Urząd przyjazny cudzoziemcom wzrost poziomu świadczonych usług poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznychPobieranie 374,57 Kb.
Strona4/5
Data24.02.2019
Rozmiar374,57 Kb.
1   2   3   4   5

9.3. Wymagania dotyczące Modułu Operacyjnego PIO


 1. Moduł Operacyjny przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników;

 2. Przeznaczeniem modułu jest ułatwienie cudzoziemcom kontaktu z urzędem poprzez:

  1. udostępnienie formularzy elektronicznych wniosków;

  2. udostępnienie systemu pomocy kontekstowej ułatwiającego wypełnienie wniosków;

  3. weryfikację formalną wniosków podczas ich wypełniania, pozwalającą na szybką korektę i skrócenie czasu złożenia poprawnego wniosku w urzędzie;

  4. utworzenie konta użytkownika pozwalającego na uzyskiwanie informacji o przebiegu rozpatrywania jego spraw oraz komunikatów od pracowników rozpatrujących te sprawy;

  5. możliwość rezerwacji wizyty w urzędzie poprzez integracje PIO z systemem kolejkowym.

 1. Poniższa tabela przedstawia opis podstawowych wymagań dotyczących Modułu Operacyjnego PIO;

Tabela 5: Wymagania dotyczące Modułu Operacyjnego PIO

Kod

Wymagania dotyczące minimalnej wartości parametru

OPR01

Dostęp do Modułu Operacyjnego wymaga posiadania konta użytkownika

OPR02

W systemie rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje kont: konto klienta (cudzoziemca) oraz konto pełnomocnika – osoby pośredniczącej w kontaktach cudzoziemca z urzędem

OPR03

Każdy użytkownik Modułu Operacyjnego może założyć swoje konto samodzielnie

OPR04

Rejestracja użytkownika musi wymagać podania, m.in. jego loginu, imienia, nazwiska, numeru PESEL lub numeru paszportu, obywatelstwa, danych adresowych, adresu e-mail oraz, opcjonalnie, numeru telefonu (w celu otrzymywania powiadomień sms). Dodatkowo użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz potwierdzić zapoznanie się i akceptację regulaminu

OPR05

Po akceptacji danych przez użytkownika, system powinien wygenerować hasło i przesłać je na podane konto mailowe. Dodatkowo po wpisaniu przez użytkownika przesłanego hasła, system musi wymusić jego zmianę

OPR06

Po rejestracji użytkownik otrzyma unikatowy identyfikator, który będzie podawać przy każdej wizycie w urzędzie

OPR07

Jeżeli cudzoziemiec zamierza korzystać z usług pełnomocnika, musi wypełnić dodatkowy formularz podając imię, nazwisko PESEL oraz login pełnomocnika. Konto pełnomocnika musi być założone przed delegacją uprawnień przez cudzoziemca.

OPR08

Cudzoziemiec ma prawo cofnąć uprawnienia pełnomocnikowi oraz dokonać zmiany pełnomocnika

OPR09

Pełnomocnicy mogą korzystać z usług dostępnych dla cudzoziemców na PIO jedynie po podaniu loginu i hasła klienta

OPR10

System musi umożliwiać zmianę hasła oraz posiadać opcję przypomnienia hasła. W tym drugim przypadku, po przesłaniu hasła na skrzynkę mailową użytkownika, system musi wymusić zmianę hasła pierwszym logowaniu użytkownika

OPR11

Zalogowany użytkownik musi mieć możliwość zmiany swoich danych poprzez ponowne wywołanie formularza rejestracyjnego i zatwierdzenie dokonanych tam zmian

OPR12

Zarejestrowany użytkownik loguje się do systemu podając login i hasło

OPR13

Jeżeli pełnomocnik chce wykonać jakiekolwiek operacje na koncie użytkownika, musi najpierw zalogować się do systemu na swoje konto, następnie, z listy obsługiwanych przez niego klientów wybrać pożądanego klienta i podać jego identyfikator (login)

OPR14

Na głównej stronie panelu klienta Modułu Operacyjnego powinny być prezentowane co najmniej następujące dane:

 1. lista wniosków klienta, które są aktualnie procedowane w urzędzie wraz ze statusem określającym stan realizacji poszczególnych spraw

 2. komunikaty przekazane przez pracowników rozpatrujących wnioski z podaniem symbolu wniosku, daty wygenerowania komunikatu, treści komunikatu oraz ewentualnych terminów (np. przy monicie o braku załącznika podawana jest graniczna data dostarczenia)

 3. informacja o zarezerwowanych terminach wizyt w urzędzie

OPR15

W przypadku pośredników informacje te powinny mieć postać zagregowaną z możliwością filtracji względem klienta, kategorii, statusu sprawy. Możliwy jest także wybór tylko tych spraw, dla których pojawiły się jakieś komunikaty

OPR16

Komunikaty będą generowane w module RWC i przesyłane na portal PIO. Przesyłanie winno być realizowane poprzez zapisywanie odpowiednich informacji w bazie danych Systemu w tabelach dotyczących spraw

OPR17

System musi umożliwiać wymianę informacji pomiędzy Modułem Operacyjnym PIO a systemem kolejkowym z wykorzystaniem dostarczonego przez autorów systemu kolejkowego modułu API.

OPR18

Komunikacja może mieć następujący przebieg:

 1. z poziomu Portalu uruchamiana jest internetowa aplikacja do rezerwacji wizyt, będąca częścią oprogramowania systemu kolejkowego;

 2. w systemie kolejkowym klient dokonuje rezerwacji wizyty zaznaczając, że dostęp nastąpił z PIO

 3. system kolejkowy przesyła automatycznie informacje o dacie i godzinie wizyty, lokalizacji, numerze kolejki oraz kodzie identyfikacyjnym rezerwacji

 4. informacja ta zostaje dołączona do listy rezerwacji klienta prezentowanej na PIO

OPR19

System musi rejestrować operacje tworzenia, edycji i usuwania obiektów wraz z informacją o użytkowniku, dacie i czasie wykonania operacji. Dodatkowo system musi udostępniać funkcjonalność do przeglądu zarejestrowanych operacji.

9.4. Wymagania dotyczące Modułu Formularzy Elektronicznych


 1. Moduł Formularzy Elektronicznych będzie jednym z elementów Modułu Operacyjnego PIO.

 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował, wykonał i wdrożył 12 (dwanaście) formularzy elektronicznych wniosków, które są przeznaczone dla cudzoziemców, a ich złożenie powoduje wszczęcie procedury ich rozpatrywania;

 3. Zamawiający dostarczy elektroniczne wersje wszystkich wymaganych wniosków;

 4. Wszystkie wnioski zawierają instrukcję wypełniania wniosku, która stanowi integralną ą część tych wniosków;

 5. W Tabeli 6 zawarte są podstawowe wymagania dotyczące tworzenia wniosków, procedury ich wypełniania i przesyłania ich do dalszego przetwarzania;

 6. Tabela 7 zawiera listę formularzy do wykonania w ramach niniejszego zamówienia. Wraz z nazwami zostały zamieszczone linki do ustawowych wzorów formularzy.

 7. Cała ścieżka postępowania z elektronicznymi wnioskami cudzoziemców została opisana w rozdziale dotyczącym Rejestru Wniosków Cudzoziemców

Tabela 6: Wymagania dotyczące Modułu Formularzy Elektronicznych PIO

Kod

Wymagania dotyczące minimalnej wartości parametru

FE01

Wykonawca opracuje formularze elektroniczne (zgodnie z właściwymi przepisami prawa) na podstawie wzorów przekazanych przez Zamawiającego

FE02

Wszystkie formularze elektroniczne Wykonawca przygotuje z należytą starannością tak, aby pola do uzupełnienia w tych formularzach zgadzały się z polami na dostarczonych wzorcach

FE03

Układ graficzny wszystkich formularzy powinien być w miarę możliwości jednolity

FE04

Wizualizacja formularzy elektronicznych nie musi być identyczna ze dokumentem, ale musi zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji, w sposób zgodny ze wzorem

FE05

Przygotowując formularze Wykonawca musi dążyć do maksymalnego wykorzystania słowników

FE06

W budowanych formularzach należy wykorzystać mechanizm automatycznego wypełniania formularza możliwymi do pobrania z bazy danych Systemu danymi (dane wnioskodawcy, dane urzędu, itp.)

FE07

Formularze muszą zapewniać walidację wprowadzonych danych po stronie klienta i serwera zgodnie z walidacją zawartą w schemacie dokumentu

FE08

Jeśli w formularzu elektronicznym występują pola PESEL, REGON lub kod pocztowy, to pola te muszą być walidowane pod kątem poprawności danych wprowadzanych przez wnioskodawcę

FE09

Złożenie wniosku do urzędu wymaga formy papierowej, dlatego Wykonawca musi umożliwić wydruk wypełnionego formularza oraz/lub zapisanie go na dysku klienta w postaci pliku PDF

FE10

W związku z faktem, że wzory formularzy stanowią każdorazowo załącznik do ustawy lub rozporządzenia, generowany wydruk lub plik PDF musi zachować pełną zgodność ze wzorcem.

FE11

Każdy opracowany przez Wykonawcę formularz musi zostać przekazany Zamawiającemu na okres 5 dni roboczych w celu dokonania sprawdzenia i wykonania testów na formularzu

FE12

Po okresie testów, o których mowa w powyżej zamawiający przekaże Wykonawcy ewentualne poprawki i uwagi dotyczące poszczególnych formularzy, które Wykonawca usunie bez zbędnej zwłoki

FE13

Każdy opracowany formularz musi posiadać możliwość dodawania podpowiedzi i wyjaśnień pomagających prawidłowo wypełnić pola formularza. Dodawanie podpowiedzi może się odbywać na etapie tworzenia formularza albo z wykorzystaniem modułu CMS.

FE14

Każdy wniosek zawiera dołączoną instrukcję wypełniania. Instrukcja ta musi być dostępna dla osoby wypełniającej formularz, natomiast sposób udostępniania jest dowolny, np. prezentacja dokumentu PDF w drugim oknie, jednakże musi być ona jednolita dla wszystkich formularzy

FE15

W przypadku wyboru przez użytkownika PIO obcojęzycznej wersji językowej, instrukcja wypełniania wniosku musi być prezentowana w tej wersji językowej. Zamawiający dostarczy odpowiednie tłumaczenia.

FE16

System powinien umożliwiać definiowanie zestawu metadanych opisujących poszczególne formularze wniosków

FE17

Elektroniczne formularze wniosków udostępniane będą z poziomu Modułu Operacyjnego PIO

FE18

Dostęp do formularzy będą posiadać jedynie zarejestrowani i zalogowani użytkownicy PIO

FE19

Implementacja procesu wypełniania, składania i rozpatrywania wniosków cudzoziemców opisana została w rozdziale 10.3

FE19


W przypadku zmiany wzoru formularza Wykonawca, w okresie gwarancji musi dostosować odpowiedni formularz elektroniczny do nowego wzorca. Zamawiający wymaga zapewnienie przez Wykonawcę wykonanie 5 (pięciu) modyfikacji e-formularzy w okresie gwarancji. Każda następna modyfikacja będzie objęta osobnym zleceniem


Tabela 7: Lista elektronicznych formularzy wniosków dla cudzoziemców

Kod

Nazwa formularza i link do pobrania wzoru

WN01

Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/karty-uslug-legalizacja/staly/9716,Pobyt-staly.html

WN02

Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/karty-uslug-legalizacja/rezydent/9718,Pobyt-rezydenta-dlugoterminowego-UE.html

WN03

Wniosek o wydanie / wymianę karty pobytu

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/karty-uslug-legalizacja/kartapobytu/9926,Wydaniewymiana-karty-pobytu.htm

WN04

Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/dokumenty-wydawane-cudz/10520,Wydanie-lub-wymiane-polskiego-dokumentu-tozsamosci-cudzoziemca.html

WN05

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca


WN06

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-prace/7073,Zezwolenia-na-prace-dla-cudzoziemcow.html

WN07

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-prace/7073,Zezwolenia-na-prace-dla-cudzoziemcow.html

WN08

Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/zaproszenia/2548,Wpisanie-zaproszenia-do-ewidencji-zaproszen.html

WN09

Wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/dokumenty-wydawane-cudz/10521,Tymczasowy-polski-dokument-podrozy-dla-cudzoziemca.html

WN10

Wniosek o przedłużenie wizy krajowej

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/karty-uslug-legalizacja/wizakrajowa/9721,Przedluzenie-wizy-krajowej.html

WN11

Wniosek o uznanie za repatrianta

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatelstwo/uznanie-za-repatrianta/7302,Uznanie-za-repatrianta.html

WN12

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej posiadaczowi Karty Polaka, który złożył wniosek udzielenie zezwolenia na pobyt stały

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatelstwo/karta-polaka-swiadczeni/12701,Karta-Polaka-swiadczenie-pieniezne.html1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna