Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego w warszawiePobieranie 0.86 Mb.
Strona1/7
Data28.10.2017
Rozmiar0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam StruzikZATWIERDZAM


Plan kontroli na 2014 rok

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa

Sekretarz Województwa

Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego

w Warszawie

Waldemar Kuliński

Skarbnik Województwa Mazowieckiego

Marek Miesztalski
AKCEPTUJĘ ………………………………….…………………
AKCEPTUJĘ ……………….……………………………………


Warszawa 2014 r.

Spis kontroli:1. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej .......................................................................................... 3

2. Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzących staże podyplomowe ................................................... 21

3. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki ........................................................................................................ 23

4. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej i sportu ........................................................................................................ 26

5. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich oraz gospodarki wodnej i melioracji ......................... 28

6. Kontrole przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne oraz kontrole z zakresu transportu drogowego ...................................................... 29


7. Kontrole innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych ................................................................................................................ 33

8. Kontrole obiektów hotelarskich …………………………………………………………………………………………..……....................................................... 34

9. Kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie

środowiska ............................................................................................................................................................................................................................ 38

10. Kontrole organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych . 40

11. Kontrole podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ................................................................................ 43

12. Kontrole w zakresie weryfikacji spełniania warunków uznania za organizację producentów owoców i warzyw oraz spełniania

warunków wstępnego uznania za Grupę producentów owoców i warzyw ..................................................................................................................... 45


13. Kontrole archiwów zakładowych w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym

okresie przechowywania ...….………..……………………………………………………………………………..….….…...….................................................... 46


14. Kontrole prawidłowości realizacji lokalnej strategii rozwoju przez lokalną grupę działania w ramach PROW 2007-2013 …...................……........... 47

15. Kontrole projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) w zakresie działań realizowanych przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego ............................................................................................................................................................................................. 48


16. Kontrola projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego SPO - ROL działanie 2.2 ........................................................... 48

17. Kontrole w miejscu realizacji operacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych

obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY) ............................................……………….................................................................................................... 49

18. Kontrole systemowe i projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 .... 50


1. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej

Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Rodzaj kontroli

Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę

Zakres tematyczny kontroli

Uwagi

a.

b.

c.

d.

e.

f.

1.


Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

ul. Powstańców Wlkp. 2

06-400 Ciechanów


kompleksowa**


Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów
  z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz
  na wybrane badania diagnostyczne, jak: USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa
  do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności
  i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, oraz prawo do odmowy kontaktu
  z osobami;

 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
2.


Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Al. Jana Pawła II 120a


07-410 Ostrołęka


kompleksowa**


Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa
  do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności
  i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, oraz prawo do odmowy kontaktu
  z osobami;

 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;

 2. działalności Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego (zpo), w tym:

 • przyjmowania pacjentów do zpo w trybie zwykłym i nagłym,

 • przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej;

 • przestrzegania praw pacjenta (m.in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta);

 1. rozporządzenia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych
  i pielęgnacyjno-opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • sposobu i trybu kierowania/przyjmowania osób do zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego, zwanego dalej „zakładem opiekuńczym”;

 • sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczym.
3.


Wojewódzki Szpital Zespolony
w Płocku

ul. Medyczna 19

09-400 Płock


kompleksowa**


Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa
  do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności
  i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, oraz prawo do odmowy kontaktu
  z osobami;

 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
4.


Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ
w Warszawie

ul. Barska 16/20

02-315 Warszawa


kompleksowa **


Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa
  do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności
  i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, oraz prawo do odmowy kontaktu
  z osobami;

 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
5.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

ul. M. Konopnickiej 75

05-092 Łomianki


kompleksowa **

Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans;

 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa
  do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności
  i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu
  z osobami;

 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
6.

Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie

ul. Niekłańska 4/24

03-924 Warszawa


kompleksowa **

Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans;

 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa
  do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności
  i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu
  z osobami;

 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
7.

SPZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

ul. Wolska 37

01-201 Warszawa


kompleksowa **

Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;

 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa
  do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności
  i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu
  z osobami;

 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
8.

Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera w Pruszkowie SPZOZ

ul. Warsztatowa 1

05-800 Pruszków


kompleksowa **

Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa
  do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności
  i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu
  z osobami;

 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
9.

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

ul. Bursztynowa 2

04-749 Warszawa


kompleksowa **

Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa
  do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności
  i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu
  z osobami;

 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
10.Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof.
E. Wilczkowskiego w Gostyninie

ul. Zalesie 109-500 Gostynin


kompleksowa **


Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;

 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa
  do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności
  i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu
  z osobami;

 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;

 2. prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień;

 3. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, zwanego dalej „zol”, w tym:

 • przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej,

 • przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta),

 • przyjmowania pacjentów do zol,

 • sposobu i trybu kierowania/przyjmowania osób do zol,

 • sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zol.11.


Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

ul. Partyzantów 2/405-802 Pruszków


kompleksowa **


Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów
  z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;

 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa
  do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności
  i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu
  z osobami;

 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;

 2. prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień;

 3. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, zwanego dalej „zol”, w tym:

 • przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej,

 • przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta),

 • przyjmowania pacjentów do zol,

 • sposobu i trybu kierowania/przyjmowania osób do zol,

 • sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zol.
12.


Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Psychiatryczny Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym
w Radomiu

ul. Krychnowicka 126-600 Radom


kompleksowa**


Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów
  z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;

 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności
  i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu
  z osobami;

 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;

 2. prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień;

 3. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, zwanego dalej „zol”, w tym:

 • przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej,

 • przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta),

 • przyjmowania pacjentów do zol,

 • sposobu i trybu kierowania/przyjmowania osób do zol,

 • sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zol.
13.


Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ul. Nowowiejska 2700-665 Warszawa

kompleksowa**


Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów
  z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;

 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa
  do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności
  i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu
  z osobami;

 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;

 2. prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień;

 3. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, zwanego dalej „zol”, w tym:

 • przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej,

 • przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta),

 • przyjmowania pacjentów do zol,

 • sposobu i trybu kierowania/przyjmowania osób do zol,

 • sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zol.
14.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

ul. Gwardii Ludowej 5

09-400 Płock


kompleksowa **

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności;

 2. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa
  do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności
  i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu
  z osobami;

 3. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
15.

SPZOZ „MEDITRANS Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

ul. Kościuszki 49

07-409 Ostrołęka


kompleksowa **

Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności;

 2. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa
  do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności
  i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu
  z osobami;

 3. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
16.

„RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
w Siedlcach

ul. B-pa Świrskiego 38

08-110 Siedlce


kompleksowa **

Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności;

 2. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa
  do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności
  i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu
  z osobami;

 3. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
17.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie

ul. Poznańska 22

00-685 Warszawa


kompleksowa **

Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności;

 2. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa
  do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności
  i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu
  z osobami;

 3. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
18.

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce

Al. Teodora Dunina 105-320 Mrozykompleksowa **

Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów
  z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;

 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa
  do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności
  i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu
  z osobami;

 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

 • spełnienie obowiązku ustawowego - do dnia 31 grudnia 2012 r. kierownicy tych podmiotów dostosują ich działalność oraz statut i regulamin organizacyjny do przepisów ustawy oraz dokonają zgłoszenia do rejestru;

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;

 2. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym:

 • przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej,

 • przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta).

 • przyjmowania pacjentów do zol w trybie zwykłym i nagłym;

 1. rozporządzenia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • sposobu i trybu kierowania/przyjmowania osób do zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego, zwanego dalej „zakładem opiekuńczym”,

 • sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczym.
19.

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

ul. Narutowicza 80

05-400 Warszawa


kompleksowa **

Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów
  z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami;

 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
20.


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku

ul. Kolegialna 19

09-402 Płock


kompleksowa **


Delegatura w Płocku

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;

 2. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami;

 3. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

 • kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

 • obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

 • przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii,

 • przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.
21.

problemowa

Prawidłowość wykorzystania dotacji:

 • celowej - na realizację zadań z zakresu medycyny pracy,

 • podmiotowej - na działalność bieżącą.

22.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie

ul. Nowogrodzka 62 a

02-002 Warszawa


problemowa

Departament Kontroli

 1. Prawidłowość prowadzenia procedur adopcyjnych przez Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w 2013 roku.

 2. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w 2013 roku.
23.

Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku
Dąbek 129
06-561 Stupsk Mazowiecki


kompleksowa*

Departament Kontroli

Realizacja decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w przedmiocie umieszczenia oraz ustalenia opłaty za pobyt w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku.
* kontrola i ocena działalności jednostki organizacyjnej oraz pracy jej Kierownika, w szczególności w zakresie:

 1. realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń;

 2. prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;

 3. przestrzegania praw pacjenta;

 4. gospodarki finansowej;

** kontrola i ocena działalności jednostki organizacyjnej oraz pracy jej Kierownika, w szczególności w zakresie:

 1. realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;

 2. prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;

 3. gospodarki finansowej.

2. Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzących staże podyplomoweLp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Rodzaj kontroli


Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę

Zakres tematyczny kontroli

Uwagi

a.

b.

c.

d.

e.

f.

1.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
w Ciechanowie

ul. Powstańców Wlkp. 2

06-400 Ciechanów


problemowa


Departament Kontroli


Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom.

Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu.

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.

2.

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
św. Anny SPZOZ w Warszawie

ul. Barska 16/20

02-315 Warszawa

3.

Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera
w Pruszkowie SPZOZ

ul. Warsztatowa 1

05-800 Pruszków

4.

Samodzielny Publiczny Zespół ZOZ
Al. Gen. W. Sikorskiego 10
26-900 Kozienice
5.

SP Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
6.

Szpital Grochowski
im. dr R. Masztaka SPZOZ
ul. Grenadierów 51/59
04-073 Warszawa

7.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Płocka 26


01-138 Warszawa8.

Przychodnia Lekarska WAT SPZOZ
ul. Kartezjusza 2
01-480 Warszawa

9.

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" SPZOZ
ul. Koszykowa 78
00 - 909 Warszawa

problemowa

Departament Kontroli


Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę stażystom.

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.


10.

NZOZ CITIdent
ul. Młynarska 26/28
01-171 Warszawa
11.

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa
12.

NZOZ Przychodnia Stomatologiczna
LUX-DENTAL
ul. Bema 1
08-110 Siedlce
13.

NZOZ Fundacja Rozwoju Medycyny
Sportowej-Lecznica Lekarska
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa
14.

Samodzielny Publiczny ZOZ
ul. T. Kwiatkowskiego 19
06-100 Pułtusk
15.

Samodzielny Publiczny ZOZ
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
07-200 Wyszków
16.

SP Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa


Pobieranie 0.86 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna