Uwagi wstępne


Funkcjonowanie Wydziału Informacji SądowejPobieranie 2.27 Mb.
Strona19/26
Data24.02.2019
Rozmiar2.27 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

2. Funkcjonowanie Wydziału Informacji Sądowej
W ramach realizacji zadań określonych w § 5 ust. 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych w 2012 roku w Wydziale Informacji Sądowej odnotowano 1514 wniosków o udzielenie informacji o właściwości sądu i stanie spraw załatwianych w sądzie. Informacje te udzielane były stronom niezwłocznie i w sposób zapewniający im prawidłowe podjęcie czynności procesowych na dalszym etapie postępowania. Ponadto 233 osobom zainteresowanym udostępniano do wglądu akta spraw. W zakresie zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej o działalności sądu w 2012 roku zarejestrowano 19 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, spośród których tylko jeden wniosek dotyczył wydania kopii orzeczenia. Z uwagi na to, że wniosek dotyczył udostępnienia treści orzeczenia drogą elektroniczną, opłata za udostępnienie orzeczenia w takiej formie nie została pobrana.

Funkcjonowanie centralnej bazy orzeczeń sądów administracyjnych, podobnie jak w roku 2011, zdecydowanie ograniczyło ilość wniosków o udostępnienie orzeczeń w trybie dostępu do informacji publicznej, które w początkowych latach funkcjonowania Sądu stanowiły znaczną część wszystkich wniosków o udostępnienie informacji publicznej, kierowanych do tutejszego Sądu.

Przedmiotem pozostałych wniosków o udostępnienie informacji publicznej były żądania związane z udzieleniem informacji dotyczących sprawozdawczości statystycznej sądu, a także informacji o rozstrzygnięciach poszczególnych spraw. Wszystkie wnioski o udostępnienie informacji publicznej zostały uwzględnione, nie było zatem potrzeby wydawania decyzji administracyjnych o odmowie udzielenia informacji.

W związku ze zmianami, jakie pojawiły się na tle stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także innymi problemami wynikającymi z działalności wydziału, przewodniczący oraz pracownicy wydziału pogłębiali wiedzę poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach. Wiodąca tematyka szkoleń to dostęp do informacji publicznej z uwzględnieniem zmian ustawy o dostępie do informacji publicznej, m.in. dotyczących zasad ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, jak również ochrona danych osobowych. Ponadto, wobec uruchomienia w tut. Sądzie elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, pracownicy wydziału wzięli udział w szkoleniu „Praktyczne warsztaty komputerowe korzystania z platformy ePUAP”. Jak corocznie, kierownik sekretariatu wydziału w dniach 17-19 września 2012 r. uczestniczyła w seminarium szkoleniowym dla kierowników sekretariatów wydziałów sądów administracyjnych w Sterdyni.

W odniesieniu do działań Przewodniczącego Wydziału Informacji jako rzecznika prasowego Sądu należy wskazać kilkakrotne wystąpienia dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji po wydaniu orzeczeń przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w sprawach wywołujących powszechne zainteresowanie publiczne. Ponadto udzielane były przedstawicielom mediów informacje o stanie spraw zawisłych przed sądem jak również o zapadłych już orzeczeniach w konkretnych sprawach. W okresie objętym informacją nie było potrzeby występowania do wydawnictw prasowych, radia i telewizji o opublikowanie wyjaśnień bądź sprostowań w związku z zamieszczonymi w nich artykułami prasowymi oraz relacjami radiowymi i telewizyjnymi, ponieważ ukazujące się relacje nie budziły większych zastrzeżeń merytorycznych, jak również nie pojawiały się artykuły i reportaże wymagające przedstawienia stanowiska Sądu.

Wobec zakończenia anonimizacji orzeczeń kończących postępowanie i podlegających uzasadnieniu, wydanych przez WSA w Olsztynie w latach 2004-2007, podlegających publikacji w centralnej bazie orzeczeń sądów administracyjnych, pracownicy WIS WSA w Olsztynie w roku objętym sprawozdaniem dokonywali anonimizacji bieżących orzeczeń w przypadku trwającej ponad 2 dni nieobecności w pracy asystentów sędziego wyznaczonych do tych zadań. W związku z tym w 2012 r. pracownicy Wydziału Informacji Sądowej dokonali anonimizacji 399 orzeczeń.


3. Aktywność pozaorzecznicza sędziów. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników sądu.
W tutejszym Sądzie w bieżącym okresie sprawozdawczym, podobnie jak w latach poprzednich odbywały się comiesięczne narady sędziów orzekających w obydwu wydziałach orzeczniczych tutejszego Sądu oraz narady wydziałowe. Na naradach omawiano problemy wynikające z bieżącego orzecznictwa oraz sprawy w których zostały uwzględnione skargi kasacyjne od wyroków tutejszego Sądu. Nadto poświęcono uwagę bieżącym zmianom przepisów oraz wypracowywano jednolitość linii orzeczniczej Sądu.

W minionym roku Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie sędzia NSA Janina Kosowska i sędzia WSA Zbigniew Ślusarczyk prowadzili zajęcia teoretyczne dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie sędzia Marzenna Glabas dla aplikantów adwokackich w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi i postępowania administracyjnego.Celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poziomu orzecznictwa sędziowie brali udział w licznych konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny lub wojewódzkie sądy administracyjne oraz w konferencjach naukowych, a w tym:

 1. konferencji odbywającej się w Warszawie, w dniu 21 lutego 2012 r. na temat: „Niezależność sądów i niezawisłość sędziów gwarancją praworządności i praw człowieka”. Konferencje zorganizowała Krajowa Rada Sądownictwa,

 2. konferencji odbywającej się w Warszawie w dniach 26 marca 2012 r., pt: „Uzasadnianie wyroków sądowych - zasady i kontrowersje”. Konferencję zorganizował Naczelny Sąd Administracyjny,

 3. w konferencji szkoleniowej we Florencji, w dniach 24-28 kwietnia 2012 r. dla sędziów sądów administracyjnych. Konferencję w Instytucie Prawa Europejskiego oraz wizytę studyjną w Sądzie Administracyjnym zorganizowało Zrzeszenie Prawników Polskich,

 4. konferencji szkoleniowej w Cedzynie, w dniach 14-16 maja 2012 r. dla sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych. Konferencję zorganizował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach,

 5. konferencji szkoleniowej w Nałęczowie w dniach 4-6 czerwca 2012 r. dla sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych. Konferencję zorganizował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie,

 6. konferencji w Sterdyni w dniu 18-20 czerwca 2012 r., na temat nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych oraz zagadnieniom z tym związanym. Konferencję zorganizował Wydział Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego,

 7. naradzie szkoleniowej w Giżycku, w dniach 19-20 września 2012 r. dla sędziów, referendarzy i asystentów sędziego. Naradę zorganizował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie,

 8. konferencji szkoleniowej w Juracie w dniach 24-26 września 2012 r. dla sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych. Konferencję zorganizował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku,

 9. konferencji szkoleniowej we Wrocławiu w dniach 15-17 października 2012 r. dla sędziów orzekających w sprawach gospodarczych. Konferencję zorganizowała Izba Gospodarcza Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu,

 10. konferencji w Józefowie w dniu 5-7 listopada 2012 r., dla sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Konferencję zorganizował Naczelny Sąd Administracyjny,

 11. międzynarodowej konferencji naukowej w dniu 9 listopada 2012 r. poświęconej „Aktualnym problemom postępowania egzekucyjnego w administracji”. Konferencję zorganizował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wraz z Katedrą Postępowania Administracyjnego UAM w Poznaniu.

 12. konferencji w Warszawie w dniu 26 listopada 2012 r., pt.: „Zaskarżalność aktów prawa miejscowego do sądu administracyjnego”. Konferencję zorganizowało Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego,

 13. konferencji w Warszawie w dniach 13 grudnia 2012 r., pt.: „Źródła prawa administracyjnego, a ochrona praw i wolności obywatelskich”. Konferencję zorganizował Naczelny Sąd Administracyjny, Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Szkolenia obejmowały także pracowników administracyjnych: 1. administrator systemu informatycznego uczestniczył w dniu 3 lipca 2012 r. w spotkaniu poświęconemu kierunkom rozwoju zastosowań informatyki w sądownictwie administracyjnym w latach 2013-2015. Spotkanie zorganizował Naczelny Sąd Administracyjny,

 2. kierownicy sekretariatów Wydziałów orzeczniczych w dniach 17-19 września 2012 r. wzięli udział w konferencji w Sterdyni - dotyczącej stosowania w praktyce zasad biurowości w sądach administracyjnych w celu ujednolicenia praktyki w tym zakresie. Konferencję zorganizował Naczelny Sąd Administracyjny,

 3. Dyrektor Sądu w dniu 29 października 2012 r. uczestniczyła w naradzie dyrektorów wojewódzkich sądów administracyjnych zorganizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny,

 4. przedstawiciele asystentów sędziego w dniu 20 listopada 2012 r. wzięli udział w konferencji naukowej pt.: „Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego”. Konferencję zorganizował Trybunał Konstytucyjny.

UWAGI KOŃCOWE I WNIOSKI
Dziewiąty rok funkcjonowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, jak wynika z przedstawianej informacji, był okresem dalszego podnoszenia poziomu działalności orzeczniczej, a jednocześnie pewnej stabilizacji związanej ze sprawnością organizacyjną Sądu. Na przestrzeni okresu sprawozdawczego występowało jednak szereg problemów i wątpliwości związanych z działalnością orzeczniczą, a między innymi w związku z licznymi zmianami przepisów prawa i interpretacją nowych unormowań. Do tych problemów można zaliczyć między innymi rozpatrywanie skarg zawierających zarzuty związane z bezczynnością i przewlekłością postępowania organów administracji oraz kwestie związane z udostępnianiem wszelkich danych przez organy administracji w ramach dostępu do informacji publicznych. Zwiększył się też problem napastliwego i wyjątkowo roszczeniowego wobec Sądu postępowania niektórych skarżących, szczególnie w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Nie ominął też tutejszego Sądu problem związany z rozpoznawaniem skarg dotyczących zezwoleń na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych i cofania takich zezwoleń.

Jednak podkreślić należy, że funkcjonowanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie cechowało się znacznie wyższym niż w poprzednich dwóch latach wpływem spraw, nastąpił bowiem 21,3 % wzrost wpływu spraw w stosunku do roku poprzedniego - 2011. Wpływ był większy o 418 spraw. Mimo takiego wzrostu wpływu spraw został on w pełni opanowany, rozpoznano bowiem 2391 spraw przy wpływie 2377 spraw. Podkreślić przy tym wypada, że nastąpiło to przy zmniejszonej obsadzie sędziowskiej aż o 2 sędziów. Z dniem bowiem 2 lutego 2012 r. jeden sędzia przeszedł w stan spoczynku, a drugi etat sędziowski nie był obsadzony od 2011 r. co nastąpiło dopiero w ostatnich dniach trzeciego kwartału.

Na uwagę zasługuje także to, że utrzymana została na podobnym poziomie osiągnięta w poprzednim okresie sprawozdawczym stabilność orzecznictwa, (głównie w Wydziale II tutejszego Sądu - 15,8 % skarg uwzględnionych w wyniku skarg kasacyjnych), a szczególnie to, że uzyskaliśmy dalsze podniesienie poziomu sprawności (szybkości) rozpoznawania spraw gdyż średni okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy na dzień 31 grudnia 2012 r. - wynosił 1,41 miesiąca i był lepszy niż w poprzednim roku, w którym wynosił - 1,8 miesiąca. Średnie miesięczne załatwienie na jednego sędziego w 2012 r. wyniosło 16,59 spraw przy uwzględnieniu faktycznej obsady stanowisk sędziowskich.
Natomiast ilość skarg kasacyjnych od orzeczeń tutejszego Sądu utrzymała się na podobnym poziomie w stosunku do roku poprzedniego, wniesionych bowiem zostało 365 skarg przy znacznie większej ilości spraw rozpoznanych niż w roku poprzednim, w którym strony postępowania wniosły 359 skarg kasacyjnych.

Jednakże dość znacznie zwiększyła się ilość zażaleń wniesionych w 2012 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Strony zażaliły się w 290 sprawach (z czego około 90 zażaleń wniosła jedna osoba), a w roku poprzednim wpłynęło 210 takich zażaleń.

Biorąc powyższe informacje pod uwagę wskazać wypada, że w kolejnym okresie sprawozdawczym należy utrzymać dotychczasowe działania zmierzające do doskonalenia kadry orzekającej oraz inicjatywy w zakresie ujednolicenia orzecznictwa i praktyki sądowej. Pożądane jest przede wszystkim kontynuowanie dotychczasowej praktyki dotyczącej szczegółowej analizy na naradach wydziałowych Uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz spraw rozpoznanych przed NSA w wyniku skarg kasacyjnych od wyroków tutejszego Sądu. Sprawy te tak jak dotychczas winny być każdorazowo przedstawiane przez sędziego sprawozdawcę, a pozostali sędziowie, którzy otrzymują kopię wyroku WSA i NSA winni rozważać istotne w danej sprawie kwestie prawne. W ten sposób nadal winny być czynione starania, aby nie powtarzały się interpretacje prawne przyjęte przez sędziów WSA, których nie podzielałyby składy orzekające w wyrokach NSA. Niezbędne są także, tak jak dotychczas stosowano w tutejszym Sądzie wspólne rozważania nad stanowiskiem w sprawach, w których zaskarżane są akty administracyjne wydawane po częstych zmianach przepisów i wprowadzeniu niejasnych - czasami bez przepisów przejściowych - unormowań prawnych.

Konieczne jest kontynuowanie, wypracowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych, zasad obsługi administracyjnej orzekania. Dzięki bowiem wielkiemu wysiłkowi i zaangażowaniu ze strony sędziów, jak i pracowników zatrudnionych w sekretariatach w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie wszystkie sprawy, po ich niezbędnym uzupełnieniu przez strony, natychmiast są wyznaczane na rozprawy. W 2012 r. nie stwierdzono przewlekłości w postępowaniu sądowoadministracyjnym w żadnej ze spraw skierowanych do tutejszego Sądu. Zaznaczyć należy, że w 2012 r. - 58,8 % wniesionych skarg do tutejszego Sądu rozpoznano w terminie do 2 miesięcy od daty ich wpływu, przy czym znaczną ilość spośród tych spraw rozpoznano w terminie do 1 miesiąca od daty wpływu. Zaś nieliczne skargi powszechne - 4, które zostały złożone w 2012 r. nie były zasadne, bowiem stanowiły o braku znajomości przez skarżących procedur sądowoadministracyjnych, a także właściwości sądu administracyjnego.

Żadnych zastrzeżeń nie budzi, bowiem jest wyjątkowo sprawna organizacja i funkcjonowanie Wydziału Informacji Sądowej oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Ze szczególnym zadowoleniem, zarówno kadra orzekająca Sądu jak i pracownicy tutejszego Sądu przyjęli bardzo dobrą ocenę wyrażoną w protokole po wizytacji w zakresie kultury i sprawności orzekania przeprowadzonej w Sądzie w miesiącu listopadzie 2012 r.

Mając powyższe na względzie podziękowania za sprawne wykonywanie obowiązków należą się głównie sędziom WSA w Olsztynie, referendarzom, asystentom sędziego, kierownikom sekretariatów jak i całej kadrze urzędniczej, z podkreśleniem również zaangażowania dyrektora Sądu.

Szczególnego podkreślenia i podziękowania wymaga też pomoc i wsparcie jakie uzyskiwał tutejszy Sąd ze strony Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Niezwykle cenne i oczekiwane są przez sędziów przesyłane opracowania dotyczące analizy orzecznictwa NSA i WSA w różnych kategoriach spraw objętych właściwością sądów administracyjnych.

Wyrazić należy także wielką wdzięczność Panu Prezesowi NSA, Prezesom Izb oraz Sędziom NSA, a także Szefowi Kancelarii Prezesa NSA za wszelką pomoc, jaką uzyskuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w celu systematycznego podnoszenia sprawności funkcjonowania.


Olsztyn, dnia 31 stycznia 2013 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w OlsztynieSędzia NSA Janina Kosowska

Skargi na akty i inne czynności

Lp.

Symbol sprawy

Opis symbolu, przedmioty spraw w ramach symbolu

Pozostało z poprzedniego okresu *)

Wpłynęło

Z A Ł A T W I O N O

Pozostało na następny okres

Łącznie /suma rubryk 7 i 12/

N a r o z p r a w i e

Na posiedzeniu niejawnym

razem

w tym ponownie wpisane

Ogółem /suma rubryk 8 - 11/

Uwzględniono skargę

Oddalono skargę

Odrzucono skargę

W inny sposób

Ogółem ***) ****)

w tym

Uwzględniono skargę

Oddalono skargę

Odrzucono skargę

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16601

Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany

i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa

17

139

 

141

107

52

53

1

1

34

 

 

30

156010

Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego

5

56

 

58

42

17

24

1

 

16

 

 

14

36012

Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych

 

1

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 6014

Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obieku do stanu pierwotnego, opróżnienie obiektu lub jego części, wykonanie określonych robót budowlanych

6

46

 

42

31

16

15

 

 

11

 

 

10

106016

Ochrona przeciwpożarowa

 

11

 

11

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 6019

Inne, o symbolu podstawowym 601

6

25

 

29

22

7

14

 

1

7

 

 

6

2603

Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa

12

73

5

73

52

23

28

1

 

21

 

 

17

126030

Dopuszczenie pojazdu do ruchu

 

3

 

3

1

1

 

 

 

2

 

 

2

 6031

Uprawnienia do kierowania pojazdami

3

15

 

15

11

3

8

 

 

4

 

 

3

36032

Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

2

16

1

16

9

5

3

1

 

7

 

 

7

26033

Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane)

1

12

 

11

8

5

3

 

 

3

 

 

1

26035

Opłaty i kary za przejazd pojazdem nienormatywnym

 

2

 

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 6036

Inne sprawy dotyczące dróg publicznych

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16037

Transport drogowy i przewozy

6

21

3

23

19

7

12

 

 

4

 

 

3

46038

Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

 

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 6039

Inne, o symbolu podstawowym 603

 

2

1

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 604

Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych

18

50

 

56

40

35

5

 

 

16

 

 

6

126041

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, ustalanie liczby punktów sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

 

7

 

4

1

1

 

 

 

3

 

 

1

36042

Gry losowe i zakłady wzajemne

16

42

 

50

39

34

5

 

 

11

 

 

3

86049

Inne o symbolu podstawowym 604

2

1

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

2

1605

Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty

9

20

1

25

14

2

12

 

 

11

 

 

11

46050

Obowiązek meldunkowy

2

19

1

17

12

2

10

 

 

5

 

 

5

46052

Akty stanu cywilnego

 

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 6059

Inne o symbolu podstawowym 605

7

 

 

7

1

 

1

 

 

6

 

 

6

 606

Sprawy z zakresu geologii i górnictwa

1

2

 

3

2

 

2

 

 

1

 

 

 

 6060

Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

1

1

 

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 


Pobieranie 2.27 Mb.

Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna