Urząd przyjazny cudzoziemcom wzrost poziomu świadczonych usług poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznychPobieranie 374,57 Kb.
Strona3/5
Data24.02.2019
Rozmiar374,57 Kb.
1   2   3   4   5

PROJKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY.


Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem budowy Systemu, opracowany został i zatwierdzony Projekt Techniczno-Wykonawczy Systemu. Poniżej opisano podstawowe wymagania dotyczące PTW:

 1. Opracowanie PTW wymaga przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym dotyczących zarówno funkcjonalności, jak i szaty graficznej Systemu;

 2. PTW musi zawierać m.in.:

 1. definicję i opis używanych w projekcie oraz wdrażanym systemie pojęć / terminów;

 2. opis metody realizacji prac;

 3. listę i opis wszystkich narzędzi programistycznych, które będą wykorzystane przy tworzeniu Systemu;

 4. opis planowanego środowiska funkcjonalnego tworzonego Systemu (platforma serwerowa, silnik bazy danych, oprogramowanie bazowe niezbędne do uruchomienia Systemu, itp.);

 5. ogólny schemat funkcjonalny Systemu wraz ze schematem logicznym połączeń (topologią) poszczególnych modułów;

 6. opis struktury bazy danych Systemu wraz ze schematem połączeń pomiędzy tabelami.

 1. Wykonawca dostarczy PTW w terminie 14 dni kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia Wdrożenia (DRW+14);

 2. Wraz z PTW, Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram Realizacji Projektu (HRP) zawierający plan wykonania wszystkich elementów Systemu, wskazanie kluczowych punktów kontrolnych realizacji prac i terminów ich osiągnięcia;

 3. Zamawiający będzie miał 3 dni robocze na zgłoszenie na piśmie uwag do PTW. Wykonawca, najpóźniej w 3 dniu roboczym od otrzymania uwag przekaże Zamawiającemu PTW uwzględniający zgłoszone uwagi;

 4. Odbiór PTW potwierdzony zostanie protokołem odbioru Projektu Techniczno-Wykonawczego.
 1. BAZA DANYCH SYSTEMU


Wykonawca dostarczy, uruchomi i przygotuje do pracy w siedzibie Zamawiającego bazę danych Systemu oraz oprogramowanie do zarządzania tą bazą. Wymagania dotyczące silnika DBMS zawiera poniższa tabela. Zamawiający zaleca użycie silnika relacyjnej bazy danych (DBMS).

Tabela 2: Wymagania dla silnika bazy danych

Kod

Wymagania dotyczące minimalnej wartości parametru

DB01

DBMS musi być dostępna na współczesne 64-bitowe platformy Unix, Linux, MS Windows oraz zapewniać identyczną funkcjonalność serwera bazy danych na ww. platformach.

DB02

DBMS musi zapewniać niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego od platformy systemowej bazy danych.

DB03

DBMS musi zapewniać możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami systemowymi bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego.

DB04

DBMS musi zapewniać wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode UTF-8).

DB05

DBMS musi umożliwiać migrację zestawu znaków bazy danych do Unicode UTF-8

DB06

DBMS musi umożliwiać redefiniowanie przez klienta ustawień narodowych – symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych.

DB07

DBMS musi zapewniać przetwarzanie transakcyjne wg reguł ACID z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Mechanizm izolowania transakcji musi pozwalać na spójny odczyt modyfikowanego obszaru danych bez wprowadzania blokad, spójny odczyt nie może blokować możliwości wykonywania zmian.

DB08

DBMS musi posiadać możliwość zagnieżdżania transakcji - możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej.

DB09

DBMS musi umożliwiać skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych.

DB10

DBMS musi być zgodne ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym.

DB11

DBMS musi zapewniać obsługę wyrażeń regularnych zgodną ze standardem POSIX dostępną z poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w bazie danych.

DB12

DBMS musi posiadać mechanizm uwierzytelnienia użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników założonego w bazie danych bądź mechanizmu zewnętrznego w stosunku do bazy danych.

DB13

DBMS musi umożliwiać wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań.

DB14

DBMS musi pozwalać na definiowanie uprawnień użytkowników bazy danych za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych musi umożliwiać nadawanie ww. uprawnień za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych.

DB15

DBMS musi posiadać wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania musi być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku) oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek musi być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu.

DB16

Procedury i funkcje składowane muszą mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika. Funkcje muszą mieć możliwość zwracania rezultatów jako zbioru danych, możliwego do wykorzystania jako źródło danych w instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). Ww. jednostki programowe muszą umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL, umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu kursorów pobierających paczki danych oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury).

DB17

DBMS musi posiadać możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie postaci kodu binarnego (biblioteki dzielonej).

DB18

DBMS musi posiadać możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów):

 1. na poziomie instrukcji DML modyfikujących dane(INSERT, UPDATE, DELETE),

 2. na poziomie zdarzeń bazy danych (np. wykonanie instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze).

W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił błąd lub wyjątek.

DB19

DBMS musi posiadać możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu

DB20

DBMS musi posiadać możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie on-line (hot backup) i w trybie off-line.

DB21

DBMS musi zapewniać, w przypadku odtwarzania bazy danych, odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy danych do określonego punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych bądź pojedyncze pliki danych.

DB22

W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki baz danych mogą być dostępne dla użytkowników.

DB23

DBMS nie może posiadać formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy).

DB24

System musi posiadać jedną wspólną bazę danych dla RWC i PIO.

DB25

Wykonawca zainstaluje i uruchomi dwie instancje bazy danych – bazę produkcyjną i bazę testową.
 1. PORTAL INFORMACYJNO-OPERACYJNY


Portal Informacyjno-Operacyjny będzie jednym z głównych składowych Systemu. Będzie to portal dostępny przez Internet dla wszystkich potencjalnych odbiorców. Posiadać będzie dwa podstawowe moduły:

 1. Moduł Informacyjny – będzie modułem „publicznym”, dostępnym dla wszystkich użytkowników. Zawierać będzie wszystkie niezbędne dla cudzoziemców informacje dotyczące aktów prawnych regulujących pobyt cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, funkcjonowania urzędu, kategorii i rodzajów spraw, które można w urzędzie załatwić, procedurze składania wniosków i trybie ich rozpatrywania, itp. Ze względu na docelową grupę odbiorców posiadać będzie – poza podstawową wersją w języku polskim, także wersje w języku angielskim i rosyjskim.

 2. Moduł Operacyjny – dostęp do tego modułu będzie wymagać autoryzacji Systemu, przeznaczony będzie dla klientów, którzy będą chcieli wypełnić wniosek online, zarezerwować wizytę w urzędzie, a także otrzymywać informacje o statusie ich spraw, oraz inne niezbędne dla nich wiadomości.

9.1. Wymagania ogólne dotyczące PIO


Tabela 3: Wymagania ogólne dla Portalu Informacyjno-Operacyjnego

Kod

Wymagania dotyczące minimalnej wartości parametru

PIO01

Portal musi być poprawnie i jednolicie prezentowany na przeglądarkach w wersjach aktualnych na dzień instalacji.

PIO02

System musi być dostosowany do dostępu dla osób niedowidzących, tj. zgodność z wymogami WCAG 2.0 na poziomie AA.

PIO03

Ze względu na zakładany dostęp do systemu z poziomu urządzeń mobilnych, strony systemu powinny automatycznie dostosowywać się do różnych rozdzielczości ekranu (Responsive Web Design).

PIO04

System w zakresie stron www musi być przygotowany zgodnie ze standardem W3C,

PIO05

Podstawowym językiem obowiązującym w systemie musi być język polski.

PIO06

System musi umożliwiać prezentację informacji także w języku angielskim i rosyjskim, po wybraniu wersji językowej przez użytkownika PIO. Zamawiający dostarczy niezbędne tłumaczenia.

PIO07

Cudzoziemiec musi mieć możliwość wyboru języka poprzez np. naciśnięcie symbolu flagi

PIO08

Oprogramowanie PIO musi automatycznie dostosowywać interfejs użytkownika do wybranej przez niego wersji językowej. Dotyczy to także podpowiedzi przy wypełnianych formularzach elektronicznych.

PIO09

Jeżeli system będzie korzystał z ciasteczek (cookies), wówczas na stronie głównej musi być prezentowana informacja o tym fakcie wraz z możliwością przeglądu polityki wykorzystania ciasteczek.

PIO10

Korzystanie z systemu przez użytkowników, oprócz przeglądarki Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, które są zgodne ze standardem HTML 5, nie może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania

PIO11

Przy założeniu, że system będzie udostępniany użytkownikom zewnętrznym, którzy będą posiadać komputery o następujących parametrach minimalnych:

     • Procesor dwurdzeniowy;

  • Pamięć - 2 GB;

  • Łącze - 1Mb/s;

czas odpowiedzi serwera na wywołanie URL aplikacji musi wynosić maksymalnie 3 sekundy. Powyższe założenie musi być spełnione przy 100 użytkownikach zalogowanych jednocześnie do systemu. Określony czas nie dotyczy wywołań systemów zewnętrznych.

PIO12

Portal powinien posiadać rejestr zdarzeń. Administrator musi mieć możliwość zmiany poziomu istotności rejestrowanych zdarzeń, tzn. włączać lub wyłączać rejestrację pewnej grupy zdarzeń. System musi umożliwiać przeglądanie zdarzeń w zadanych kryteriach (czas od – do, kategoria, itp.)

PIO13

PIO powinien posiadać licznik odwiedzin, osobny dla Modułu Informacyjnego i osobny dla Modułu Operacyjnego. Musi być możliwość prezentowania stanu licznika na stronie głównej portalu.

PIO14

System musi być zintegrowany z wdrażanym w DUW systemem kolejkowym. Poziom i szczegóły integracji zostaną omówione z autorami systemu kolejkowego na etapie tworzenia PTW.

PIO15

System musi posiadać funkcję monitorowania poprawności działania serwisu i automatycznego powiadamiania Administratora o stwierdzonych nieprawidłowościach.

PIO16

System musi umożliwiać generowanie statystyk dotyczących np. odwiedzin PIO, aktywności poszczególnych zarejestrowanych klientów. Zakres i rodzaj zbieranych informacji ustalony zostanie na etapie tworzenia PTW.

9.2. Wymagania dotyczące Modułu Informacyjnego PIO


Moduł Informacyjny portalu, wraz z modułem CMS przeznaczony będzie do organizacji, prezentacji i zarządzania zawartością stron informacyjnych PIO. Strony te zawierać będą informacje niezbędne i przydatne cudzoziemcom przy ich kontaktach z urzędem.

Poza ogólnymi wymaganiami dotyczącymi portalu (vide Tabela nr 3), System musi spełniać poniższe wymagania odnośnie stron informacyjnych Portalu:Tabela 4: Wymagania dotyczące Modułu Informacyjnego PIO

Kod

Wymagania dotyczące minimalnej wartości parametru

INF01

Strona główna Portalu musi zawierać panel umożliwiający cudzoziemcom odpowiadającą im wersję językową

INF02

System musi umożliwiać kojarzenie dokumentów/tekstów w języku polskim z ich obcojęzycznymi wersjami i automatyczne umieszczanie tych dokumentów lub tekstów we właściwym miejscu na stronie

INF03

Na stronach informacyjnych PIO udostępniane będą różne dokumenty, wzory formularzy. System musi umożliwiać pobranie tych dokumentów lub ich wydruk

INF04

PIO musi być dostarczony wraz z modułem CMS, przy pomocy którego redaktorzy będą mogli samodzielnie redagować i publikować na stronach portalu przygotowane materiały.

INF05

Wszystkie funkcje modułu CMS muszą być dostępne przynajmniej dla Administratora Portalu

INF06

CMS powinien być wyposażony w mechanizmy zabezpieczające, takie, jak:

  1. zabezpieczenie dostępu do panelu administracyjnego poprzez połączenie szyfrowane;

  2. ochrona przed próbami nieautoryzowanego dostępu do panelu sterowania;

  3. odporność na próby uzyskania dostępu poprzez znane formy włamań;

  4. odporność na zmiany treści za pomocą specjalnych skryptów i manipulacji w zapytaniach do bazy danych

INF07

Moduł CMS powinien umożliwiać tworzenie hierarchicznej struktury plików tworzących układ stron/podstron na Portalu i ułatwiający szybkie dotarcie do wybranej treści

INF08

CMS musi umożliwiać wersjonowanie zamieszczanych dokumentów, zachowywanie poprzednich wersji oraz nadanie wcześniejszej wersji statusu wersji aktualnej

INF09

Portal PIO musi być wyposażony w moduł CMS pozwalający na zarządzanie treścią prezentowaną na portalu oraz wyglądem stron portalu. CMS musi umożliwiać przynajmniej:

 1. wprowadzanie treści (tekst, grafika, dźwięk, film) Projekt utworzony poprzez interfejs WYSIWYG, musi wyglądać tak samo po opublikowaniu.

 2. korzystanie z edytora CMS w trybie pełnoekranowym;

 3. .publikowanie treści w oparciu o zdefiniowane szablony;

 4. ustalenie kolejności wyświetlanych artykułów lub obrazków na stronie;

 5. publikowanie treści w określonych ramach czasowych (wybór daty rozpoczęcia i zakończenia publikowania treści);

 6. ustalenie stylu redagowanego tekstu (pogrubienie, podkreślenie, pochylenie tekstu, zmiana formatu i kolor czcionki, ustalenie sposobu punktowania, zarządzanie wielkością odstępów pomiędzy liniami tekstu;

 7. wstawienie tabeli;

 8. pełno tekstowe wyszukiwanie treści.

INF10

Powinno być zapewnione ukrywanie adresów e-mail przed automatami/robotami celem uniknięcia spamu. Z drugiej strony adresy te muszą być widoczne dla klientów

INF11

Należy zapewnić możliwość automatycznej, globalnej zamiany wszystkich stron portalu na wersję żałobną (wyszarzenie stron) i powrót do „normalnego” wyglądu stron - po wybraniu jednej opcji w CMS;

INF12

Administrator CMS musi mieć możliwość zakładania kont użytkowników, nadawania im niezbędnych uprawnień, tworzenia profili użytkowników ze specjalną grupą uprawnień i dołączania grupy użytkowników do tych profili

INF13

Administrator Portalu musi mieć pełną możliwość:

 1. zarządzania użytkownikami (redaktorami) i ich uprawnieniami;

 2. pełnego nadzoru nad zawartością merytoryczną i wyglądem Portalu;

 3. generowania statystyk odsłon pojedynczych stron Portalu;

 4. monitorowania poprawności działania serwisu oraz rejestrowania i raportowania aktywności użytkowników.

INF14

Należy zapewnić możliwość zamieszczania informacji posiadających określony czas ważności. Po upływie tego okresu takie informacje powinny być automatycznie przenoszone do archiwum;

INF15

CMS powinien ułatwiać pracę redaktorom Portalu poprzez:

 1. możliwość podglądu redagowanej strony w momencie jej tworzenia (strona w module CMS musi wyglądać identycznie, jak opublikowana na portalu;

 2. możliwość powrotu do poprzedniej wersji publikowanego dokumentu. System musi pozwolić na odtworzenie przynajmniej ostatnio zapisanej wersji dokumentu;

 3. automatyczne usunięcie wszystkich plików powiązanych z usuwaną podstroną Portalu;

 4. możliwość wybrania z bazy Portalu dowolnego dokumentu (artykułu, zdjęcia, itp.) i jego wykorzystanie w innym miejscu Portalu;

 5. pełno tekstowe wyszukiwanie informacji w bazie Portalu.


1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna