Usługę polegającą na działaniach ograniczających występowanie ptaków I innych zwierząt na terenie lotniska w PowidzuPobieranie 47,03 Kb.
Data26.02.2019
Rozmiar47,03 Kb.ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zamawiający – 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, ul. Witkowska 8,


62-430 Powidz, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Usługę polegającą na działaniach ograniczających występowanie ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska w Powidzu.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na działaniach ograniczających występowanie ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska w Powidzu
z wykorzystaniem następujących metod:

1) metoda pirotechniczna (pistolet hukowy).

2) metoda biosoniczna (głosy, dźwięki płoszące ptaki) z wykorzystaniem montowanego na samochodzie lub przenośnego megafonu.

3) metoda z zastosowaniem co najmniej 2 psów, przy czym jeden ma być rasy Border Collie.

4) metoda sokolnicza jako metoda uzupełniająca, niekonieczna do stosowania jeśli zagrożenia dla ruchu lotniczego obejmują głównie gatunki ptaków, których odstraszanie metodą sokolniczą jest nieefektywne.

5) inne, dozwolone prawnie metody zaproponowane przez Wykonawcę, które będą efektywne w danej lokalizacji w odniesieniu do określonych gatunków ptaków/zwierząt (np. zastosowanie środków chemicznych czy też elementów odstraszania wizualnego).Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) płoszenie ptaków/zwierząt stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, które powinno rozpoczynać się przynajmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem aktywności lotniczej i trwać do czasu zakończenia operacji lotniczych w danym dniu lub do zmroku (jeśli ww. operacje kończą się po zmroku).

2) sprawdzanie w każdym dnia pracy, w czasie pełnienia dyżuru w godzinach od 6 do 22, występowania oraz aktywności ptaków wzdłuż drogi startowej, dróg kołowania i terenów podejścia w odległości do 1000 m od progów drogi startowej
i innych obszarów istotnych dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego w granicach lotniska oraz współpraca w tym zakresie ze służbami lotniskowymi (wieża kontroli lotów portu lotniczego) oraz oficerem bezpieczeństwa lotów. W przypadku wystąpienia poważnych zagrożeń generowanych przez zwierzęta w czasie wykraczającym poza wymieniony wyżej czas pracy, może on podlegać okresowym przesunięciom dokonywanym przez Szefa Infrastruktury.

3) sprawowanie ciągłego monitoringu lotniska pod względem aktywności ptaków, przede wszystkim gatunków istotnych dla bezpieczeństwa operacji lotniczych wykonywanych na lotnisku.

4) monitorowanie sytuacji pod względem zagrożeń ze strony ptaków/zwierząt

w ścisłej współpracy ze służbami lotniskowymi.

5) stosowanie środków chemicznych w sposób niezwłoczny w przypadku wystąpienia niszczenia nawierzchni darniowych przez zwierzęta (nie dotyczy sporadycznych lisich nor);

6) współpraca ze służbami lotniskowymi w zakresie rozmieszczenia urządzeń pirotechnicznych (armatki hukowe) oraz systemu biosonicznego będącego


na wyposażeniu lotniska.

7) liczenie poszczególnych gatunków ptaków z podaniem zarówno sumarycznej liczby osobników jak i liczebności największego obserwowanego stada (przynajmniej raz dziennie) oraz przygotowanie sprawozdania z liczeń w postaci arkusza programu Excel oraz przekazanie go do sekcji ochrony środowiska i pionu bezpieczeństwa lotu- raz w tygodniu, jako jedna z form rozliczania się z wykonywanych obowiązków.

8) notowanie wszystkich pojawów (w tym stad ptaków) gatunków ważnych
dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego (np. bociany, żurawie, szpaki, gatunki ptaków krukowatych, szponiastych oraz gęsi) lub też innych obserwacji istotnych dla zagrożeń związanych z ryzykiem kolizji statków powietrznych ze zwierzętami (np. śladów przebywania dzików).

9) comiesięczne przygotowywanie graficznej formy występowania najważniejszych gatunków ptaków i zwierzyny płowej na lotnisku w oparciu o podział lotniska na odpowiednie sektory zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez odpowiednie służby lotniskowe i przekazywanie ich do Pionu BL (bezpieczeństwa lotów) oraz sekcji ochrony środowiska, celem informowania załóg wojskowych statków powietrznych o zagrożeniu.

10) w przypadku stwierdzenia zderzenia statku powietrznego z ptakiem, wykonanie dokumentacji fotograficznej i przekazanie jej do Pionu BL.

11) prowadzenie karty pracy zatwierdzonej przez szefa infrastruktury


i uzyskiwanie potwierdzenia swojego stawiennictwa od kontrolera ruchu lotniczego.

12) inwentaryzacja miejsc hodowli ptaków (głównie gołębi) w odległości do 3 km

od granic lotniska i przekazanie tej informacji (np. w postaci mapy lub uzupełnienia mapy) do sekcji ochrony środowiska w systemie kwartalnym.

13) przygotowywanie informacji dotyczącej występowania ptaków i ich przewidywanej aktywności oraz możliwych zagrożeń związanych z występowaniem ptaków/zwierząt, we współpracy ze służbami lotniskowymi.

14) branie czynnego udziału w wypracowaniu skutecznych metod ograniczania obecności ptaków/zwierząt.

15) utrzymywanie, w czasie obecności na lotnisku, stałej łączności radiowej


z kontrolerem ruchu lotniczego.

16) w dni robocze, w których występować będą przerwy w wykonywaniu lotów (np. dni techniczne, dni bez lotów, dni szkoleniowe i inne – w czasie których nie są planowane loty) zakres wykonywania usługi ustalany będzie ze służbami lotniska.17) w przypadku wykonywania lotów lub innych operacji lotniczych w dni świąteczne lub wolne od pracy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi, pod warunkiem, że Zamawiający poinformował Wykonawcę o takiej potrzebie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Za wykonywanie usługi w dni świąteczne lub wolne od pracy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. posiadania odpowiednich zezwoleń i innych dokumentów (np. dotyczących szkoleń) związanych z posiadaniem i wykorzystaniem psów lub/i ptaków sokolniczych.

 2. stosowania poszczególnych metod płoszenia ptaków/zwierząt zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. przedstawienia i uzasadnienia na piśmie proponowanej liczby wykorzystywanych psów lub/i ptaków sokolniczych potrzebnych do odpowiedniego zabezpieczenia lotniska.

 4. umiejętności rozpoznawania gatunków ptaków występujących na lotnisku
  w Powidzu.

 5. posiadania i swobodnego posługiwania się kluczem terenowym do identyfikacji ptaków.

 6. posiadania i swobodnego posługiwania się środkami optycznymi potrzebnymi
  do identyfikacji ptaków (lornetka lub/i luneta).

 7. określania i podawania kontrolerowi lotniska stopnia aktywności ptaków
  na zasadach opisanych w Instrukcji Operacyjnej Lotniska wojskowego Powidz (INOP).

 8. współpracy i koordynowania działań z Grupą Odstraszania Ptaków (GOP).

 9. zapoznania i przestrzegania uregulowań zawartych w Instrukcji Operacyjnej Lotniska oraz „Zasadach poruszania się po lotnisku”,

 10. utrzymywania we właściwym stanie zaplecza wykorzystywanego
  do wykonywania usługi.

 11. ścisłej współpracy ze służbami lotniskowymi (oficer bezpieczeństwa lotów, wieża kontroli lotów, ochrona środowiska) oraz innymi instytucjami/specjalistami zaangażowanymi w ograniczanie zagrożeń środowiskowych na lotniskach lotnictwa państwowego.

 12. udziału w nieodpłatnych szkoleniach dotyczących zagrożeń związanych
  z ryzykiem kolizji statków powietrznych z ptakami, organizowanych w ramach Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP.

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 02.01.2018 r., do dnia 31.12.2018 r.

 1. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

 1. Formularz oferty cenowej wg załączonego do zaproszenia wzoru,

 2. Wykaz osób, które będą wykonywały usługę.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osoby posiadające uprawnienia,
o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo łowieckie z dnia
13. 10. 1995 r. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1295 t. j.).

 1. Kserokopia dokumentu poświadczającego uprawnienia sokolnicze osób, które będą wykonywały usługę.

 2. Wykaz psów wykorzystywanych w realizacji usługi.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:

W zaoferowaną cenę należy wliczyć: wartość całkowitą usługi oraz obowiązujący podatek VAT.

 1. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena wskazana w formularzu cenowym.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

 1. należy ją złożyć:

a) w jednej zamkniętej kopercie,

na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na: „Usługę polegającą na działaniach ograniczających występowanie ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska w Powidzu”, 1. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrą i słownie.

 1. Miejsce i termin złożenia rozpoznania cenowego:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 18.10.2017 roku, do godz. 15:30
w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, na adres: 33. Baza Lotnictwa Transportowego ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pani Iwona Sucholas, tel.261-544-138.
Załączniki:

 1. Wzór formularza oferty cenowej – załącznik nr 1.

 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w zamówieniu – załącznik nr 2.

 3. Wykaz psów wykorzystywanych w realizacji usługi – załącznik nr 3.

 4. Wzór umowy – załącznik nr 4.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Nierozpatrywania ofert cenowych złożonych po terminie.

 2. Wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty.

 3. Poprawienia oczywistych pomyłek rachunkowych i pisarskich.

 4. Nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny.UWAGA:

Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego i nie jest także zobowiązaniem do podpisania umowy.

/-/ 09.10.2017 r. p. Iwona Sucholas

(data i podpis osoby prowadzącej sprawę)
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

I. Dane wykonawcy:

Nazwa:…………………………………………………………………………………………

Siedziba:……………………………………………………………………………………….

Numer telefonu:………………………………… Numer faksu:……………………………

Adres e – mail:………………………………………

II. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące:

Usługi polegającej na działaniach ograniczających występowanie ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska w Powidzu

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia:Wynagrodzenie miesięczne:

........................ zł brutto (słownie:............................................................................................) w tym podatek VAT według obowiązującej stawki…....%Wynagrodzenie za całość zamówienia:

..................... zł brutto (słownie:..................................................................................................)

w tym podatek VAT według obowiązującej stawki…....%
W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek.
Nasz numer NIP……………………………………..REGON…………………………….

III. Oświadczam, że:


 1. zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienie i nie wnoszę do niego

zastrzeżeń.

 1. w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu.

Data ........................................ Podpisano


………………………………………………

/ Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik nr 2
Prostokąt zaokrąglony 1

Nazwa firmy: …………………………………………………………………

Siedziba ………………………………………………………………...

…………………………………………………………………
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na


Usługę polegającą na działaniach ograniczających występowanie ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska w Powidzu, oświadczam/y, że w wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

Lp.

Imię i nazwisko

Nr Legitymacji Polskiego Związku Łowieckiego

Nr i rodzaj dokumentu potwierdzającego uprawnienia sokolniczeData ........................................Podpisano

………………………………………………

/ Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

ZProstokąt zaokrąglony 1ałącznik nr 3


Nazwa firmy: …………………………………………………………………

Siedziba ………………………………………………………………...

…………………………………………………………………
Wykaz psów wykorzystywanych w realizacji usługi

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę polegającą na działaniach ograniczających występowanie ptaków i innych zwierząt


na terenie lotniska w Powidzu
, oświadczam/y, że niniejsze zamówienie będziemy realizować następującymi psami:


Lp.

Rasa psa (co najmniej 1 z psów musi być rasy Border Collie)

Wiek psa    1. Ewentualna zmiana psa będzie zgłaszana Zamawiającemu z wykorzystaniem niniejszego formularza z dopiskiem „aktualizacja”.

Data ........................................ Podpisano


………………………………………………

/ Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/
: plik -> file -> przetargi 2017 -> Zamowienia ponizej 30 000 euro -> Zaproszenie do zlozenia oferty - usluga ograniczania wystepowania ptakow i innych zwierzat na terenie lotniska
file -> Przetarg nieograniczony
file -> Polacy końCZĄ SŁUŻBĘ w ghazni po siedmioletniej obecności polscy żołnierze kończą 27 kwietnia działalność operacyjną w prowincji Ghazni. Z końcem kwietnia opuszczą bazę Ghazni I przeniosą się do Bagram
file -> Rys historyczny
file -> Inspektorat wojskowej słUŻby zdrowia
file -> „z a t w I e r d z a m”
file -> Centrum szkolenia na potrzeby sił pokojowych
przetargi 2017 -> Zatwierdza m komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego płk Rafał smuszkiewicz dnia
Zaproszenie do zlozenia oferty - usluga ograniczania wystepowania ptakow i innych zwierzat na terenie lotniska -> „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Dowódca 33. Bltr
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna