Uwagi wstępnePobieranie 2,36 Mb.
Strona2/26
Data24.02.2019
Rozmiar2,36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26UWAGI WSTĘPNE


Utworzony w ramach reformy sądownictwa administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie jako jeden z 16 wojewódzkich sądów administracyjnych w kraju sprawuje wymiar sprawiedliwości na terenie województwa Warmińsko- Mazurskiego od 1 stycznia 2004 r. czyli już od 9 lat.

Na przestrzeni tych 9 lat odnotowany został wpływ 17.453 spraw, z których rozpoznane zostały przez ten okres 17.163 sprawy. Z tego w 2012r. zarejestrowano wpływ 2377 spraw, co stanowi wpływ większy o 418 spraw w porównaniu do 2011 roku, w którym wpłynęło 1959 spraw i był to wpływ najmniejszy od początku 2004 r. Zatem w 2012 r. nastąpił 21,3 % wzrost wpływu spraw w porównaniu do roku poprzedniego. Wskazać należy, że w 2012r. najwyższym z dotychczasowych był wskaźnik spraw rozpoznanych. Łącznie rozpoznano bowiem 2391 spraw, przy wpływie 2377 spraw.

Średni okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy - obliczony na dzień 31 grudnia 2012 r. - wynosił 1,41 miesiąca i był także lepszy niż w poprzednim roku (1,8 miesiąca). Taka sprawność postępowania sądowego została osiągnięta między innymi w związku z kierowaniem na rozprawę każdej ze spraw nie wymagającej uzupełnienia bezpośrednio po wpływie lub w dniu uzupełnienia wymogów określonych przepisami.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie rozpoznaje sprawy w ramach dwóch Wydziałów orzeczniczych, do orzekania w których ustalono 18 stanowisk sędziowskich, jednak w 2012 r. orzekało przez większość miesięcy 17 sędziów, gdyż od miesiąca lutego 2012 r., obsada sędziowska zmniejszyła się o jedno stanowisko sędziego (etat ten został zabrany), a do miesiąca sierpnia trwało postępowanie związane z obsadą stanowiska zwolnionego w marcu 2011 r.

W Wydziale I, w którym rozpoznawane są głównie sprawy finansowe i celne oraz pomocy unijnej orzekali: sędzia WSA: Andrzej Błesiński - pełniący funkcję Przewodniczącego tego Wydziału i funkcję Wiceprezesa Sądu, sędziowie WSA: Wojciech Czajkowski, Renata Kantecka, Ryszard Maliszewski, Wiesława Pierechod, Tadeusz Piskozub, Zofia Skrzynecka. Sędzia NSA Włodzimierz Kędzierski przeszedł w stan spoczynku z dniem 31 stycznia 2012 r. Czynności referendarskie w Wydziale I wykonywały: Anna Ambroziak i Małgorzata Klimek.

W Wydziale II, w którym rozpoznawane są wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Wydziału I orzekali: sędzia NSA Janina Kosowska, pełniąca funkcję Przewodniczącej Wydziału II, a jednocześnie Prezesa Sądu oraz sędziowie WSA: Marzenna Glabas, Alicja Jaszczak-Sikora, Bogusław Jażdżyk, Beata Jezielska, Tadeusz Lipiński, Katarzyna Matczak, Adam Matuszak, Hanna Raszkowska, Zbigniew Ślusarczyk - pełniący funkcję Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej oraz od 16 sierpnia nowy sędzia Ewa Osipuk. Czynności referendarskie w tym wydziale wykonywali: Agnieszka Bińczyk i Krzysztof Nesteruk.

Zauważyć w tym miejscu należy, że w okresie sprawozdawczym trzech sędziów tutejszego Sądu orzekało także w ramach delegacji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Delegacja obejmowała wymiar jednej sesji w miesiącu, przy czym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sędzia NSA Janina Kosowska orzekała przez cały 2012 r., sędzia WSA Beata Jezielska przez okres 5 miesięcy, a sędzia WSA Bogusław Jażdżyk przez okres 3 miesięcy 2012 r., zaś w Izbie Finansowej sędzia WSA Wiesława Pierechod przez okres 3 miesięcy i sędzia WSA Ryszard Maliszewski przez okres 2 miesięcy.

Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędników sądowych i pracowników obsługi jest niezmienny w porównaniu do okresów z lat poprzednich. Sąd zatrudnia na tych stanowiskach osoby w łącznym wymiarze 45,25 etatu.

W 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nadal współpracował z instytucjami publicznymi zajmującymi się przygotowywaniem osób do zawodu prawnika, w tym przede wszystkim Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz samorządem zawodowym radców prawnych. Studenci Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie uczestnicząc w posiedzeniach Sądu realizowali praktyki zawodowe. Nadal udostępniano zainteresowanym, a w tym także studentom literaturę znajdującą się w Bibliotece Sądu, poszerzając w tej Bibliotece systematycznie niezbędne do funkcjonowania Sądu zbiory wydawnictw prawniczych.

Mając na względzie obowiązek systematycznego podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji osób zatrudnionych w Sądzie, sędziowie, referendarze sądowi, urzędnicy sądowi i pozostali pracownicy Sądu uczestniczyli w konferencjach szkoleniach i naradach, organizowanych zarówno w siedzibie Sądu, jak również w innych sądach administracyjnych. Trzech asystentów sędziego odbywało studia doktoranckie na Wydziałach Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim i na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2012 r. działalność Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie realizowana była na wielu obszarach związanych zarówno ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości, jak również działalnością pozaorzeczniczą. Stąd niniejsze opracowanie zostało podzielone na trzy części.

W części pierwszej przedstawiona została informacja dotycząca wpływu spraw oraz sposobu i formy ich rozpatrzenia z uwzględnieniem sprawozdania statystycznego obejmującego funkcjonowanie obu wydziałów orzeczniczych w 2012 r. Omówiono też wskaźniki dotyczące podmiotów wnoszących skargi, udziału stron postępowania oraz ich pełnomocników w posiedzeniach Sądu.

Część druga opracowania poświęcona została wybranym problemom wynikającym z praktyki orzeczniczej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. W ramach poszczególnych tematów przedstawiono informację dotyczącą zagadnień odnoszących się do przepisów prawa procesowego i materialnego, zagadnień związanych z prawem pomocy, funkcjonowaniem instytucji postępowania mediacyjnego i uproszczonego oraz stosowania grzywien i sygnalizacji na podstawie ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a także stosowania prawa europejskiego. W tej części zawarte też zostały zagadnienia z zakresu działalności orzeczniczej Sądu z wyszczególnieniem problemów istotnych dla orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie stosowania przepisów prawa stanowiących podstawę podejmowania zaskarżonych rozstrzygnięć organów administracji publicznej ze wskazaniem konkretnych orzeczeń Sądu wydanych w następstwie rozpatrzenia skarg – szczególnie tych, względem których Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał środki odwoławcze.

Trzecia część sprawozdania dotyczy działalności pozaorzeczniczej Sądu związanej m.in. z realizacją inicjatyw w zakresie ujednolicenia orzecznictwa i praktyki sądowej, doskonaleniem zawodowym kadry, szkoleń i narad.

Informacja zawiera też wnioski dotyczące funkcjonowania Sądu w 2012 r. na tle porównawczym z 2011 r. i wcześniejszymi okresami sprawozdawczymi oraz kierunki w zakresie doskonalenia działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

Całość opracowania uzupełniona została tabelami graficznymi sporządzonymi w oparciu o sprawozdanie statystyczne za 2012 r.Olsztyn, 31 stycznia 2013 roku
Część I. Działalność Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
1. Wpływ spraw i wyniki postępowania sądowego
Od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. w repertoriach WSA w Olsztynie zarejestrowano łącznie 2377 spraw, co stanowi 21,3 % wzrost wpływu względem poprzedniego okresu sprawozdawczego, w którym wpłynęło ogółem 1959 spraw.

Spośród ogólnej liczby 2377 spraw, 2149 spraw dotyczyło zaskarżenia aktów i czynności z zakresu administracji publicznej, co stanowi 90,4% zarejestrowanych spraw, a 182 sprawy - bezczynności i przewlekłości organów administracji publicznej, co stanowi 7,6% ogólnego wpływu. Postępowania sądowoadministracyjne zostały ponadto wszczęte na skutek zgłoszenia przez strony 46 wniosków (2% ogólnego wpływu spraw).

Analizując strukturę wpływu w 2012 r. skarg na akty i czynności z zakresu administracji publicznej stwierdzić przede wszystkim należy, że w repertoriach SA zarejestrowano więcej o 329 spraw tego typu, niż w 2011 r. Podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, także w 2012 r. znaczącą pozycję wpływających spraw stanowiły sprawy z zakresu pomocy społecznej (symbol 632), których wniesiono 255, co stanowi 11,8 % ogólnego wpływu w repertorium SA w Sądzie. Ilość skarg w tym przedmiocie jest nieco wyższa niż w 2011 r., w którym zarejestrowano 233 sprawy tego typu. Jednak w 2012 r. istotną pozycję wśród zaskarżanych aktów i czynności zajmowały sprawy: mieszkaniowe, których wpływ wyniósł 434 sprawy tj. 20,2% ogółu spraw oraz z zakresu budownictwa (symbol 601), odnotowano wpływ 139 spraw (to jest 6,5% ogólnego wpływu), co stanowi spadek względem poprzedniego okresu sprawozdawczego, w którym zarejestrowano 161 spraw z tego zakresu. Nastąpił znaczny spadek wpływu z zakresu ochrony środowiska (symbol 613), w których w 2011 r. wniesiono 110 skarg (5,2% ogólnego wpływu), podczas gdy w 2012 r. - zaledwie 59 skarg. W grupie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego (symbol 615), odnotowano w porównaniu do 2011 r. jednakowy wpływ. Zarówno w roku poprzednim jak i w 2012 wniesiono 115 skarg (5,35% ogólnego wpływu). Niższy w porównaniu z 2011r. był wpływ skarg związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, w tym skarg na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego (symbol 639). W 2011r. zarejestrowano 73 takie skargi, a w roku 2012 zaledwie 58 takich skarg (2,4 % ogólnego wpływu). Natomiast wyższy w porównaniu z 2011 r. był wpływ skarg związanych z rozstrzygnięciami nadzorczymi (symbol 641). W 2011 r. zarejestrowano 1 taką skargę, a w roku 2012 - 10 takich skarg ( 0,46% ogółu wpływu). Podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, także w 2012 r. znaczącą pozycję wpływających spraw stanowiły sprawy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych (symbol 6112), których wniesiono 110, co stanowi 5,12% ogólnego wpływu. Ilość skarg w tym przedmiocie jest niższa niż w 2011 r., w którym zarejestrowano 150 spraw tego typu. W 2012 r. istotną pozycję wśród zaskarżanych aktów i czynności zajmowały sprawy celne (symbol 630), których wpływ wyniósł 127 spraw, tj. 5,9% ogółu spraw oraz z zakresu podatku od towarów i usług (symbol 6110), odnotowano wpływ 100 spraw (to jest 4,65% ogólnego wpływu), co stanowi spadek względem poprzedniego okresu sprawozdawczego, w którym zarejestrowano 150 spraw z tego zakresu. Nastąpił znaczny wzrost wpływu z zakresu podatku od nieruchomości (symbol 6115), w których w 2011 r. wniesiono 59 skarg podczas gdy w 2012r. - 99 skarg tj. 4,6% ogólnego wpływu. W grupie spraw z zakresu ulg w spłacaniu należności pieniężnych (symbol 6536), odnotowano w porównaniu do 2011 r. porównywalny wpływ. W roku poprzednim skarg takich wniesiono 37 a w 2012 r. wniesiono 39 takich skarg (1,8% ogólnego wpływu).

Ponadto wpłynęło 50 skarg organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych oraz 26 skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze.

Natomiast w ramach środków zapewniających wykonanie orzeczeń sądu wniesiono w 2011 r. 17 spraw, a w 2012 roku 11 skarg.

Kategorie skarg na akty i czynności z zakresu administracji publicznej, z uwzględnieniem ilości spraw zarejestrowanych w repertoriach SA w 2011 r. i 2012 r. (według symbolu podstawowego) przedstawia poniższe zestawienie statystyczne:
Lp.

Przedmiot sprawy

Symbol sprawy

Wpływ

2011

2012Budownictwo

601

161

139Drogi, koleje, lotnictwo, żegluga

603

64

73Działalność gospodarcza

604

62

50Ewidencja ludności

605

21

20Geologia i górnictwo

606

9

2Gospodarka mieniem,

(w tym gospodarka nieruchomościami)607

29

37Gospodarka wodna

609

2

3Podatki i inne świadczenia pieniężne,

do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych611

562

510Geodezja i kartografia

612

11

11Ochrona środowiska i ochrona przyrody

613

110

59Oświata, szkolnictwo wyższe i nauka

614

30

42Zagospodarowanie przestrzenne

615

115

115Rolnictwo i leśnictwo

616

9

14Wywłaszczenia i zwrot nieruchomości

618

11

13Stosunki pracy i stosunki służbowe

619

49

32Ochrona zdrowia i choroba zawodowa

620

12

12Sprawy mieszkaniowe

(w tym dodatki mieszkaniowe)621

16

434Powszechny obowiązek obrony kraju

624

1

2Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne

626

25

20Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców

627

4

2Przejęcie mienia

629

3

1Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny

630

69

127Pomoc społeczna

632

233

255Zatrudnienie i sprawy bezrobocia

633

27

25Kombatanci, świadczenia z tytułu pracy przymusowej

634

13

3Sprawy egzekucji administracyjnej

638

6

5Skargi na uchwały jednostek samorządu terytorialnego

639

75

58Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych

640

27

50Rozstrzygnięcia nadzorcze

641

13

26Skargi na akty prawa miejscowego administracji rządowej

642

58

-Środki zapewniające wykonanie

orzeczeń sądu644

17

11Sprawy o innym przedmiocie

niż wymienione645

31

30Sprawy z zakresu informacji publicznej

i prawa prasowego648

4

10Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

652

1

-Środki publiczne nie objęte innymi symbolami

653

43

48Subwencje unijne, fundusze strukturalne

i regulacja rynków branżowych655

93

60

W repertoriach SAB w 2012 r. zarejestrowano 182 skargi, co stanowi znaczne zwiększenie wpływu tego rodzaju skarg w porównaniu z 2011 r. w którym wpłynęło 103 takich skarg. Wpływ więc skarg na bezczynność i przewlekłość organów administracji publicznej znacznie wzrósł bo o 77 % w porównaniu do roku poprzedniego.

W analizowanym okresie sprawozdawczym, najwięcej skarg w omawianym zakresie dotyczyło przewlekłości i bezczynności jednego organu administracji publicznej w sprawach oświaty i nauki (52), informacji publicznej i prawa prasowego (32), wywłaszczenia nieruchomości (28) oraz budowlanych (35).

Wzrósł także wpływ spraw wszczynanych na wniosek uprawnionego podmiotu, których w 2011 r. zarejestrowano 36, podczas gdy w 2012 r. wpłynęło 46 takich wniosków. Przedmiotem wniosków - odnotowanych w repertoriach SO w 2012 r. - było między innymi wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. (16), przyznanie prawa pomocy przed wpłynięciem skargi (9) i rozpoznanie wniosków o wyłączenie sędziów (11).

W miesiącach styczeń-grudzień 2012 r. w tutejszym Sądzie odbyło się 264 sesji jawnych (rozpraw) i 1282 posiedzeń niejawnych.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w WSA w Olsztynie do rozpoznania pozostało 280 spraw, w tym tylko cztery sprawy oczekujące na załatwienie powyżej 1 roku od wpływu do Sądu. Dwie sprawy zostały ponownie zarejestrowane w urządzeniach ewidencyjnych po uchyleniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wydanego w sprawie wyroku tutejszego Sądu (sygnatury akt I SA/Ol 729/12 i II SA/Ol 1343/12). W pozostałych z tych spraw (sygnatury akt I SA/Ol 203/11 i II SA/Ol 1043/11) zachodzi konieczność rozpoznania licznych wniosków procesowych skarżących i wnoszonych środków odwoławczych od orzeczeń niekończących postępowania.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wpływu oraz załatwienia skarg w 2012 r. na akty czynności, bezczynność i przewlekłość organów administracji publicznej oraz wniosków o wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego zawarte są w poniższej tabeli:

Pozostało

z poprzedniego okresu

Wpływ spraw

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Ogółem

na rozprawie

na p. niejawnych

Ogółem

w tym:

294

2377

2391

1404

987

280

SA

272

2149

2167

1328

839

254

SAB

17

182

176

73

103

23

SO

5

46

48

3

45

3

Spośród 280 spraw oczekujących na rozpoznanie – około 65% spraw zostało wniesionych do Sądu w miesiącu grudniu 2012 r.

Dokonując rozróżnienia organów administracji publicznej, których akty lub czynności zostały zaskarżone - na tle porównawczym z poprzednim okresem sprawozdawczym - należy odnotować, że spośród 2149 spraw, zarejestrowanych w repertoriach SA w 2012 r.:


  1. 70 skarg dotyczyło rozstrzygnięć centralnych i naczelnych organów administracji publicznej (w 2011 r. – 95 skarg),

  2. 586 skarg dotyczyło działalności samorządowych kolegiów odwoławczych (w 2011 r. – 496 skarg), z tego:

  • 1 - Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku,

  • 152 - Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu (w 2011 r. - 211 skarg),

  • 433 - Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w 2011 r. - 283 skargi),

  1. 297 skarg dotyczyło aktów i czynności terenowych organów administracji rządowej (w 2011 r. - 348 skarg);

  2. 267 skarg dotyczyło rozstrzygnięć Dyrektora Izby Celnej (w 2011 r. - 221 skarg),

  3. 239 skarg dotyczyło działalności Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie (w 2011 r. - 333 skargi),

  4. 8 skarg dotyczyło działalności Regionalnej Izby Rozrachunkowej w Olsztynie

  5. 687 skarg dotyczyło działalności innych organów i podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej (w 2011 r. - 327 skarg).

Po rozpoznaniu 2391 spraw, zarejestrowanych w repertoriach SA, SAB i SO, uwzględniono środki zaskarżenia w 417 sprawach, w tym 408 skarg i 9 wniosków, co stanowi 17,44% ogółu rozstrzygniętych spraw w Sądzie.

Łącznie na przestrzeni 2012 r., sędziowie wydali 2877 orzeczeń, od których przysługiwały środki odwoławcze do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w tym 1284 wyroki, 984 postanowienia kończące postępowanie oraz 593 postanowień niekończących postępowania.

W 2012 r. na wydanych 2391 orzeczeń kończących postępowanie, do 31 grudnia 2012 r. w drodze skargi kasacyjnej strony zakwestionowały 365 orzeczeń, z tego 80 skarg kasacyjnych wniosły organy administracji publicznej, a 271 - skarżący i uczestnicy postępowania. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie wniosło 6 skarg, organy gmin - 5, organy powiatów - 1, Wojewoda Warmińsko-Mazurski - 6, Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie - 38, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie -1, Dyrektorzy Izb Skarbowych w Olsztynie i Bydgoszczy - 24, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 5, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 5, Główny Inspektor Transportu Drogowego - 3, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska -1.

W 25 sprawach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił skargi kasacyjne, a do Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazane zostały 334 skargi kasacyjne. Do 31 grudnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 280 skarg kasacyjnych, w tym 57 uwzględniono, 214 - oddalono, 1 skargę kasacyjną odrzucono a w 8 sprawach umorzono postępowanie kasacyjne. Uwzględnionych zatem zostało 20,35% skarg kasacyjnych.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło także 6 zażaleń na postanowienia o wymierzeniu grzywny w trybie art. 55§1 p.p.s.a, przy czym do 31 grudnia 2012r. - 5 z nich zostało przekazanych do sądu odwoławczego. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 3 spośród tych zażaleń - 2 oddalił, a 1 uwzględnił.

Na przestrzeni 2012 r. wniesionych też zostało 290 zażaleń do Naczelnego Sądu Administracyjnego z czego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił 16 zażaleń, a 258 przekazał do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pozostałe oczekują na nadanie biegu.

Wśród tych 290 zażaleń - 254 zażalenia dotyczyły postanowień i 26 zarządzeń Przewodniczącego Wydziału. Zażalenia na zarządzenia Przewodniczącego Wydziału dotyczyły przede wszystkim wezwań do uiszczenia wpisu, 10 zażaleń wniesiono na postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej, pozostałe zażalenia dotyczyły innych postanowień Sądu.

Do 31 grudnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 275 zażaleń od orzeczeń tego rodzaju wydanych na przestrzeni 2012 r. i ostatnich miesięcy 2011 r., z czego 32 uwzględnił, 238 oddalił, 3 zażalenia odrzucił, a w 2 sprawach umorzył postępowanie zażaleniowe. Uwzględnił zatem 11,64% zażaleń.

Przedstawiony powyżej wpływ 655  (365 skarg i 290 zażaleń) środków odwoławczych, ukształtował się na poziomie 22,8% - względem ogólnej liczby 2877 nieprawomocnych orzeczeń wydanych na przestrzeni 2012 r., od których przysługiwały środki zaskarżenia. Wskazana statystyka nie uwzględnia jednak środków odwoławczych, które ewentualnie zostaną wniesione w 2013 r. w otwartym jeszcze terminie do zaskarżenia niektórych orzeczeń tutejszego Sądu wydanych pod koniec 2012 r.

Ogólny wpływ skarg kasacyjnych i zażaleń w 2012 r. w WSA w Olsztynie oraz sposób ich załatwienia przez tutejszy Sąd – z uwzględnieniem poprzednich okresów sprawozdawczych – przedstawia poniższe zestawienie:
Rok

Wpływ skarg kasacyjnych

Skargi kasacyjne przekazane do NSA

Skargi kasacyjne odrzucone

Zażalenia na postanowienia o odrzuceniu sk. kasacyjnej

Zażalenia na zarządzenia Przewodniczącego Wydziału

Zażalenia na inne post. sądu

Zażalenia przekazane do NSA

2010

429

388

23

6

34

143

160

2011

359

359

12

2

34

174

187

2012

365

334

25

10

26

254

258

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano w tutejszym Sądzie wpływu skarg o wznowienie postępowania sądowego oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Natomiast załatwiono 3 sprawy ze skarg o wznowienie postępowania sądowego wniesione w 2011 r. wszystkie trzy skargi o wznowienie postępowania w tych sprawach zostały odrzucone.


2. Zagadnienia ogólne

1/ sprawność postępowania
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie średni okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy - obliczony na dzień 31 grudnia 2012 r. – wynosi 1,41 miesiąca (w Wydziale I - 2,07, w Wydziale II - 1,1) i był znacznie lepszy w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Dalsze podnoszenie sprawności postępowania było możliwe dzięki kontynuowaniu praktyki kierowania do rozpoznania każdej sprawy, niezwłocznie po jej wpływie lub w dniu uzupełnienia przez strony braków formalnych, w tym uiszczeniu wpisu lub nadesłaniu niezbędnych dokumentów.

Analizując terminowość załatwiania spraw zarejestrowanych w repertoriach SA i SAB wskazać należy, że okres oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy od daty jej wpływu do Sądu w analizowanym lub poprzednim okresie sprawozdawczym na tle porównawczym z rokiem 2010 i 2011, kształtował się następująco:
Ilość spraw załatwianych w Sądzie od dnia wpływu

Rok

do 2 m-cy

od 2m-cy do 3m-cy

od 3m-cy do 4 m-cy

od 4 m-cy do 6 m-cy

od 6 do 12 m-cy

od 12 do 24 m-cy

powyżej 24 m-cy

2010

1237

357

205

226

48

9

--

2011

1234

328

157

143

81

6

--

2012

1373

576

193

139

57

3

2

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, że nadal przeważająca ilość spraw rozpatrywana jest niezwłocznie po ich wpływie do Sądu bowiem w terminie do 2 miesięcy załatwiono 58% spraw (w Wydziale I - 45%, w Wydziale II - 65%), a w terminie do 3 miesięcy kolejne 24%. Na następny rok pozostała tylko jedna sprawa oczekująca na rozpoznanie powyżej dwóch lat (sygnatura akt I SA/Ol 721/12) bowiem została ponownie zarejestrowana pod koniec roku po uchyleniu poprzedniego wyroku przez NSA.

Zatem względem poprzedniego okresu sprawozdawczego, nastąpiło dalsze usprawnienie orzekania.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła żadna skarga na przewlekłość postępowania przed tutejszym Sądem, której wniesienie przewiduje ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.).

Warto także odnotować, że w 2012 r. sędziowie sporządzili 1872 uzasadnienia orzeczeń kończących postępowanie - w tym (ze względu na wykorzystywanie urlopu) cztery z uchybieniem ustawowego terminu do 14 dni i 1 do miesiąca. Ilość sporządzonych uzasadnień jest znacznie wyższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym, w którym sporządzono 1555 uzasadnień orzeczeń kończących postępowanie.

W 2012r. do Sądu wpłynęło 16 wniosków, zgłoszonych w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a., o ukaranie organu grzywną za uchybienie obowiązkowi przekazania skargi wraz z aktami sprawy. Ponadto 3 wnioski w tym przedmiocie pozostawały do rozpoznania z poprzedniego okresu sprawozdawczego. Do 31 grudnia 2012 r. postępowania wszczęte na skutek tych wniosków zakończyły się w 17 sprawach, w tym w 3 - wymierzeniem grzywny, w 3 - oddaleniem wniosku, w 10 odrzuceniem, w 1 sprawie odmówieniem. Do rozpoznania na następny okres sprawozdawczy pozostały 2 wnioski w tym przedmiocie, które wpłynęły do Sądu w ostatnim kwartale 2012 r.

Ponadto 2012 r. sędziowie orzekający w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie - po rozpoznaniu 11 skarg o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 154 p.p.s.a. za niewykonanie prawomocnego wyroku Sądu administracyjnego - w 4 sprawach uwzględnili żądanie stron w tym przedmiocie, w 2 - oddalili, w 4 - odrzucili a 1 sprawę załatwiono w inny sposób.

W okresie sprawozdawczym składy orzekające nie dostrzegły natomiast uchybień w działalności organów administracji publicznej wymagających zastosowania instytucji przewidzianych wart. 55 § 3, art. 112 i art. 155 p.p.s.a.

Na przestrzeni 2012 r. w uzasadnionych przypadkach zawieszono 79 (w tym w 32 sprawach dwóch skarżących) spraw. Spośród tych spraw: 45 postępowań zawieszono w związku z toczącymi się innymi postępowaniami, których rozstrzygnięcia mogą mieć wpływ na wynik sprawy sądowo-administracyjnej, 9 w związku z pytaniem prawnym skierowanym przez inny sąd do Trybunału Konstytucyjnego, 2 w związku ze skierowaniem skargi konstytucyjnej do TK, 19 wobec przedstawienia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia w formie uchwały, 2 wobec wniesienia pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE, 1 na wniosek stron, 1 z powodu śmierci strony skarżącej.
2/ funkcjonowanie instytucji postępowania mediacyjnego
W okresie sprawozdawczym podobnie jak w roku poprzednim nie odnotowano wpływu żadnego wniosku o przeprowadzenie w sprawie postępowania mediacyjnego. Tryb ten nie był także uruchamiany z urzędu.
3/ funkcjonowanie instytucji postępowania uproszczonego
Zgodnie z art. 119 p.p.s.a. ten szczególny rodzaj postępowania sądowoadministracyjnego może być zastosowany w ściśle określonych przypadkach i jest to fakultatywne. Utrzymany w 2012 r. poziom sprawności postępowania sądowego, umożliwiający uzyskanie orzeczenia Sądu w okresie wynoszącym 1,4 miesiąca od wpływu sprawy do Sądu (średni okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy na dzień 31 grudnia 2012 r.), przyczynił się niewątpliwie także do braku zainteresowania trybem uproszczonym przy rozpoznaniu spraw.

W 2012 r. w Wydziale I w tym trybie rozpoznano dwie sprawy. Pierwsza to sprawa ze skargi na interpretację indywidualną prawa podatkowego (sygnatura akt I SA/Ol 591/12), w której strona wnioskowała o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a organ „nie wniósł co do tego sprzeciwu i nie zgłaszał żądania przeprowadzenia rozprawy”. W sprawie tej, wyrokiem z dnia 15 listopada 2012 r., wydanym na posiedzeniu niejawnym, skargę uwzględniono, uchylając zaskarżoną interpretację w przedmiocie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu uzyskanego z ustanowienia służebności przesyłu. Druga sprawa (sygnatura akt I SA/Ol 616/12) dotyczyła postanowienia organu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu na uzupełnienie braków formalnych we wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów. Już w skardze strona wniosła o rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, a organ w terminie czternastu dni nie zażądał przeprowadzenia rozprawy. Wyrokiem z dnia 22 listopada 2012 r. skargę oddalono.

W Wydziale II nie wydano żadnego orzeczenie w tym trybie, a sprawy, w których wpłynęły wnioski o skierowanie sprawy do trybu uproszczonego, zostały rozpoznane na rozprawie. W sprawach tych organy wniosły o rozpoznanie skarg, w tym trybie, jednak skarżący nie wyrazili na to zgody.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna