Uwagi do Sprawozdania FinansowegoPobieranie 67,33 Kb.
Data18.04.2018
Rozmiar67,33 Kb.

Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Ogłasza

Sprawozdanie Finansowe

PIONEER Funduszu Powierniczego Wierzycielskich Papierów Wartościowych
za okres roczny kończący się 31 grudnia 1998 roku

Spis treści

 1. Wstęp

  1. Zarządzający

  2. Fundusz

 2. Dane finansowe

  1. Zestawienie portfela inwestycyjnego

  2. Bilans

  3. Rachunek wyników działalności operacyjnej

 3. Informacja dodatkowa

  1. Dane finansowe uzupełniające

   1. Wartość Netto Aktywów na Jednostkę Uczestnictwa

   2. Liczba Jednostek Uczestnictwa

   3. Wartość Netto Aktywów

  2. Noty do sprawozdania finansowego

 4. Załączone raporty

  1. Oświadczenie banku-powiernika

  2. Opinia biegłego rewidenta


Wstęp
  1. Zarządzający


Fundusz jest zarządzany przez:

PIONEER Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(do dnia 24 lutego 1998 roku: PIONEER Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Powierniczych S.A.).

Siedziba Zarządzającego:

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

  1. Fundusz


Podstawy prawne działania:

Ustawa z dnia 22 marca 1991 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. nr 58, poz. 239 z późniejszymi zmianami).

Nazwa Funduszu:PIONEER Fundusz Powierniczy Wierzycielskich Papierów Wartościowych.

Informacja o profilu inwestycyjnym Funduszu:

Aktywa Funduszu lokowane są w wierzycielskie papiery wartościowe.

Informacja o Regulaminie Funduszu:

Regulamin Funduszu zatwierdzony został w pierwotnej wersji Uchwałą Nr 112 Komisji Papierów Wartościowych z dnia 23 marca 1995 roku. Wszystkie późniejsze zmiany w Regulaminie Funduszu podlegały każdorazowo zatwierdzaniu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (do dnia 2.01.1998 roku: Komisja Papierów Wartościowych).

Ostatnia publikacja regulaminu: 11 maja 1998 roku w gazetach: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza.

Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa:

13 czerwca 1995 roku.

Przekształcanie funduszu powierniczego w fundusz inwestycyjny:

Towarzystwo rozpoczęło działania prawne zmierzające do przekształcenia funduszu, zgodnie z odpowiednim zezwoleniem KPWiG z dn. 5 listopada 1998 r. (DFN-409/1-39/98).Prezentowane Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres roczny kończący się 31 grudnia 1998 roku.


Fundusz Powierniczy Wierzycielskich Papierów Wartościowych

Sprawozdanie Finansowe

za okres roczny kończący się 31 grudnia 1998 roku

Informacja dodatkowa

B. Noty do sprawozdania finansowego

 1. Podstawowe informacje o Funduszu


Pioneer Fundusz Powierniczy Wierzycielskich Papierów Wartościowych (Fundusz) został ustanowiony i jest zarządzany na podstawie Ustawy z dnia 22 marca 1991 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. nr 58, poz. 239 z późniejszymi zmianami) (Ustawa) i Regulaminu Pioneer Funduszu Powierniczego Wierzycielskich Papierów Wartościowych (Regulamin) zatwierdzonego uchwałą Komisji Papierów Wartościowych z 23 marca 1995 roku z późniejszymi zmianami.

Fundusz jest zarządzany przez Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 (Zarządzający).

Fundusz jest funduszem powierniczym otwartym.

Jednostki Uczestnictwa stanowią tytuł do udziału we wspólnej masie majątkowej, jaką stanowi Fundusz. Zarządzający jest zobowiązany zbywać i umarzać Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń. Wszystkie dochody i zyski z operacji są reinwestowane i powiększają wartość Funduszu. Nie wypłaca się odsetek, ani dywidendy.

Jednostki Uczestnictwa zaczęto zbywać w dniu 13 czerwca 1995 roku.

 1. Wartość Netto Aktywów na Jednostkę Uczestnictwa w Funduszu


Wycena aktywów Funduszu, zgodnie z Regulaminem, dokonywana jest w dni sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Giełda), to znaczy wszystkie dni robocze tygodnia. W roku 1998 przeprowadzono 250 wycen (887 od początku istnienia Funduszu).

Wartość Netto Aktywów Funduszu równa jest wartości wszystkich aktywów Fun­duszu pomniejszonej o wartość zobowiązań Funduszu.

Wyliczenie Wartości Netto Aktywów na Jednostkę Uczestnictwa prze­pro­wa­dza się następująco: Wartość Netto Aktywów Funduszu dzielona jest przez liczbę przydzielonych i zarejestrowanych Jednostek Uczestnictwa pomniejszoną o liczbę Jednostek umorzonych przed datą wy­ceny. Wyniki wycen określane są z dokładnością do 1 grosza.

Wyniki wyceny są publikowane po każdej wycenie. Można je także uzy­skać w siedzibie Zarządzającego.

31 grudnia 1998 roku Wartość Netto Aktywów wyniosła 80 673.7  tys. zł (31 grudnia 1997 roku 55 515.3  tys. zł).

31 grudnia 1998 roku Wartość Netto Aktywów na Jednostkę Uczestnictwa wyniosła 19.05 zł (31 grudnia 1997 roku 15.84 zł).

W dniu rozpoczęcia działalności Funduszu Wartość Netto Aktywów na Jednostkę Uczestnictwa została ustalona w wysokości 10.00 zł.

 1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przy umorzeniu Jednostek Uczestnictwa


W przypadku osób fizycznych, dochód uzyskany przy umorzeniu Jednostek Uczestnictwa, będący różnicą między wypłaconą z tego tytułu kwotą, a wydatkami poniesionymi na nabycie Jednostek Uczestnictwa, jest zwolniony od podatku dochodowego.
W przypadku osób prawnych, podatek od dochodu uzyskanego przy umorzeniu Jednostek Uczestnictwa naliczany jest w roku 1998 na ogólnych zasadach (obowiązująca stawka podatku - 36 %).
 1. Polityka inwestycyjna

  1. Limity inwestycyjne


W roku 1998, zgodnie z Ustawą i Regulaminem, środki Funduszu były inwestowane w papiery wartościowe, z uwzględnieniem następujących ograniczeń:

1) co najmniej 90 % wartości środków Funduszu powinno być lokowane w papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, w rozumieniu art. 1 Ustawy;

2) do 10 % wartości środków Funduszu mogło być lokowane w innych papierach wartościowych, w tym w zagranicznych papierach wartościowych, pod warunkiem możliwości ustalenia ich ceny z częstotliwością nie mniejszą niż jest to konieczne dla prawidłowej wyceny Wartości Netto Aktywów Funduszu;

3) nie więcej niż 5 % wartości środków Funduszu mogło być zainwestowane w dane papiery wartościowe jednego emitenta. Łączne zaangażowanie w różne papiery wartościowe jednego emitenta nie mogło przekroczyć 10 % wartości środków Funduszu. Ograniczenie to nie dotyczyło papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.


  1. Inwestycje Funduszu


W dniu 31 grudnia 1998 roku środki Funduszu były zainwestowane w:

 1. Obligacje Państwowych Pożyczek,

 2. Bony Skarbowe,

 3. nieskarbowe krótkoterminowe papiery wartościowe wierzycielskie.

Przy konstrukcji portfela inwestycyjnego papierów wartościowych Funduszu kierowano się kryterium maksymalizacji dochodów przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych inwestycji.

Obligacje Pożyczek Państwowych i Bony Skarbowe są wierzycielskimi papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

Nieskarbowe krótkoterminowe papiery wartościowe wierzycielskie są papierami wartościowymi reprezentującymi wierzytelność emitenta, przy czym podstawą prawną emisji może być kodeks cywilny, ustawa o obligacjach, bądź prawo wekslowe.

W portfelu inwestycyjnym Funduszu znajdowały się w dniu 31 grudnia 1998 roku bony handlowe: • Telekomunikacji Polskiej S.A. (nominał: 4 000 tys. zł),

 • Petrochemii Płock S.A. (nominał: 1 050 tys. zł),

 • Mostostal Gdańsk S.A. (nominał: 2 000 tys. zł).
 1. Podatki, opłaty, kredyty

  1. Opodatkowanie Funduszu w Polsce w roku 1998


Przychody otrzymane na utworzenie lub zwiększenie Wartości Aktywów Funduszu nie stanowią przychodu Towarzystwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  1. Opłaty maklerskie


Z tytułu transakcji giełdowych, ze środków Funduszu w roku 1998 zostały zapłacone prowizje maklerskie w łącznej wysokości 67.9  tys. zł (w roku 1997: 52.7  tys. zł).
  1. Kredyty


Z Bankiem Pekao S.A. - Grupa Pekao S.A. podpisana została umowa krótkoterminowego kredytowania w ciężar rachunku bieżącego. W roku 1998 wykorzystywano ten kredyt 12 razy. Koszty obsługi wyniosły 6.4  tys. zł.
 1. Podstawowe stosowane zasady rachunkowości

  1. Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu


Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 21 grudnia 1995 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym również określenia wzorów sprawozdań finansowych, funduszy powierniczych (M.P. z 1996 roku nr 4 , poz. 38).

Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z przepisami powyższego zarządzenia Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych.W związku z tym, w niniejszym sprawozdaniu przedstawiono tylko najbardziej istotne elementy stosowanych zasad rachunkowości.
  1. Księgowanie operacji dotyczących Funduszu


 1. Wszystkie operacje Funduszu są ujmowane w księgach rachunkowych w dniu uzyskania wiarygodnego ich potwierdzenia.

W przypadku transakcji na papierach wartościowych i prawach, przeprowadzanych na Giełdzie oraz CeTO S.A., do momentu przejścia prawa własności, z chwilą rozliczenia transakcji przez KDPW S.A., Fundusz ma prawo do otrzymania nabytych papierów, bądź zobowiązanie do dostarczenia papierów zbytych.

 1. Nabyte papiery wartościowe wprowadzane są do ksiąg rachunkowych według ceny nabycia.

Cena nabycia obejmuje prowizje maklerskie.

 1. Zysk lub strata ze sprzedaży papierów wartościowych długoterminowych wyliczana jest metodą ‘najdroższe sprzedaje się jako pierwsze’, polegającą na przypisaniu sprzedanym papierom wartościowym najwyższego kosztu nabycia danych papierów wartościowych.

 2. Przychody z odsetek ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej.

 3. Koszty operacyjne Funduszu ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej.
  1. Wycena składników portfela inwestycyjnego


Wycena wszystkich papierów wartościowych w portfelu inwestycyjnym dokonywana jest każdego Dnia Wyceny Funduszu, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

 1. Papiery wartościowe notowane na Giełdzie oraz CeTO S.A. (obligacje Skarbu Państwa - w części związanej z nominałem) wyceniane są według kursów z ostatniego notowania w systemie kursu jednolitego.

 2. Odsetki należne od obligacji wylicza się zgodnie z podawanymi publicznie tabelami sponsora emisji, za okres faktycznego posiadania tych obligacji.

 3. Bony Skarbowe, a także obligacje dwuletnie oraz pięcioletnie o stałym oprocentowaniu (w części związanej z nominałem), wyceniane są metodą liniowej amortyzacji dyskonta. Tę samą metodę stosuje się dla wyceny, nabytych z dyskontem, innych wierzycielskich papierów wartościowych nie notowanych na Giełdzie.

 4. Obligacje dziesięcioletnie oraz obligacje komunalne, nabywane z dyskontem bądź premią, wyceniane są według ceny nabycia.

 5. Do czasu rozpoczęcia notowań według jednolitego kursu dnia, obligacje (w części związanej z nominałem) wyceniane są według ceny nabycia.

 6. Prawa do papierów wartościowych nabytych wyceniane są analogicznie do wyceny papierów wartościowych właściwych. Zobowiązanie dostarczenia papieru wartościowego zbytego skutkuje wyceną tego papieru według ceny zbycia.
  1. Operacje dotyczące kapitału powierzonego


Pioneer Financial Services Sp. z o.o., odpowiedzialna za prowadzenie rejestrów uczestników i księgowość dotyczącą tych rejestrów, dokonuje przekazów pieniężnych związanych z nabyciami i umorzeniami Jednostek Uczestnictwa oraz informuje codziennie Zarządzającego o wielkości środków na nabycia i umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Dniem ujęcia w Księgach Funduszu tych operacji jest dzień uzyskania powyższych informacji. W tym dniu zostaje zmieniona Wartość Kapitału Powierzonego o wartość przekazanych wpłat inwestorów pomniejszoną o wypłaty z tytułu umorzeń Jednostek Uczestnictwa.
 1. Instytucje

  1. Zarządzający


Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) jest spółką akcyjną prawa polskiego, której kapitał akcyjny w 100 % należy do Pioneer International Corporation (z siedzibą w: Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19901, USA). Pioneer International Corporation należy w 100 % do Pioneer Group, Inc. (Boston, Massachusetts, USA).

W dniu 24 lutego 1998 została zarejestrowana zmiana firmy Towarzystwa, na zasadach i zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 139 poz. 933). Dotychczas obowiązująca: ‘Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Powierniczych S.A’. została zastąpiona przez: ‘Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.’.

Adres Towarzystwa: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (022) 635 62 02.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdza Statut Towarzystwa, skład Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej i Regulamin Funduszu. Ma także prawo do wglądu w dokumenty Spółki oraz Funduszu.

Zarządzający pobiera wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem w wysokości 2 % rocznie średnich Aktywów Netto Funduszu.

Zarządzający ma obowiązek pokrywać koszty działalności operacyjnej Funduszu (z wyłączeniem prowizji maklerskich za transakcje portfelowe, podatków oraz innych opłat wymaganych przez organy państwowe) w części przekraczającej limit wyznaczony w Regulaminie, wynoszący rocznie 4 % (w tym 2 % wynagrodzenie Zarządzającego) średnich Aktywów Netto Funduszu. Od dnia 12 czerwca 1997 roku, zgodnie z Uchwałą Zarządu Towarzystwa, limit wydatków opłacanych ze środków Funduszu jest obniżony do 3 % rocznie średnich Aktywów Netto Funduszu. W roku 1998 rzeczywiste wydatki związane z obsługą Funduszu przekroczyły limit. Według stanu na dzień 31 grudnia 1998 roku Zarządzający pokrył wydatki w wysokości 508.3  tys. zł.Wydatki, związane z uruchomieniem Funduszu, dokonane przed rozpoczęciem zbywania Jednostek Uczestnictwa w roku 1995, na podstawie decyzji Zarządu Pioneer Pierwszego Polskiego Towarzystwa Funduszy Powierniczych S.A. w wysokości 239.0 tys. zł, podlegają amortyzacji przez okres 5 lat (1996-2000) i są rozliczane z wydatkami bieżącymi – do wysokości aktualnego limitu regulaminowego wydatków. W niniejszym sprawozdaniu kwota nierozliczona ujęta jest w pozycji ‘rozliczenia międzyokresowe’.

Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. organizuje i nadzoruje system dystrybucji Jednostek Uczestnictwa. Z tego tytułu potrąca z kwoty inwestycji uczestników opłatę manipulacyjną, której część przekazuje na rzecz instytucji finansowych zajmujących się dystrybucją Jednostek Uczestnictwa. Zgodnie z Regulaminem stawka opłaty manipulacyjnej dla tego Funduszu wynosi maksymalnie 5.5 % liczone od ceny w Ofercie Publicznej. Szczegółową tabelę stawek opłat manipulacyjnych Towarzystwo prezentuje w Prospekcie Informacyjnym oraz innych materiałach informacyjnych. W Prospekcie Funduszu Zarząd Towarzystwa zapisał, że stawka opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, dla tego Funduszu, wynosi maksymalnie 4 %. W roku 1998 obowiązywały Uchwały Zarządu Pioneer Pierwszego Polskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., dotyczące stawki opłaty manipulacyjnej:

 • z dnia 10 lipca 1997 roku, zgodnie z którą, stawka maksymalna w roku 1998 była obniżona do 2 %.

 • Uchwała Zarządu Pioneer Pierwszego Polskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 27 lutego 1998 roku, zgodnie z którą w okresie od 16 marca 1998 roku do 11 kwietnia 1998 roku maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa obniżona była do 0.2 %. Była to promocyjna tabela opłat z okazji 70 rocznicy działalności funduszy inwestycyjnych grupy Pioneer.

 • Zgodnie z nowym Regulaminem Funduszu, obowiązującym od dnia 11 maja 1998 roku i Uchwałą Zarządu Pioneer Pierwszego Polskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 27 lutego 1998 roku w przypadku transakcji nabycia Jednostek Uczestnictwa dokonywanych bez pośrednictwa podmiotów zbywających Jednostki Uczestnictwa Funduszu, tabela opłat zawiera stawki obniżone w stosunku do stawek standardowych.

 • W chwili obecnej obniżka stawki maksymalnej do 2 % obowiązuje bezterminowo.

Inne fundusze powiernicze zarządzane przez Towarzystwo to: Pioneer Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy (Jednostki Uczestnictwa zaczęto zbywać 28 lipca 1992 roku), Pioneer Fundusz Powierniczy Agresywnego Inwestowania (Jednostki Uczestnictwa zaczęto zbywać 18 grudnia 1995 roku) oraz Pioneer Fundusz Powierniczy Polskiej Prywatyzacji (Jednostki Uczestnictwa zaczęto zbywać 28 lipca 1997 roku). Są to fundusze powiernicze o różnych profilach inwestycyjnych.

Towarzystwo zapewnia uczestnikom Funduszu możliwość korzystania z bezpłatnej telefonicznej linii informacyjnej: tel. w Polsce 0‑800 555 555. Istnieje także możliwość skorzystania z poczty elektronicznej: Fund@Pioneer.com.PL. Ponadto Towarzystwo zarządza informacyjną stroną w Internecie: www.Pioneer.com.PL. Inne źródła informacji o codziennych wycenach Funduszy to: Telegazeta TVP S.A. (str. 641) oraz serwis Reuters (str. PPFQ).


  1. Agent Obsługujący Uczestników Funduszu


Pioneer Financial Services Sp. z o.o. (Agent) jest spółką prawa polskiego. Od 26.11.1998 r. 100 % w kapitale zakładowym należy do Pioneer International Corporation. Wcześniej 50 % było własnością Banku Pekao S.A. - Grupa Pekao S.A., a spółka działała pod firmą Financial Services Sp. z o.o.

Adres Agenta: ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa, tel. (022) 640 47 00.

Agent zajmuje się prowadzeniem rejestrów uczestników oraz rozlicza transakcje nabywania i umarzania Jednostek Uczestnictwa.

Wynagrodzenie za wymienione usługi wyliczane jest w zależności od liczby rejestrów uczestników.

Agent, na zlecenie Zarządzającego, obsługuje telefoniczną automatyczną informację o wynikach wycen Funduszy: tel. (022) 640 48 48.

  1. Bank Powiernik


Bank Pekao S.A.- Grupa Pekao S.A. (od 1.01.1999 Bank Pekao S.A.), jako bank powiernik, jest zobowiązany w szczególności do:

 1. bezpiecznego przechowywania aktywów Funduszu,

 2. obliczania Wartości Netto Aktywów Funduszu, zgodnie z prawem i Regulaminem Funduszu,

 3. wykonywania poleceń Towarzystwa, chyba że byłyby one sprzeczne z prawem lub Regulaminem Funduszu,

 4. zapewnienia, aby transakcje dotyczące aktywów Funduszu były rozliczane w terminach zgodnych z Regulaminem,

 5. zapewnienia, aby ogłaszanie dochodów Funduszu następowało zgodnie z prawem i Regulaminem Funduszu,

 6. przeprowadzenia likwidacji Funduszu oraz dokonania rozdziału środków między uczestników stosownie do liczby posiadanych Jednostek Uczestnictwa, w przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia zgody na zarządzanie Funduszem wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, bądź odpowiedniej uchwały podjętej przez Zarząd Towarzystwa.

Wynagrodzenie z tytułu wykonywania funkcji Banku Powiernika obliczane jest na bazie Wartości Netto Aktywów Funduszu.

Adres Banku Powiernika: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Departament Powierniczy, ul. Łucka 11, 00 950 Warszawa, tel. (022) 656 33 30.

Bank Powiernik prowadzi, zgodnie z umową o wykonywanie funkcji Banku Powiernika wobec Funduszu, rachunek Funduszu, na którym rejestrowane są wszystkie aktywa Funduszu.

 1. Prowizje i opłaty pobierane przez Instytucje


W roku 1998 wynagrodzenie Pioneer Pierwszego Polskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. za zarządzanie Funduszem wyniosło 1 269.5  tys. zł (w roku 1997: 1 236.2 tys. zł).

W roku 1998 Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pobrało 111.8  tys. zł z tytułu opłaty manipulacyjnej od nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu, z tego 56.0  tys. zł stanowiło wynagrodzenie innych niż Towarzystwo podmiotów zbywających Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

W rejestrze uczestników prowadzonym przez Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu na dzień 31 grudnia 1998 roku otwartych było 9 164  rachunków z saldem niezerowym (31 grudnia 1997 roku 6 334). Opłaty za prowadzenie rejestrów ponoszone na rzecz Agenta wyniosły w roku 1998 523.7  tys. zł (w roku 1997: 429.5 tys. zł).

Opłaty dla Banku Powiernika wynikające z wykonywania funkcji powierniczej wyniosły w roku 1998 170.1  tys. zł (w roku 1997: 164.3 tys. zł).


 1. Sposób prezentacji danych


W niniejszym sprawozdaniu zmieniono, w stosunku do poprzednich, sposób prezentacji przychodów z inwestycji (w zestawieniu ‘Rachunek Wyników Działalności Operacyjnej’). Wprowadzona została nowa pozycja: ‘Przychody - Dyskonto zamortyzowane’. W latach poprzednich ta pozycja zawierała się w: ‘Przychody – odsetki’. W roku 1997 kwota ‘dyskonto zamortyzowane’ (zawarta w ‘odsetki’) wyniosła: 4 251.5  tys. zł.
- / 11 -1
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna