Urząd Miasta KołobrzegPobieranie 1,45 Mb.
Strona1/5
Data19.11.2017
Rozmiar1,45 Mb.
  1   2   3   4   5

Miasto Kołobrzeg

Program Ochrony Środowiska

dla Miasta Kołobrzeg

na lata 2004-2007

z perspektywą na lata 2008 - 2015

Kołobrzeg, Maj 2004

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kołobrzegopracował zespół

w składzie:

mgr inż. Wojciech Krużewski – kierownik zespołu

mgr inż. Tomasz Gritzman

mgr inż. Zygmunt Łuszcz

mgr inż. Ryszard Molski

mgr inż. Lucjan Wierzchowski

mgr inż. Justyna WoźnicaSPIS TREŚCI


1.Wstęp 6

1.1.Podstawa opracowania 82.Cele i priorytety dotyczące polityki ekologicznej określone w strategii rozwoju miasta Kołobrzeg do 2015 roku 9

2.1.Cele dotyczące polityki ekologicznej 9

2.1.1.Zrównoważona i zróżnicowana gospodarka miasta 9

2.1.2.Poprawa jakości życia w mieście 10

2.1.3.Zachowanie, ochrona i wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych miasta 11

2.2.Priorytety dotyczące polityki ekologicznej 113.Limity racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska 12

3.1.Powiatowe limity racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska 12

3.2.Limity racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska dla miasta Kołobrzeg 12

4.Cele polityki ekologicznej 14

4.1.Cele polityki ekologicznej powiatu kołobrzeskiego 14

4.2.Cele i zadania w zakresie polityki ekologicznej miasta Kołobrzeg 25

5.OgólnE informacjE o Kołobrzegu 37

5.1.Położenie geograficzne miasta Kołobrzegu 37

5.2.Charakterystyka społeczno-gospodarcza 37

5.2.1.Demografia 37

5.2.2.Oświata 38

5.3.Potencjał przyrodniczy i walory krajobrazowo – turystyczne 38

5.3.1.Warunki klimatyczne 38

5.3.2.Zarys budowy geologicznej 39

5.3.3.Geomorfologia 39

5.3.4.Warunki hydrogeologiczne 40

5.3.5.Zasoby naturalne 40

5.3.6.Szata roślinna 40

5.3.6.1.Lasy 40

5.3.6.2.Parki i zadrzewienia 42

5.3.6.3.Zieleń przykościelna i cmentarna 42

5.3.6.4.Obiekty zabytkowe 42

5.3.6.5.Flora 43

5.3.6.6.Fauna 43

5.3.7.Turystyka 44

6.Obszary i obiekty prawnie chronione 46

6.1.Istniejące obszary i obiekty prawnie chronione 46

6.1.1.Obszary chronionego krajobrazu 46

6.1.2.Użytek ekologiczny 46

6.1.3.Pomnik przyrody 47

6.1.4.Wykaz istniejących pomników przyrody 47

6.2.Obszary i obiekty przewidziane do ochrony 47

6.2.1.Użytki ekologiczne 47

6.2.2.Pomniki przyrody 48

6.2.3.Inne cenne obszary i obiekty 49

6.2.4.Propozycja utworzenia „Kołobrzeskiego Parku Krajobrazowego” 50

6.2.5.Korytarze ekologiczne i obszary węzłowe 50

6.2.6.Korytarze liniowe 50

6.2.7.Korytarze pasowe 50

6.2.8.Strefy węzłowe 50

6.2.9.Obszary Natura 2000 507.Przyroda miasta na tle Międzynarodowych i krajowych uregulowań prawnych 52

7.1.Konwencje międzynarodowe 52

7.1.1.Ochrona szaty roślinnej i fauny na podstawie Konwencji Berneńskiej 52

7.1.2.Wymagania wynikające ze strategii ochrony różnorodności biologicznej oraz kryteriów IUCN (Światowej Unii Ochrony Przyrody) 53

7.2.Przyroda miasta w świetle prawa Rzeczpospolitej Polskiej 54

7.3.Wytyczne w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego 55

7.3.1.W zakresie ochrony przyrody 55

7.3.2.W zakresie gospodarki wodnej 57

7.3.3.W zakresie gospodarki leśnej 57

7.3.4.W zakresie dotyczącym parków cmentarnych i innych terenów urządzonej zieleni 57

7.3.5.W zakresie łowiectwa, wędkarstwa i turystyki 58

8.Stan środowiska naturalnego i potencjalne zagrożenia 59

8.1.Stan środowiska 59

8.1.1.Ocena jakości powietrza 59

8.1.2.Jakość powietrza na obszarze powiatu kołobrzeskiego i Kołobrzegu według oceny za rok 2002 61

8.1.3.Ocena jakości wód 63

8.1.4.Rzeki 63

8.1.4.1.Parsęta 65

8.1.5.Wody podziemne 67

8.1.6.Hałas 67

8.1.7.Pole elektromagnetyczne 69

8.2.Degradacja krajobrazu 70

8.3.Potencjalne zagrożenia mogące wystąpić na obszarze miasta Kołobrzeg 70

8.3.1.Pożary 71

8.3.2.Zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne 71

8.3.3.Zagrożenia chemiczno – ekologiczne 71

8.3.4.Zagrożenia awariami i katastrofami technicznymi 73

8.3.5.Zagrożenia powodziowe 73

8.3.6.Skażenia promieniotwórcze 73

8.3.7.Bariery ekologiczne 73

9.Infrastruktura techniczna 75

9.1.Drogi i transport 75

9.1.1.Sieć kolejowa 75

9.1.2.Sieć drogowa 75

9.2.Gospodarka odpadami komunalnymi 76

9.3.Gospodarka wodno-ściekowa 76

9.3.1.Zaopatrzenie w wodę 76

9.3.2.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 76

9.4.Zaopatrzenie w energię cieplną 76

9.5.Elektroenergetyka 78

9.6.Zapotrzebowanie w gaz 78

9.7.Telekomunikacja 78

9.8.Przedsięwzięcia priorytetowe 78

10.Edukacja ekologiczna 80

10.1.Ogólne założenia metodyczno-organizacyjne Powszechnego Programu Edukacji Ekologicznej w województwie zachodniopomorskim 81

10.2.Wnioski z analizy dotychczas stosowanych form i metod edukacji ekologicznej 81

10.3.Propozycje edukacji formalnej i nieformalnej w zakresie edukacji ekologicznej w mieście Kołobrzeg 82

10.4.Wskazanie nowych metod budowania ekologicznej świadomości - jako zadania programu na lata 2004-2007 83

11.Zarządzanie środowiskiem 85

11.1.Instrumenty prawne 85

11.2.Instrumenty finansowo - prawne 86

11.3.Instrumenty społeczne 8712.Monitoring śRODOWISKA I MIERNIKI REALIZACJI PROGRAMU 89

12.1.Monitoring środowiska 89

12.2.Mierniki realizacji programu dla miasta Kołobrzegu 90

13.PLAN DZIAŁAŃ W OKRESIE DŁUGOTERMINOWYM I KRÓTKOTERMINOWYM 92

13.1.Plan działań długoterminowych do 2015 92

13.2.Plan działań krótkoterminowych w latach 2004 - 2007 93

14. Literatura 100

15.Wykaz tabel 103

16. Wykaz rysunków 104

17.Słowniczek 106

18.Indeks Skrótów 110


19. Załączniki ...........................................................................................................................110


 1. Wstęp

Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego mają obowiązek ustawowo zapewnić warunki niezbędne do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez podległe im i nadzorowane przez nie jednostki organizacyjne. W artykule 17 ustawy Prawo ochrony środowiska zapisano, że w celu realizacji polityki ekologicznej państwa zarządy wojewódzkie, powiatowe i gminne sporządzą programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w artykule 14 tejże ustawy. Ponadto należy dodać, że gminne lub powiatowe programy ochrony środowiska to instrumenty długofalowego zarządzania środowiskiem. Niezależnie od zmieniających się układów politycznych, programy te powinny stanowić element ciągłości i trwałości w działaniach władz na rzecz ochrony


i zrównoważonego rozwoju środowiska.

Termin „zrównoważony rozwój” definiowany jest jako taki rozwój społeczno – gospodarczy, w którym w celu zrównoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli – zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń – następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Dlatego wszelkie działania dążące do rozwoju, tak w skali lokalnej (gminy, powiatu, subregionu), jak i regionalnej oraz globalnej, mające charakter polityczny, społeczny lub gospodarczy nie powinny zubażać zasobów przyrodniczych w sposób trwały.

Program ochrony środowiska, który został opracowany dla potrzeb miasta Kołobrzeg, obejmuje takie główne elementy jak:


 • cele i zasady polityki ekologicznej gminy,

 • ogólną charakterystykę i ocenę środowiska przyrodniczego,

 • opis infrastruktury technicznej,

 • opis działań niezbędnych w edukacji ekologicznej oraz dobrych przykładów w tym zakresie,

 • określenie szans i zagrożeń wynikających z istniejących zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego,

 • określenie priorytetów i listy zadania oraz wskazań w zakresie ochrony środowiska
  i zrównoważonego rozwoju,

 • opis ochrony zasobów środowiska oraz metod monitoringu i zarządzania,

 • określenie kosztów realizacji programu ochrony środowiska.

Zrównoważony rozwój to rodzaj rozwoju społeczno – gospodarczego, który stwarza szansę równego dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub obywateli. W wyniku realizacji zrównoważonego rozwoju regionów następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, gwarantujących zachowanie równowagi przyrodniczej. Ochrona środowiska jest jednym z podstawowych obowiązków władz publicznych i całego społeczeństwa.

Jedne z podstawowych działań na skalę międzynarodową, które stanowią punkt wyjścia dla tworzenia programów lokalnych, znalazły odbicie podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój", która odbyła się w czerwcu 1992 r. w Rio de Janeiro.

Dla tworzenia lokalnych programów środowiska podstawowym dokumentem jest „Agenda 21". Dokument ten zawiera program działań, jakie należy popierać na rzecz ekorozwoju w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej. „Agenda 21" zaleca budowanie kompleksowych programów ekorozwoju na poziomie kontynentów, krajów, gmin oraz miejscowości. Ich celem jest określenie warunków dla wszechstronnego rozwoju oraz harmonijnej koegzystencji człowieka


i przyrody. Opracowane według zaleceń „Agendy 21" programy będą szczególnie pomocne dla wyodrębnienia indywidualnych cech danego regionu i określenia jego specjalnych uwarunkowań oraz kierunków rozwoju. Zrównoważony rozwój regionu oznacza nowe podejście do wąsko rozumianego rozwoju gospodarczego. Podstawy zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) to:

 • systematyczny rozwój społeczno-gospodarczy dokonujący się z poszanowaniem
  i racjonalnym wykorzystaniem dóbr przyrody;

 • prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej w taki sposób, aby nie spowodować
  w środowisku przyrodniczym nieodwracalnych zmian;

 • szeroko rozumiana ochrona środowiska naturalnego;

 • zbiór celów społecznie nadrzędnych, a mianowicie:

 • dobrobyt (materialny i społeczny);

 • sprawiedliwość;

 • bezpieczeństwo.

„Agenda 21" to program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, który zmierza w kierunku wprowadzenia i integracji ładów: • ekologicznego,

 • społecznego,

 • ekonomicznego,

 • przestrzennego.

Ukierunkowanie procesów zrównoważonego rozwoju może pomóc w uzyskaniu: • aktywnego włączenia się mieszkańców w sprawy ochrony środowiska,

 • ochrony lokalnych zasobów przyrody,

 • harmonijnego rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem istniejących zasobów przyrody,

 • sposobów lepszego wykorzystania zasobów przyrodniczych w powiecie,

 • środków finansowych na ekorozwój subregionu,

 • polepszenia warunków zdrowotnych mieszkańców,

 • poprawy warunków życia,

 • poprawy nastrojów społecznych.

Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym, że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejny 4-letni okres (art. 14). W art. 17 ustawy zapisano, że


w celu realizacji polityki ekologicznej państwa zarządy wojewódzkie, powiatowe i gminne sporządzą programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14.

W celu stworzenia warunków niezbędnych do ochrony środowiska weszło w życie nowe Prawo ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.). W dziale III tej ustawy określono politykę ekologiczną państwa. Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska (art. 13). Polityka ekologiczna państwa, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności: • cele ekologiczne;

 • priorytety ekologiczne;

 • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;

 • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe.

  1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kołobrzeg” była szczegółowa analiza poniższych dokumentów: • „Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015”,

 • „Program ochrony środowiska dla powiatu kołobrzeskiego”,

 • „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego”,

 • „Program ochrony środowiska dla województwa zachodniopomorskiego”,

 • „Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2002 – 2006”,

 • „Planowanie i wdrażanie polityki ochrony środowiska 2001-2006”,

 • „Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 1999, 2000, 2001”,

 • „Strategia rozwoju Miasta Kołobrzeg do roku 2015”, Kołobrzeg, grudzień 2003 r.,

 • „Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Kołobrzeg”,

 • „Waloryzacja przyrodnicza Miasta Kołobrzeg”,

 • „”Strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego powiatu Kołobrzeskiego”, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, grudzień 2003 r. (projekt).

 1. Cele i priorytety dotyczące polityki ekologicznej określone w strategii rozwoju miasta Kołobrzeg do 2015 roku
  1. Cele dotyczące polityki ekologicznej
   1. Zrównoważona i zróżnicowana gospodarka miasta

Tabela nr 1. Cele w zakresie zrównoważonej i zróżnicowanej gospodarki miasta.

CELE POŚREDNIE

CELE OPERACYJNE

Kołobrzeg wiodącym ośrodkiem lecznictwa uzdrowiskowego, wypoczynku i rekreacji w Basenie Morza Bałtyckiego (1.1)

Stworzenie warunków dla rozwijania

i utrwalania uzdrowiska zgodnie ze

standardami unijnymi (1.1.1)


Kreowanie rozwoju turystyki wypoczynkowej (1.1.2)

Stworzenie warunków dla rozwoju żeglugi międzynarodowej (1.1.3)

Stworzenie warunków dla rozwoju portu jachtowego (1.1.4)

Komplementarny rozwój gospodarki miasta (1.2)

Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz rzemiosła (1.2.1)

Stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki morskiej – komplementarne wykorzystanie wszystkich funkcji portu morskiego (1.2.2)

Stworzenie warunków dla rozwoju lokalnego handlu i usług (1.2.3)

Stworzenie warunków dla rozwoju rybołówstwa morskiego i przetwórstwa rybnego (1.2.4)

Zwiększenie poziomu konkurencyjności gospodarki miasta (1.3)

Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta (1.3.1)

Kształtowanie pożądanych kierunków

polityki przestrzennej (1.3.2).Aktywizacja przedsiębiorczości (1.3.3)

Rozwijanie systemu promocji miasta (1.3.4)

Poprawa zewnętrznego i wewnętrznego systemu komunikacyjnego (1.3.5)

Zrównoważony i zróżnicowany rozwój miasta zostanie osiągnięty poprzez komplementarne rozwijanie wszystkich dziedzin gospodarki miasta.

Dla wzrostu gospodarczego potencjału miasta istotna jest dostępność komunikacyjna we wszystkich aspektach: drogowym, kolejowym, morskim i powietrznym, w tym budowa terminalu żeglugi morskiej. Zewnętrzny system transportowy Kołobrzegu wymaga istotnej poprawy w celu dostosowania go do potrzeb i standardów Unii Europejskiej.

W większym stopniu należy wspierać lokalne małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rzemiosło. Należy dążyć do osiągnięcia ładu przestrzennego, opartego na zasadach ekorozwoju oraz silnie kształtować uzdrowiskowy i turystyczny charakter miasta. Ważnym jest też utrwalanie funkcji portowej Kołobrzegu, jako istotnego czynnika miastotwórczego.
   1. Poprawa jakości życia w mieście

Tabela nr 2. Cele w zakresie poprawy jakości życia.

CELE POŚREDNIE

CELE OPERACYJNE

Poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście (3.1)

Podniesienie efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (3.1.1)

Uruchomienie monitoringu miasta (3.1.2)

Rozwijanie systemu rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych (3.1.3)

Poprawa jakości systemu profilaktyki i usług zdrowotnych oraz dostosowanie ich do wymogów i standardów Unii Europejskiej (3.1.4)

Poprawa infrastruktury technicznej miasta (3.3)

Zmniejszenie deficytu w zakresie mieszkań komunalnych i socjalnych (3.2.1

Poprawa jakości systemu gospodarki odpadami (3.2.2)

Funkcjonowanie sprawnego systemu odprowadzania i odbioru ścieków oraz wód opadowych (3.2.3)

Wdrożenie kompleksowego programu

uciepłowienia miasta (3.2.4)Upowszechnienie sprawnego i łatwo dostępnego systemu korzystania z Internetu (3.2.5)

Funkcjonowanie zintegrowanego teleinformatycznego systemu zarządzania miastem (3.2.6)

Dostosowanie infrastruktury miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych (3.2.7)

Zagospodarowanie terenów powojskowych (3.2.7)

Kreowanie zdrowego stylu życia (3.3)

Budowa kompleksu sportowego przy hali Millenium (3.3.1)

Budowa parków i obiektów sportowo-rekreacyjnych, ścieżek rowerowych, ścieżek zdrowia (3.3.2)

Promocja zdrowego stylu życia oraz prowadzenie działań profilaktycznych (3.3.3)

Ważnym wyznacznikiem jakości życia jest poziom bezpieczeństwa mieszkańców,


w tym również bezpieczeństwa socjalnego. Współpraca mieszkańców ze służbami odpowiedzialnymi za różne formy bezpieczeństwa może przyczynić się do zmniejszenia stopnia patologii społecznych.

Rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej miasta, oparty na planach zagospodarowania przestrzennego oraz „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym” powinien przyczynić się do zrównoważonego rozwoju Kołobrzegu, a zmniejszenie deficytu zasobów mieszkań komunalnych i socjalnych oraz podniesienie standardu istniejących mieszkań przyczyni się


w znacznym stopniu do poprawy jakości życia w mieście.

   1. Zachowanie, ochrona i wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych miasta

Tabela nr 3. Cele w zakresie zachowania, ochrony i wykorzystania walorów naturalnych
i kulturowych miasta.

CELE POŚREDNIE

CELE OPERACYJNE

Rewitalizacja walorów naturalnych i kulturowych miasta (4.1)

Odbudowa i ochrona plaż morskich (4.1.1)

Zachowanie osnowy ekologicznej miasta (4.1.2)

Rewitalizacja parków oraz poprawa stanu zagospodarowania zieleni miejskiej (4.1.3)

Rewitalizacja kompleksowa zabudowy historycznej miasta (4.1.4)

Racjonalna eksploatacja złóż solankowych i borowiny (4.1.5)

Tworzenie nowych elementów infrastruktury na bazie walorów naturalnych (4.2)

Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (4.2.1)

Budowa szlaku wodnego: Kołobrzeska Wenecja (4.2.2)

Utworzenie Kołobrzeskiego Parku Krajobrazowego (4.2.3)

Budowa systemu nawadniania terenów zielonych (4.2.4)

Zasoby środowiska naturalnego Kołobrzegu stanowią jego szczególną wartość. Dbałość


o czystość środowiska miejskiego oraz zachowanie jego naturalnych walorów leczniczych sprzyjać będzie bezpieczeństwu ekologicznemu i dalszemu rozwojowi usług sanatoryjnych i turystycznych. Atrakcyjne powiązania nadmorskich walorów przyrodniczych i leczniczych popularyzują miasto jako miejsce odnowy zdrowotnej i wypoczynku.

Urok nadmorskiego kurortu jest kształtowany również poprzez system zieleni miejskiej. Jednak priorytetowe znaczenie dla Kołobrzegu ma odbudowa i ochrona zagrożonych plaż morskich.
  1. Priorytety dotyczące polityki ekologicznej

Tabela nr 4. Priorytety dotyczące polityki ekologicznej.

PRIORYTET

Cel operacyjny

Sfera gospodarcza:
1. Stworzenie warunków dla rozwijania uzdrowiska.

2. Kreowanie rozwoju turystyki wypoczynkowej.

3. Stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki morskiej – komplementarne wykorzystanie wszystkich funkcji portu morskiego.


1.1.1.


1.1.2.

1.2.2.


Sfera przestrzenno - ekologiczna :
1. Odbudowa i ochrona plaż morskich.

2. Poprawa zewnętrznego i wewnętrznego systemu komunikacyjnego.

3. Kompleks sportowy Milenium.

4. Budowa parków, obiektów sportowo-rekreacyjnych, ścieżek rowerowych, ścieżek zdrowia.

5. Rewitalizacja parków oraz poprawa zieleni miejskiej.

6. Sprawny system odprowadzania i odbioru ścieków.4.1.1.


1.3.5.

3.3.1.


3.3.2.
4.1.3.

3.3.2.
 1. Limity racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska
  1. Powiatowe limity racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska

Proponuje się, aby limity racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska były na takim poziomie jak limity przyjęte dla województwa zachodniopomorskiego. Zakłada się, że zużycie zasobów naturalnych i zmniejszenie zanieczyszczeń do 2010 roku wyniesie: • Zasoby wodne – 20% zmniejszenie wodochłonności produkcji w stosunku do 1990 r.,

 • Materiałochłonność – 30% zmniejszenia materiałochłonności w stosunku do 1990 roku,

 • Energia – 25% zmniejszenia zużycia energii w stosunku do 2000 roku; zwiększenie energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych – do 7,5%,

 • Odpady przemysłowe – 90% wykorzystania odpadów przemysłowych do celów gospodarczych,

 • Surowce wtórne:

 • objęcie selektywną zbiórką odpadów komunalnych – 80% gospodarstwa domowych,

 • odzyskanie i ponowne wykorzystanie surowców wtórnych – 60%,

 • Ładunki zanieczyszczeń do wód – 93% likwidacja zrzutów ścieków komunalnych
  i przemysłowych.

Zgodnie z wymaganiami – Prawo wodne, koniecznym jest w zlewni Morza Bałtyckiego, nie tylko zapewnienie do 2015 roku 75% redukcji ładunku substancji biogennych ze ścieków komunalnych, ale także zaprzestanie do 2006 roku odprowadzania do Bałtyku substancji niebezpiecznych oraz istotne ograniczenie zrzutów pozostałych substancji tego typu, a także niedopuszczenie do przyrostu ładunku azotu ze źródeł rolniczych.


Emisja substancji do powietrza ‑ 75% ograniczenia emisji pyłów,

‑ 30% ograniczenie emisji dwutlenku siarki,

‑ 30% ograniczenie emisji tlenków azotu,

‑ 7% ograniczenie emisji lotnych związków organicznych,

‑ 8% ograniczenie emisji amoniaku

w stosunku do roku 1990.

Paliwa – wycofanie z użytkowania do końca 2005 roku etyliny i przejście na benzyny bezołowiowe oraz zwiększone stosowanie biopaliw.


  1. Limity racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska dla miasta Kołobrzeg

Proponuje się limity racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska dla miasta Kołobrzeg. Zakłada się, że zużycie zasobów naturalnych i zmniejszenie zanieczyszczeń do 2010 roku wyniesie: • Zasoby wodne – 20% zmniejszenie wodochłonności produkcji w stosunku do 1990 r.,

 • Materiałochłonność – 30% zmniejszenia materiałochłonności w stosunku do 1990 roku,

 • Energia – 20% zmniejszenia zużycia energii w stosunku do 2000 roku; zwiększenie energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych – do 4%,

 • Odpady przemysłowe – 80% wykorzystania odpadów przemysłowych do celów gospodarczych,

 • Surowce wtórne:

 • objęcie selektywną zbiórką odpadów komunalnych – 80% gospodarstw domowych,

 • odzyskanie i ponowne wykorzystanie surowców wtórnych – 60%,

 • Ładunki zanieczyszczeń do wód – 90% likwidacja zrzutów ścieków komunalnych
  i przemysłowych.

Emisja substancji do powietrza ‑ 75% ograniczenia emisji pyłów,

‑ 30% ograniczenie emisji dwutlenku siarki,

‑ 30% ograniczenie emisji tlenków azotu,

‑ 7% ograniczenie emisji lotnych związków organicznych,

‑ 8% ograniczenie emisji amoniaku

w stosunku do roku 1990.

Paliwa – wycofanie z użytkowania do końca 2005 roku etyliny i przejście na benzyny bezołowiowe oraz zwiększone stosowanie biopaliw.
 1. Cele polityki ekologicznej
  1. Cele polityki ekologicznej powiatu kołobrzeskiego

Polityka ekologiczna powiatu kołobrzeskiego określona jest przez następujące cele priorytetowe:


CEL 1. „GORĄCE” PUNKTY

CEL 2. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

CEL 3. GOSPODARKA ODPADAMI

CEL 4. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA

CEL 5. ROZWÓJ ENERGETYKI OPARTEJ O ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

CEL 6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I OCHRONA WYBRZEŻA

CEL 7. RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

CEL 8. EDUKACJA EKOLOGICZNA

CEL 9. MONITORING ŚRODOWISKA

Tabela nr 5. Zadania realizowane w powiecie kołobrzeskim w ramach celu 1 („Gorące punkty”).Zadania

Opis przedsięwzięcia

Jednostki i podmioty realizujące

Okres realizacji

Źródła finansowania

Podział realizacji zadań

1

2

3

4

5

6

Dawne bazy stacjonowania wojsk radzieckich: Bagicz

Działania rekultywacyjneRozpoznanie stopnia zagrożenia i rekultywacja terenu

Wojewoda

Samorządy terytorialne2004-2006

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,


Budżet państwa


A, B, C

Mogilniki – likwidacja zagrożenia środowiska przed środkami ochrony roślin i ich opakowań

Likwidacja wszystkich mogilników

Wojewoda

Samorządy terytorialne2004-2006

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,B, C

Tabela nr 6. Zadania realizowane w powiecie kołobrzeskim w ramach celu 2 (Gospodarka wodna).

Zadania

Opis przedsięwzięcia

Jednostki i podmioty realizujące

Okres realizacji

Źródła finansowania

Podział realizacji zadań

1

2

3

4

5

6

Budowa nowych i modernizacja istniejących ujęć wody, stacji uzdatniania oraz sieci wodociągowych

 • opracowanie programów gospodarki wodno-ściekowej dla gmin;

 • opracowanie niezbędnych projektów technicznych;

 • zbilansowanie w ramach powiatu potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną, a także dla celów przemysłowych i rolnych;

 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji związanych z zaopatrzeniem w wodę;

 • systematyczna realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych;

 • prowadzenie akcji informacyjnych i uświadamiających społeczność lokalną o celowości oszczędnego gospodarowania wodą.

Samorządy gminne

2004-2009

WFOŚiGW,

Budżety gmin,

Fundusze UE


B, C

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach.

 • opracowanie w poszczególnych gminach projektów technicznych dla systemów gospodarki ściekowej;

 • realizacja kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej w gminach;

 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej;

 • systematyczne realizowanie zadań inwestycyjnych
  z zakresu gospodarki ściekami.

Samorządy gminne

2004-2009

WFOŚiGW,

Budżety gmin,

Fundusze UE


B, C

Tabela nr 7. Zadania realizowane w powiecie kołobrzeskim w ramach celu 3 (Gospodarka odpadami).Zadania

Opis przedsięwzięcia

Jednostki i podmioty realizujące

Okres realizacji

Źródła finansowania

Podział realizacji zadań

1

2

3

4

5

6

Kompleksowe uporządkowanie w powiecie gospodarki odpadami.

 • opracowanie niezbędnych projektów technicznych;

 • propagowanie i wdrażanie technologii produkcyjnych bezodpadowych i mało odpadowych;

 • wdrażanie technologii produkcji nawozów z organicznych odpadów komunalnych i osadów pościekowych;

 • systematyczne prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie gospodarki odpadami.

Gminy,

Powiat,


Przedsiębiorstwa komercyjne

2004-2009

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,


PFOŚiGW,

Środki własne przedsiębiorstw,

Fundusze UE


B, C

Utylizacja i przerób osadów pościekowych oraz osadów wydobywanych podczas rekultywacji zbiorników i cieków wodnych.

 • opracowanie programu zintegrowanej utylizacji
  i przeróbki osadów pościekowych oraz osadów wydobywanych podczas pogłębiania i cieków wodnych;

 • opracowanie niezbędnych projektów technicznych;

Gminy,

Powiat2004-2010

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,


PFOŚiGW,

Środki własne przedsiębiorstw,

Fundusze UE


B, C

Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów oraz tzw. dzikich wysypisk znajdujących się na terenie powiatu.
Gminy,

Powiat2004-2006

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,


PFOŚiGW,

Środki własne przedsiębiorstw,

Fundusze UE


B, C

Tabela nr 8. Zadania realizowane w powiecie kołobrzeskim w ramach celu 4 (Poprawa jakości środowiska).

Zadania

Opis przedsięwzięcia

Jednostki i podmioty realizujące

Okres realizacji

Źródła finansowania

Podział realizacji zadań

1

2

3

4

5

6

Utworzenie bazy danych emisji zanieczyszczeń do powietrza na podstawie przeprowadzonej szczegółowej inwentaryzacji.

przeprowadzenie na terenie całego powiatu inwentaryzacji źródeł emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego

Wojewoda, WIOŚ, Samorządy, Użytkownicy środowiska

2004-2005

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,


Budżet państwa


B, C

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, między innymi poprzez modernizację nieefektywnych systemów grzewczych.

opracowanie gminnych planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii

Gminy,

Przedsiębiorstwa komercyjne2004-2012

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,


PFOŚiGW,

Budżety gmin,

Środki własne przedsiębiorstw,

Fundusze UEB, C

Przeprowadzenie gazyfikacji we wszystkich miejscowościach,
w których zamieszkuje powyżej 300 osób.

opracowanie niezbędnych projektów technicznych

Gminy,

Przedsiębiorstwa komercyjne2004-2012

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,


PFOŚiGW,

Budżety gmin,

Środki własne przedsiębiorstw,

Fundusze UEB, C

Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie zużycia energii, między innymi poprzez modernizację systemów oświetlenia na mniej energochłonne oraz prowadzenie termomodernizacji budynków.

opracowanie gminnych programów modernizacji oświetlenia drogowego

Gminy,

Zakłady Energetyczne,

Przedsiębiorstwo komercyjne


2004-2012

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,


PFOŚiGW,

Budżety gmin,

Środki własne przedsiębiorstw,

Fundusze UEB, C

Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie hałasu, w tym hałasu komunikacyjnego.

 • opracowanie programu ograniczenia lub wyeliminowanie emisji hałasu do środowiska oraz ochrony przed hałasem;

 • wykonanie mapy akustycznej dla miasta Kołobrzeg i dla obszaru drogowego wzdłuż drogi krajowej
  nr 6 na odcinku położonym na terenie powiatu;

 • opracowanie niezbędnych projektów technicznych;

 • wprowadzenie stałego monitoringu hałasu;

 • budowa ekranów akustycznych przy drodze nr 11;

 • zakładanie pasów zieleni izolacyjnej.

Wojewoda,

Samorząd powiatu,

Samorządy Gminne,

Zarządcy dróg,

Użytkownicy środowiska,

WIOŚ


2004-2012

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,


PFOŚiGW,

Budżety gmin,

Środki własne przedsiębiorstw,

Fundusze UEA, B, C

Tabela nr 9. Zadania realizowane w powiecie kołobrzeskim w ramach celu 5 (Racjonalizacja użytkowania surowców).
ZadaniaOpis przedsięwzięcia

Jednostki i podmioty realizujące

Okres realizacji

Źródła finansowania

Podział realizacji zadań

1

2

3

4

5

6

Uprawa roślin z przeznaczeniem na cele energetyczne.

zakładanie plantacji roślin z przeznaczeniem ich na cele energetyczne

Gminy,

Przedsiębiorstwa komercyjne2004-2012

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,


PFOŚiGW,

Budżety gmin,

Środki własne przedsiębiorstw,

Fundusze UEB, C

Wykorzystanie energii wiatru.

wyznaczanie w miejscowych planach przestrzennego zagospodarowania obszarów, na których mogą być budowane elektrownie wiatrowe

Gminy,

Przedsiębiorstwa komercyjne2004-2012

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,


PFOŚiGW,

Budżety gmin,

Środki własne przedsiębiorstw,

Fundusze UEB, C

Wykorzystanie energii wód płynących do wytwarzania energii elektrycznej w małych elektrowniach wodnych.

 • przeprowadzenie oceny możliwości wykorzystania istniejących cieków wodnych dla potrzeb energetyki wodnej

 • umieszczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miejsc przeznaczonych do budowy elektrowni wodnych

Gminy,

Przedsiębiorstwa komercyjne2004-2012

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,


PFOŚiGW,

Budżety gmin,

Środki własne przedsiębiorstw,

Fundusze UEB, C

Wykorzystanie w przyszłości energii geotermalnej.

określenie zasobów wód geotermalnych oraz przeprowadzenie oceny możliwości ich wykorzystania dla celów grzewczych


Gminy,

Przedsiębiorstwa komercyjne2006-2012

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,


PFOŚiGW,

Budżety gmin,

Środki własne przedsiębiorstw,

Fundusze UEB, C

Wykorzystanie energii otoczenia, zwłaszcza energii zawartej
w jeziorach i w wodach Bałtyku, poprzez stosowanie pomp ciepła.
Gminy,

Przedsiębiorstwa komercyjne2006-2012

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,


PFOŚiGW,

Budżety gmin,

Środki własne przedsiębiorstw,

Fundusze UEB, C

Wykorzystanie energii powstającej w wyniku kojarzenia źródeł energii odnawialnej.
Gminy,

Przedsiębiorstwa komercyjne2006-2012

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,


PFOŚiGW,

Budżety gmin,

Środki własne przedsiębiorstw,

Fundusze UEB, C
Wykorzystanie gazu wysypiskowego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej na składowiskach

opracowanie niezbędnych projektów technicznych


Gminy,

Przedsiębiorstwa komercyjne2006-2012

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,


PFOŚiGW,

Budżety gmin,

Środki własne przedsiębiorstw,

Fundusze UEB, C

Budowa na terenie powiatu zakładu brykietowania i granulacji drzewa opałowego i odpadowego pochodzącego z eksploatacji lasów oraz z upraw energetycznych.

opracowanie niezbędnych projektów technicznych


Gminy,

Przedsiębiorstwa komercyjne2006-2012

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,


PFOŚiGW,

Budżety gmin,

Środki własne przedsiębiorstw,

Fundusze UEB, C

Tabela nr 10. Zadania realizowane w powiecie kołobrzeskim w ramach celu 6 - Ochrona powierzchni ziemi i ochrona wybrzeża
ZadaniaOpis przedsięwzięcia

Jednostki i podmioty realizujące

Okres realizacji

Źródła finansowania

Podział realizacji zadań

1

2

3

4

5

6

Rekultywacja gleb zdegradowanych

Inwentaryzacja degradacji gleb

Opracowanie programu rekultywacji glebWojewoda

Samorządy terytorialne2006

Środki UE

AWRSP


ARiMR

A, B, C

Ochrona gleb przed erozją

Program zalesień dla gleb erodowanych

Samorządy terytorialne

2006

Środki UE

AWRSP


ARiMR


A, C

Ochrona strefy brzegowej i zaplecza brzegów morskich Dźwirzyno – Ustronie Morskie

 • Utrzymanie linii brzegowej według stanu w 2000r.

 • System przesyłowy, sztuczne zasilanie odcinków wydmowych (odbudowa podbrzeża, plaż, wydm), wznoszenie budowli wspomagających sztuczne zasilanie.

 • Utworzenie przyczółków.

 • Modernizacja korony opasek, okładzin, murów oporowych.

 • Budowa wałów ochronnych wzdłuż brzegu morskiego.

 • Budowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż przetok oraz odlądowego lub odmorskiego brzegu jezior przymorskich.

 • Uporządkowanie gospodarki wodnej na klifach.
Urzędy Morskie,

Wojewoda


2004-2010

Ciągły


Budżet państwa

NFOŚiGW


Środki UE


B, C

Tabela nr 11. Zadania realizowane w powiecie kołobrzeskim w ramach celu 7 (Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych).


ZadaniaOpis przedsięwzięcia

Jednostki i podmioty realizujące

Okres realizacji

Źródła finansowania

Podział realizacji zadań

1

2

3

4

5

6

Zalesianie gruntów o małej przydatności rolniczej.

 • wyznaczanie obszarów pod zalesienie;

 • zakładanie tzw. lasów energetycznych;

Wojewoda,

Samorząd powiatowy,

Samorządy gmin,

Lasy państwowe,

Właściciele gruntów


Ciągły

WFOŚiGW,

PFOŚiGW,


Środki własne LP,

Środki własne właścicieli gruntówB, C

Rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych kruszyw mineralnych i torfu.

 • opracowanie projektów rekultywacji wyrobisk znajdujących się na terenie powiatu

 • wykonanie rekultywacji wyrobisk

Samorząd powiatowy,

Samorządy gmin,

Użytkownicy wyrobisk


2004-2012

WFOŚiGW,

PFOŚiGW,


Fundusze UE,

Środki własneB, C

Ochrona i realizacja przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości wód powierzchniowych.

opracowanie programu rekultywacji zanieczyszczonych wód powierzchniowych

RZGW,

WZMiUW,


Samorząd powiatowy,

Samorządy gmin2004-2012

WFOŚiGW,

PFOŚiGW,


Budżet państwa,

Fundusze UEB, C

Ochrona ziemi, między innymi poprzez nie przeznaczanie pod budownictwo gruntów I, II i III klasy bonitacyjnej.

upowszechnianie zakładania gospodarstw ekologicznych

Samorząd powiatowy,

Samorządy gmin,

Właściciele gospodarstw rolnych


2004-2012

WFOŚiGW,

PFOŚiGW,


Fundusze UE,

Środki własneB, C

Zakładanie lasów ochronno – izolacyjnych w miejscach o dużej uciążliwości dla środowiska (hałas, odory, emisja zanieczyszczeń do atmosfery).

 • opracowanie programu zadrzewień i zakładania roślinnych pasów ochronnych, zwłaszcza wzdłuż ciągów komunikacyjnych;

 • prowadzić zalesienie pasmowe nieużytków śródpolnych

Samorząd powiatowy,

Samorządy gmin,

Zarządcy dróg,

Użytkownicy środowiska2004-2012

WFOŚiGW,

PFOŚiGW,


Środki zarządców dróg,

Fundusze UE,

Środki własne użytkowników środowiska


B, C

Ochrona złóż kopalin przed trwałym zainwestowaniem i zalesieniem oraz niekontrolowaną eksploatacją.

 • opracowanie Programu ochrony złóż kopalin

 • ograniczyć liczby polowań w obrębie stref faunistycznych

Samorząd powiatowy,

Samorządy gmin,

Lasy Państwowe


2004-2012

WFOŚiGW,

PFOŚiGW,B, C

Tabela nr 12. Zadania realizowane w powiecie kołobrzeskim w ramach celu 9 (Edukacja ekologiczna).
ZadaniaOpis przedsięwzięcia

Jednostki i podmioty realizujące

Okres realizacji

Źródła finansowania

Podział realizacji zadań

1

2

3

4

5

6

Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej.

 • lokalizacja i adaptacja odpowiednich pomieszczeń na Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej;

 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za utworzenie Centrum;

 • zorganizowanie i uruchomienie Centrum;

 • opracowanie programu edukacyjnego;

 • przygotowanie i rozpowszechnienie informacji reklamowych o zasadach funkcjonowania Centrum;

 • prowadzenie, co najmniej dwa razy w roku, całodziennych zajęć praktyczno – dydaktycznych z wybranymi klasami szkół podstawowych z całego powiatu;

 • pozyskiwanie środków finansowych na edukację ekologiczną.

Samorząd powiatowy

2004-2006

WFOŚiGW,

PFOŚiGW,


Budżet powiatu,

Fundusze UEB, C

Utworzenie w Starostwie Powiatowym i w urzędach poszczególnych gmin systemu gromadzenia i upowszechniania informacji o środowisku.
Samorząd powiatowy,

Samorządy gmin,

WIOŚ,


2004-2005

Ciągły


WFOŚiGW,

PFOŚiGW,


Budżety samorządów,

Fundusze UEB, C

Organizowanie cyklicznych szkoleń i akcji informacyjnych o stanie środowiska w powiecie.
Samorząd powiatowy,

Samorządy gmin,

WIOŚ,


Ciągły

WFOŚiGW,

PFOŚiGW,


Budżety samorządów,

Fundusze UEB, C

Stworzenie strony internetowej, na której zamieszczone będą informacje dotyczące ochrony środowiska w powiecie.

systematyczne umieszczanie informacji o tematyce ekologicznej i stanie środowiska w powiecie na stronie internetowej

Samorząd powiatowy,

Samorządy gmin,

WIOŚ,


2004-2005

Ciągły


WFOŚiGW,

PFOŚiGW,


Budżety samorządów,

Fundusze UEB, C

Realizowanie idei partnerstwa dla ekorozwoju.

powołanie tzw. Ekoforum (idea partnerstwa dla ekorozwoju) – międzysektorowej koalicji, w której udział będą brały przedstawiciele wszystkich organizacji z terenu powiatu

Samorząd powiatowy,

Samorządy gmin,

WIOŚ,


2004-2005

Ciągły


WFOŚiGW,

PFOŚiGW,


Budżety samorządów,

Fundusze UEB, C

Prowadzenie stałej akcji informacyjno – reklamowej poprzez współpracę z lokalnymi mediami.

przekazywanie informacji poprzez lokalne środki masowego przekazu, np. redagowanie wkładki o tematyce ekologicznej w lokalnej prasie

Samorząd powiatowy,

Samorządy gmin,

WIOŚ


Ciągły

WFOŚiGW,

PFOŚiGW,


Budżety samorządów,

Fundusze UEB, C

Tabela nr 13. Zadania realizowane w powiecie kołobrzeskim w ramach celu 10 (Monitoring środowiska).
Zadania


Opis przedsięwzięcia

Jednostki i podmioty realizujące

Okres realizacji

Źródła finansowania

Podział realizacji zadań

1

2

3

4

5

6

Monitoring hałasu

 • opracowanie niezbędnych map akustycznych;

 • aktualizacja obszarów hałasu drogowego i kolejowego

 • wprowadzenie monitoringu w strefie uzdrowiskowej w Kołobrzegu

Samorząd powiatowy,

Samorządy gmin,

IOŚ i WIOŚ,

Wojewoda2005-2012

WFOŚiGW,

PFOŚiGW,


Budżety samorządów,

Fundusze UEA, B, C

Monitoring przyrody

 • wyznaczenie obszarów i form przyrodniczych do prowadzenia monitoringu

 • wdrożenie monitoringu dla różnych form ochrony przyrody

Samorząd powiatowy,

Samorządy gmin,

IOŚ i WIOŚ,

Wojewoda


2006-2010

Ciągły


WFOŚiGW,

PFOŚiGW,


Budżety samorządów,

Fundusze UE,

Budżet państwa


A, B, C

Monitoring wybrzeża

 • opracowanie programu ochrony wybrzeża na odcinku Dźwirzyno-Ustronie Morskie,

 • systematyczne monitorowanie wybrzeża, a zwłaszcza odcinków zabezpieczonych przed zniszczeniem

Samorząd powiatowy,

Samorządy gmin,

IOŚ i WIOŚ,

Wojewoda


2004-2006

Ciągły


WFOŚiGW,

PFOŚiGW,


Budżety samorządów,

Fundusze UE,

Budżet państwa


A, B, C

Monitoring odczuć społecznych

 • Systematyczne prowadzenie badań społecznych

Samorząd powiatowy,

Samorządy gmin,

Organizacje społeczne


od 2005

Ciągły


WFOŚiGW,

PFOŚiGW,


Budżety samorządów,

Fundusze UEB, C


A zadania własne województwa (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będę finansowane w całości lub częściowo ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji samorządu województwa)

B zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź instytucji działających na terenie województwa, ale podległych bezpośrednio organom centralnym, część tych zadań może być koordynowana przez organy samorządu wojewódzkiego

C zadania realizowane przez inne niż wojewódzkie organy samorządu terytorialnego w tym związki komunalne – wytyczne do powiatowych programów ochrony środowiska  1. Cele i zadania w zakresie polityki ekologicznej miasta Kołobrzeg

Polityka ekologiczna miasta Kołobrzeg określona jest przez następujące cele priorytetowe:


CEL 1. „GORĄCE” PUNKTY

CEL 2. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

CEL 3. GOSPODARKA ODPADAMI

CEL 4. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA

CEL 5. RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA SUROWCÓW

CEL 6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I OCHRONA WYBRZEŻA

CEL 7. RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

CEL 8. EDUKACJA EKOLOGICZNA

CEL 9. MONITORING ŚRODOWISKA

Tabela nr 14. Zadania realizowane w ramach celu 1(„Gorące punkty”).Zadania

Opis przedsięwzięcia

Jednostki i podmioty realizujące

Okres realizacji

Źródła finansowania

Podział realizacji zadań

1

2

3

4

5

6

Rekultywacja terenów opuszczonych przez wojska

Rozpoznanie stopnia zagrożenia i rekultywacja terenu będącego w administrowaniu miasta Kołobrzeg

Miasto, Wojewoda

2004-2007

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,


Budżet państwa

B

Tabela nr 15. Zadania realizowane w ramach celu 2 (Gospodarka wodno-ściekowa).

Zadania

Opis przedsięwzięcia

Jednostki i podmioty realizujące

Okres realizacji

Źródła finansowania

Podział realizacji zadań

1

2

3

4

5

6

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzybowie

Dostosowanie parametrów oczyszczalni do obecnych wymagań ekologicznych

Miasto

2004-2007

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,


PFOŚiGW,

Fundusze UE, Fundacje, Środki budżetoweB, C

Rekultywacja lagun na terenie oczyszczalni ścieków

Rekultywacja lagun w Korzyścienku ze zgromadzonym nadmiarem osadu biologicznego z oczyszczalni ścieków w Grzybowie

Miasto

2004-2007

Środki budżetowe, Fundusze UE

B, C

Kompleksowe uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście Kołobrzegu

 • Wymiana wodociągu w ul. Bałtyckiej


 • Wymiana wodociągu w ul. Budowlanej
 • Wykonanie wodociągu w ul. Solnej
 • Wymiana wodociągu w ul. Kasprowicza
 • Wymiana wodociągu w ul. Kościuszki I i II etap

 • Wymiana wodociągu w ul. Spacerowej I i II etap

 • Modernizacja sieci wodociągowej w Dzielnicy Portowej

 • Wybudowanie studni nr 2A na ujęciu wody w Janiskach

 • Modernizacja sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy ul. 6Dyw. Piechoty

 • Wybudowanie sieci wodociągowej dla terenów przy ul. Jedności Narodowej

 • Renowacja metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej w centrum miasta

 • Likwidacja przejścia rurociągów ciepłowniczych na estakadzie nad torami kolejowymi

 • Wybudowanie kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty

 • Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy ul. 6D. Piechoty

 • Wybudowanie kanalizacji sanitarnej dla terenów przy ul. Jedności Narodowej

 • Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Dzielnicy Portowej plus pompownia ścieków wraz z rurociągiem tłocznym do P-I

 • Budowa wylotu wód deszczowych z terenu Ekoparku Wschodniego do morza

 • Modernizacja kanalizacji w ul. Kościuszki

 • Remont studzienek kanalizacyjnych w ul. Bałtyckiej

 • Wykonanie syfonu kanalizacyjnego Pod Kanałem Drzewnym

 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Albatrosa, Łososiowej, Stoczniowej wraz z przepompownią ścieków

 • Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Waszyngtona

 • Wybudowanie kanalizacji deszczowej Radzikowi III

 • Wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej wraz z projektem budowlanym

 • Rozbudowa sieci sanitarnej w ul. Obozowej

 • Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej (kanały uliczne) poprzedzone monitoringiem telewizyjnym

Miasto

Miasto
Miasto


Miasto
Miasto
Miasto
Miasto
Miasto
Miasto

Miasto
MWiK Kołobrzeg,

Miasto

MEC Kołobrzeg,Miasto
Miasto

Miasto


Miasto
Miasto

Miasto
Miasto


Miasto
Miasto
Miasto

Miasto
Miasto


Miasto

Miasto
Miasto2005

2006
2006


2006
2004-2006

2005-2006

2003-2006

2004-2005

2004-2006
2004
2004-2006

2004-2006


2004-2005
2004-2005
2004
2004-2006

2004
2004-2006

2004-2005

2006
2004-2005


2006
2004-2006

2006


2004
2004-2006

Środki budżetowe, WFOŚiGW, PFOŚiGW,

Fundusze UE

j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.

j.w.
j.w.

j.w.
j.w.

j.w.


j.w.
j.w.

j.w.
j.w.


j.w.
j.w.
j.w.

j.w.
j.w.


j.w.

j.w.
j.w.
B, C

Cel 3 – Gospodarka odpadami została określona szczegółowo w „Planie gospodarki odpadami dla Miasta Kołobrzeg”.Tabela nr 16. Zadania realizowane w ramach celu 4 (Poprawa jakości środowiska).

Zadania

Opis przedsięwzięcia

Jednostki i podmioty realizujące

Okres realizacji

Źródła finansowania

Podział realizacji zadań

1

2

3

4

5

6

Rozbudowa i przebudowa układu drogowo-ulicznego w Kołobrzegu


 • Budowa ul. Cichej wraz z oświetleniem
 • Kontynuacja modernizacji nawierzchni następujących ulic: Lazurowej, Perłowej, Błękitnej i Tęczowej wraz z ich odwodnieniem na osiedlu Radzikowo III

 • Kontynuacja modernizacji drogi na osiedlu Radzikowo IV wraz z kanalizacją deszczową

 • Remont kapitalny ul. Kresowej
 • Remont nawierzchni ul. Albatrosa, Stoczniowców, Łososiowej ( pas jezdny, chodniki, parkingi, oświetlenie)

 • Modernizacja ul. Św. Wojciecha
 • Modernizacja ul. Kościuszki
 • Budowa ul. Kossaka
 • Budowa drogi pomiędzy ul. Unii Lubelskiej i Okopową

 • Modernizacja nawierzchni dróg na osiedlu Podczele

 • Modernizacja ul. Sybiraków (kostka kamienna)

 • Remont kapitalny ul. Gryfitów
 • Wybudowanie kładki dla pieszych nad rzeką Parsętą zlokalizowaną pomiędzy ul. Reja a Portem Jachtowym
 • Budowa ścieżki rowerowej do Podczela
 • Budowa ul. Warzelniczej
 • Kontynuacja budowy drogi na osiedlu Witkowice III

 • Modernizacja dróg w ul. Jagiełły, Łokietka, Kazimierza Wielkiego

 • Modernizacja ul. Towarowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

 • Wybudowanie drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty

 • Budowa ul. Wylotowej wraz ze ścieżką rowerową do Grzybowa z odwodnieniem i oświetleniem

 • Modernizacja dróg wokół Ratusza (ul. Giełdowa, Plac Ratuszowy i Ratuszowa)

 • Wybudowanie chodnika i kładki dla pieszych przy ul. Rzecznej

 • Budowa nawierzchni jezdni ul. Tarnowskiego

 • Modernizacja ul. Szyprów
 • Budowa drogi do morza z Radzikowa III w pasie drogowym ul. Koralowej od ul. Grzybowskiej do ul. Arciszewskiego wraz z odwodnieniem nawierzchni
 • Modernizacja ul. Kołłątaja
 • Modernizacja ul. Krakusa i Wandy
 • Modernizacja dróg dojazdowych do Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb

 • Modernizacja ulic: Radomskiej, Lotniczej i Warcisława III

 • Budowa ul. Gnieźnieńskiej
 • Wybudowanie chodnika wzdłuż budynku nr 26-35 przy ul. Artyleryjskiej

 • Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z wojewódzką nr 163
  ( I etap )

Miasto
Miasto

Miasto


Miasto
Miasto

Miasto
Miasto


Miasto
Miasto
Miasto
Miasto
Miasto
Miasto

Miasto
Miasto


Miasto
Miasto
Miasto
Miasto
Miasto

Miasto
Miasto


Miasto
Miasto
Miasto
Miasto
Miasto
Miasto

Miasto
Miasto


Miasto
GDDKiA, WZD

2004-2005

2004-2005

2004-2006
2004-2006

2004-2005


2004-2006

2004-2006

2005-2006

2005
2004-2006

2005
2004-2006

2004

808,2
2004-2005

2004-2005

2004-2006

2004-2006

2004-2006

2004-2006


2005-2006

2005-2006

2004-2006

2004-2005

2006-2010

2004-2006

2004-2006

2004-2006


2004-2006

2004-2006

2004
2005-2015


Środki budżetowe, Fundusze UE

j.w.

j.w.

j.w.
j.w.j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.

Środki budżetowe, Fundusze UEB, C
Ograniczenie emisji hałasu do środowiska

 • Przeprowadzenie pomiarów i opracowanie mapy akustycznej wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 11 przebiegającej przez teren miasta

 • Przeprowadzenie pomiarów i opracowanie mapy akustycznej wzdłuż odcinków linii kolejowych przebiegających przez teren miasta tzn. Koszalin-Kołobrzeg, Białogard-Kołobrzeg, Trzebiatów-Kołobrzeg

 • Zakładanie pasów zieleni ochronnej w mieście

Zarządca drogi

PKP
Miasto2004-2006

2004-2006

2004-2015


Środki budżetowe, Fundusze UE, WFOŚiGW, PFOŚiGW,

Środki budżetowe, Fundusze UE, WFOŚiGW, PFOŚiGW,

B, C

Modernizacja i budowa nowych systemów oświetlenia na mniej energochłonne

 • Wykonanie instalacji elektrycznej usprawniającej oświetlenie terenu przy ul. Granicznej dz. nr 187/26

 • Wykonanie instalacji elektrycznej usprawniającej oświetlenie terenu przy ul. Wschodniej dz. nr 113/22

 • Wykonanie instalacji elektrycznej usprawniającej oświetlenie terenu (garaże plus ogródki działkowe) przy ul. Krzywoustego dz. 228

Miasto

Miasto


Miasto


2004

2004


2004

Środki budżetowe

j.w.


j.w.B, C

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza

 • Modernizacja istniejących systemów grzewczych według najlepszych dostępnych technologii z wykorzystaniem energii wytwarzanej w skojarzeniu ( energia elektryczna razem z energią cieplną ) w oparciu o odnawialne źródła energii ( olej rzepakowy, spirytus etylowy )

 • Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz usługowych jak również budynków mieszkalnych • Modernizacja kotłów w MEC-u Kołobrzeg pod kątem wykorzystania gazu jako alternatywnego nośnika energii
Miasto

Właściciele i użytkownicy systemów grzewczych

Miasto, Właściciele obiektów
Miasto, MEC Kołobrzeg


2008-2012

2007-2012

Środki budżetowe

WFOŚiGW, PFOŚiGW, Fundusze prywatne, EKOFUNDUSZ, Fundusze UE, Pożyczki i kredyty


Środki budżetowe

WFOŚiGW, PFOŚiGW, Fundusze prywatne, EKOFUNDUSZ, Fundusze UE, Pożyczki i kredyty

Środki budżetowe, NFOŚiGW,WFOŚiGW, PFOŚiGW, EKOFUNDUSZ, Fundusze UE, Pożyczki i Kredyty


B, C

Ograniczenie promieniowania elektromagnetycznego

Modernizacja systemu zaopatrzenia w energie elektryczną według najlepszych dostępnych technologii

Badanie pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej, wież linii cyfrowejMiasto, Właściciele sieci elektroenergetycznej

Operatorzy telefonii komórkowej, Miasto2007-2015
2004-2015

Środki budżetowe

WFOŚiGW, PFOŚiGW, Fundusze prywatne, EKOFUNDUSZ, Fundusze UE, Pożyczki i Kredyty

Środki budżetowe, Fundusze prywatne

Tabela nr 17. Zadania realizowane w ramach celu 5 (Racjonalizacja użytkowania zasobów przyrodniczych).


Zadania


Opis przedsięwzięcia

Jednostki i podmioty realizujące

Okres realizacji

Źródła finansowania

Podział realizacji zadań

1

2

3

4

5

6

Tworzenie podstaw do rozwoju energetyki opartej o surowce odnawialne

Opracowanie programu rozwoju energetyki opartej o surowce odnawialne np. wykorzystanie energii wiatru czy wód Bałtyku (pompy ciepła) bądź wykorzystanie energii powstającej w skojarzeniu źródeł energii odnawialnej

Miasto

2004-2007

Środki budżetowe

B, C

Tabela nr 18. Zadania realizowane w ramach celu 6 (Ochrona powierzchni ziemi i ochrona wybrzeża).


ZadaniaOpis przedsięwzięcia

Jednostki i podmioty realizujące

Okres realizacji

Źródła finansowania

Podział realizacji zadań

1

2

3

4

5

6

Ochrona strefy brzegowej i zaplecza brzegów morskich

Budowa nabrzeża remontowego pod potrzeby łodzi rybackich (na nabrzeżu harcerskim)

Modernizacja nabrzeża postojowego

Budowa obiektów pierwszej sprzedaży ryb wraz z magazynami i sanitariatami


Modernizacja infrastruktury Portu Rybackiego

Wykonanie tarasu widokowego na morze i zejścia na plażę zachodnią Budowa portu jachtowego etap I (Młodzieżowe Centrum Sportów Wodnych)


Budowa dworca międzynarodowej żeglugi pasażerskiej

Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz parków miejskichrewitalizacja plaż – refulacja, budowa ostróg


Urząd Morski, Wojewoda, Miasto

Urząd Morski, Wojewoda, Miasto

Urząd Morski, Wojewoda, Miasto

Urząd Morski, Wojewoda, Miasto

Urząd Morski, Wojewoda, Miasto

Urząd Morski, Miasto

Urząd Morski, Miasto

Urząd Morski, Miasto

Miasto


2004-2010

2004-2006

2004-2006

2004-2006

2004-2006

2004


2004-2006

2004-2007


2004-2007Fundusze UE, Urząd Morski, Środki budżetowe, NFOŚiGW, WFOŚiGW

Fundusze UE, ZPM, Środki budżetowe, NFOŚiGW, WFOŚiGW

Fundusze UE, ZPM, Środki budżetowe, NFOŚiGW, WFOŚiGW

Fundusze UE, ZPM, Środki budżetowe, NFOŚiGW, WFOŚiGW

Fundusze UE, ZPM, Środki budżetowe, NFOŚiGW, WFOŚiGW

Środki budżetowe, Fundusze UE


Fundusze UE, ZPM, Środki budżetowe, NFOŚiGW, WFOŚiGW

Fundusze UE, ZPM, Środki budżetowe, NFOŚiGW, WFOŚiGW,

PPP

Środki budżetowe, Fundusze UEB, C

A,B,C

A,B,C

A,B,C

B,C

B,CB,C

B,C


Tabela nr 19. Zadania realizowane w ramach celu 7 (Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych).


Zadania


Opis przedsięwzięcia

Jednostki i podmioty realizujące

Okres realizacji

Źródła finansowania

Podział realizacji zadań

1

2

3

4

5

6

Ochrona zasobów ziemi

Nie przeznaczanie gruntów I, II i III klasy bonitacyjnej pod budownictwo

Miasto

2004-2015

Środki budżetowe

C

Zakładanie lasów ochronno – izolacyjnych i pasów zieleni w miejscach o dużej uciążliwości dla środowiska (hałas, odory, emisja zanieczyszczeń do atmosfery).

Opracowanie programu zadrzewień i zakładania roślinnych pasów ochronnych, zwłaszcza wzdłuż ciągów komunikacyjnych

Miasto,

Zarządcy dróg,

Użytkownicy środowiska


2004-2012

Środki budżetowe,

WFOŚiGW,


PFOŚiGW,

Środki zarządców dróg,

Fundusze UE,


B, C

Tabela nr 20. Zadania realizowane w ramach celu 8 (Edukacja ekologiczna).
Zadania


Opis przedsięwzięcia

Jednostki i podmioty realizujące

Okres realizacji

Źródła finansowania

Podział realizacji zadań

1

2

3

4

5

6

Utworzenie placówek dydaktycznych szkolących w zakresie ochrony środowiska

 • Powołanie przy Urzędzie Miasta Punktu Edukacji Ekologicznej
 • Utworzenie w Urzędzie Miasta elektronicznej bazy danych dotyczącej stanu środowiska

Miasto

Miasto


2004-2007
2004-2007

Środki budżetowe, WFOŚiGW, PFOŚiGW

Środki budżetowe, WFOŚiGW,

PFOŚiGW, , Fundusze UE, Fundacje


B, C

B, C


Prowadzenie szkoleń, konkursów w zakresie zasad ochrony środowiska

Organizowanie przez szkoły we współpracy z Kuratorium Oświaty konkursów, prelekcji, wystaw, wycieczek, wystaw dotyczących zapoznania się z praktycznymi zasadami ochrony środowiska

Miasto, Kuratorium Oświaty

2004-2015

Fundacje i fundusze ekologiczne,

WFOŚiGW,


Środki budżetowe, Fundusze UE

B, C

Tabela nr 21. Zadania realizowane w ramach celu 9 (Monitoring środowiska).
Zadania


Opis przedsięwzięcia

Jednostki i podmioty realizujące

Okres realizacji

Źródła finansowania

Podział realizacji zadań

1

2

3

4

5

6

Monitoring hałasu

 • wprowadzenie monitoringu w strefie uzdrowiskowej w Kołobrzegu

WIOŚ,

2005-2010

Środki budżetowe, WFOŚiGW,

PFOŚiGW,


A, B, C


Monitoring wybrzeża

 • systematyczne monitorowanie wybrzeża w granicach administracyjnych miasta, a zwłaszcza odcinków zabezpieczonych przed zniszczeniem

Miasto,

IOŚ i WIOŚ,

Wojewoda

Urząd Morski2005-2015

Środki budżetowe, WFOŚiGW,

PFOŚiGW,A, B, C


Monitoring odczuć społecznych

 • Systematyczne prowadzenie badań społecznych

Miasto, Organizacje społeczne

Ciągły do 2015

Środki budżetowe, WFOŚiGW, PFOŚiGW,

B, C

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego

 • Systematyczna kontrola wielkości natężenia pól elektromagnetycznych wokół napowietrznych linii przesyłowych oraz wież i stacji telefonii komórkowej

Miasto, Operatorzy telefonii komórkowejCiągły do 2015

Środki budżetowe, Operatorzy telefonii komórkowej

B, C

Monitoring przyrody

 • Systematyczna kontrola źródeł solankowych, złóż borowin, obszarów na których występują wody mineralne, wód powierzchniowych, gruntowych, podziemnych, a także roślin i użytków ekologicznych będących pod ścisłą ochroną

WIOŚ, Lasy Państwowe

Uzdrowisko

Urząd Gminy


Ciągły do 2015

Środki budżetowe, WDOŚiGW, PFOŚiGW, Fundacje

A, B, C

Monitoring zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

 • Systematyczne wykonywanie analiz stanu czystości powietrza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5.12.2002 r.

WIOŚ

Ciągły do 2015

Środki budżetowe

B, C


A zadania własne województwa (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będę finansowane w całości lub częściowo ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji samorządu województwa)

B zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź instytucji działających na terenie województwa, ale podległych bezpośrednio organom centralnym, część tych zadań może być koordynowana przez organy samorządu wojewódzkiego

C zadania realizowane przez inne niż wojewódzkie organy samorządu terytorialnego w tym związki komunalne – wytyczne do powiatowych programów ochrony środowiska 1. OgólnE informacjE o Kołobrzegu
  1. Położenie geograficzne miasta Kołobrzegu

Miasto położone jest w północno – wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Znajduje się ono nad Morzem Bałtyckim u ujścia rzeki Parsęty. Obszar miasta od zachodu graniczy


z gminą Ustronie Morskie, od południa z gminą Kołobrzeg, a granicę północna stanowi brzeg Morza Bałtyckiego o długości 11 km. Obszar miasta wynosi 26 km2, a ludność 44803 osób, co daje zaludnienie 1723 osoby na 1 km2.

Miasto Kołobrzeg jest siedzibą władz powiatowych, która spełnia rolę centralną w zakresie infrastruktury gospodarczej i infrastruktury społecznej dla całego powiatu. Kołobrzeg jest miastem morskim, w którym znajduje się port handlowy, port rybacki, port wojenny i przystań jachtowa.

Kołobrzeg jest znanym uzdrowiskiem, w którym znajdują się sanatoria oraz obszarem dużego ośrodka turystyczno – wypoczynkowego.

Tabela nr 22. Powierzchnia ogólna miasta Kołobrzeg.Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

% udział
w ogólnej powierzchni


% w poszczególnych grupach

Użytki rolne razem

356

13,9

100,0

W tym:

grunty orne

sady

łąki


pastwiska

286


6

54

10

80,3

1,5


15,2

3,0


Lasy i grunty leśne

155

6,0Wody

54

2,1

100,0

W tym:

płynące


stojące

rowy

33

2

19

61,1


3,7

35,2


Tereny zabudowane

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Drogi

Koleje


570

118


217

32


22,2

4,6


8,4

1,2


Pozostałe

1065

41,6Obszar ogółem

2567

100,0Źródło: GUS, Urząd Miasta w Kołobrzegu
W strukturze powierzchni użytków dominują tereny pod zabudowaniami – 22,2% oraz użytki rolne ‑ 13,9%, lasy 6,0%, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 4,6%, komunikacja –
9,6%, wody – 2,1% oraz pozostałe, w tym nieużytki – 41,6%. Tereny osiedlowe i komunikacyjne stanowią podstawę rozwoju głównej funkcji bazy uzdrowiskowej i turystyczno-wypoczynkowej miasta Kołobrzegu.


  1. Charakterystyka społeczno-gospodarcza
   1. Demografia

Kołobrzeg jest czwartym miastem co do ilości mieszkańców w województwie zachodniopomorskim. Na ogólną ilość mieszkańców 44803 przypada 21194 mężczyzn, a kobiet – 23609. Udział kobiet na 100 mężczyzn wynosi 107,4. Na ogólną ilość 44803 na wiek przedprodukcyjny przypada 92441 osób, na wiek produkcyjny 29253 osób, a na wiek poprodukcyjny – 6309.

Saldo migracji ludności w 2002 roku było ujemne i wyniosło – 151 osób. W gospodarce narodowej pracowało w 2002 roku 10738 osób.


   1. Oświata

Na terenie Kołobrzegu ilość i rodzaj szkół przedstawia się następująco:

Tabela nr 23. Ilość i rodzaje szkół w Kołobrzegu (rok szkolny 2002/2003).


Rodzaje szkół

Ilość szkół

Liczba nauczycieli

Ilość oddziałów

Ilość uczniów

Specjalne

szkoły

uczniowie

Szkoły podstawowe

Gimnazjum

Szkoły średnie ogólnokształcące


10

5

4249

166


x

145

85

x3543

2059


1583

2

3

x210

129


x

Źródło: Rocznik statystyczny 2003 r.
Poza wyżej wymienionymi w Kołobrzegu znajdują się dwie zasadnicze szkoły zawodowe oraz 8 szkół średnich technicznych, w tym 2 dla dorosłych. Na terenie miasta jest pięć szkół policealnych, w tym dwie dla dorosłych.


  1. Potencjał przyrodniczy i walory krajobrazowo – turystyczne

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski miasto Kołobrzeg leży w podprowincji Pobrzeży Południowobałtyckich na obszarze makroregionu Pobrzeża Szczecińskiego i Pobrzeża Koszalińskiego. Przez miasto wzdłuż rzeki Parsęty przebiega granica pomiędzy tymi makroregionami oraz pomiędzy dwoma mezoregionami: Wybrzeżem Trzebiatowskim – na zachód od ujścia rzeki Parsęty oraz Wybrzeżem Słowińskim – na wschód od rzeki Parsęty.

Według regionalizacji geobotanicznej Polski, obszar miasta Kołobrzeg zlokalizowany jest
w Dziale Pomorskim, Krainie Brzegu Bałtyku i Okręgu Zachodnim.

Według podziału zoogeograficznego, miasto Kołobrzeg leży w Krainie Południowo-Bałtyckiej.
   1. Warunki klimatyczne

Kołobrzeg położony jest w Krainie I-szej Nadmorskiej (wg Prawdzica). Klimat Kołobrzegu kształtowany jest pod wpływem Morza Bałtyckiego. Kraina ta charakteryzuje się następującymi danymi: • średnia temperatura roczna – 7,5÷7,9 oC

 • średnia temperatura okresu V-VII – 13,5÷14,0 oC

 • ilość dni gorących w roku ‑ 8 ÷13 dni

 • data początku zimy – 06-10.I

 • długość okresu zimowego ‑ 15÷55 dni

 • długość okresu wegetacyjnego ‑ 215÷218 dni

 • początek okresu wegetacyjnego – 9-12.IV

 • suma opadów atmosferycznych w roku ‑ 550÷650 mm

 • suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII ‑ 160÷180 mm

 • liczba dni z pokrywą śniegu – 35÷15 dni.

Dni gorących jest w roku około 10, a liczba dni mroźnych 23 (temperatura poniżej 0 oC) oraz bardzo mroźnych około 8 (poniżej -10 oC).

Średnia liczba dni z silnymi wiatrami (do 10 m/s) wynosi około 74, a z bardzo silnymi wynosi 19 dni (do 15 m/s). Ponad 55 % wiatrów w skali rocznej wieje od morza lub wzdłuż morza. W zimie zaznacza się duży udział wiatrów z kierunków SW i S, a w okresie letnim z kierunku W. Wiatry od morza są szczególnie korzystne dla terapii ze względu na zmniejszanie amplitud termicznych oraz napływ czystego powietrza, zwiększenie ilości ozonu i występowanie aerozolu morskiego, który występuje na przestrzeni 200 m w głąb lądu, a największe jego stężenie występuje na plaży.

Kołobrzeg posiada dużą ilość dni słonecznych w stosunku do innych miejscowości położonych nad Bałtykiem. Na terenie Kołobrzegu można wyodrębnić kilka mikroregionów klimatycznych w zależności od położenia.

Specyficzną cechą klimatu jest położenie geograficzne na styku lądu i morza, co kształtuje specyficzny ostry i kapryśny klimat, charakteryzujący się zmiennością dziennej pogody.


   1. Zarys budowy geologicznej

Obszar miasta Kołobrzeg znajduje się we wschodniej antyklinie, wysoko wypiętrzonej, pociętej siecią uskoków. Ze strukturą antykliny Kołobrzegu wiąże się występowanie wód mineralnych ujmowanych dla celów leczniczych. Są one podstawowym surowcem leczniczym decydującym o walorach uzdrowiskowych Kołobrzegu. Wody te są izolowane od powierzchni


i mają utrudniony kontakt z wodami infiltracyjnymi.


   1. Geomorfologia

Miasto Kołobrzeg położone jest w brzegowej części Wybrzeża Trzebiatowskiego


i Wybrzeża Słowińskiego. Najniższym punktem obszaru miasta jest brzeg morza, najwyższym wzgórza w południowo-wschodniej części miasta (okolice Stramnicy) – ponad 30 m n.p.m.

Zachodnia część miasta leży na płaskiej równinie jeziornej położonej od Kołobrzegu


w kierunku Dźwirzyna. Jest ona pozostałością litorynowego jeziora przybrzeżnego, którego powierzchnia wznosi się średnio na wysokość 5 m n.p.m. Tereny nisko położone odwadnia rów Grzybowski oraz sieć mniejszych rowów melioracyjnych, a także duże czynne przepompownie
w Grzybowie i Korzystnie. (Obszar ten (depresja Grzybowa) oddziela od morza wąski (50÷200 m) wał wydmowy o wysokości 1÷7 m n.p. plaży.

Tempo abrazji na odcinku wydmowo-aluwialnym brzegu niziny Grzybowa wynosi od kilku do 30 cm w skali roku.

Na wschód od doliny Parsęty obszar miasta zajmują nasypy, a wzdłuż wybrzeża rozciąga się wąski wał wydmowy wznoszący się od 3 do 6 m n.p.m. Ujście Parsęty obudowane jest obiektami portu towarowego, rybackiego i wojennego. W rejonie Podczela znajduje się niecka słonych torfowisk „Solnego Bagna”.

Na wschód od ujścia Parsęty obszar brzegu jest umocniony na całej długości opaską ochronną stanowiącą ochronę nadmorskiej promenady (ścianka Larsena z betonowym cokołem)


z narzutem gwiazdobloków. Osłonę brzegów stanowią także drewniane ostrogi, falochrony portowe oraz ciężka konstrukcja mola.

Ochrona brzegu morza wymaga stałych prac zabezpieczających. Zalicza się do nich: • ustalenie pasa technicznego i jego ochrona przed zainwestowaniem;

 • ustalenie pasa ochronnego i wprowadzenie zainwestowania wyłącznie według planów zagospodarowania przestrzennego;

 • objęcie ścisłą ochroną kompleksów zalesionych wydm nadmorskich;

 • wyłączenie z urbanizacji odcinków wybrzeża najsilniej zagrożonych przez abrazję;

 • sukcesywne wykonywanie umocnień zagrożonego brzegu – pracami inżynieryjnymi
  i roślinnością.
   1. Warunki hydrogeologiczne

Obszar miasta nie posiada użytkowego poziomu wodonośnego (wody słodkie) w obrębie poziomu czwartorzędowego. Miasto korzysta z ujęć komunalnych położonych w dolinie Parsęty


w kierunku południowym (Rościęcino i Pustary) oraz z wód ujęcia w Bagiczu. W obrębie czwartorzędowego poziomu wodonośnego obszar wód ogranicza się do centralnej partii antykliny Kołobrzegu. Najsilniejsze zasolenie wód obserwuje się na Wyspie Solnej.


   1. Zasoby naturalne

Na obszarze miasta Kołobrzeg występują liczne i wydajne źródła solankowe oraz obfite złoża borowiny i wody mineralne. Solanki pochodzą z osadów piaszczystych i piaskowcowych jury dolnej i środkowej. Na potrzeby lecznicze uzdrowiska woda jest dostarczana przez cztery otwory wiertnicze.

Dla eksploatacji złóż leczniczych wód mineralnych utworzono w roku 1991 decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej obszar górniczy Kołobrzeg. Drugim podstawowym tworzywem leczniczym Kołobrzegu są borowiny. Borowina znajduje się na obszarze dwóch pól (obszar Mirocic, obecnie eksploatowany i obszar Kołobrzegu). Dla powyższego złoża ustanowiony jest obszar górniczy. Borowina kołobrzeska pochodzi z torfu niskiego, charakteryzującym się bogatym składem chemicznym. Ogólne zasoby borowiny wynoszą 2872 tys. m3.

Potrzeby rozlewni wód mineralnych zabezpieczają dwie studnie wiercone. Studnia


o głębokości 46 m ujmuje zasobne wody poziomu czwartorzędowego. Studnia o głębokości
67 m ujmuje wody poziomu liasowego.


   1. Szata roślinna

Na obszarze miasta Kołobrzeg występują naturalne ekosystemy bagienne, wodne i leśne, które są potencjalnym miejscem występowania cennych gatunków roślin. Szatę roślinną miasta stanowi flora ‑ gatunki roślin związane z określonymi biotypami.
    1. Lasy

Lasy na obszarze miasta zajmują 155 ha, co stanowi 6% całej powierzchni. Zarośla zajmują powierzchnię 69 ha, co stanowi 2,7% ogólnej powierzchni.

Lasy są najbardziej naturalną formacją przyrodniczą związaną z krajobrazem oraz niezbędnym czynnikiem równowagi środowiska przyrodniczego. Lasy spełniają bardzo różnorodne funkcje w sposób naturalny, którymi są: • funkcje ekologiczne (ochronne) – zapewniając stabilizację stosunków wodnych, ochronę gleb przed erozją, kształtującą klimat, stabilizującą klimat atmosfery tworząc, warunki do zachowania potencjału biologicznego gatunków i ekosystemów zachowując różnorodność
  i złożoność krajobrazu.;

 • funkcje produkcyjne – polegające na pozyskaniu drewna z zachowaniem odnawialności;

 • funkcje społeczne – służące kształtowaniu korzystnych warunków zdrowotnych
  i rekreacyjnych dla społeczeństwa.

Lasy mają istotne znaczenie gospodarcze i są kluczowym elementem bezpieczeństwa ekologicznego oraz mają szczególne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego.

Do lasów ochronnych należą:


 • lasy w miastach;

 • lasy gleboochronne;

 • lasy wodoochronne;

 • lasy – ostoje zwierząt chronionych;

 • lasy – drzewostany nasienne.

Na obszarze miasta występują w przeważającej większości lasy liściaste z małą domieszką drzew iglastych, przeważnie sosny.

Na terenach obniżonych występują lasy bagienne i łęgowe (olsy). W najbardziej zabagnionych terenach występuje porzeczka czarna i wierzba szara. W zależności od środowiska (położenie terenu) występują lasy bukowe, Na obszarach o wysokim lustrze wody występuje olsza czarna, olsza szara i topole. W pasie nadmorskim w części zachodniej występują siedliska
o drzewostanie mieszanym lasu brzozowo-dębowego. Mimo preferowania sosny, udział gatunków borowych w sumie jest nieznaczny.

Lasy spełniają znaczną rolę w likwidowaniu zanieczyszczenia środowiska naturalnego.


W lasach absorpcja pyłów wynosi od 30 do 50%, a także następuje absorpcja substancji gazowych.


    1. Parki i zadrzewienia

Parki miejskie, aleje, starodrzewy, cmentarze stanowią element krajobrazu, jako składnik szaty roślinnej, ostoja fauny i zasobów kulturalnych.

Na terenie Kołobrzegu do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały wpisane 4 parki, którymi są: • Park im. Stefana Żeromskiego – o powierzchni 25 ha, założony w 1882 roku;

 • Park im. Aleksandra Fredry – o powierzchni 21 ha (park leśny);

 • Park im. Jedności Narodowej ‑ o powierzchni 7,5 ha, jest częścią obecnie ogrodzonego terenu o powierzchni 37 ha, należącego do Portu Wojennego;

 • Park im. Dywizji Piechoty ‑ o powierzchni 2,8 ha, który został utworzony w 1990 roku na terenie cmentarza niemieckiego.

Na terenie miasta znajdują się parki, które nie zostały wpisane do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a które wymagają opieki i ochrony, do których należą: • Plac 18 marca – park o powierzchni 1,6 ha;

 • Park im. H. Dąbrowskiego – park o powierzchni 2,6 ha, w centralnej części parku znajduje się sztuczny staw z wyspą.

Objęcie opieką wymagają wszelkie zadrzewienia przydrożne urozmaicające krajobraz, które stanowią swoiste korytarze ekologiczne wśród pól oraz osłony przed wiatrami. Aleje drzew wymagają również opieki, a szpalery o przerwanej ciągłości należy uzupełniać dosadzając odpowiednie gatunki.

Lasy, parki i inne zadrzewienia stanowią naturalną osłonę przed występującymi wiatrami, co ma duże znaczenie dla ludności mieszkającej i przebywającej na tym terenie.


    1. Zieleń przykościelna i cmentarna

Zieleń przykościelna, do której należą drzewa i aleje, stanowią wysoka wartość przyrodniczą. Cennym obszarem pod względem przyrodniczym są tereny nieczynnych cmentarzy. Obszary cmentarne są ostojami występowania wielu gatunków roślin będących przedmiotem ochrony.


    1. Obiekty zabytkowe

Rejestr obiektów zabytkowych na obszarze miasta liczy 22 pozycje. Do ważniejszych obiektów należą:

 • forty w parku przymorskim (kamienny szaniec);

 • Domek Kata;

 • warzelnia soli na Wyspie Solnej;

 • ratusz;

 • baszta Prochowa;

 • starówka;

 • Kościół N.M.P.;

 • budynek dawnej Akademii Rycerskiej;

 • dom Schaffenów;

 • duże kamienice;

 • ujęcie źródła solanki na ul. Źródlanej;

 • dom księży emerytów;

 • dwa stanowiska archeologiczne (osady);

 • park przy pomniku zaślubin z morzem;

 • Kościół Niepokalanego Poczęcia N.M.P.;

 • dom parafialny przy ul. Katedralnej;

 • fortyfikacje twierdzy kołobrzeskiej;

 • parki wpisane do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
    1. Flora

Zgodnie z opracowaną „Waloryzacją Przyrodniczą Miasta Kołobrzeg” stwierdzono, że na terenie miasta występuje wiele gatunków prawnie chronionych. Zanotowano 38 gatunków, w tym 28 podlegających ochronie całkowitej i 10 – ochronie częściowej.

Na terenie miasta Kołobrzeg stwierdzono 116 gatunków roślin uważanych za rzadkie lub zagrożone w swoim istnieniu.

Zachowanie tych gatunków ma ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej tych obszarów. Na obszarze miasta zanotowano 982 gatunki roślin naczyniowych.


    1. Fauna

Na obszarze miasta Kołobrzeg występuje duże zróżnicowanie siedliskowe, na co wpływ ma położenie nad Morzem Bałtyckim, depresyjny charakter obszarów przybrzeżnych oraz przepływanie rzeki Parsęty. Fauna Bałtyku jest pod względem ilości gatunków uboga, co wynika
z niskiego zasolenia.

Na obszarze miasta i wód przyległych osiedliła się znaczna ilość bezkręgowców


i kręgowców. Do nich należą:

 1. Bezkręgowce

 • mięczaki,

 • owady,

 1. Kręgowce

 • minogi i ryby,

 • płazy,

 • gady,

 • ptaki,

 • ssaki.

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją fauny przez zespół opracowujący „Waloryzację Przyrodniczą Miasta Kołobrzeg”, na obszarze miasta Kołobrzeg wyróżniono kilka typów środowisk zasiedlonych przez bezkręgowce: • obszar strefy przybrzeżnej Bałtyku;

 • obszar wydm białych;

 • obszar wydm ciemnych z pasem lasu nadmorskiego;

 • obszar podmokłych użytków zielonych;

 • rzeka Parsęta i małe oczka wodne.

Na obszarze miasta stwierdzono 8 gatunków bezkręgowców objętych ochroną prawną, do których należą: paź żeglarz, biegacz fioletowy, ślimak winniczek, trzmiel ziemny, trzmiel kamiennik, trzmiel rudy, trzmiel gajowy i trzmiel mrowiskowy.Minogi i ryby

Ustalono, że na obszarze miasta objęto ochroną prawną 9 gatunków, 4 gatunki znajdują się na Polskiej Czerwonej Liście Zwierząt, 33 gatunki na Czerwonej Liście Zwierząt Pomorza Zachodniego, 19 gatunków z Czerwonej Listy Meklemburgii, 26 gatunków z Czerwonej Listy Brandenburgii oraz 10 gatunków umieszczonych w dyrektywach międzynarodowych.Płazy

Występujące na obszarze miasta, w ilości siedem, gatunki płazów są objęte ochroną prawną, w tym dwa z nich ochroną częściową.Gady

Na obszarze miasta stwierdzono występowanie sześciu gatunków gadów, które są pod ochroną. Do nich należą: padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata i żółw błotny.Ptaki

Na obszarze miasta stwierdzono przebywania 190 gatunków ptaków, z czego lęgowych jest 130 gatunków. Ochroną prawną objęte są 174 gatunki ptaków. Do najcenniejszych należą: batalion, bielik, bocian biały, bocian czarny, cyraneczka, cyranka, czajka, czapla siwa, derkacz, dzięcioł czarny, gągol, kania ruda, kormoran czarny, mewa czarnogłowa, mewa mała i inne mewy, nurogęś, przepiórka, pustułka, rybitwy, słonka, zimorodek i żuraw.Ssaki

Na obszarze miasta Kołobrzeg stwierdzono 42 gatunki ssaków. Ochroną prawną objęto


14 gatunków, do których należą: borowiec wielki, gacek brunatny, gronostaj, jeż wschodni, karlik malutki, kret, łasica, morświn, mroczek późny, nocek rudy, ryjawka aksamitna, ryjówka malutka, rzęsorek rzeczek i wiewiórka.

Dzikie zwierzęta na terenie miasta

Coraz większym problemem stają się dzikie zwierzęta, które pojawiają się w parkach, na ogródkach działkowych oraz w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Szczególne nasilenie dzików


i saren obserwuje się jesienią i zimą. Pewną skalę zagrożenia mogą stanowić stada dzików lub pojedynczych sztuk pojawiających się w osiedlach mieszkalnych. Drugim poważnym zagrożeniem jest dość częste pojawienie się lisów na obszarach miasta, w pobliżu dzikich wysypisk śmieci
i odpadów. Zagrożeniem dla ludzi mogą być odchody tych zwierząt, które w kontakcie ze zwierzętami domowymi mogą rozprzestrzeniać choroby.

W celu uniemożliwienia pojawiania się dzików, saren i lisów do miasta należy: • poza granicami miasta prowadzić racjonalną gospodarkę łowiecką, regulującą pogłowie dzików, saren i lisów,

 • w celu zmiany kierunków migracji dzików, saren i lisów poza miasto założyć stałe paśniki w okresie zimowym,

 • uregulować i zorganizować ruch turystyczny, utrzymanie głównych ścieżek w parkach, oznakowanie obszarów, na których mogą występować dziki.
   1. Turystyka

Miasto Kołobrzeg ma charakter miejscowości uzdrowiskowo-turystycznej. Wraz ze wzrostem zainteresowania funkcją uzdrowiskową rozwija się zagospodarowanie turystyczne.

Uzdrowisko Kołobrzeg według Rejestru Zakładów i Urządzeń Lecznictwa Uzdrowiskowego Lekarza Naczelnego Uzdrowiska Kołobrzeg dysponuje 5700 łóżkami. Według w/w rejestru w Uzdrowisku znajduje się 21 obiektów sanatoryjnych i 3 szpitale uzdrowiskowe. Ponadto w Kołobrzegu znajduje się około 2000 łóżek w innych obiektach prowadzących działalność na pobyty wczasowe i lecznicze.

W części portowej miasta są organizowane rejsy po morzu oraz wycieczki Polskiej Żeglugi Bałtyckiej do portów Morza Bałtyckiego. W granicach miasta wytyczono trzy szlaki turystyczne: • Szlak czerwony – Szlak Solny;

 • Szlak czerwony ‑ odcinek trasy międzynarodowej od Atlantyku do Braniewa nad Bałtykiem.

 • Szlak zielony – im. Jana Frankowskiego od latarni morskiej do Budzistowa.

Na terenie miasta znajduje się jedna ścieżka rowerowa. W Kołobrzegu znajdują się atrakcje dla miłośników sportów wodnych i wędkarstwa. W Kołobrzegu kończy się szlak kajakowy po Parsęcie. Przy porcie rybackim znajduje się przystań jachtowa.

Władze miasta planują dalszy rozwój infrastruktury turystycznej. Do ważniejszych planowanych inwestycji należą:


 • budowa kompleksu wypoczynkowego obok parku A. Fredry;

 • budowa „Aquaparku”.

Głównym walorem miasta są wody i plaże Bałtyku, źródła solankowe, borowiny rozbudowana infrastruktura turystyczno-uzdrowiskowa miasta.

Walory lecznicze wiążą się z uwarunkowaniami naturalnymi miasta Kołobrzeg. Walorami tymi są korzystne właściwości uzdrowiska nadmorskiego, o łagodnym klimacie, czystym powietrzu, silnym nasłonecznieniu oraz z licznymi źródłami solankowymi i bogatymi złożami borowinowymi.


 1. Obszary i obiekty prawnie chronione
  1. Istniejące obszary i obiekty prawnie chronione

Uwarunkowania ochrony przyrody tworzy szereg ze sobą powiązanych elementów, które składają się na stan środowiska przyrodniczego. Ochrona przyrody w rozumieniu ustawy z dnia


16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody art. 2 (Dz. U. Nr 92 poz. 880), polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:

 • dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;

 • roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;

 • zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;

 • siedlisk przyrodniczych;

 • siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin;

 • tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;

 • krajobrazu;

 • zieleni w miastach i wsiach;

 • zadrzewień.

Obszar miasta Kołobrzeg to atrakcyjne tereny turystyczno –wypoczynkowe, co wiąże się


z dużym napływem ludności w okresie letnim. W ramach dalszego rozwoju miasta należy, uwzględnić zróżnicowany rozwój środowiska przyrodniczego. Ochrona zasobów środowiska naturalnego stanowi jedno z ważniejszych zadań polityki rozwoju.

Ochrona środowiska wiąże się miedzy innymi z: • ochroną wód powierzchniowych, gruntowych i podziemnych,

 • szczególnej ochrony wymagają źródła solankowe, złoża borowiny i obszary, na których występują wody mineralne,

 • ochroną powietrza atmosferycznego,

 • ochroną litosfery,

 • prawidłowym zagospodarowaniu odpadów,

 • ochroną gatunków roślin i zwierząt.
   1. Obszary chronionego krajobrazu

Uchwałą Nr X/46/75 W.R.N. w Koszalinie z dnia 17.11.1975 r. w sprawie stref chronionych krajobrazu (Dz.U.W.R.N. w Koszalinie z dnia 02.12.1975 r. nr 9, poz. 49-50) powołano „Koszaliński Pas Nadmorski”.

W granicach „Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego” znajdują się znaczna powierzchnia miasta Kołobrzeg. Obszar chronionego krajobrazu został powołany w celu ochrony krajobrazu
i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego, który obejmuje cały pas nadmorski z wydmami oraz większość parków miejskich.


   1. Użytek ekologiczny

Rada miejska w Kołobrzegu uchwała nr XXIX/278-96 z dnia 25.03.1996 r. uznała tereny bagienno leśne położone na wschodniej części Kołobrzegu za użytek ekologiczny pod nazwą „Ekopark Wschodni”. Powierzchnia użytku ekologicznego wynosi 383 ha (wg ewidencji geodezyjnej). Przedmiotem ochrony jest zachowanie zespołu biocenoz składającego się z mułu wydmowego, torfowisk niskich o charakterze halofilnym oraz fragmentów lasów liściastych dębowo-bukowych na płatach moreny dennej. Uchwałą Nr XL/403/01 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 31 lipca 2001 roku wyłączono z użytku ekologicznego „Ekopark Wschodni” działkę nr 2/2 i część działki nr 3/1 w obrębie.

   1. Pomnik przyrody

Na terenie miasta Kołobrzeg istnieje 10 pomników przyrody w postaci pojedynczych drzew, grupy drzew i alei. Powołane one zostały rozporządzeniem nr 7/92 wojewody koszalińskiego


z dnia 1992 roku. Pomniki te znajdują się w wykazie aktów prawa miejscowego zgodnie
z Rozporządzeniem nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 marca 1999 r.


   1. Wykaz istniejących pomników przyrody

Tabela nr 24. Wykaz istniejących pomników przyrody.

Lp.

Położenie

Opis obiektu

Nr orzeczeniaPark im. S. Żeromskiego

Cyprysik błotny o obw. 200cm

115/92Park im. A. Fredry

Dwa cyprysiki błotne o obw. 215 cm

111/92Park im. A. Fredry

Jodła jednobarwna o obw. 260 cm

110/92Plac 18 Marca

Kasztanowiec czerwony o obw. 375 cm

116/92Plac 18 Marca

Buk zwyczajny o obw. 405 cm

109/92Plac 18 Marca

Buk zwyczajny odmiana dębolistna o obw. 220 cm

117/92Bulwar nad Parsetą ul. Frankowskiego

2 lipy drobnolistne o obw. 315 cm i 500 cm

112/92Park im. Dąbrowskiego

7 buków zwyczajnych o obw. 328-495

114/92Na terenie starego szpitala

Korkowiec amurski o obw. 212 cm

118/92Ul. Łopuskiego

Aleja Platanów klonolistych o obw. 150-350 cm

113/92Bindaż Grabowy im. Henryka Siweckiego

Aleja grabowa z drzew grab zwyczajny, działka geodezyjna Nr 40/1, obręb 4

XVI/211/03  1. Obszary i obiekty przewidziane do ochrony

Na terenie Kołobrzegu znajduje się kilka obszarów wymagających prawnej ochrony ze względu na ich znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej i wartości krajobrazowej. Obszary i obiekty na terenie Kołobrzegu, zasługujące na prawną ochronę podane poniżej ustalono na podstawie opracowania pt. Waloryzacja przyrodnicza Miasta Kołobrzeg, Szczecin rok 2001
   1. Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody mogą być pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikalnych zasobów genowych i typów środowisk. Ta forma ochrony pozwala na zachowanie cennych fragmentów przyrody uwzględniając nowoczesne potrzeby człowieka w warunkach racjonalnego zagospodarowania. Obowiązkiem ustawowym jest uwzględnianie użytków ekologicznych w planach zagospodarowania przestrzennego. Ustawa o ochronie przyrody dopuszcza powołanie użytków ekologicznych zarazem przez Wojewodę jak i przez rady gminne.


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna