Usługi w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana I Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzinPobieranie 0,53 Mb.
Strona1/7
Data01.04.2018
Rozmiar0,53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)
Usługi w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin

Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Nr postępowania: AZZP.243.43.2017

Zamawiający:Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

………………………………………zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 01.08.2017 r. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 BydgoszczNIP 554-031-31-07
W przetargu bierze udział broker ubezpieczeniowy PWS Konstanta S.A., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073190, numer NIP 9370006146 oraz numer REGON 070490343, wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 00000092/U, posiadający zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności brokerskiej z dnia 31.03.1995 r. o numerze 516, który w niniejszym postępowaniu będzie pełnił rolę biegłego oraz na podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego, będzie uczestniczył przy zawieraniu, zarządzaniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku niniejszego postępowania.


 1. TRYB POSTĘPOWANIA

 1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 2. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej w skrócie jako: ustawa Pzp.

 3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp.

 4. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 1. NAZWA POSTĘPOWANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Usługi w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczeniowe w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz ich małżonków, partnerów życiowych (konkubentów) lub pełnoletnich dzieci pracownika, pod warunkiem, że do usługi przystąpił również pracownik Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 8 do SIWZ.

 2. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

CPV: 66511000-5 – usługi ubezpieczeń na życie; 66512100-3 - usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 1. Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:

  • Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych;

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

  • Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 1. Na dzień 31.05.2017 r. Zamawiający zatrudniał 1 160 osób. Strukturę pracowników z wyszczególnieniem wieku, płci oraz grupy zawodowej przedstawia załącznik nr 9 do SIWZ. Przewidywana liczba uczestników umowy w podziale na podgrupy:

  1. Podgrupa I – 133 osoby

  2. Podgrupa II – 754 osób

  3. Podgrupa III – 84 osoby

Zamawiający zastrzega, że powyższy podział jest jedynie szacunkiem, nie gwarantuje, że wszyscy pracownicy skorzystają z możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie oraz nie uwzględnia członków rodzin pracowników.


 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie od 01.02.2018 r. do 31.01.2021 r.


 1. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Wzór umowy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.


 1. Podwykonawstwo oraz zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie podwykonawstwa

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z postępowania, złożenia JEDZ dotyczącego podwykonawców.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, które zaś za pomocą podwykonawców.Zamawiający może dopuścić zmianę zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia.


 1. Zmiany umowy

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:

 1. zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ;

 2. zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ;

 3. zmiany, które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;

 4. zmiany na zasadach określonych w art. 144 ust.1 pkt 2-4 i 6 ustawy Pzp;

 5. zmiany określone w § 21 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 1. Warunki płatności

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy raty składki ubezpieczeniowej, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, w terminie do dnia piętnastego danego miesiąca ochrony. 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,

 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej określonej przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej co najmniej w grupie 1 i 5 Działu I Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

  2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu JEDZ (załącznik nr 2 do SIWZ);

  3. zdolności technicznej lub zawodowej – warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, udzielał lub udziela ochrony ubezpieczeniowej w ramach co najmniej jednej umowy ubezpieczenia, której przedmiotem była lub jest realizacja grupowego ubezpieczenia na życie, która obejmowała lub obejmuje grupowe ubezpieczenie na życie dla co najmniej 900 ubezpieczonych.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania powyższych warunków podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
 1. SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt 1 SIWZ, Zamawiający oceni na podstawie złożonego wraz z ofertą formularza JEDZ (załącznik nr 2) oraz dokumentów lub oświadczeń wymienionych w rozdziale IX pkt 5 lit. a-g SIWZ.

 2. Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt 2 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie na podstawie złożonego wraz z ofertą formularza JEDZ (załącznik nr 2) oraz dokumentów lub oświadczeń wymienionych w rozdziale IX pkt 5 lit. h-i SIWZ.

 3. Zgodnie z art. 22a ust 1 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór – załącznik nr 6).

 4. W stosunku do podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca polega oraz który będzie brał udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument JEDZ podmiotu trzeciego.

 5. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale IX SIWZ powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania.

 6. KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, każdy z Wykonawców powinien samodzielnie spełniać warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale VII pkt 2 lit. a SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VII pkt 2 lit c SIWZ powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu każdy konsorcjant składa własny dokument JEDZ (załącznik nr 2). Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PRZESŁANEK DO WYKLUCZNIA, SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

 3. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby Wykonawca składa do oferty JEDZ dotyczący tych podmiotów.

 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w wyznaczonym terminie, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, do złożenia, wskazania dostępności w formie elektronicznej w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych lub wskazania faktu posiadania przez Zamawiającego wraz z podaniem numeru postępowania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów lub oświadczeń:

 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu;

 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 4. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

 6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

 7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

 8. dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenia właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej co najmniej w grupie 1 i 5 Działu I Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, potwierdzające, że Wykonawca wykonuje działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie. W przypadku, gdy zezwolenie bądź zaświadczenie na podstawie odrębnych przepisów nie jest wymagane, Wykonawca obowiązany jest wykazać, że spełnia warunek udziału w postępowaniu wskazany w rozdziale VII pkt 2 lit a SIWZ, przedkładając środki dowodowe, na przykład dokumenty lub oświadczenia złożone przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.

 9. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (w tym liczbę osób objętych grupowym ubezpieczeniem na życie), dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór dokumentu – załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

 10. katalogu i definicji stanów chorobowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz katalogu operacji chirurgicznych (jeżeli powyższe informacje znajdują się w Ogólnych (Szczególnych) Warunkach Ubezpieczenia lub wzorcach umownych, Wykonawca może złożyć Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia lub wzorce umowne) – w celu potwierdzenia spełniania przez oferowaną usługę wymagań określonych przez Zamawiającego w pkt 17.1.2 i pkt 17.1.5. załącznika nr 8 do SIWZ.

Jeżeli dotyczy: 1. dokumenty wymagane w przypadku, kiedy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (wzór załącznik nr 6);

 2. dokumenty wymagane w przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (podmiotom trzecim, które będą brały udział w realizacji zamówienia) - wzór załącznik nr 7;

 3. WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w literze „a: składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

zamiast dokumentów o których mowa w literach „b” – „d” składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 • nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

zamiast dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w literze „h” składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające, że może wykonywać działalność ubezpieczeniową i posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie, że notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.


 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 1. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

 1. na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

Bud. RCI pokój nr B3

 1. na adres e-mail: przetargi@utp.edu.pl

 1. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

 1. w sprawach związanych z procedurą przetargową pracownicy Działu Zakupów i Zamówień Publicznych, dostępni pod numerem tel. 52 374 92 06, 52 374 92 56, 52 374 92 61 w godz. 8:00 – 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku;

 2. w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia, przedstawiciel brokera PWS Konstanta S.A. Pan Dariusz Kostrzewski – broker ubezpieczeniowy, tel. 52 376 04 40 w godzinach 9:00 – 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 1. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SIWZ

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

 2. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 4. Treść zapytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

 5. Zamawiający jest uprawniony (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany treści SIWZ. Dokonana zmiana przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz opublikuje tę informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Informacja o nowym terminie składania ofert zamieszczona zostanie również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

 8. Informacje udzielone w trybie innym niż przewidziany w niniejszym rozdziale (w szczególności udzielone telefonicznie przez osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami) nie mają waloru wyjaśnień, o których mowa w art. 38 ustawy Pzp.
 1. : download -> AGATA -> Olo%202017 -> 43.2017
  download -> Charakterystyka myślenia dziecka
  download -> Brachyterapia
  download -> Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez organy zewnętrzne
  download -> Jednym z najważniejszych typów danych obsługujących dołączanie I usuwanie obiektów ze zbioru jest stos – inaczej kolejka lifo
  download -> Numer sprawy: 29/D/ecmo/2007
  43.2017 -> Załącznik nr 4 do siwz wzór umowy
  AGATA -> Centrala / Oddział / Inspektorat w Nazwa Miasta
  AGATA -> Wykonanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektu pt.: „Utylizacja w porcie zanieczyszczonych wód technologicznych z rozładunku statków rybackich stosujących systemy przechowywania I transportu ryb w oziębionej wodzie morskiej
  AGATA -> Siwz dostawa oprogramowania Dla Wydziału Technologii I Inżynierii Chemicznej


  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna