Urząd CelnyPobieranie 23,73 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar23,73 Kb.

Ogłoszenie nr: 3696

Dyrektor
Izby Celnej w Warszawie


ogłasza nabór
na stanowisko: specjalisty
do Wydziału Ochrony Praw Własności Intelektualnej i Operacji TIR
w Izbie Celnej w Warszawie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.liczba stanowisk pracy: 1

wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Ciołka 16

3914

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie postępowań w I instancji w sprawach o ochronę praw własności intelektualnej – o wysokim stopniu trudności i złożoności.

 2. Prowadzenie postępowań w I instancji w sprawach o ochronę praw własności intelektualnej – pozostałe .

 3. Administrowanie systemem ochrony praw własności intelektualnej „Leonardo da Vinci” (VINCI) w zakresie jego utrzymania, konfiguracji oraz zmian funkcjonalnych.

 4. Współpraca z właścicielami praw własności intelektualnej oraz z organami ścigania w zakresie właściwości rzeczowej komórki.

 5. Prowadzenie postępowań odwoławczych oraz w trybie nadzwyczajnym w zakresie właściwości rzeczowej komórki – o wysokim stopniu trudności i złożoności.

 6. Prowadzenie postępowań odwoławczych oraz w trybie nadzwyczajnym w zakresie właściwości rzeczowej komórki – pozostałe.

 7. Koordynowanie postępowań w sprawach związanych z zatrzymaniami towarów podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej.

 8. Prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz innych komórek organizacyjnych/podmiotów.
 1. Warunki pracy:

 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 1. wyjazdy służbowe zarówno krajowe jak i zagraniczne,

 2. częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 3. praca administracyjno-biurowa.
 1. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

a) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

b) budynek wyposażony w windy, budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. wykształcenie wyższe,

 6. doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w pracy biurowej,

 7. znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,

 8. umiejętność obsługi pakietu biurowego MS OFFICE, LIBREOFFICE.


2. Wymagania dodatkowe:

 1. komunikatywność,

 2. odporność na stres,

 3. umiejętność pracy w zespole.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 3. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 7. List motywacyjny z określeniem ogłoszenia, na które składana jest oferta (numer ogłoszenia, nazwa komórki organizacyjnej oraz stanowisko pracy).

 8. Życiorys lub CV.

 9. Wypełniony kwestionariusz osobowy.

 10. Dokument stwierdzający wymagane doświadczenie zawodowe.

 11. Dokument lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego.

 12. Dokument lub oświadczenie potwierdzające znajomość obsługi pakietu biurowego MS OFFICE, LIBREOFFICE. 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesyłać na adres:

Izba Celna w Warszawie

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Erazma Ciołka 14A

01-443 Warszawa
Uwagi:

 1. Kwestionariusz osobowy i wzory oświadczeń są do pobrania w siedzibie Izby Celnej w Warszawie ul. Erazma Ciołka 14 A lub ze strony internetowej – www.warszawa.scelna.gov.pl.

 2. Zasady trybu i naboru kandydatów do przyjęcia w Służbie Celnej znajdują się na stronie internetowej – www.warszawa.scelna.gov.pl.

 3. W przypadku osobistego składania ofert należy je złożyć w Izbie Celnej w Warszawie w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Erazma Ciołka 14 A.

 4. Informacje dotyczące wyników naboru zostaną umieszczone na powyższej stronie internetowej.

 5. Sprawdzeniu testem wiedzy będą podlegały zagadnienia z zakresu znajomości języka angielskiego, pakietu biurowego MS OFFICE, LIBREOFFICE, technik biurowych, wybranych zagadnień z zakresu członkowska Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno – gospodarczych.

Jednocześnie informujemy, że:  1. Nie będą rozpatrywane oferty, jeżeli:

  • wpłynęły po terminie,

  • nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu (w tym: min. list motywacyjny nie będzie zawierał numeru ogłoszenia oraz kandydat nie wskaże w nim jednoznacznie nazwy komórki organizacyjnej i stanowiska pracy),

  • są niekompletne,

  • zawierają niewłaściwy lub błędnie wypełniony kwestionariusz osobowy,

  • nie zostały podpisane przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Izbie Celnej w Warszawie.

  1. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

  2. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.


Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 września 2016 r.

W zastępstwie DYREKTORA

Izby Celnej w Warszawie

ZASTĘPCA DYREKTORA/-/

inspektor celny Robert Ehrmann
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna