Ustawa z dnia 2011 r o zmianie ustawy o orderach I odznaczeniach ArtPobieranie 27.5 Kb.
Data30.05.2018
Rozmiar27.5 Kb.Projekt

USTAWA

z dnia 2011 r.o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
Art. 1

W ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U.


Nr 90. poz. 450, z późn. zm.1)) w art. 19a wprowadza się następujące zmiany:

  1. ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Nagrodą za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa lub w rejonie prowadzenia operacji wojskowej są odznaczenia wojskowe o charakterze pamiątkowym mające w nazwie wyraz "Gwiazda" i nazwę państwa lub nazwę geograficzną terenu działania kontyngentu albo prowadzenia operacji wojskowej, bądź określenia sposobu działania kontyngentu.

2. Odznaczenia, o których mowa w ust. 1, nadaje się:

1) żołnierzom, a także policjantom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Straży Pożarnej oraz osobom cywilnym, za co najmniej jeden dzień nienagannej służby rozpoczętej w ramach kontyngentu lub operacji wojskowej;

2) żołnierzom pełniącym służbę poza polskimi kontyngentami wojskowymi w międzynarodowych strukturach wojskowych


i wykonującym zadania w rejonie działania kontyngentu lub w rejonie prowadzenia operacji wojskowej, za co najmniej jeden dzień nienagannej służby rozpoczętej w ramach tych struktur na danym terytorium;

3) załogom wojskowych statków powietrznych pełniącym służbę poza polskimi kontyngentami wojskowymi i wykonującym zadania


w przestrzeni powietrznej nad terytorium objętym działaniami polskiego kontyngentu wojskowego lub prowadzonej operacji wojskowej, za co najmniej siedem lotów.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Odznaczenia, o których mowa w ust. 1, nadaje się również funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu, za co najmniej jeden dzień nienagannej służby pełnionej w państwie, na terytorium którego działa polski kontyngent wojskowy lub prowadzona jest operacja wojskowa
z udziałem żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w związku
z działalnością tego kontyngentu lub prowadzenia tej operacji.”;


  1. po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Prezydent, w drodze rozporządzenia, określa nazwę „Gwiazdy” właściwą dla sposobu działania kontyngentu, wstążkę, która uwzględnia w swej kolorystyce barwy przyjęte dla tego kontyngentu, okucia na wstążkę oraz wzór rysunkowy odznaki.”.
Art. 2

Przepisu art. 6 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się do nadań wojskowych odznaczeń o charakterze pamiątkowym mających w nazwie wyraz „Gwiazda”, za nienaganną służbę albo za nienaganne wykonywanie zadań


w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Nadanie tych odznaczeń uznaje się za zakończone z dniem 31 grudnia 2013 r.
Art. 3

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r.
Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041.Pobieranie 27.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna