Urząd ochronyPobieranie 2,63 Mb.
Strona1/12
Data25.06.2018
Rozmiar2,63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


RADA MINISTRÓW


RAPORT O POMOCY PUBLICZNEJ W POLSCE
UDZIELONEJ PRZEDSIĘBIORCOM
W 2013 ROKU


Warszawa, październik 2014 roku

Raport został opracowany przez Departament Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK
SPIS TREŚCI


I. WSTĘP – POMOC PUBLICZNA I KOMPETENCJE PREZESA UOKiK 4

II. METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA RAPORTU 9

III. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 16

IV. POMOC PUBLICZNA (Z WYŁĄCZENIEM TRANSPORTU) W UJĘCIU PRZEKROJOWYM 20

V. OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEZNACZEŃ POMOCY (Z wyłączeniem transportu) 54

VI. POMOC PUBLICZNA W SEKTORZE TRANSPORTU 74

VII. PODSUMOWANIE I OCENA WPŁYWU POMOCY NA KONKURENCJĘ 78

Spis tabel 87

Spis wykresów 88

ZAŁĄCZNIKI 89


I. WSTĘP – POMOC PUBLICZNA I KOMPETENCJE PREZESA UOKiK

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) pomoc publiczna to pomoc udzielana przez państwo członkowskie lub ze źródeł państwowych, w jakiejkolwiek formie, która narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych towarów, w zakresie, w jakim wpływa ona negatywnie na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) jest organem monitorującym pomoc publiczną w Polsce (z wyłączeniem pomocy publicznej w rolnic­twie lub rybołówstwie). Monitorowanie pomocy publicznej obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielonej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, na podstawie zgromadzonych sprawozdań i informacji przesłanych przez podmioty udzielające pomocy, Prezes UOKiK opracowuje, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, i przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania pomocy publicznej w danym roku. Niniejszy raport stanowi wypełnienie tego obowiązku i zawiera wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej w Polsce w 2013 roku, tj. w szczególności dane dotyczące wartości, form i przeznaczenia pomocy publicznej, a także ocenę skutków udzielonej pomocy w sferze konkurencji. Raport nie uwzględnia natomiast pomocy udzielonej w sektorze rolnictwa (w rozumieniu art. 38 TFUE), do monitorowania której właściwy jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006)1 oraz rozporządzeniem Komisji(UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L Nr 114 z 26.12.2012), pomoc której wartość dla danego beneficjenta w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie przekracza 200 tys. euro (lub 100 tys. euro w sektorze transportu drogowego lub 500 tys. euro w przypadku rekompensaty za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym), czyli tzw. pomoc de minimis, nie wpływa na handel między państwami członkowskimi i/lub nie zakłóca bądź nie zagraża zakłóceniem konkurencji i dlatego nie podlega przepisom art. 107 ust. 1 TFUE. W związku z powyższym pomoc de minimis nie została uwzględniona w niniejszym raporcie. Informacje o pomocy de minimis udzielonej w 2013 roku zostały przedstawione w przygotowanym przez Prezesa UOKiK odrębnym raporcie „Raport o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2013 roku”.

Wykres 1.


Rodzaje wsparcia publicznego w kontekście przepisów o pomocy publicznej

Ponadto, w dokumentach dotyczących perspektywy finansowej 2007-2013 Komisja Europejska wyraźnie wskazuje na konieczność zapewnienia zgodności udzielanego wsparcia ze środków unijnych z przepisami o pomocy publicznej2. Zapewnienie takiej zgodności w praktyce wymaga opracowania odpowiednich programów pomocowych, zgodnie z którymi będzie udzielane wsparcie w ramach funduszy unijnych. W konsekwencji, oraz z uwagi na to, że środki unijne stanowią dochód budżetu państwa, w sytuacji gdy beneficjent środków pochodzących z funduszy unijnych prowadzi działalność gospodarczą i spełnione są pozostałe przesłanki art. 107 ust. 1 TFUE (korzyść, selektywność, groźba zakłócenia lub zakłócenie konkurencji oraz wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE), środki te stanowią pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Oznacza to, że mają do nich zastosowanie przepisy art. 32 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Tak więc organy udzielające wsparcia ze środków unijnych mają obowiązek przekazywania Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej. Ze względu na powyższe w niniejszym raporcie (podobnie jak w raportach za lata 2008-2012), do całkowitej wartości udzielonej pomocy publicznej wliczono środki unijne finansujące programy pomocowe lub udzielone jako pomoc indywidualna.

Poza wspomnianym powyżej monitorowaniem, rola Prezesa UOKiK w zakresie pomocy publicznej polega na zapewnieniu zgodności projektów tej pomocy z odpowiednimi przepisami unijnymi (wynikającymi z przepisów TFUE oraz regulacji wydanych przez Komisję Europejską, która jest organem odpowiedzialnym za kontrolę pomocy publicznej). Swoje kompetencje w zakresie pomocy publicznej Prezes UOKiK realizuje poprzez:


  • aktywne uczestnictwo w procesie legislacyjnym w odniesieniu do aktów prawnych będących podstawami prawnymi udzielania pomocy (zgłaszanie uwag i projektów sformułowań konkretnych przepisów),

  • wydawanie opinii o projektach programów pomocowych i projektach pomocy indywidualnej w zakresie ich zgodności z prawem unijnym dotyczącym pomocy publicznej,

  • zgłaszanie (notyfikowanie) Komisji Europejskiej tam gdzie to konieczne projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej a następnie działanie na rzecz uzyskania jej formalnej akceptacji,

  • gromadzenie i przetwarzanie danych na temat pomocy publicznej i opracowywanie zbiorczych raportów dla Komisji Europejskiej oraz Rady Ministrów,

  • zgłaszanie organom udzielającym pomocy informacji o zidentyfikowanych nieprawidłowościach w udzielaniu pomocy (niezgodność z przepisami unijnymi lub przepisami zatwierdzonego programu pomocowego) oraz jej sprawozdawaniu (brak sprawozdań, niezgodność sprawozdań z przepisami sprawozdawczymi).

Z powyższego wynika, iż co do zasady Prezes UOKiK nie posiada kompetencji w zakresie inicjowania, projektowania, wprowadzania w życie oraz realizowania instrumentów polityki gospodarczej państwa takich jak wspieranie określonych grup przedsiębiorców3. Uprawnienia w tym zakresie posiadają ministrowie i/lub inne organy państwa odpowiedzialne za kształtowanie i realizowanie polityki gospodarczej w powierzonych im dziedzinach życia gospodarczego, posiadający w dyspozycji odpowiednie zasoby budżetowe pozwalające im na udzielanie takiego wsparcia. Natomiast działania Prezesa UOKiK w zakresie pomocy publicznej są zawsze pochodną aktywności tych organów i ograniczają się do zapewnienia zgodności projektów pomocy z unijnymi zasadami konkurencji oraz monitorowania realizacji tej pomocy.

W konsekwencji Prezes UOKiK nie dokonuje również oceny efektywności i skuteczności aktualnie udzielanej przedsiębiorcom pomocy. Natomiast zgromadzone i przetworzone dane o udzielonej pomocy (czyli sposobie realizacji poszczególnych instrumentów pomocowych) oraz dokonane na ich podstawie i zawarte w niniejszym Raporcie analizy wielkości pomocy w różnych aspektach (np. ze względu na przeznaczenie, formę, rodzaj beneficjenta, region itp.) mogą służyć organowi, który dany instrument zaprojektował i wdrożył, do przeprowadzenia dogłębnych analiz co do celowości, skuteczności i efektywności danego instrumentu w obszarze gospodarki, na który ten organ chciał wywrzeć określony wpływ. Wynikiem tych analiz może być podjęcie decyzji o kontynuacji udzielania danej pomocy, jej zmianie bądź zakończeniu jej udzielania, czy też ewentualnie przygotowaniu nowych lepszych lub komplementarnych instrumentów.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna