Uwagi do Sprawozdania Finansowego Pioneer 4Pobieranie 95,28 Kb.
Strona1/2
Data18.01.2018
Rozmiar95,28 Kb.
  1   2

Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

02‑674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A

Ogłasza

Sprawozdanie Finansowe

PIONEER Otwartego Funduszu Inwestycyjnego Sektora Usług (do 17.01.2001: OFI Polskiej Prywatyzacji)

za okres roczny kończący się 31 grudnia 2000 rokuSpis treści

Wstęp

A. Fundusz

Nazwa Funduszu

Podstawy prawne działania

Informacje rejestrowe Funduszu

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Funduszu

Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Funduszu

Informacja o Statucie i Prospekcie Informacyjnym Funduszu

Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa

Przekształcenie funduszu powierniczego w fundusz inwestycyjny

Typ Funduszu

B. Zarządzający

Firma Zarządzającego Funduszem

Siedziba i adres Zarządzającego

Dane rejestrowe Zarządzającego

C. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy

D. Podstawowe stosowane zasady rachunkowości oraz metody wyceny

Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu

Księgowanie operacji dotyczących Funduszu

Wycena składników lokat

Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Przyjęte w sprawozdaniu finansowym Funduszu kryterium podziału składników portfela lokatBilans

Rachunek wyniku z operacji

Zestawienie lokat

Zestawienie zmian w aktywach netto

Noty objaśniające

A. Dane o walutowej strukturze aktywów i pasywów, w tym środków pieniężnych

B. Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez Fundusz kredytach i pożyczkach

C. Podział kosztów pokrywanych przez towarzystwo

D. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat oraz wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

E. Informacje o podatkach i opłatach

Opodatkowanie Funduszu w roku 2000

Opłaty maklerskie

Opłaty bankowe i koszty obsługi kredytów

F. Informacje o dystrybucji dochodów Funduszu

G. Inne informacje o lokatach Funduszu

H. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym

I. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa

J. Instytucje obsługujące Fundusz

Zarządzający

Agent Obsługujący Uczestników Funduszu

Depozytariusz


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna