Urząd przyjazny cudzoziemcom wzrost poziomu świadczonych usług poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznychPobieranie 374,57 Kb.
Strona2/5
Data24.02.2019
Rozmiar374,57 Kb.
1   2   3   4   5

WSTĘP


Niniejszy dokument stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w zakresie dostawy i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Obsługi Cudzoziemców „Przybysz”, zwanego dalej Systemem z” oraz integracji tego Systemu z systemem kolejkowym i Systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). W skład Systemu wchodzą następujące moduły.

 • Portal Informacyjno-Operacyjny (PIO) – portal przeznaczony dla klientów DUW;

 • Moduł CMS – moduł do zarządzania treścią PIO;

 • Rejestr Wniosków Cudzoziemców(RWC) – platforma przeznaczona dla pracowników WSOC;

 • Panel Administracyjny – aplikacja do zarządzania Systemem.

W dalszej części OPZ zostaną podane informacje dotyczące specyfiki pracy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, środowiska teleinformatycznego DUW oraz szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące struktury i funkcjonalności Systemu oraz warunków realizacji zadania.


 1. SŁOWNIK POJĘĆ

Termin / skrót

Objaśnienie

ACID

zbiór właściwości gwarantujących poprawne przetwarzanie transakcji w bazach danych

API

(ang. Application Programming Interface) – określony zestaw reguł i ich opisów służących do zapewnienia komunikacji między aplikacjami

CMS

(ang. Content Management System) – aplikacja internetowa pozwalająca na tworzenie, modyfikację i aktualizację serwisu WWW

DMBS

(ang. Database Management System) –zestaw programów służących do korzystania z bazy danych

DMZ

(ang. deMilitarized Zone) - specjalnie wydzielony obszar sieci komputerowej, w której umieszczane są serwery o zwiększonym ryzyku włamania lub ataków zewnętrznych

DRW

Data Rozpoczęcia Wdrożenia, czyli data podpisania umowy z Wykonawcą

DUW

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

FAMI

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

KPA

Kodeks Postępowania Administracyjnego

OLP

Oddział Legalizacji Pobytu WSOC

OOP

Oddział Obywatelstwa Polskiego WSOC

OPiOK

Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta WSOC

PDF

(ang. Portable Document Format) – standardowy format dokumentów opracowany przez firmę Adobe Systems

PIO

Portal Informacyjno-Operacyjny

PTW

Projekt Techniczno-Wykonawczy tworzonego systemu

RWC

Rejestr Wniosków Cudzoziemców

RWD

(ang. Responsive Web Design) - technika projektowania strony WWW, aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna przeglądarki, na której jest wyświetlany

SSL

(ang. Secure Socket Layer) – protokół szyfrowanej transmisji umożliwiający bezpieczne przesyłanie danych poprzez Internet

System „Przybysz”

Zintegrowany System Obsługi Cudzoziemców

TLS

(ang. Transport Layer Security) - przyjęte, jako standard w Internecie rozwinięcie protokołu SSL, który zapewnia poufność i integralność transmisji danych., a także uwierzytelnianie serwera, a niekiedy również klienta

VPN

(ang. Virtual Private Network) – tunel, poprzez który płynie transmisja danych pomiędzy użytkownikami sieci prywatnej

WCAG

(ang. Web Content Accessibility Guidelines) - zbiór dokumentów (…) zawierających zalecenia dotyczące dostępnych serwisów internetowych. Od wersji 2.0 jest to międzynarodowy standard dla tworzonych serwisów.

WSOC

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców DUW

XLS

(ang. Extender Markup Language) – standardowy, uniwersalny język znaczników pozwalający na wymianę danych pomiędzy różnymi systemami 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

3.1. Projekt FAMI


Niniejsze zadanie jest jednym z elementów projektu pod nazwą „Urząd przyjazny cudzoziemcom - wzrost poziomu świadczonych usług poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych". Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Celem projektu jest wdrożenie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu szeregu rozwiązań sprzętowych i programistycznych mających na celu ułatwienie i usprawnienie kontaktu obywatelom państw trzecich z urzędem oraz skrócenie czasu rozpatrywania składanych przez nich wniosków.

3.2. Beneficjenci projektu


Beneficjentami końcowymi powyższego projektu są – poza cudzoziemcami, także pracownicy trzech Oddziałów Obsługi Cudzoziemców WSOC. Zajmują się oni rozpatrywaniem wniosków składanych przez cudzoziemców, weryfikacją tych wniosków oraz wydawaniem decyzji w sprawach cudzoziemców. Wnioski przyjmowane są przez pracowników Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta, dlatego w Systemie przewidziano także osobny moduł przyjmowania i weryfikacji formalnej wniosków. Wnioski przyjmowane są w siedzibie głównej DUW we Wrocławiu oraz w trzech delegaturach: w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

3.3. Środowisko informatyczne DUW


 1. W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu podstawowym środowiskiem serwerowym jest środowisko maszyn wirtualnych opartych na platformie wirtualizacyjnej VMware. Instalacja oprogramowania na maszynach wirtualnych jest preferowanym rozwiązaniem, jednakże Wykonawca może dostarczyć fizyczny serwer z przygotowanym środowiskiem;

 2. DUW posiada wydajną sieć teleinformatyczną oraz wydajne łącze światłowodowe umożliwiające szybki kontakt klientów zewnętrznych z aplikacjami udostępnianymi na zewnątrz;

 3. Delegatury DUW wpięte są do sieci WAN urzędu.

 4. Wszystkie aplikacje udostępniane klientom zewnętrznym umieszczone są w DMZ, natomiast aplikacje systemu przeznaczone dla pracowników są dostępne z zewnątrz jedynie przez kanał VPN. W związku z tym Portal Informacyjno-Operacyjny oraz Rejestr Wniosków Cudzoziemców traktowane są w OPZ jak oddzielne aplikacje, jednakże funkcjonalnie muszą stanowić integralną całość..
 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, będzie musiał wykonać następujące zadania:

 1. Opracowanie Projektu Techniczno-Wykonawczego (PTW) Systemu.

 2. Zakup wymaganych licencji, instalacja, konfiguracja i uruchomienie platformy serwerowej Systemu w siedzibie Zamawiającego.

 3. Instalacja, konfiguracja i uruchomienie bazy danych Systemu.

 4. Wykonanie, dostarczenie i wdrożenie modułu Rejestru Wniosków Cudzoziemców (RWC).

 5. Wykonanie, dostarczenie i wdrożenie modułu Portalu Informacyjno-Operacyjnego (PIO) wraz z aplikacją CMS.

 6. Opracowanie, dostarczenie i udostępnienie na portalu PIO 12 (dwunastu) formularzy elektronicznych wniosków cudzoziemców.

 7. Integracja PIO z RWC i zapewnienie funkcjonowania Systemu jako całości.

 8. Zapewnienie funkcjonowania Systemu w dwóch niezależnych środowiskach – środowisku operacyjnym i środowisku testowym.

 9. Wstępne zasilenie Systemu danymi (dane słownikowe, strony informacyjne PIO z informacjami w wersjach językowych, itp.).

 10. Zapewnienie wymiany danych z systemem kolejkowym z wykorzystaniem dostarczonego API przez producenta systemu kolejkowego.

 11. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych Systemu, potwierdzających zgodność działania Systemu z wymaganiami zapisanymi w OPZ. Testy przeprowadzone będą na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego scenariusza testów.

 12. Przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów Systemu;

 13. Przeprowadzenie szkoleń dla Użytkowników Systemu.

 14. Przeprowadzenie szkoleń dla Redaktorów PIO w zakresie obsługi modułu CMS.

 15. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej Systemu.

 16. Opracowanie i dostarczenie wszystkich wymaganych instrukcji dla Administratorów i Użytkowników systemu.

 17. Udzielenie bezterminowej, nielimitowanej licencji na dostarczone w ramach realizacji projektu oprogramowanie Systemu.

 18. Świadczenie usług gwarancyjnych na działanie Systemu przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy, liczony od daty podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Prac.

 19. Świadczenie usług wsparcia autorskiego (usługa utrzymania) przez okres gwarancji i rękojmi wskazany w ofercie Wykonawcy.

Szczegółowy opis poszczególnych zadań podany jest w kolejnych rozdziałach OPZ.
 1. WYMAGANIA PRAWNE


Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej oraz usług urzędowych realizowanych drogą elektroniczną. Oferowane rozwiązania muszą być zgodne w szczególności z następującymi przepisami:

 1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1990) wraz z aktami wykonawczymi

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 267).

 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim muszą odpowiadać urządzenia i Systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100 poz. 1024).

 5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

 6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013 r. poz.235).

 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. 2005 r. Nr 205 poz. 1692).

 8. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 183).

 9. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 526)

 10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1216)

 11. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy z dnia 6 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 250). lub innymi, które zastąpią ww. w dniu wdrożenia rozwiązania.

 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 206 poz. 1517).

 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. 2006 r. Nr 206 poz. 1518).
 1. WYMAGANIA DLA CAŁEGO SYSTEMU


Począwszy od rozdziału 7, Zamawiający przedstawia wymagania dotyczące projektowanego Systemu. Prezentowane one są w formie tabelarycznej i zawierają wszystkie, istotne dla Zamawiającego cechy i funkcjonalności Systemu.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe wymagania dotyczące całego Systemu.Tabela 1: Podstawowe wymagania dla tworzonego Systemu

Kod

Wymagania dotyczące minimalnej wartości parametru

WS01

System musi być zbudowany i wdrożony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z strukturą organizacyjną i regulaminem urzędu oraz dobrymi praktykami funkcjonującymi w DUW

WS02

Dostarczone oprogramowanie musi być oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień jego instalacji (w szczególności powinno być dostosowane do zmieniających się powszechnie obowiązujących przepisów prawa)

WS03

Dodatkowe oprogramowanie firm trzecich, dostarczane w ramach projektu nie może być przeznaczone przez producentów do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego

WS04

Dostarczone oprogramowanie musi być oprogramowaniem w wersji aktualnej

WS05

Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: licencje, nośniki instalacyjne, instrukcje użytkownika i administratora (w formie elektronicznej)

Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: bezterminowe licencje, nośniki instalacyjneWS06

Wszystkie moduły Systemu muszą być dostępne przez przeglądarkę internetową

WS07

System musi posiadać graficzny interfejs użytkownika gwarantujący wygodne wprowadzanie danych, przejrzystość prezentowania danych na ekranie oraz wygodny sposób wyszukiwania danych po dowolnych kryteriach

WS08

System musi być zaprojektowany w architekturze trójwarstwowej.

WS09

Warstwa danych musi być oparta o silnik bazy danych SQL umożliwiający instalację zarówno na systemie operacyjnym Windows jak i Linux.

WS10

Warstwa serwera aplikacyjnego musi dostarczać logikę biznesową systemu i umożliwiać instalację na systemie operacyjnym Windows lub Linux w zależności od wybranego przez Wykonawcę rozwiązania.

WS11

Warstwa prezentacyjna musi być dostosowana do przeglądarek internetowych w wersjach aktualnych na dzień instalacji.

WS12

Aktualizacja oprogramowania Systemu nie może wymagać jakichkolwiek prac na stanowiskach klienckich

WS13

System musi gwarantować integralność danych, bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych, spójność danych

WS14

System musi działać w środowisku zintegrowanych baz danych posiadającym następujące cechy: relacyjność i transakcyjność, komunikacja z aplikacjami w standardzie SQL

WS15

System musi pracować w środowisku sieciowym i posiadać wielodostępność pozwalającą na równoczesne korzystanie z bazy danych przez wielu użytkowników

WS16

System powinien być zintegrowany pod względem przepływu informacji - informacja raz wprowadzona do systemu jest wykorzystywana w pozostałych modułach programowych

WS17

System musi mieć budowę modułową zapewniającą pełną integrację wszystkich jego elementów oraz umożliwiającą prowadzenie rejestrów i ewidencji przez pracowników WSOC, w ramach ich codziennych obowiązków

WS18

Wszystkie moduły Systemu muszą pracować na jednym silniku bazy danych

WS19

System musi zapewniać bezpieczną transmisję danych pomiędzy platformą Informacyjno-Operacyjną, a platformą serwerową. Zalecane jest wykorzystanie protokołu TLS

WS21

System musi umożliwiać definiowanie dowolnej liczby użytkowników

WS22

System musi zapewniać możliwość konfigurowania przez Administratora zakresu informacji oraz funkcji Systemu dostępnych dla danego Użytkownika (konfiguracja uprawnień użytkowników).

WS23

System musi umożliwiać autoryzację użytkowników przynajmniej poprzez login i hasło

WS24

System musi wymagać hasła na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, tzn. minimum 8 znaków, w tym przynajmniej jedna duża i mała litera oraz cyfra

WS25

System musi wymuszać cykliczną zmianę haseł, weryfikacje historii zmian haseł

WS26

Użytkownik może korzystać z funkcji Przypomnij Hasło, która umożliwia mu samodzielne odzyskanie hasła do systemu. Funkcja przypomnij hasło wymusza ponowne ustawienie hasła do systemu

WS27

System musi posiadać możliwość rejestracji wybranych operacji wykonywanych przez jego użytkowników oraz sterowania poziomem szczegółowości rejestracji

WS28

System musi posiadać mechanizmy umożliwiające weryfikację integralności danych tj. identyfikację użytkownika i ustalenie daty wprowadzenia i modyfikacji danych

WS29

System musi posiadać słowniki wewnętrzne

WS30

System musi posiadać narzędzia do tworzenia kopii zapasowych oraz mechanizm automatycznego, cyklicznego uruchomiania archiwizacji. Musi także posiadać możliwość przywracania systemu z kopii zapasowej

WS31

System musi posiadać możliwość generowania raportów w oparciu o zadane kryteria

WS32

System musi posiadać możliwość wymiany danych z innymi Systemami i aplikacjami. Wymiana danych musi odbywać się w oparciu o interfejs API dostarczony przez autorów tych aplikacji. Zakres danych i sposób ich wymiany opisany został w rozdziale 9.3.

1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna