnych instrumentów w celu wsparcia działań na rzecz wdrożenia gotowych produktów wspólnego przedsiębiorstwa S2R.

3. Ustalenia dotyczące unijnego wkładu określane są w drodze umowy o delegowaniu zadań i corocznych umów dotyczących transferu środków, zawieranych pomiędzy Komisją, w imieniu Unii, a wspólnym przedsiębiorstwem S2R.

4. Umowa o delegowaniu zadań, o której mowa w ust. 3, dotyczy elementów określonych w art. 58 ust. 3, art. 60 i art. 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz w art. 40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012, a także m.in.:

a) wymogów dotyczących wkładu wspólnego przedsiębiorstwa S2R w odniesieniu do odpowiednich wskaźników skuteczności działania, o których mowa w załączniku II do decyzji nr …/UE [program szczegółowy wdrażający program ramowy „Horyzont 2020”];

b) wymogów dotyczących wkładu wspólnego przedsiębiorstwa S2R w odniesieniu do monitorowania, o którym mowa w załączniku III do decyzji nr …/UE [program szczegółowy wdrażający program ramowy „Horyzont 2020”];

c) szczegółowych wskaźników skuteczności działania związanych z funkcjonowaniem wspólnego przedsiębiorstwa S2R;

d) ustaleń dotyczących przekazywania danych koniecznych do zapewnienia Komisji możliwości opracowania polityki badań naukowych i innowacji oraz wywiązania się ze swoich obowiązków w zakresie upowszechniania i sprawozdawczości;

e) wykorzystywania zasobów ludzkich i zmian w zasobach ludzkich, zwłaszcza w odniesieniu do rekrutacji na podstawie grupy funkcyjnej, stopnia i kategorii, zmiany zaszeregowania oraz wszelkich zmian w liczbie pracowników.Artykuł 4 – Wkłady członków innych niż Unia

1. Każdy członek wspólnego przedsiębiorstwa S2R inny niż Unia wnosi swój wkład lub zapewnia wniesienie go przez swój podmiot powiązany. Łączny wkład wszystkich członków innych niż Unia musi wynosić co najmniej 470 mln EUR w okresie określonym w art. 1.

2. Wkład, o którym mowa w ust. 1, składa się z:

a) wkładów do wspólnego przedsiębiorstwa S2R w kwocie co najmniej 350 mln EUR, zgodnie z klauzulą 15 ust. 2 i klauzulą 15 ust. 3 lit. b) statutu określonego w załączniku I, w tym co najmniej 200 mln EUR od członków założycieli innych niż Unia i ich podmiotów powiązanych, a co najmniej 150 mln EUR od członków stowarzyszonych i ich podmiotów powiązanych;

b) wkładów niepieniężnych o wartości co najmniej 120 mln EUR, z czego co najmniej 70 mln EUR od członków założycieli innych niż Unia i ich podmiotów powiązanych, a co najmniej 50 mln EUR od członków stowarzyszonych i ich podmiotów powiązanych, na które to wkłady składają się koszty poniesione przez nich w ramach realizacji dodatkowych działań, wykraczających poza plan pracy wspólnego przedsiębiorstwa S2R, które są uzupełniające w stosunku do tego planu prac i przyczyniają się do realizacji celów planu centralnego S2R. Inne unijne programy finansowania mogą udzielać wsparcia w odniesieniu do tych kosztów zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami. W takich przypadkach finansowanie unijne nie może zastępować wkładów niepieniężnych wnoszonych przez członków innych niż Unia lub ich podmioty powiązane.

Koszty, o których mowa w lit. b), nie kwalifikują się do wsparcia finansowego udzielanego przez wspólne przedsiębiorstwo S2R. Odpowiednie działania są określane w umowie w sprawie członkostwa, o której mowa w klauzuli 3 ust. 2 statutu w załączniku I, ze wskazaniem szacunkowej wartości przedmiotowych wkładów.

3. Corocznie do dnia 31 stycznia członkowie wspólnego przedsiębiorstwa S2R inni niż Unia przekazują Radzie Zarządzającej wspólnego przedsiębiorstwa S2R sprawozdanie o wartości wkładów, o których mowa w ust. 2, wniesionych w każdym z poprzednich lat budżetowych.

4. Na potrzeby wyceny wkładów niepieniężnych, o których mowa w ust. 2 lit. b) i w klauzuli 15 ust. 3 lit. b) statutu znajdującego się w załączniku I, koszty ustala się zgodnie ze zwyczajową praktyką księgowania kosztów danych podmiotów, z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości państwa, w którym dany podmiot ma siedzibę, oraz z mającymi zastosowanie międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Koszty są zatwierdzane przez niezależnego audytora zewnętrznego powołanego przez taki podmiot. Wycena wkładów jest weryfikowana przez wspólne przedsiębiorstwo S2R. W przypadku nierozwianych wątpliwości wycena może zostać skontrolowana przez wspólne przedsiębiorstwo S2R, zgodnie z klauzulą 20 statutu.

5. Każdy członek wspólnego przedsiębiorstwa S2R inny niż Unia, który nie wykona swoich zobowiązań dotyczących wkładów, o których mowa w ust. 2, w terminie sześciu miesięcy od daty ustalonej w umowie w sprawie członkostwa, zostaje pozbawiony prawa głosu w Radzie Zarządzającej do czasu wypełnienia swoich zobowiązań. Jeżeli po upływie okresu dodatkowych sześciu miesięcy jego zobowiązania nadal pozostają niewykonane, zostaje on pozbawiony członkostwa w przedsiębiorstwie.

6. Stosownie do ust. 5, Komisja może zakończyć, proporcjonalnie obniżyć lub zawiesić wkład finansowy Unii na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa S2R lub zainicjować procedurę likwidacyjną, o której mowa w klauzuli 23 ust. 2 statutu znajdującego się w załączniku I, jeśli tacy członkowie lub ich podmioty powiązane nie wniosą wkładów, o których mowa w ust. 2, lub wniosą je tylko częściowo lub z opóźnieniem.Artykuł 5 – Przepisy finansowe

Wspólne przedsiębiorstwo S2R przyjmuje swoje szczegółowe przepisy finansowe zgodnie z art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 i rozporządzeniem (UE) nr ... [rozporządzenie delegowane w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 209 rozporządzenia finansowego].Artykuł 6 – Personel

1. Do pracowników zatrudnionych przez wspólne przedsiębiorstwo S2R zastosowanie ma regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, określone w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/6821 oraz przepisy przyjęte wspólnie przez instytucje Unii Europejskiej w celu zastosowania wspomnianego regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia.

2. Rada Zarządzająca wykonuje – w odniesieniu do personelu wspólnego przedsiębiorstwa S2R – uprawnienia organu powołującego wynikające z regulaminu pracowniczego oraz uprawnienia organu uprawnionego do zawierania umów o pracę wynikające z warunków zatrudnienia innych pracowników (zwane dalej „uprawnieniami organu powołującego”).

Zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego Rada Zarządzająca przyjmuje decyzję na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie przekazania tych uprawnień. Dyrektor Wykonawczy jest uprawniony do dalszego przekazywania tych uprawnień.

Jeżeli wymagają tego wyjątkowe okoliczności, Rada Zarządzająca może, w drodze decyzji, zawiesić tymczasowo przekazanie uprawnień organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i uprawnień dalej przekazanych przez niego oraz wykonywać je samodzielnie lub przekazać je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu wspólnego przedsiębiorstwa S2R innemu niż Dyrektor Wykonawczy.

3. Rada Zarządzająca przyjmuje odpowiednie przepisy wykonawcze do regulaminu pracowniczego urzędników i do warunków zatrudnienia innych pracowników, o których mowa w art. 110 regulaminu pracowniczego.

4. Zasoby kadrowe są określone w planie zatrudnienia wspólnego przedsiębiorstwa S2R, w którym wskazuje się liczbę stanowisk czasowych w podziale na grupy funkcyjne i grupy zaszeregowania oraz liczbę pracowników kontraktowych w przeliczeniu na ekwiwalenty pełnego czasu pracy, zgodnie z rocznym budżetem wspólnego przedsiębiorstwa S2R.

5. Personel wspólnego przedsiębiorstwa S2R składa się z personelu zatrudnionego na czas określony i personelu kontraktowego.

6. Wszystkie koszty związane z personelem są ponoszone przez wspólne przedsiębiorstwo S2R.

Artykuł 7 – Oddelegowani eksperci krajowi i stażyści

1. Wspólne przedsiębiorstwo S2R może korzystać z oddelegowanych ekspertów krajowych i stażystów niezatrudnionych przez wspólne przedsiębiorstwo S2R. Liczbę oddelegowanych ekspertów krajowych wyrażoną w ekwiwalentach pełnego czasu pracy podaje się wraz z informacjami na temat personelu, o których mowa w art. 6 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, zgodnie z rocznym budżetem.

2. Rada Zarządzająca przyjmuje decyzję określającą zasady delegowania ekspertów krajowych do wspólnego przedsiębiorstwa S2R i wykorzystania stażystów.

Artykuł 8 – Przywileje i immunitety

Do wspólnego przedsiębiorstwa S2R oraz jego personelu stosuje się Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.Artykuł 9 – Odpowiedzialność wspólnego przedsiębiorstwa S2R

1. Odpowiedzialność umowną wspólnego przedsiębiorstwa S2R regulują właściwe postanowienia umowne oraz prawo właściwe dla danej umowy, decyzji lub danego kontraktu.

2. W zakresie odpowiedzialności pozaumownej wspólne przedsiębiorstwo S2R naprawia szkody wyrządzone przez swoich pracowników podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla systemów prawnych państw członkowskich.

3. Wszelkie wypłaty dokonywane przez wspólne przedsiębiorstwo S2R z tytułu odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1 i 2, a także poniesione w związku z tym koszty i wydatki, uznaje się za wydatki wspólnego przedsiębiorstwa S2R i pokrywa się z jego środków.

4. Wspólne przedsiębiorstwo S2R ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonywanie swoich zobowiązań.

Artykuł 10 – Właściwość Trybunału Sprawiedliwości i prawo właściwe

1. Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania na warunkach przewidzianych w Traktacie, a także w następujących kwestiach:

a) we wszelkich sporach pomiędzy członkami dotyczących przedmiotu niniejszego rozporządzenia;

b) na podstawie klauzuli arbitrażowej zawartej w umowach, kontraktach lub decyzjach zawieranych/podejmowanych przez wspólne przedsiębiorstwo S2R;

c) w sporach dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone przez pracowników wspólnego przedsiębiorstwa S2R podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych;

d) w sporach między wspólnym przedsiębiorstwem S2R a jego pracownikami w granicach i przy zachowaniu warunków określonych w regulaminie pracowniczym urzędników i warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

2. W odniesieniu do wszelkich spraw nieobjętych niniejszym rozporządzeniem lub innymi aktami prawa Unii zastosowanie ma prawo państwa, w którym znajduje się siedziba wspólnego przedsiębiorstwa S2R.

Artykuł 11 – Ocena

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja przeprowadza ocenę okresową wspólnego przedsiębiorstwa S2R. Komisja przekazuje wnioski z tej oceny wraz ze swoimi uwagami Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 30 czerwca 2018 r.

2. Na podstawie wniosków z oceny okresowej, o której mowa w ust. 1, Komisja może przeprowadzić działania zgodnie z art. 4 ust. 5 lub podjąć dowolne inne właściwe działania.

3. W ciągu sześciu miesięcy po likwidacji wspólnego przedsiębiorstwa S2R, ale w żadnym razie nie później niż dwa lata po uruchomieniu procedury likwidacji, o której mowa w klauzuli 23 statutu zawartego w załączniku I, Komisja przeprowadza ocenę końcową wspólnego przedsiębiorstwa S2R. Wnioski z takiej oceny końcowej przedstawia się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.Artykuł 12 – Absolutorium

1. Absolutorium z wykonania budżetu w odniesieniu do wkładu Unii we wspólne przedsiębiorstwo S2R jest częścią absolutorium udzielanego Komisji przez Parlament Europejski, na podstawie zalecenia Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 319 Traktatu.

2. Wspólne przedsiębiorstwo S2R w pełni współpracuje z instytucjami uczestniczącymi w procedurze udzielania absolutorium i w stosownych przypadkach przekazuje wszelkie dodatkowe niezbędne informacje. W odniesieniu do takiej procedury może ono zostać poproszone o udział jego przedstawicieli w spotkaniach z odpowiednimi instytucjami lub organami oraz o wsparcie delegowanego urzędnika zatwierdzającego Komisji.

Artykuł 13 – Audyty ex post

1. Audyty ex post wydatków na działania pośrednie są przeprowadzane przez wspólne przedsiębiorstwo S2R zgodnie z art. 23 rozporządzenia (UE) nr ... [program ramowy „Horyzont 2020”] w ramach działań pośrednich objętych programem ramowym „Horyzont 2020”.

2. Komisja może postanowić o przeprowadzeniu audytów, o których mowa w ust. 1, w celu zapewnienia spójności.

Artykuł 14 – Ochrona interesów finansowych członków

1. Nie naruszając przepisów klauzuli 19 ust. 4 statutu znajdującego się w załączniku I, wspólne przedsiębiorstwo S2R przyznaje pracownikom Komisji i innym osobom upoważnionym przez wspólne przedsiębiorstwo S2R lub przez Komisję, a także Trybunałowi Obrachunkowemu, dostęp do swoich terenów i obiektów oraz do wszelkich informacji, w tym informacji w formie elektronicznej, koniecznych do przeprowadzenia audytów.

2. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201322 oraz w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r.23 w celu ustalenia, czy doszło do nadużycia finansowego, korupcji lub innego nielegalnego działania ze skutkiem dla interesów finansowych Unii w związku z umową, decyzją lub kontraktem finansowanym na mocy niniejszego rozporządzenia.

3. Nie naruszając przepisów ust. 1 i 2, kontrakty, umowy i decyzje wynikające z wykonania niniejszego rozporządzenia zawierają postanowienia w wyraźny sposób upoważniające Komisję, wspólne przedsiębiorstwo S2R, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia takich audytów i dochodzeń zgodnie z ich właściwymi kompetencjami.

4. Wspólne przedsiębiorstwo S2R zapewnia należytą ochronę interesów finansowych swoich członków poprzez przeprowadzanie lub zlecanie odpowiednich kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

5. Wspólne przedsiębiorstwo S2R przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez OLAF24. Wspólne przedsiębiorstwo S2R przyjmuje środki niezbędne do ułatwienia prowadzenia dochodzeń wewnętrznych przez OLAF.Artykuł 15 – Poufność

Nie naruszając przepisów art. 16, wspólne przedsiębiorstwo S2R zapewnia ochronę informacji szczególnie chronionych, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom jego członków lub uczestników działań podejmowanych przez wspólne przedsiębiorstwo S2R.Artykuł 16 – Przejrzystość

1. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji25 ma zastosowanie do dokumentów będących w posiadaniu wspólnego przedsiębiorstwa S2R.

2. Wspólne przedsiębiorstwo S2R przyjmuje praktyczne ustalenia dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

3. Nie naruszając przepisów art. 10, decyzje podejmowane przez wspólne przedsiębiorstwo S2R na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą być przedmiotem skargi skierowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich na warunkach określonych w art. 228 Traktatu.

4. Wspólne przedsiębiorstwo S2R przyjmuje praktyczne ustalenia dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty26.

Artykuł 17 – Zasady uczestnictwa i upowszechniania

Do działań finansowanych przez wspólne przedsiębiorstwo S2R zastosowanie ma rozporządzenie (UE) nr ... [zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020”]. Zgodnie z tym rozporządzeniem wspólne przedsiębiorstwo S2R uznaje się za organ finansujący i udziela ono wsparcia finansowego na działania pośrednie określone w klauzuli 2 statutu zawartego w załączniku I.Artykuł 18 – Wsparcie ze strony państwa przyjmującego

Wspólne przedsiębiorstwo S2R i państwo, w którym znajduje się jego siedziba, mogą zawrzeć porozumienie administracyjne dotyczące przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia udzielanego wspólnemu przedsiębiorstwu S2R przez to państwo.Artykuł 19 – Początek funkcjonowania

1. Komisja odpowiada za utworzenie i początek funkcjonowania wspólnego przedsiębiorstwa S2R do momentu osiągnięcia przez nie zdolności operacyjnej do wykonywania własnego budżetu. Komisja prowadzi, zgodnie z prawem Unii, wszelkie konieczne działania we współpracy z pozostałymi członkami oraz przy zaangażowaniu właściwych organów wspólnego przedsiębiorstwa S2R.

2. W tym celu:

a) do czasu objęcia obowiązków przez Dyrektora Wykonawczego w wyniku powołania go przez Radę Zarządzającą zgodnie z klauzulą 9 załącznika I Komisja może wyznaczyć urzędnika Komisji do działania w charakterze tymczasowego Dyrektora Wykonawczego oraz wykonywania obowiązków powierzonych Dyrektorowi Wykonawczemu, któremu może pomagać ograniczona liczba urzędników Komisji;

b) na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia tymczasowy dyrektor wykonuje uprawnienia organu powołującego;

c) Komisja może tymczasowo wyznaczyć ograniczoną liczbę swoich urzędników.

3. Tymczasowy Dyrektor Wykonawczy może zatwierdzać wszelkie płatności w ramach środków przydzielonych w rocznym budżecie wspólnego przedsiębiorstwa S2R po zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą oraz może podejmować decyzje i zawierać umowy i kontrakty, w tym umowy o pracę po przyjęciu planu zatrudnienia wspólnego przedsiębiorstwa S2R.

4. Tymczasowy Dyrektor Wykonawczy w porozumieniu z Dyrektorem Wykonawczym wspólnego przedsiębiorstwa S2R i za zgodą Rady Zarządzającej określa dzień, w którym wspólne przedsiębiorstwo S2R ma zdolność do wykonywania własnego budżetu. Począwszy od tego dnia, Komisja przestaje podejmować zobowiązania i dokonywać płatności z tytułu działań wspólnego przedsiębiorstwa S2R.Artykuł 20 – Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.W imieniu Rady

Przewodniczący

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy

1.2. Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

1.3. Charakter wniosku/inicjatywy

1.4. Cele

1.5. Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

1.6. Okres trwania działania i jego wpływ finansowy

1.7. Przewidywane tryby zarządzania

2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczości

2.2. System zarządzania i kontroli

2.3. Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

3. SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

3.1. Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

3.2. Szacunkowy wpływ na wydatki

3.2.1. Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

3.2.2. Szacunkowy wpływ na środki operacyjne

3.2.3. Szacunkowy wpływ na środki administracyjne

3.2.4. Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

3.2.5. Udział osób trzecich w finansowaniu

3.3. Szacunkowy wpływ na dochody

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

1.1. Tytuł wniosku/inicjatywy

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo Shift2Rail

1.2. Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa27

Dziedzina polityki: Tytuł 6 – Transport

Działanie: Rozdział 06 03 „Horyzont 2020: badania i innowacje dotyczące transportu”

1.3. Charakter wniosku/inicjatywy

x Wniosek/inicjatywa dotyczy nowego działania

Wniosek/inicjatywa dotyczy nowego działania będącego następstwem projektu pilotażowego/działania przygotowawczego28

 Wniosek/inicjatywa wiąże się z przedłużeniem bieżącego działania

 Wniosek/inicjatywa dotyczy działania, które zostało przekształcone pod kątem nowego działania

1.4. Cele

1.4.1. Wieloletnie cele strategiczne Komisji wskazane we wniosku/inicjatywie

Ogólnym celem proponowanej inicjatywy jest takie zespolenie unijnych nakładów na badania naukowe i innowacje w dziedzinie kolei, aby wesprzeć ostateczne utworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, przy jednoczesnym przyspieszeniu procesu upowszechniania na rynku nowatorskich rozwiązań, zwiększając w ten sposób konkurencyjność unijnego sektora kolejowego.

1.4.2. Cele szczegółowe i działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywaCel szczegółowy nr:

   1. Wspieranie ukierunkowanych, skoordynowanych i długoterminowych inwestycji w badania i innowacje w dziedzinie kolei w UE.

   2. Zwiększenie efektu dźwigni finansowej w zakresie finansowania badań i innowacji w dziedzinie kolei w UE.

   3. Ustanowienie trwałych sieci i wymiany wiedzy między różnymi zainteresowanymi stronami.

   4. Ograniczenie ryzyka związanego z innowacyjnością.

   5. Zwiększenie wydajności operacyjnej i efektywności badań naukowych i innowacji w dziedzinie kolei.

Działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

06.03.03.01, Stworzenie efektywnego pod względem wykorzystania zasobów, przyjaznego dla środowiska, bezpiecznego i zharmonizowanego europejskiego systemu transportowego

1.4.3. Oczekiwane wyniki i wpływ

Oczekuje się, że inicjatywa ta przyspieszy wprowadzanie na rynek innowacji technologicznych, które będą wspierały tworzenie prawdziwie zintegrowanego i interoperacyjnego unijnego rynku kolejowego, a tym samym zwiększy konkurencyjność unijnego sektora kolejowego, zarówno wobec innych rodzajów transportu, jak i zagranicznych konkurentów. To z kolei przyczyni się do podniesienia jakości, zwiększenia niezawodności i opłacalności unijnych usług kolejowych.

1.4.4. Wskaźniki wyników i wpływu

Szczegółowe ramy monitorowania i oceny zostaną opracowane przez wspólne przedsiębiorstwo S2R, przy czym jednak procesy będą obejmować systematyczne (kwartalne) monitorowanie i sprawozdawczość na poziomie projektu i pakietu prac, w oparciu o zwięzły zestaw wiarygodnych kluczowych wskaźników skuteczności działania (KPI).

1.5. Nadzór i sprawozdawczość na poziomie programu, w oparciu o dane z projektu i pakietu prac, w tym nadzór nad jakością zakładanych wyników poprzez odniesienie do zestawu kryteriów oceny realizacji; nadzór nad zarządzaniem projektem w celu zweryfikowania jego ogólnej jakości i zgodności ze strategicznym programem prac. Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

1.5.1. Potrzeby, które należy zaspokoić w perspektywie krótko- lub długoterminowej

Utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa stanowiącego nową strukturę partnerstwa pomiędzy Komisją a przemysłem w celu finansowania prac badawczych i innowacji.

Wskazanie w strategicznym planie centralnym priorytetowych działań w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym szeroko zakrojonych demonstracji, niezbędnych do realizacji celów wspólnego przedsiębiorstwa.

Mobilizacja publicznych i prywatnych środków na finansowanie działań przewidzianych w strategicznym planie centralnym.

Organizacja konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków, procesu oceny i wyboru projektów.

Monitorowanie finansowych i naukowych aspektów projektów i podejmowanie stosownych działań w odniesieniu do tych aspektów.

Stworzenie i wdrożenie wszystkich procedur wspólnego przedsiębiorstwa S2R, w tym audytów finansowych.

Przygotowanie wszelkich innych działań związanych z funkcjonowaniem wspólnego przedsiębiorstwa S2R.

1.5.2. Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej

Poziomy finansowania badań naukowych i innowacji w dziedzinie kolei utrzymywały się w przeszłości na niskim poziomie, a te inwestycje, które są realizowane, są rozdrobnione i mało wydajne ze względu na znaczne różnice między krajowymi programami i systemami kolejowymi. Biorąc pod uwagę transnarodowy charakter infrastruktury i technologii, jakie mają być przedmiotem prac służących wsparciu jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, a także konieczność zapewnienia wystarczającej ilości zasobów, większe szanse powodzenia zapewnia połączenie i koordynacja działań badawczo-innowacyjnych na szczeblu UE. Działanie na szczeblu UE pomoże zracjonalizować programy badawcze oraz zapewnić interoperacyjność opracowanych systemów. Normalizacja ta prowadzić będzie do poszerzenia rynku i rozwoju konkurencji.

1.5.3. Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań

Podejmowane w przeszłości na szczeblu UE działania w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie kolei nie okazały się pomocne w tworzeniu nowych technologii umożliwiających dalszą integrację różnorodnych ekosystemów kolei krajowych i poszczególnych podsystemów kolejowych. Ponadto, w ramach poprzednich programów ramowych, proces upowszechniania na rynku okazał się powolny, a efekty unijnych projektów badawczo-innowacyjnych – niewielkie.

Nowy program UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” podkreśla konieczność poprawy skuteczności unijnego finansowania poprzez łączenie istniejących inicjatyw w zakresie badań naukowych i innowacji oraz wiedzy fachowej, głównie przy pomocy partnerstw publiczno-prywatnych. Partnerstwa publiczno-prywatne w dziedzinie badań i innowacji na szczeblu UE wprowadzono po raz pierwszy w 7. programie ramowym w zakresie badań (7PR), w formie wspólnych przedsiębiorstw ustanawianych na podstawie art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Kolejne oceny zebranych doświadczeń pokazały korzystny wpływ, jaki usprawnienie koordynacji unijnych funduszy przeznaczanych na badania i innowację ma na gospodarkę i społeczeństwo Europy.

Oceny istniejących wspólnych przedsiębiorstw wskazały także na potrzebę zwiększenia zaangażowania partnerów przemysłowych, z wyraźniejszą możliwością wymiernego ocenienia poziomu tego zaangażowania i związanej z nim dźwigni finansowej, oraz na potrzebę wskazania im jasnych celów i zapewnienia większej otwartości wobec nowych uczestników.

1.5.4. Spójność z innymi właściwymi instrumentami oraz możliwa synergia

Istnieją potencjalne efekty synergii między finansowaniem działań w ramach programu „Horyzont 2020”, a funduszami państw członkowskich i regionów. Stabilny charakter wspólnego przedsiębiorstwa zwiększy zaufanie po stronie potencjalnych partnerów zewnętrznych, pomagając w ten sposób przyciągnąć finansowanie z innych źródeł.

Ponadto można także rozważyć efekt synergii z innymi instrumentami na szczeblu UE, takimi jak instrument „Łącząc Europę” (CEF).

1.6. Okres trwania działania i jego wpływ finansowy

X Wniosek/inicjatywa o ograniczonym okresie trwania


 • X Okres trwania wniosku/inicjatywy: od 01/01/2014 r. do 01/01/2024 r.

 • X Wpływ finansowy w latach 2014–2020 na środki na zobowiązania, natomiast w latach 2014–2024 na środki na płatności.

 Wniosek/inicjatywa o nieograniczonym okresie trwania

 • Wprowadzenie w życie z okresem rozruchu od RRRR r. do RRRR r.,

 • po którym następuje faza operacyjna.

1.7. Przewidywane tryby zarządzania29

Bezpośrednie zarządzanie przez Komisję • przez jej departamenty, w tym jej personel w delegaturach Unii;

 •  przez agencje wykonawcze;

Zarządzanie dzielone z państwami członkowskimi

X Zarządzenie pośrednie poprzez przekazanie zadań wykonawczych: •  państwom trzecim lub organom przez nie wyznaczonym;

 •  organizacjom międzynarodowym i ich agencjom (należy wyszczególnić);

 • EBI oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu;

 • organom, o których mowa w art. 209 rozporządzenia finansowego;

 •  organom prawa publicznego;

 •  podmiotom podlegającym prawu prywatnemu, które świadczą usługi użyteczności publicznej, o ile zapewniają one odpowiednie gwarancje finansowe;

 •  podmiotom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego oraz które zapewniają odpowiednie gwarancje finansowe;

 •  osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym podstawowym akcie prawnym.

 • W przypadku wskazania więcej niż jednego trybu należy podać dodatkowe informacje w części „Uwagi”.

Uwagi

Brak uwag

2. ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1. Zasady nadzoru i sprawozdawczościNależy określić częstotliwość i warunki.

Wspólne przedsiębiorstwo S2R będzie monitorowane poprzez kontakty pośrednie oraz zgodnie z klauzulą 19 statutu.

Jako organ PPP na mocy art. 209 rozporządzenia finansowego wspólne przedsiębiorstwo S2R funkcjonuje w oparciu o ścisłe zasady monitorowania. Monitorowanie odbywa się poprzez:

- nadzór sprawowany przez Radę Zarządzającą;

- oceny okresowe i końcowe dokonywane przez ekspertów zewnętrznych (co 3 lata oraz na koniec programu, pod nadzorem Komisji).

2.2. System zarządzania i kontroli

2.2.1. Zidentyfikowane ryzyko

Ocenę ryzyka przeprowadzono w sprawozdaniu z oceny skutków. W tabeli 8 w dokumencie roboczym służb Komisji przedstawiono ogólną charakterystykę ryzyka w różnych obszarach i jego ocenę (s. 39-40).

2.2.2. Struktura wewnętrznego systemu kontroli

Komisja, poprzez delegowanego urzędnika zatwierdzającego, zapewni pełną zgodność przepisów mających zastosowanie do wspólnego przedsiębiorstwa S2R z wymogami określonymi w art. 60 i 61 rozporządzenia finansowego.

Ramy kontroli wewnętrznej wspólnego przedsiębiorstwa S2R będę się opierały na:

- realizacji norm kontroli wewnętrznej dających gwarancje co najmniej równoważne normom kontroli wewnętrznej Komisji;

- procedurach wyboru najlepszych projektów poprzez niezależną ocenę i przełożenia ich na instrumenty prawne;

- zarządzaniu projektami i kontraktami przez cały okres trwania każdego projektu;

- kontrolach ex ante dotyczących 100 % wniosków o płatność, włącznie z odbiorem zaświadczeń audytora, oraz na certyfikacji ex ante metodyki określania kosztów;

- audytach ex post dotyczących próby wniosków o płatności w ramach audytu ex post programu „Horyzont 2020”;

- oraz na naukowej ocenie wyników projektów.

2.2.3. Koszty i korzyści wynikające z kontroli

Wewnętrzny audytor Komisji posiada te same uprawnienia w stosunku do wspólnego przedsiębiorstwa, jakie posiada w stosunku do Komisji. Ponadto Rada Zarządzająca może w stosownych przypadkach zorganizować ustanowienie jednostki audytu wewnętrznego wspólnego przedsiębiorstwa.

Dyrektor Wykonawczy wspólnego przedsiębiorstwa S2R jako urzędnik zatwierdzający będzie zobowiązany do wprowadzenia opłacalnego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania. Będzie musiał składać Komisji sprawozdania dotyczące przyjętych ram kontroli wewnętrznej.

Komisja będzie monitorowała ryzyko niezgodności poprzez system sprawozdawczości, który opracuje, a także poprzez monitorowanie wyników audytów ex post odbiorców środków finansowych UE ze wspólnego przedsiębiorstwa S2R w ramach audytów ex post obejmujących cały program „Horyzont 2020”.

Ustanowiony system kontroli będzie musiał uwzględniać silne przeświadczenie panujące wśród beneficjentów środków unijnych oraz władz ustawodawczych, że obciążenie związane z kontrolą służącą osiągnięciu granicy błędu 2 % stało się zbyt duże. Wiąże się to z ryzykiem zmniejszenia atrakcyjności unijnego programu badawczego, a co za tym idzie, z negatywnymi skutkami dla badań naukowych i innowacji w UE.

2.2.4. Prawdopodobne ryzyko błędu

Jako że zasady dotyczące uczestnictwa we wspólnym przedsiębiorstwie S2R są takie same jak zasady stosowane przez Komisję, a beneficjenci mają podobny profil ryzyka jak beneficjenci Komisji, należy oczekiwać, że poziom błędu będzie podobny do poziomu ustalonego przez Komisję w odniesieniu do programu „Horyzont 2020”, tj. zapewniającego wystarczającą pewność, że ryzyko błędu w wieloletnim okresie wydatkowania mieści się w ujęciu rocznym w przedziale 2-5 %, przy czym ostatecznym celem jest osiągnięcie poziomu błędu rezydualnego jak najbliższego wartości 2 % w momencie zamknięcia programów wieloletnich po uwzględnieniu skutków finansowych wszystkich audytów, korekt i działań w zakresie odzyskiwania kwot.

2.3. Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

Określić istniejące lub przewidywane środki zapobiegania i ochrony

Komisja zapewni wprowadzenie odpowiednich środków gwarantujących, w trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, ochronę interesów finansowych Unii przez stosowanie środków zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i innym nielegalnym działaniom, przez skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, przez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych, a także, w stosownych przypadkach, przez skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary.

Zgodnie z klauzulą 2.2.1 strategii Komisji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych (COM(2011) 376 final) Komisja będzie rozwijać bliską współpracę i synergie oraz promować odpowiednie normy określone w strategii w zakresie zwalczania nadużyć finansowych w instytucjach UE, w tym we wspólnych przedsiębiorstwach.

Wspólne przedsiębiorstwo S2R będzie współpracować ze służbami Komisji w sprawach dotyczących nadużyć finansowych i nieprawidłowości. Wspólne przedsiębiorstwo S2R musi przyjąć strategię w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, proporcjonalną do ryzyka wystąpienia takich nadużyć, uwzględniając koszty i korzyści wynikające z planowanych środków. Ponadto Trybunałowi Obrachunkowemu nadaje się upoważnienie do przeprowadzania audytu, na podstawie dokumentów i w ramach kontroli na miejscu, wobec wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymali środki unijne w ramach programu.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może przeprowadzać kontrole i inspekcje na miejscu u podmiotów gospodarczych, których takie finansowanie bezpośrednio lub pośrednio dotyczy, zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu (Euratom, WE) nr 2185/96, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii, w związku z umową o udzielenie dotacji, decyzją o udzieleniu dotacji lub zamówieniem dotyczącym finansowania przez Unię.

3. SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

3.1. Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ


 • Nowe linie budżetowe, o których utworzenie się wnioskuje

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych

Dział wieloletnich ram finansowych

Linia budżetowa

Rodzaj środków

Wkład

Numer 1A

[Dział: Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia]Zróżnicowane /niezróżnicowane

państw EFTA

państw kandydujących

państw trzecich

w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego

1A

06.03.07.33 – Wspólne przedsiębiorstwo Shift2Rail (S2R) – Wydatki na wsparcie

06.03.07.34 – Wspólne przedsiębiorstwo Shift2Rail (S2R)Zróżnicowane

TAK

TAK

TAK

TAK

Wkład do tych linii budżetowych ma pochodzić z następujących działów:

DG MOVE (linie budżetowe 06.03 03 01 i 06.01.05.03): 70 %

DG RTD (linie budżetowe 08.02.03.04 i 08.01.05.03): 30 %

W tabeli poniżej przedstawiono roczny wkład finansowy w podziale na linie budżetowe*.Linia budżetowa

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

OGÓŁEM

06.03.03.01

36,000

31,000

31,000

36,400

49,000

58,800

65,834

308,034

06.01.05.0330

0,336

0,947

1,137

1,136

1,137

1,136

1,137

6,966

08.02.03.04

16,000

13,000

13,000

15,600

21,000

25,200

28,215**

132,015

08.01.05.03

0,144

0,406

0,487

0,487

0,487

0,487

0,487

2,985

OGÓŁEM

52,480

45,353

45,623

53,624

71,624

85,623

95,673

450,000


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna