Uwagi wstępnePobieranie 2,36 Mb.
Strona1/26
Data24.02.2019
Rozmiar2,36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY


w OLSZTYNIE


INFORMACJA
o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Olsztynie w 2012 r.


Olsztyn, styczeń 2013 r.Spis treści


Uwagi wstępne …………………………………………....................................

7


Część I. Działalność Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ………………………………………………….…………..…………

10


 1. Wpływ spraw i wyniki postępowania sądowego …..….………..….….

10

 1. Zagadnienia ogólne ………………………………….……………..……

16

1/ sprawność postępowania………………….………………………………….

16

2/ funkcjonowanie instytucji postępowania mediacyjnego……….................

18

3/ funkcjonowanie instytucji postępowania uproszczonego…..….………….

18

4/ podmioty wnoszące skargi …………………..……………………………...

19

5/ udział pełnomocników stron ………….……………..……………………….

19

6/ prawo pomocy ………………………………………..……………………….

20

7/ stosowanie prawa unijnego i pytania prawne…………….………………...

34


Część II. Problemy wynikające z orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ………………………………………………..

361. Zagadnienia procesowe ……………………………………………………...


36

 1. właściwość wojewódzkiego sądu administracyjnego, zakres kontroli sądowej i wszczęcie postępowania sądowego ……..…………..………..36


 1. wyłączenie sędziego …………………………..……………......…………..

44

 1. wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności ...………..…

47

 1. doręczenia ……………………………….…………….…………….………

51

 1. uchybienia terminów i ich przywracanie ..…………..…………………….

53

 1. koszty sądowe i zwrot kosztów postępowania między stronami ..…..…

59

2. Zagadnienia dotyczące funkcjonowania Wydziału I orzekającego w sprawach finansowych i celnych ………………………………………...…

61

Uwagi ogólne dotyczące funkcjonowania Wydziału I ...………………...……

61

   1. stosowanie Ordynacji podatkowej ………...……………….………………

62

   1. sprawy związane z nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz skargi na uchwały i zarządzenia organów jednostek samorządu terytorialnego dotyczące finansów ……………………………………...…

65


   1. podatek od towarów i usług …………………………………………………

67

   1. podatek akcyzowy ………..…………….……….………………………..…

69

   1. podatek od spadków i darowizn ………………….....……………………..

73

   1. podatek dochodowy od osób prawnych …………………………………...

73

   1. podatek dochodowy od osób fizycznych …….……………………………

76

   1. podatki i opłaty lokalne, podatek rolny i leśny ………………………….…

80

   1. podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa .…………….

86

   1. podatek od gier ………………………………………………………………

88

   1. postępowanie egzekucyjne …………………………...…………………….

89

   1. sprawy celne …………….……………………….…………………………..

93

   1. pomoc finansowa z Unii Europejskiej ………………...……………………

96

   1. pomoc finansowa związana z rozpoznaniem spraw dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych ………….………………………………………98


   1. finanse publiczne (ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej art. 34
    i 34 „a” ustawy o finansach publicznych) …………………………………102


3. Zagadnienia dotyczące funkcjonowania Wydziału II ……..…….………


103

Spostrzeżenia ogólne dotyczące orzecznictwa w sprawach objętych właściwością wydziału ………………………………………………………...


103

  1. sprawy z zakresu budownictwa …………….………………………..…

104

  1. zagospodarowanie przestrzenne …………….…...…….………………

114

  1. gospodarka nieruchomościami …………….…………….……………...

124

  1. sprawy z zakresu gospodarki wodnej, w tym ochrony wód, budownictwa wodnego, melioracji i zaopatrzenia w wodę ……………

130


  1. rolnictwo …………………………………………………………………....

132

  1. sprawy z zakresu ochrony środowiska ………………………………….

135

  1. sprawy z zakresu geodezji i kartografii ……………………….………...

145

  1. geologia ………………………………………………………………........

148

  1. sprawy z zakresu ewidencji ludności ……………….…………………..

150

  1. pomoc społeczna ……………………………………….…………………

152

  1. sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe …..…………..…

155

  1. weterynaria i ochrona zwierząt ….....……………………………………

156

  1. zatrudnienie i bezrobocie ...…………………………….……..…….……

157

  1. ochrona zdrowia …………….……..……………………...……………...

160

  1. stosunki służbowe, zasiłki i inne sprawy związane z zatrudnieniem służb mundurowych, sprawy z zakresu inspekcji pracy.…………...….

161


  1. sprawy z zakresu obronności kraju …………………….……………….

167

  1. uprawnienia kombatanckie i wojskowe ……………….…………...……

167

  1. dostęp do informacji publicznej ……..…….……………………….…....

169

  1. orzecznictwo w sprawach samorządowych, w tym dotyczące rozstrzygnięć nadzorczych …………………………………….....……...

173

  1. edukacja i oświata ……………………………...……………….….…..…

182

  1. sprawy z zakresu dróg publicznych i transportu drogowego …....……

186

  1. działalność gospodarcza ………………………………………………....

196

Część III. Pozaorzecznicza działalność Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ……………………………..…………………

202


1. Inicjatywy w zakresie ujednolicania orzecznictwa i praktyki sądowej ..

202

2. Funkcjonowanie Wydziału Informacji Sądowej ………………….…...…

207

 1. Aktywność pozaorzecznicza sędziów. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników sądu .………………………….……
209

Uwagi końcowe i wnioski ………………………………………………..……..


212

Tabele …………………………………………………………………..…………..

215

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna