Ustawa z dnia o weteranach działań poza granicami państwa1 Rozdział 1 Przepisy ogólne ArtPobieranie 99,49 Kb.
Data16.04.2018
Rozmiar99,49 Kb.

Projekt

USTAWA
z dnia …………………

o weteranach działań poza granicami państwa1)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa:

1) status weterana działań poza granicami państwa i weterana poszkodowanego


w działaniach poza granicami państwa;

2) uprawnienia przysługujące osobom, o których mowa w pkt 1;

3) zasady i warunki korzystania z uprawnień, o których mowa w pkt 2;

4) tryb postępowania i właściwość organów w sprawach, o których mowa w pkt 1–3.


Art. 2. Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

 1. misji pokojowej lub stabilizacyjnej nieprzerwanie przez okres 60 dni, a w przypadku, gdy misja trwała krócej niż 60 dni, przez cały okres jej trwania;

 2. kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu nieprzerwanie przez okres na jaki została skierowana jednak nie krócej
  niż przez okres 60 dni;

 3. grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej łącznie przez okres 60 dni.


Art. 3. Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.
Art. 4. Określenia użyte w ustawie oznaczają:
1) weteran – osobę, o której mowa w art. 2;

2) weteran poszkodowany – osobę, o której mowa w art. 3;

3) skierowanie – skierowanie, wyznaczenie, delegowanie, zatrudnienie przez:

a) Ministra Obrony Narodowej lub za jego zgodą przez organizację międzynarodową,

b) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

c) Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,

d) właściwy organ wojskowy,

e) Komendanta Głównego Policji,

f) Komendanta Głównego Straży Granicznej,

g) Szefa Biura Ochrony Rządu albo

h) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

4) działania poza granicami państwa – działania podjęte poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu oraz grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej;

5) misja pokojowa lub stabilizacyjna – działania podjęte na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135,
z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278) oraz inne działania o tym charakterze podejmowane przez organizacje międzynarodowe, w których uczestniczyli obywatele polscy skierowani przez podmioty, o których mowa w pkt 3 lit. a–d, w szczególności działania mające na celu utrzymanie lub przywrócenie pokoju, bądź akcje zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom;

6) kontyngent policyjny – działania podjęte na podstawie art. 145a ust. 1 pkt 1–3 ustawy


z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) oraz Polską Grupę Policyjną;

7) kontyngent Straży Granicznej – działania podjęte w celach, o których mowa w art. 147c pkt 1–3a, ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r.


Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.3));

8) zadania ochronne Biura Ochrony Rządu – zadania służbowe wykonywane na terytorium państw w całości lub w części uznanych za strefę działań wojennych oraz państw,


o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60a ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.4));

9) grupa ratownicza Państwowej Straży Pożarnej – działania podjęte na podstawie art. 49b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej


(Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857);

10) organizacja międzynarodowa – Organizację Narodów Zjednoczonych, Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unię Europejską;

11) renta inwalidzka – rentę inwalidzką, wojskową rentę inwalidzką, policyjną rentę inwalidzką i rentę z tytułu niezdolności do pracy, otrzymywane odpowiednio na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 i Nr 113, poz. 745), ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
(Dz. U z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.5)), oraz ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.6)) albo ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224);
12) najniższa emerytura – kwotę najniższej emerytury w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
13) najbliższy członek rodziny – małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z weteranem lub weteranem poszkodowanym;
14) jednostka wojskowa – jednostkę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r.
Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.7)), a także komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej;
15) dowódca jednostki wojskowej – dowódcę (dyrektora, szefa, komendanta lub inną osobę na równorzędnym stanowisku służbowym) jednostki wojskowej, o której mowa w pkt 14;
16) jednostka specjalna – jednostkę wojskową podporządkowaną Dowódcy Wojsk Specjalnych lub oddział specjalny podległy Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, a przed dniem utworzenia Wojsk Specjalnych, jednostkę prowadzącą operacje specjalne, akcje bezpośrednie i misje antyterrorystyczne oraz kontrterrorystyczne;
17) wypadek pozostający w związku z działaniami poza granicami państwa – zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uszczerbek na zdrowiu, które zaistniało podczas lub w związku z:

a) działaniami podejmowanymi w ramach uderzenia na przeciwnika bądź odparcia jego uderzeń,

b) zamachem lub innym bezprawnym działaniem wymierzonym przeciwko uczestnikowi działań poza granicami państwa,

c) innymi działaniami podejmowanymi w czasie pokoju, kryzysu lub wojny pozostającymi w bezpośrednim związku z wykonywaniem zadań określonych w akcie utworzenia kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej lub w skierowaniu do wykonywania zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu;


18) żołnierz – żołnierza zawodowego i niezawodowego, w tym żołnierza rezerwy i w stanie spoczynku;
19) funkcjonariusz – funkcjonariusza i byłego funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz strażaka i byłego strażaka Państwowej Straży Pożarnej .
Art. 5. Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje na wniosek żołnierza, lub funkcjonariusza, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej
– w odniesieniu do żołnierzy oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych
– w odniesieniu do funkcjonariuszy.
Art. 6. 1. Status weterana oraz weterana poszkodowanego nie przysługuje osobie, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

 1. przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie w związku z wykonywaniem zadań lub obowiązków służbowych podczas udziału w działaniach poza granicami państwa;

 2. przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku wszczęcia postępowania karnego lub karno-skarbowego przeciwko osobie ubiegającej się o nadanie statusu weterana albo weterana poszkodowanego rozpatrzenie wniosku zawiesza się do czasu jego prawomocnego zakończenia.
Art. 7. 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:

1) wniosek, o którym mowa w art. 5;

2) zaświadczenie wydane odpowiednio przez:


 1. dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,

 2. wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo kierownika archiwum wojskowego,

 3. Komendanta Głównego Policji,

 4. Komendanta Głównego Straży Granicznej,

 5. Szefa Biura Ochrony Rządu,

 6. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

3) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. l pkt 2, zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko osoby ubiegającej się o przyznanie statusu weterana;

2) numer PESEL;

3) nazwę i rodzaj działania poza granicami państwa, w którym uczestniczyła osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana;

4) okres uczestnictwa;

5) zajmowane stanowisko służbowe lub pełnioną funkcję podczas udziału w działaniach poza granicami państwa.

3. W przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, potwierdzonej pismem właściwego organu wskazanego w ust. 1 pkt 2, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o przyznanie statusu weterana na podstawie innych dokumentów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa.


Art. 8. Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego
są:

 1. dokumenty, o których mowa w art. 7;

 2. protokół powypadkowy lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej lub lekarza orzecznika o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą w czasie wykonywania obowiązków służbowych pełnionych podczas działań poza granicami państwa;

 3. decyzja o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.


Art. 9. Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest odpowiednio legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do żołnierzy albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy.
Art. 10. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych określą, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, wzór legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz tryb wydawania, wymiany lub zwrotu przedmiotowych dokumentów, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania w tym zakresie.
Art. 11. 1. Minister Obrony Narodowej – w odniesieniu do żołnierzy oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy, w przypadku, o którym mowa
w art. 6 ust. 1, pozbawia, w drodze decyzji administracyjnej, statusu weterana albo weterana poszkodowanego.

2. O skazaniu prawomocnym wyrokiem weterana lub weterana poszkodowanego


za przestępstwo, o którym mowa w art. 6 ust. 1, prezes sądu zawiadamia, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, odpowiednio Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Osoba pozbawiona statusu weterana albo weterana poszkodowanego decyzją ostateczną traci uprawnienia wynikające z ustawy i jest obowiązana do zwrotu legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, organowi który ją wydał, w terminie 7 dni od dnia doręczenia jej tej decyzji.4. O pozbawieniu statusu weterana poszkodowanego Minister Obrony Narodowej – w odniesieniu do żołnierzy oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych –
w odniesieniu do funkcjonariuszy zawiadamia właściwy organ emerytalno-rentowy,
w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej.

Art. 12. Do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz pracowników wojska stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące żołnierzy, z wyjątkiem art. 19.
Art. 13. Do pracowników Policji, Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące funkcjonariuszy.

Art. 14. Uprawnienia dowódcy jednostki wojskowej określone w ustawie przysługują odpowiednio Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego i Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Art. 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z późn. zm.8)).

Rozdział 2
Uhonorowanie
Art. 16. Dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
Art. 17. 1. Minister Obrony Narodowej może nadać weteranowi poszkodowanemu – żołnierzowi, za rany i kontuzje odniesione podczas działań poza granicami państwa, o których mowa w art. 2 pkt 1, Wojskową Odznakę Honorową za Rany i Kontuzje.

 1. Minister Obrony Narodowej określi w drodze rozporządzenia:

 1. szczegółowe warunki, sposób i tryb przyznawania Wojskowej Odznaki Honorowej za Rany i Kontuzje;

 2. wzór Wojskowej Odznaki Honorowej za Rany i Kontuzje;

 3. komórkę organizacyjną w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwą do zakupu, dystrybucji i ewidencji Wojskowej Odznaki Honorowej za Rany i Kontuzje

– uwzględniając okoliczności powstania obrażeń, po odniesieniu których Minister Obrony Narodowej może nadać Wojskową Odznakę Honorową za Rany i Kontuzje oraz tryb postępowania w tych sprawach.
Art. 18. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może nadać weteranowi- funkcjonariuszowi oraz weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi za zasługi dokonane podczas działań poza granicami państwa, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 3, Odznakę Honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.

 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1. szczegółowe warunki przyznawania Odznaki Honorowej „Za zasługi
   w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”, w tym sposób, tryb i formę
   jej przyznawania;

  2. wzór Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”;

  3. sposób nadawania Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”, tryb przedstawiania wniosków o jej nadanie oraz tryb
   jej wręczania i sposób noszenia;

  4. komórkę organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra właściwą do zakupu, dystrybucji i ewidencji Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”

– uwzględniając potrzebę uhonorowania weteranów-funkcjonariuszy lub weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy oraz szczególny charakter wykonywanych zadań i warunki ich wykonywania.
Art. 19.1.Weteran lub weteran poszkodowany, będący żołnierzem rezerwy lub w stanie spoczynku, ma prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych na zasadach określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 50 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745 i Nr 127, poz. 857) oraz rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 67 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Weteran poszkodowany-żołnierz, zwolniony z czynnej służby wojskowej, któremu w czasie pełnienia służby nie przysługiwały należności umundurowania i wyekwipowania wyjściowego ma prawo do jednorazowego bezpłatnego otrzymania tego umundurowania.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, normy umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy, uwzględniając w szczególności specyfikę umundurowania i wyekwipowania poszczególnych rodzajów wojsk i służb oraz tryb postępowania i organy właściwe w sprawach wydawania umundurowania.

Art. 20. 1. Weteran poszkodowany-żołnierz ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu, z uwzględnieniem przysługujących mu ulg w tym zakresie, i zakwaterowania poniesionych w związku z udziałem w uroczystościach organizowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub dowódców jednostek wojskowych, na które został zaproszony w charakterze uczestnika działań poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej.

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, przysługuje za udział w nie więcej niż


dwóch uroczystościach w danym roku kalendarzowym, łącznie do wysokości najniższej emerytury, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot.

3. Zwrotu kosztów dokonuje dowódca jednostki wojskowej, na zaproszenie której weteran poszkodowany-żołnierz przyjechał, po złożeniu przez weterana poszkodowanego-żołnierza wniosku oraz przedstawieniu oryginału biletu i rachunku za zakwaterowanie.Art. 21. 1. Zmarłemu lub poległemu weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi przysługuje prawo do wojskowej asysty honorowej podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Asystę, o której mowa w ust. 1, przydziela się po przesłaniu, przez najbliższego członka rodziny weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza, informacji o jego śmierci.

3. Informację przesyła się do dowódcy garnizonu właściwego terytorialnie ze względu na miejsca pochówku weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza.

4. W przypadku osób samotnych informację, o której mowa w ust. 2, może przesłać organizacja pozarządowa zrzeszająca weteranów-żołnierzy.Rozdział 3

Świadczenia opieki zdrowotnej i pomoc psychologiczna


Art. 22. Weteran poszkodowany, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano mu świadczenia odszkodowawcze, korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w art. 24b, art. 42, art. 44, art. 45, art. 47 oraz art. 47b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.9)).
Art. 23. 1. Monitorowanie realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 22, realizuje organ określony w art. 96 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

 1. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, i organem określonym w ust. 1, określi w drodze rozporządzenia sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej dla weteranów
  poszkodowanych-żołnierzy, mając na względzie konieczność zapewnienia właściwej realizacji tych świadczeń.

 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i organem określonym w ust. 1, określi w drodze rozporządzenia sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, mając na względzie konieczność zapewnienia właściwej realizacji tych świadczeń.


Art. 24. 1. Weteran-żołnierz lub weteran poszkodowany-żołnierz oraz najbliżsi członkowie jego rodziny mają prawo poza kolejnością do bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej przez psychologów w jednostkach wojskowych oraz przez wojskowe pracownie psychologiczne, jeżeli dolegliwości żołnierza są związane z działaniami poza granicami państwa.

2. Weteran-funkcjonariusz lub weteran poszkodowany-funkcjonariusz oraz najbliżsi członkowie jego rodziny mają prawo poza kolejnością do bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, jeżeli dolegliwości funkcjonariusza są związane


z działaniami poza granicami państwa.

3. Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy


w zakresie swojej właściwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania i zakres,
pomocy psychologicznej, o której mowa odpowiednio w ust. 1 i 2, mając na względzie zapewnienie dostępu do korzystania z pomocy psychologicznej.
Art.25. Monitorowanie realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, przyznanych na podstawie art. 22 i art. 24 należy odpowiednio do:

 1. organów wskazanych przez Ministra Obrony Narodowej;

 2. ministra właściwego do spraw wewnętrznych.Art.26. 1.Weteran albo weteran poszkodowany ma prawo do umieszczenia w Domu Weterana funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy i odpłatnego w nim przebywania na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Pobyt w Domu Weterana, o którym mowa w ust. 1, może być dofinansowany ze środków budżetu państwa z części pozostających w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do weteranów- żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy oraz z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do weteranów-funkcjonariuszy i weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy.

3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia zasady kierowania i pobytu weterana i weterana poszkodowanego w Domu Weterana oraz zasady dofinansowania do rzeczywistych kosztów utrzymania w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, uwzględniając w pierwszej kolejności konieczność zapewnienia opieki weteranom-poszkodowanym.

Rozdział 4

Pomoc w finansowaniu nauki i uprawnienia socjalneArt. 27. 1. Weteran poszkodowany-żołnierz ma prawo do uzyskania pomocy finansowej na naukę na poziomie szkoły średniej albo studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni.

2. W ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, mogą być pokryte koszty:

1) opłaty za naukę lub studia;

2) przejazdów z miejsca zamieszkania weterana poszkodowanego-żołnierza do szkoły lub uczelni;

3) zakwaterowania w miejscowości, w której weteran poszkodowany-żołnierz pobiera naukę lub odbywa studia.


 1. Prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na jednym kierunku nauki lub studiów wybrany przez weterana poszkodowanego do wysokości czterokrotności najniższej emerytury, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o realizację tego prawa.

4.Wysokość pomocy finansowej, o której mowa w ust. 3 przysługuje na każdy rok szkolny lub akademicki przez cały czas trwania nauki, nie dłużej jednak niż w wymiarze określonym w programie nauczania lub w programie studiów, z zastrzeżeniem ust. 5.


5. Jeżeli w roku akademickim program studiów obejmuje tylko jeden semestr nauki pomoc finansową przyznaje się w wysokości 50% kwoty określonej w ust. 3.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem zdrowia lub zdarzeniami losowymi dotyczącymi weterana poszkodowanego-żołnierza powodującymi konieczność przerwania nauki, na wniosek zainteresowanego, wypłata pomocy finansowej ulega zawieszeniu do czasu ustania przyczyny przerwania nauki.
7. Opłacone przez organ koszty nauki, przejazdów i zakwaterowania podlegają zwrotowi w przypadku nieukończenia nauki z przyczyn leżących po stronie weterana poszkodowanego
-żołnierza w terminie określonym w programie nauczania lub w programie studiów. Koszty te podlegają zwrotowi w terminie 60 dni od dnia doręczenia wezwania.

8. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1, oraz właściwość organów w tym zakresie, uwzględniając dokumenty stanowiące podstawę do jej przyznania oraz sposób i termin jej wypłaty, a także zasady zawieszania jej udzielania oraz zwrotu kosztów nauki, przejazdów i zakwaterowania .


Art. 28. 1. Weteran poszkodowany-funkcjonariusz zwolniony ze służby ma prawo do uzyskania pomocy finansowej na kształcenie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich, w wysokości czterokrotności najniższej emerytury obowiązującej w roku kalendarzowym, w którym następuje jej wypłata.

2. Jeżeli w roku akademickim program studiów obejmuje tylko semestr nauki pomoc finansową przyznaje się w wysokości 50% pełnej stawki. 1. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana przez czas trwania nauki na wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, w każdym roku akademickim, w wymiarze określonym programem studiów na jednym kierunku wybranym przez funkcjonariusza.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem zdrowia lub zdarzeniami losowymi dotyczącymi weterana poszkodowanego-funkcjonariusza powodującymi konieczność przerwania nauki, na wniosek zainteresowanego, wypłata pomocy finansowej ulega zawieszeniu do czasu ustania przyczyny przerwania nauki.

5. Pomoc finansowa podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia studiów z przyczyn leżących po stronie weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, z wyjątkiem przyczyn nieukończenia nauki, o których mowa w ust. 4.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania i wypłaty pomocy, o której mowa w ust. 1, oraz organy właściwe w tych sprawach, uwzględniając dokumenty stanowiące podstawę do jej przyznania, sposób
i terminy jej wypłaty oraz zawieszania i zwrotu.
Art. 29. 1. Weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa, o których mowa w art. 2 pkt 1, przysługują odpowiednio uprawnienia określone
w art. 14, art. 15 oraz art. 16 ust. 1 i 4, art. 17, art. 22 ust. 1 oraz art. 23a ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku zbiegu prawa do tego samego świadczenia na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje tylko jedno świadczenie według wyboru uprawnionego.

3.  Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1, jest legitymacja weterana poszkodowanego.
Art. 30. 1. Weteran-żołnierz, który ukończył 65 lat życia – mężczyzna i 60 lat życia – kobieta lub weteran poszkodowany-żołnierz, który ukończył 65 lat życia – mężczyzna i 60 lat życia – kobieta i znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o przyznanie zapomogi:

1) na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia;

2) w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie się w istotny sposób sytuacji materialnej weterana misji-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza.

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przyznawania zapomóg, dokumenty stanowiące podstawę do jej przyznania, sposób przekazywania przyznanych zapomóg oraz wysokość funduszu na zapomogi i zasady jego waloryzacji, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia równego dostępu do tego świadczenia wszystkim uprawnionym.Rozdział 5

Pomoc w zakresie zatrudnienia lub rehabilitacji zawodowej

Art. 31. 1. Weteran poszkodowany może korzystać ze środków, o których mowa w:


  1. art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92, z późn. zm.10)),

lub

2) art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn.zm.11))

– na zasadach określonych w tych przepisach.
2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, otrzymane przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, podlegają refundacji ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że zachodzą przesłanki ich zwrotu, określone w art. 12a ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
Art. 32.1. Weteran poszkodowany-żołnierz korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu w resorcie obrony narodowej na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu, wiedzy i sprawności psychofizycznej.

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień żołnierzy zawodowych określonych w art. 119 ust. 1c ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

3. W przypadku zbiegu prawa do tego samego świadczenia na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje tylko jedno świadczenie według wyboru uprawnionego.

Rozdział 6

Uprawnienia pracownicze i emerytalne

Art. 33.  Okresy udziału weterana oraz weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Art. 34. 1. Weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu, pozostającemu w stosunku pracy, przysługuje urlop dodatkowy w wymiarze 5 dni roboczych.

2. Urlop dodatkowy, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje, jeżeli weteran lub weteran


-poszkodowany posiada prawo do urlopu o wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych w ciągu roku.

Art. 35. Okresy udziału weterana oraz weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa, w rejonie uznanym za strefę działań wojennych, zalicza się w wymiarze podwójnym do okresu, od którego zależy przyznanie emerytury lub renty – na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 7
Dodatek weterana
Art. 36. 1. Weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę ma prawo do dodatku weterana poszkodowanego od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno-rentowego.

2. Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura.

3. Wysokość dodatku weterana poszkodowanego uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze i wynosi w przedziale:

1) od 10–20 % uszczerbku – 10% podstawy wymiaru;

2) od 21–30 % uszczerbku – 20% podstawy wymiaru;

3) od 31–40 % uszczerbku – 30% podstawy wymiaru;

4) od 41–50 % uszczerbku – 40% podstawy wymiaru;

5) od 51–60 % uszczerbku – 50% podstawy wymiaru;

6) od 61–80 % uszczerbku – 60% podstawy wymiaru;

7) powyżej 80% uszczerbku – 80% podstawy wymiaru.

4. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych określą, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania dodatku weterana poszkodowanego, uwzględniając dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do tego dodatku, oraz właściwość organów w tym zakresie.

Art. 37.  1. Dodatek weterana poszkodowanego w wysokości ustalonej na zasadach określonych w art. 36 wypłaca wraz z emeryturą lub rentą właściwy organ emerytalno-rentowy.


Rozdział 8

Źródła i sposób finansowania niektórych świadczeń

Art. 38.1. Dodatek weterana poszkodowanego jest wypłacany przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze środków będących w dyspozycji tego organu i finansowany ze środków budżetu państwa z części pozostających w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-żołnierzy oraz z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych
-funkcjonariuszy.

2. W przypadku wypłaty dodatku weterana poszkodowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, świadczenie to wraz z odsetkami za opóźnienie w ustaleniu prawa do niego lub jego wypłaty oraz koszty obsługi podlegają refundacji na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dotacji budżetu państwa.

3.  Świadczenia określone w ustawie, inne niż wymienione w ust. 2 wypłacane są ze środków budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do weteranów i weteranów poszkodowanych-żołnierzy, oraz z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do weteranów i weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy.

Rozdział 9

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 39. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, Nr 75, poz. 473 i Nr 105, poz. 655) w art. 21 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:


 1. po pkt 10a dodaje się pkt 10b w brzmieniu:

„10b) wartość umundurowania otrzymanego przez weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa;”;

 1. po pkt 90 dodaje się pkt 90a w brzmieniu:

„90a) wartość pomocy finansowej na naukę przyznana weteranowi poszkodowanemu w działaniach poza granicami państwa;”;

 1. pkt 98 otrzymuje brzmienie:

„98) dodatek kombatancki, dodatek za tajne nauczanie oraz dodatek weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa przyznawany na podstawie odrębnych przepisów.”.
Art. 40. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany w art. 21a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Nie przeprowadza się badań kontrolnych inwalidów:

  1. po ukończeniu przez kobiety 55 lat życia, przez mężczyzn 60 lat życia lub

  2. gdy inwalidztwo trwa nieprzerwanie dłużej niż 10 lat lub

  3. gdy inwalidztwo powstało z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania obowiązków służbowych w misji pokojowej lub stabilizacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia…… o weteranach działań poza granicami państwa, jeżeli procent uszczerbku na zdrowiu, z tytułu których przyznano świadczenie odszkodowawcze, wynosi co najmniej 60 %.”.


Art. 41. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art. 21a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie przeprowadza się badań kontrolnych inwalidów:  1. po ukończeniu przez kobiety 55 lat życia, przez mężczyzn 60 lat życia;

  2. gdy inwalidztwo trwa nieprzerwanie dłużej niż 10 lat;

  3. gdy inwalidztwo powstało z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w związku z działaniami poza granicami państwa w rozumieniu ustawy z dnia ……… o uprawnieniach weteranów działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr. …., poz. …..), jeżeli procent uszczerbku na zdrowiu, z tytułu którego przyznano świadczenie odszkodowawcze, wynosi co najmniej 60 %.”;
 1. w art. 24:

a) w pkt 1a:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w czasie pełnienia służby w kontyngencie policyjnym wydzielonym do realizacji zadań, o których mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji


(Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.14)),
- po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) w czasie pełnienia służby poza granicami państwa w grupie ratowniczej, o której mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857)”,


  1. po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza w związku z pełnieniem służby, o której mowa w pkt 1a, renta rodzinna przysługuje w wysokości uposażenia.”.


Art. 42. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 59 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) renta stała:

a) jeżeli niezdolność do pracy jest trwała,

b) jeżeli niezdolność do pracy nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa w rozumieniu ustawy z dnia..................... o weteranach działań poza granicami państwa, jeżeli procent uszczerbku na zdrowiu, z tytułu których przyznano świadczenie odszkodowawcze, wynosi co najmniej 60 % ;

2) renta okresowa - jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa.”;


2) art. 107 otrzymuje brzmienie:
„Art. 107. 1. Prawo do świadczeń uzależnionych od niezdolności do pracy oraz wysokość tych świadczeń ulega zmianie, jeżeli w wyniku badania lekarskiego, przeprowadzonego na wniosek lub z urzędu, ustalono zmianę stopnia niezdolności do pracy, brak tej niezdolności lub jej ponowne powstanie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisu ust.1 nie stosuje się w przypadku, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 lit. b.”.


Art. 43. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art. 5 po pkt 44a dodaje się pkt 44b w brzmieniu:

„44b) weteran poszkodowany - osobę, posiadającą status weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa, nadany na podstawie art. 3 ustawy z dnia .... o weteranach działań poza granicami państwa.”;

 1. po art. 24a dodaje się art. 24b w brzmieniu:

„Art. 24b. Przepisów art. 20–23 nie stosuje się w stosunku do weterana poszkodowanego. Osoby te korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 20, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, poza kolejnością.”;

 1. w art. 42 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej udzielane weteranom poszkodowanym w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest odpowiednio Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych.”;

 1. w art. 44 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Weteranowi poszkodowanemu przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.”;

 1. w art. 45 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) które są weteranami poszkodowanymi”;

 1. w art. 47 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Weteranom poszkodowanym w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept, do wysokości limitu ceny określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d pkt 1.”;

 1. w art. 47b:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Weteran poszkodowany korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 24b, art. 45 ust. 1a, art. 47 ust. 2a oraz art. 57 ust. 2 pkt 13, na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące mu uprawnienia.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określą, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do wydawania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 1a, wzór tych dokumentów, tryb ich wydawania, wymiany lub zwrotu, a także dane zawarte w tych dokumentach, mając na względzie realizację uprawnień wynikających z ustawy oraz kierując się koniecznością zapewnienia sprawności postępowania przy wydawaniu dokumentów potwierdzających uprawnienia.”; 1. w art. 57 w ust.1 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) dla weterana poszkodowanego w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.”;

 1. w art. 97:

a) w ust. 3 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) monitorowanie i koordynowanie realizacji prawa do świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia …….. o weteranach działań poza granicami państwa.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zadania Funduszu określone w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 10 oraz art. 64 w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych realizuje komórka organizacyjna oddziału wojewódzkiego Funduszu, o której mowa


w art. 96 ust. 4.”;

10) w art. 103 w ust. 8 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z realizacją prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 pkt 44a i 44b.”;

11) w art. 107 w ust. 5 w pkt 12 dodaje się lit. c w brzmieniu:„c) realizacji prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 44 ust. 1a
i 1b”.

Rozdział 9

Przepisy końcowe


Art. 44. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 10 grudnia
1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawę z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i ustawę z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981
i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206,
poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120,
Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 124, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10,
poz. 66 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559 i Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 24, poz. 145, Nr 95,
poz. 785 i Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 27, poz. 141, Nr 36, poz. 204 i Nr 113, poz. 745.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10,
poz. 65, Nr 130, poz. 1085 i Nr 90, poz. 757, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558 i Nr 66, poz. 409, z 2008 r. Nr 66,
poz. 402 i Nr 220, poz. 1410, z 2009 r. Nr 24, poz. 145 i Nr 95, poz. 786 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz.1109,
Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474
i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745 i Nr 127, poz. 857.8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97,
poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1652, Nr 223, poz. 1463 i Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 98, poz. 817 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 223.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056,
Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125,
poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 81, poz. 531.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10,
poz. 66 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559 i Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 24, poz. 145, Nr 95,
poz. 785 i Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 27, poz. 141, Nr 36, poz. 204 i Nr 113, poz. 745.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 130, poz. 1085 i Nr 90, poz.757, z 2006 r. Nr 104, poz.708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 409 i 402 i Nr 220, poz. 1410, z 2009 r. Nr 24, poz.145 i Nr 95, poz.786 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981
i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206,
poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97,
poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna