Ustaw a z dnia 2007 r o zmianie ustawy o orderach I odznaczeniach ArtPobieranie 27,65 Kb.
Data04.02.2018
Rozmiar27,65 Kb.P r o j e k t


U S T A W A
z dnia 2007 r.
o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Art. 1

W ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U.


Nr 90, poz. 450, z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z wnioskiem o nadanie Orderu Orła Białego, Orderu Odrodzenia Polski lub Krzyża Zasługi posłowi lub senatorowi można wystąpić po wygaśnięciu mandatu osoby proponowanej do odznaczenia.”;

2) w art. 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ordery i odznaczenia wojskowe są nadawane w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa i nie później niż przez trzy lata od zakończenia tych działań, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.”;

3) w art. 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do postanowień Prezydenta o nadaniu Medalu za Długoletnią Służbę, odznaczeń wojskowych o charakterze pamiątkowym mających w swej nazwie określenie „Gwiazda” oraz Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do postanowień Prezydenta o nadaniu orderów i odznaczeń ze względu na ważny interes Państwa.”;  1. po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. Prezydent, w drodze rozporządzenia, może określić:

  1. starszeństwo orderów i odznaczeń, wynikające z tradycji narodowych w wyróżnianiu zasług,

  2. kolejność noszenia odznak orderów i odznaczeń, wynikającą z ich starszeństwa oraz skróty literowe orderów i odznaczeń,

- uwzględniając ordery i odznaczenia ustanowione po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., których nadawanie zostało zakończone.”;

  1. po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:

„Art.14a. 1. Krzyż Wojskowy jest odznaczeniem wojskowym będącym nagrodą czynów męstwa i odwagi dokonanych w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju.

2. Krzyż Wojskowy nadaje się żołnierzom, a także policjantom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Straży Pożarnej.

3. Krzyż Wojskowy może być nadany osobie cywilnej.

4. Krzyż Wojskowy może być nadany tej samej osobie czterokrotnie.

5. Krzyż Wojskowy może być nadany także formacji walczącej.”;

6) w art. 16 w ust. 3 uchyla się pkt 1;

7) po art. 17 dodaje się art. 17a i 17b w brzmieniu:

„Art.17a.1. Nagrodą zasług odniesionych podczas działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju są odznaczenia wojskowe:

1) Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami,

2) Morski Krzyż Zasługi z Mieczami,

3) Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami.

2. Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami może być nadany żołnierzowi Wojsk Lądowych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, nie bezpośrednio w styczności z przeciwnikiem.

3. Morski Krzyż Zasługi z Mieczami może być nadany żołnierzowi Marynarki Wojennej, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za rzetelną i sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, nie bezpośrednio w styczności z przeciwnikiem.

4. Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami może być nadany żołnierzowi Sił Powietrznych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych za rzetelną i sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, nie bezpośrednio w styczności z przeciwnikiem.

5. Krzyże, o których mowa w ust. 1, mogą być nadane tej samej osobie dwukrotnie.

Art.17b.1. Nagrodą zasług w służbie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są odznaczenia wojskowe:

1) Wojskowy Krzyż Zasługi,

2) Morski Krzyż Zasługi,

3) Lotniczy Krzyż Zasługi.

2. Wojskowy Krzyż Zasługi może być nadany żołnierzowi Wojsk Lądowych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza normalny obowiązek.

3. Morski Krzyż Zasługi może być nadany żołnierzowi Marynarki Wojennej, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza normalny obowiązek.

4. Lotniczy Krzyż Zasługi może być nadany żołnierzowi Sił Powietrznych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza normalny obowiązek.

5. Krzyże, o których mowa w ust. 1, mogą być nadane tej samej osobie dwukrotnie.

6. Do Krzyży, o których mowa w ust. 1, nie ma zastosowania art. 6 ust. 2.”;

8) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

„Art.18a. 1. Nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa jest Medal za Długoletnią Służbę.

2. Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:

I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę,

II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,

III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.”;

9) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

„Art.19a. 1. Nagrodą nienagannej służby w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa są odznaczenia wojskowe o charakterze pamiątkowym mające w swej nazwie określenie „Gwiazda” i nazwę państwa lub nazwę geograficzną terenu działania kontyngentu lub prowadzenia operacji wojskowej.

2. Odznaczenia, o których mowa w ust. 1, nadaje się żołnierzom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i osobom cywilnym, za co najmniej jeden dzień nienagannej służby rozpoczętej w ramach kontyngentu lub operacji wojskowej na danym terytorium.

3. Odznaczeń, o których mowa w ust. 1, nie nadaje się członkom wizyt, inspekcji i kontroli.

4. Odznaczenia wymienione w ust. 1 mogą być nadane obywatelom innych państw współdziałającym z polskimi kontyngentami wojskowymi lub współdziałającym w operacji wojskowej.

5. Prezydent, w drodze rozporządzenia, określa nazwę „Gwiazdy” właściwą dla danego polskiego kontyngentu wojskowego lub operacji wojskowej, wstążkę - uwzględniając w jej kolorystyce barwy flagi terenu działania kontyngentu lub prowadzenia operacji wojskowej, okucie na wstążkę oraz wzór rysunkowy odznaki.”;

10) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„art.31. 1. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń wojennych i wojskowych przedstawia Prezydentowi Minister Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Wnioski o nadanie Krzyża Wojskowego oraz odznaczeń wojskowych o charakterze pamiątkowym mających w swej nazwie określenie „Gwiazda” przedstawia Prezydentowi Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy dla spraw wewnętrznych.

3. Wnioski o nadanie Krzyża Zasługi za Dzielność przedstawia Prezydentowi minister właściwy dla spraw wewnętrznych albo Minister Obrony Narodowej.

4. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi wojewodowie.

5. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia osobie nie posiadającej obywatelstwa polskiego lub zamieszkałej stale za granicą przedstawia Prezydentowi minister właściwy do spraw zagranicznych.”;

11) w art. 33 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Siłach Zbrojnych – dowódcy upoważnieni przez Ministra Obrony Narodowej, a w czasie wojny przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,”;

12) w art. 17, art. 18, art. 19, art. 31 ust. 2 i 3, art. 33 ust. 2a wyraz „Za”, w nazwach odznaczeń zastępuje się wyrazem „za”.

Art. 2

1. Przepis art. 6 ust. 2 zmienianej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do nadań Orderu Krzyża Wojskowego, Krzyża Wojskowego, Wojskowego Krzyża Zasługi z Mieczami, Morskiego Krzyża Zasługi z Mieczami, Lotniczego Krzyża Zasługi z Mieczami oraz wojskowych odznaczeń o charakterze pamiątkowym mających w swej nazwie określenie „Gwiazda”, za czyny dokonane w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w latach 2002-2007.

2. Nadania orderów i odznaczeń za czyny wskazane w ust. 1 uznaje się za zakończone z dniem 31 grudnia 2010 r.
Art. 3

Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62,
poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna