Ustawa z dnia 30 marca 2012 r o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej ArtPobieranie 12,86 Kb.
Data16.04.2018
Rozmiar12,86 Kb.


USTAWA

z dnia 30 marca 2012 r.

o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej


Art. 1.

W ustawie z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9a ust. 3 – 5 otrzymują brzmienie:

„3. Poza informacjami określonymi w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2008, str. 28, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 259/2008”, w wykazie beneficjentów zamieszcza się numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany.

4. Agencje płatnicze, każda w zakresie swojej właściwości określonej w odrębnych przepisach, przekazują jednostce koordynującej informacje, o których mowa w ust. 3.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia, tryb, formę i terminy przekazywania przez agencje płatnicze informacji, o których mowa w ust. 3, mając na względzie wykonanie przepisów rozporządzenia nr 259/2008 oraz prawidłową identyfikację podmiotów wskazanych w wykazie beneficjentów, o którym mowa w art. 44a rozporządzenia nr 1290/2005.”;

2) w art. 10c ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Beneficjenci programu rozwoju obszarów wiejskich realizujący operacje w ramach działań:

1) szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,

2) wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,

3) wdrażanie projektów współpracy

– mogą otrzymać z agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są wypłacane beneficjentowi:

1) jeżeli beneficjent wnioskował o ich wypłatę we wniosku o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą PROW”;

2) na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW;

3) we wnioskowanej wysokości, nie wyższej od wysokości udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW, z tym że:

a) w odniesieniu do działania szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie – nie wyższej niż 25%,

b) w odniesieniu do działań: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz wdrażanie projektów współpracy – nie wyższej niż 20%

– kwoty pomocy przyznanej na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW.”;

3) w art. 10i w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) jeżeli beneficjent nie wnioskował o wypłatę środków, o których mowa w art. 10c ust. 1, we wniosku o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PROW – w przypadku działań, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6;”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

Ewa Kopacz1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 304 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 351, Nr 123, poz. 835 i Nr 236, poz. 1552.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1202.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna