Uwagi praktyczne do wypełniania wniosków o finansowanie projektów badawczych własnych, promotorskich I habilitacyjnychPobieranie 10,92 Kb.
Data06.04.2018
Rozmiar10,92 Kb.

UWAGI PRAKTYCZNE DO WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH WŁASNYCH, PROMOTORSKICH I HABILITACYJNYCH
Wnioski o finansowanie projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych składa się dwa razy w roku – w terminach od 2 listopada do 31 stycznia i od 2 maja do 31 lipca.

Wnioski pracowników UJ przyjmowane są w Sekcji ds. Programów Krajowych (Dział Projektów Badawczych), w Collegium Novum, pokój 26, przez p. Barbarę Pilch (projekty własne i habilitacyjne) oraz p. Alicję Franaszek (projekty promotorskie) w terminach do 15 stycznia i 15 lipca, w dwóch - spiętych spinaczami - egzemplarzach, podpisanych przez kierownika projektu. Jeden egzemplarz wniosku musi być zaparafowany przez dziekana Wydziału.Formularze nr 1 i 2 znajdujące się na stronie Ministerstwa (będące załącznikiem do Rozporządzenia Ministra), stanowią jedynie wzór wniosku i nie są przez Ministerstwo przyjmowane.
MNiSW wprowadziło wymóg składania wniosków drogą elektroniczną, za pośrednic-twem Internetu, w systemie OSF (Obsługi Strumieni Finansowania), dostępnej pod adresem: http://osf.opi.org.pl.

Wysłanie wniosku przez Internet jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. Dlatego wniosek w formie elektronicznej należy wysłać po sporządze-niu wersji drukowanej i przekazaniu jej do Sekcji ds. Programów Krajowych w celu sprawdzenia poprawności i uzyskania podpisów osób reprezentujących UJ ..


Wypełnianie wniosku w części dot. danych ogólnych:
W punkcie A „WNIOSKODAWCA” należy podać dane Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków) i nazwę konkretnego Wydziału. W rubryce „kierownik jednostki” należy wpisać: prorektor UJ prof. dr hab. Szczepan Biliński (tel. 0-12 663 11 42, fax: 0-12 431-18-35, email: bpilch@adm.uj.edu.pl.

Numery: Regon: 000001270

NIP: 675-000-22-36

Nr konta: PEKAO S.A. 32 1240 4722 1111 0000 4855 7496  1. KOSZTY POŚREDNIE wynoszą – UWAGA! od XL konkursu -30% od kosztów bezpośrednich, czyli od rzeczywistych wydatków z wyłączeniem wartości aparatury naukowej. Koszty pośrednie po dodaniu do kosztów bezpośrednich dają koszty ogółem, o które występujemy do Ministerstwa.

  2. Pod tabelą kosztorysu, w pkt 3 UZASADNIENIE wysokości innych kosztów realizacji projektu należy odnieść się do następujących podpunktów:

Suma kosztów tych pozycji wraz z kosztem zakupu aparatury musi dać sumę INNYCH

kosztów realizacji projektu ( ppkt 2 w kosztach bezpośrednich tabeli kosztorysu).

  1. PROJEKTY PROMOTORSKIE mają na celu przygotowanie przez doktoranta rozprawy doktorskiej i zaplanowane środki finansowe mają służyć wyłącznie temu celowi. Ostatnie zadanie w harmonogramie wykonania projektu badawczego powinno brzmieć: „Przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie recenzji” (beznakładowe)

  2. Kierownikiem projektu promotorskiego może być promotor lub doktorant. Do wniosku o realizację projektu promotorskiego należy dołączyć:

  • zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego

  • oświadczenie dyrektora instytutu/kierownika katedry o wzięciu odpowiedzial-ności finansowej za realizację projektu badawczego kierowanego przez doktoranta.

Jeżeli kierownik projektu promotorskiego (promotor lub doktorant) nie jest zatrudniony w UJ na podstawie stałej umowy o pracę powinien dostosować się do zaleceń wymienionych poniżej (w pkcie 5).

  1. DOKTORANCI, którzy nie mają otwartego przewodu doktorskiego i otwarcie nie nastąpi w krótkim okresie od chwili składania wniosku, mają możliwość złożenia wniosku o finansowanie projektu badawczego własnego za zgodą Rektora. W tym celu powinni wystąpić z prośbą do Prorektora ds. badań i współpracy międzynarodowej, prof. Szczepana Bilińskiego o wyrażenie zgody na wystąpienie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego własnego i jego ewentualną późniejszą realizację w Uniwersytecie Jagiellońskim. Prośba powinna być wyrażona na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz dołączone oświadczenie dyrektora odpowiedniego instytutu treści:

„Oświadczam, że w razie przyjęcia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do finansowania projektu badawczego własnego kierowanego przez Panią/Pana ............, doktoranta (osobę niezatrudnioną w Uniwersytecie), przyjmuję odpowiedzialność finansową za jego realizację”.

  1. Przygotowując PROJEKT HABILITACYJNY należy podać dorobek naukowy wykonawcy powstały w okresie od uzyskania stopnia naukowego doktora.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna