Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektuPobieranie 89,82 Kb.
Data28.12.2017
Rozmiar89,82 Kb.

Suma kontrolna: [ciąg znaków]


Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 – 2020 (etap preselekcji)


Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2014 – 2020
(etap preselekcji)


 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Nazwa programu operacyjnego


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
 1. Oś priorytetowa


Automatycznie zgodnie z naborem [Kod, Nazwa]
 1. Działanie


Automatycznie zgodnie z naborem [Kod, Nazwa]
 1. Poddziałanie


Automatycznie zgodnie z naborem [Kod, Nazwa, jeśli dotyczy]

 1. Rodzaj projektu


Automatycznie zgodnie z naborem
 1. Powiązanie ze strategiami


Wybór z listy; wielokrotny
 1. Partnerstwo publiczno-prywatne


Pole wyboru [Tak/Nie]
 1. Pomoc publiczna


Wybór z listy; wielokrotny
 1. Grupa projektów


Pole wyboru [Tak/Nie] jeśli tak - Kod grupy

Jeżeli TAK - [wybór z listy numeru grupy projektów]
 1. Instrumenty finansowe


Pole wyboru [Tak/Nie]
 1. Zakres interwencji


Dominujący: Wybór z listy; wielokrotny
Uzupełniający: Wybór z listy; wielokrotny
 1. Forma finansowania


Wybór z listy; wielokrotny
 1. Typ obszaru realizacji


Wybór z listy, jednokrotny


 1. Rodzaj działalności gospodarczej


Wybór z listy; jednokrotny
 1. Temat uzupełniający (jeśli dotyczy)


Wybór z listy; jednokrotny


 1. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU

B.1 Partnerstwo w ramach projektu


Projekt realizowany w partnerstwie

Automatycznie [Tak/Nie]

Liczba partnerów projektu (włącznie z wnioskodawcą)

AutomatycznieB.2 Dane wnioskodawcy

Dane identyfikacyjne wnioskodawcy


Kraj

POLSKA

Nazwa podmiotu

Uzupełnić

Numer REGON

Pole liczbowe lub „nie dotyczy” dla podmiotów nieposiadających REGON

Numer NIP

Pole liczbowe lub „nie dotyczy” dla podmiotów spoza Polski

Adres strony internetowej wnioskodawcy (jeśli dotyczy)

Uzupełnić


Dane teleadresowe wnioskodawcy


Miejscowość

Uzupełnić

Ulica

Uzupełnić

Numer budynku

Uzupełnić

Numer lokalu

Uzupełnić

Kod pocztowy

Uzupełnić

Telefon

Uzupełnić

Faks

Uzupełnić

Adres e-mail

UzupełnićAdres korespondencyjny wnioskodawcy, jeśli inny niż siedziby


Pole wyboru [Tak/Nie]

Jeśli wybrano „Nie” powtórzone zostają pola z punktu B.2:

Dane teleadresowe wnioskodawcy
Osoba/-y uprawniona/-e do reprezentowania wnioskodawcy


Uzupełnić Imię i Nazwisko/stanowisko

Osoba do kontaktów roboczych


Imię i Nazwisko

Telefon

Uzupełnić

Faks

Uzupełnić

Adres e-mail

UzupełnićForma prawna wnioskodawcy


Wybór z listy; jednokrotny

Forma własności wnioskodawcy


Wybór z listy; jednokrotny

Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wnioskodawcy wg PKD 2007


Wybór z listy; jednokrotny


B.3 Podmiot realizujący projekt

Realizacja projektu zostanie powierzona innemu podmiotowi niż wnioskodawcaPole wyboru [Tak/Nie]

Jeśli wybrano „tak” powtarzane są pola z punktu B.2:

Dane identyfikacyjne podmiotu


Kraj

POLSKA

Nazwa podmiotu

Uzupełnić

Numer REGON

Pole liczbowe lub „nie dotyczy” dla podmiotów nieposiadających REGON

Numer NIP

Pole liczbowe lub „nie dotyczy” dla podmiotów spoza PolskiDane teleadresowe podmiotu


Miejscowość

Uzupełnić

Ulica

Uzupełnić

Numer budynku

Uzupełnić

Numer lokalu

Uzupełnić

Kod pocztowy

Uzupełnić

Telefon

Uzupełnić

Faks

Uzupełnić

Adres e-mail

UzupełnićForma prawna podmiotu


Wybór z listy; jednokrotny

Forma własności podmiotu


Wybór z listy; jednokrotny

Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007


Wybór z listy; jednokrotny 1. GŁÓWNE INFORMACJE O ZAKRESIE MERYTORYCZNYM PROJEKTU


C.1 Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020

Automatycznie zgodnie z naboremC.2 Tytuł projektu


[Tekst]

C.3 Typ projektu


Wybór z listy; zgodnie z naborem

C.4 Grupa docelowa


Wybór z listy; zgodnie z naborem

C.5 Obszar realizacji projektu


Projekt realizowany na terenie całego województwa pomorskiego

 Pole wyboru [Tak/Nie]


+ dodaj miejsce realizacji (jeśli powyżej wybrano „nie”)

Województwo

Pomorskie

Powiat

Wybór z listy; wielokrotny

Gmina

Wybór z listy; wielokrotny

Automatyczne przyporządkowanie wg nazwy gminy (zgodnie z systematyką GUS):

- gmina miejska

- gmina miejsko-wiejska

- gmina wiejskaC.6 Okres realizacji projektu


Od: wybór z kalendarza, Do: wybór z kalendarzaC.7 Krótki opis projektu


[Tekst]     1. INFORMACJE O KONCEPCJI PROJEKTU


Szacowana wartość ogółem projektu określonego w koncepcji
Wybór z listy; jednokrotny.
D.1 Opis koncepcji projektu w kontekście warunków konkursu


[Tekst]

Zakres informacji określony przez IOKD.2 Opis koncepcji projektu w kontekście jej kompleksowości


[Tekst]

Zakres informacji określony przez IOK


     1. INFORMACJE O PROFILU WNIOSKODAWCY /PARTNERA/-ÓW

E.1 Opis zakresu i głównych obszarów działalności oraz jej dotychczasowego przebiegu w kontekście założeń koncepcji projektu


[Tekst]

Zakres informacji określony przez IOK

E.2 Opis posiadanego potencjału instytucjonalnego w kontekście założeń koncepcji projektu

[Tekst]

Zakres informacji określony przez IOK


     1. OŚWIADCZENIAF.1

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

 1. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję, nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

 2. Oświadczam, że jestem uprawniony/a do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, zgodnie z zapisami właściwego dokumentu rejestrowego bądź udzielonego pełnomocnictwa.

 3. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję, nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)1.

 4. Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję, nie został orzeczony zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r .o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm), przewidziany ustawą z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania prac cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769)2.

 5. Oświadczam, że niniejszy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE (w tym polityką równych szans i zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym.

 6. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa krajowego.

 7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego zapisy.

 8. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie zostanie naruszona zasada zakazu podwójnego finansowania, oznaczająca niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).

 9. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego3).

 10. Oświadczam, że wybór partnera/partnerów do niniejszego projektu nastąpił zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–20204.

 11. Oświadczam, że:

 • realizacja projektu nie rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,

 • realizując projekt, przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do IZ RPO WP /IOK , przestrzegałem obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji5.

 1. Oświadczam, że projekt nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem niniejszego wniosku o dofinansowanie do IZ RPO WP/IOK.6

Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku uprawnionym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny oraz wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę Programu.

Wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku:7 [treść wniosku podlegająca ochronie]

Podstawa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status wnioskodawcy.[Pole opisowe z limitem ….. znaków]

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

Data wypełnienia wniosku (wybór z kalendarza)

Pieczęć i podpis/y osoby/ób uprawnionej/nych do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, zgodnie z zapisami właściwego dokumentu rejestrowego bądź udzielonego pełnomocnictwa albo upoważnienia.

F.2

OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU

 1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązuję się do realizowania projektu zgodnie z tymi informacjami.

 2. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)8.

 3. Oświadczam, że jestem uprawniony/a do reprezentowania partnera w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, zgodnie z zapisami właściwego dokumentu rejestrowego bądź udzielonego pełnomocnictwa albo upoważnienia.

 4. Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję nie został orzeczony zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 r .o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm), przewidziany ustawą z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania prac cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769)9.

 5. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie zostanie naruszona zasada zakazu podwójnego finansowania, oznaczająca niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).

 6. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz. 404,
  z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego10).


Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę Programu

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.
Pieczęć i podpis/y osoby/ób uprawnionej/nych do reprezentowania partnera w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, zgodnie z zapisami właściwego dokumentu rejestrowego bądź udzielonego pełnomocnictwa.

1 Nie dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w tym jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych.

2 Nie dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1417, z późn. zm.), tzn. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

3 Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

4 Dotyczy wyłącznie Podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz.U. z dnia 2013 r. poz 907, z późn. zm.)5Patrz art. 125 ust.3 lit.e; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.) zwanego dalej. Rozporządzeniem Ogólnym; Zawarte
w oświadczeniu stwierdzenie operacja należy rozumieć zgodnie z art.4 pkt.9 Rozporządzenia Ogólnego.

6 Patrz art. 65 ust.6 Rozporządzenia Ogólnego

7 Dotyczy wyłącznie wnioskodawców wnioskujących o ochronę informacji. W takim przypadku wnioskodawca zobligowany jest do wskazania podlegających ochronie informacji i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku, wraz z podaniem podstawy prawnej uzasadniającej objecie ich ochroną.


8 Nie dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w tym jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych.

9 Nie dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1417, z późn. zm.), tzn. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

10 Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych wynikająca z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) informujemy, iż: 1. administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku (80-810), ul. Okopowa 21/27,

 2. celem zbierania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków Instytucji Zarządzającej w zakresie aplikowania o środki unijne i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z EFS i EFRR,

 3. osoba, której dane osobowe będą przetwarzane posiada prawo do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących przepisów prawa.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna