Uprawnienia osób niepełnosprawnychPobieranie 93,91 Kb.
Data11.11.2017
Rozmiar93,91 Kb.


Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne aby mogły skorzystać z licznych ulg i uprawnień muszą potwierdzić swoją sytuacje prawną stosownym dokumentem wydanym przez uprawnione do tego organy orzekające o niepełnosprawności.W polskim systemie orzecznictwa o niepełnosprawności wyróżnia się do celów rentowych oraz do celów pozarentowych.
1) orzecznictwo do celów rentowych prowadzą lekarze orzecznicy ZUS oraz komisje lekarskie ZUS, KRUS, MON lub MSWiA

Osoby niepełnosprawne są orzekane dla celów rentowych: • za całkowicie niezdolne do pracy,

 • za częściowo niezdolne do pracy.

Dodatkowo może zostać orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych.
2) orzecznictwo do celów pozarentowych – realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

– jako druga instancja – wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.Powiatowy zespół wydaje odpowiednio:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,

 2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,

 3. orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy

Właściwość miejscową powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu.

Wniosek o wydanie orzeczenia składa się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu przy ulicy Staszica 47a telefon (62) 766-77-47.Kto może być wnioskodawcą?

 • osoba zainteresowana,

 • przedstawiciel ustawowy,

 • przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – za zgodą wyżej wymienionych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których orzeka Powiatowy Zespół.

Przy ubieganiu się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymagane jest dodatkowo: • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się wnioskodawca (może to być lekarz pierwszego kontaktu), zaświadczenie takie ważne jest 30 dni od daty wydania,

 • dokumentację medyczną,

 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy dołączyć dokumentację medyczną, orzeczenia: o inwalidztwie (KIZ) lub niezdolności do pracy (ZUS), o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (KRUS) oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności niezbędna jest ocena stanu zdrowia osoby, która ma być orzeczona. Jeżeli ta osoba nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawę choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, badanie przeprowadza się w miejscu pobytu tej osoby. Jeżeli lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna dokumentację za wystarczającą, wówczas badanie nie musi być wykonane.

Badanie jest także wymagane przy wydaniu orzeczenia wskazaniach do ulg i uprawnień.Naruszenie sprawności organizmu uważa się za:

 1. trwałe (stałe) – jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy,

 2. okresowe – jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia.

Symbol przyczyny niepełnosprawności:

01 – U – upośledzenie umysłowe,

02 – P – choroby psychiczne,

03 – L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04 – O – choroby narządu wzroku,

05 – R – upośledzenie narządu ruchu,

06 – E – epilepsja,

07 – S – choroby układu oddechowego i krążenia,

08 – T – choroby układu pokarmowego,

09 – M – choroby układu moczowo-płciowego,

10 – N – choroby neurologiczne,

11 – I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i

odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12 – C – całościowe zaburzenia rozwojowe.Orzekanie o niepełnosprawności
1) Orzekanie o niepełnosprawności dzieci (do 16 roku życia)

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Dzieci do 16 roku życia zalicza się – bez określenia stopnia niepełnosprawności – do osób niepełnosprawnych wówczas, gdy mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu: wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w stopniu przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Cele, do których wydaje się orzeczenie o niepełnosprawności:


 1. uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego,

 2. uzyskanie świadczeń opiekuńczych na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 3. korzystanie z innych ulg i przywilejów (m.in. częściowy zwrot kosztów poniesionych za zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz rehabilitację, w tym uczestniczenie w turnusach rehabilitacyjnych), ulg w przejazdach środkami komunikacji (miejskiej, PKS, PKP), ulg w opłatach za usługi telekomunikacyjne, przysługujących także prawnym opiekunom osób niepełnosprawnych,

 4. ulgi i uprawnienia płynące z tytułu ograniczenia sprawności ruchowej,

 5. korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym.


2) Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia
Przy orzekaniu niepełnosprawności u osób, które ukończyły 16 rok życia, stosuje się system trzystopniowy:

Znaczny stopień niepełnosprawności: do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji: oznacza to naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokojenie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.Umiarkowany stopień niepełnosprawności: do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie na stanowisku przystosowanym lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Lekki stopień niepełnosprawności: do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu,

która powoduje w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu ze zdolnością, jaką

wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą

ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów:

 1. odpowiedniego zatrudnienia, uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,

 2. szkolenia, w tym specjalistycznego,

 3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,

 4. uczestnictwa w terapii zajęciowej,

 5. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,

 6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, czyli korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,

 7. zapewnienia stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

 8. uzyskania prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (dotyczy osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju),

 9. uzyskania karty parkingowej,

 10. korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe.
3) Orzekanie o wskazaniu do ulg i uprawnień

– osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1.01.1998r lub orzeczenia o niezdolności do pracy, chcące uzyskać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień czy w celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej lub karty parkingowej przysługujących osobom niepełnosprawnych z tytułu określonych przyczyn niepełnosprawności, winny złożyć stosowny wniosek do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Od orzeczeń wydanych w tym trybie nie przysługuje odwołanie.
Przy ocenie konieczności korzystania przez osobę zainteresowaną z:


 1. systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji – bierze się pod uwagę, czy występuje ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności stosowanie do wieku, płci i środowiska, które uniemożliwia osiągnięcie niezależności ekonomicznej lub fizycznej,

 2. ulg i uprawnień – bierze się pod uwagę, czy naruszenie sprawności organizmu stanowi utrudnienie w funkcjonowaniu osoby, które uzasadnia korzystanie z odpowiedniego zakresu i rodzaju ulg i uprawnień przysługujących na podstawie odrębnych przepisów,

 3. uczestnictwa w terapii zajęciowej, przez co rozumie się rehabilitację w warsztacie terapii zajęciowej – bierze się pod uwagę, czy upośledzenie organizmu uniemożliwia podjęcie zatrudnienia, z tym że w przypadku osób upośledzonych umysłowo i psychicznie chorych przyjmuje się, że taki stan odpowiada orzeczeniu o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 4. prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju – bierze się pod uwagę rodzaj niepełnosprawności, w szczególności, czy osoba porusza się na wózku inwalidzkim, jest leżąca, ma znaczne ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów i innych czynnościach fizjologicznych,

 5. przy ocenie obniżonej sprawności ruchowej (w kontekście uzyskania przez tą osobę karty parkingowej), bierze się pod uwagę, czy niepełnosprawność powoduje ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się i przemieszczaniu.


Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Orzeczenie o przyznaniu któregoś ze stopni niepełnosprawności jest podstawą do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Legitymację osoby niepełnosprawnej wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Aby otrzymać legitymację należy złożyć:


 • orzeczenie,

 • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm aby otrzymać legitymację z wpisem symbolu niepełnosprawności należy ponadto złożyć wniosek.

W przypadku ubiegania się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, nie wymaga się składania zdjęcia. Legitymacje wydawane są na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności.
Orzecznictwo rentowe a orzecznictwo pozarentowe
Osoby, które przed dniem wejścia w życia ustawy czyli przed 1 stycznia 1998r zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy o rehabilitacji, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy.

Orzeczenie o zaliczeniu do: 1. I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ,

 2. II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 3. III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za niepełnosprawne, z tym że:

 1. osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,

 2. pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Osoby posiadające ważne orzeczenia: o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz całkowitej częściowej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez ZUS, o których mowa w art. 5 ustawy o rehabilitacji, mogą składać do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań do korzystania z ulg i uprawnień (o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy o rehabilitacji).

W praktyce posiadanie orzeczenia Powiatowego Zespołu w dużej mierze ułatwia korzystanie z różnego rodzaju ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS nie zawierają przyczyny niepełnosprawności, ustalenie charakteru niepełnosprawności w takim przypadku pozwoli na korzystanie z ulg i uprawnień przysługujących właśnie ze względu na konkretny rodzaj niepełnosprawności.


Podstawowe uprawnienia i ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym


 1. Przejazdy


Komunikacja Miejska w Kaliszu
Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych (100%) przejazdów autobusami KLA na terenie miasta Kalisza:

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych zaliczanych do I grupy inwalidzkiej – ustawowo


Dzieci w wieku do 4 lat

Dzieci niepełnosprawne do rozpoczęcia nauki w szkole oraz towarzyszący im opiekun

Dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, oddziałach integracyjnych, szkołach i oddziałach specjalnych oraz towarzyszący im opiekun
Osoby niepełnosprawne uczęszczające do środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzyszący im opiekun
Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz towarzyszący im opiekun
Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności spowodowanej chorobami wzroku

Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół w dniu nauki szkolnej na trasie dom – szkoła, ośrodek opiekuńczy - szkoła


Uwagi: opiekun towarzyszący w podróży osobie niepełnosprawnej musi mieć ukończone 13 lat.

Uprawnieni winni posiadać i okazywać w czasie kontroli dokumenty potwierdzające uprawnienia oraz dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości (dokument ze zdjęciem).Wykaz osób uprawnionych do nieodpłatnego otrzymania karty elektronicznej:

O nieodpłatne otrzymanie karty elektronicznej mogą ubiegać się niżej wymienione osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych autobusami KLA, będące mieszkańcami Kalisza, po złożeniu wniosku i przedłożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia do przejazdów bezpłatnych: 1. dzieci niepełnosprawne od ukończenia 4 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole,

 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, oddziałach integracyjnych, szkołach i oddziałach specjalnych,

 3. osoby niepełnosprawne uczęszczające do środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 4. opiekun osoby wymienionej w pkt. 3,

 5. inwalidzi wojenni i wojskowi zwolnieni z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin


Dokumenty potwierdzające ulgi:

 1. Pasażerowie uprawnieni do przejazdów bezpłatnych i ulgowych winni posiadać dokument potwierdzający przynależność do danej grupy uprawnionych oraz dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby uprawnionej.

 2. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do przejazdów bezpłatnych jest:

- zarejestrowana w autobusie karta elektroniczna uprawniająca do przejazdów bezpłatnych,

- jednorazowy bilet o nominale 0 zł wraz z odpowiednim dokumentem,

- dokument potwierdzający wiek dziecka dla dzieci do ukończenia 4 roku życia.
PKP i PKS
Osoby niepełnosprawne korzystające z przejazdów środkami transportu PKS i PKP uprawnione są do ulg. Aby mieć prawo zniżki, należy mieć ze sobą dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności. Od stopnia niepełnosprawności uzależniona jest wysokość zniżki.


2) Karta parkingowa:

Kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie wydanego przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, to jest: • orzeczenia o niepełnosprawności,

 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne).

Karty parkingowej nie można otrzymać na podstawie orzeczeń wydanych przez organy rentowe – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komisję ds. Rolnictwa, MSWiA.

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM w Kaliszu

3) Zasiłki udzielane z pomocy społecznej

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej znajdującym się przy ulicy Granicznej 1 w Kaliszu tel. (62) 768-57-68.Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.4) Renta Socjalna

1. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: 1. przed ukończenia 18 roku życia;

 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia;

 3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

2. Osobie przysługuje:

 1. renta socjalna stała – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała;

 2. renta socjalna okresowa – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.


5) Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi rehabilitacyjnej nie mogą korzystać wszyscy podatnicy. Przysługuje ona jedynie osobom niepełnosprawnym lub takim które utrzymują niepełnosprawnych członków rodziny. W ramach ulgi rehabilitacyjnej odlicza się od dochodu wydatki związane z rehabilitacją i ułatwieniem wykonywania czynności życiowych niepełnosprawnego. Większość odliczanych kwot musi być właściwie przez podatnika udokumentowana. • wydatki nielimitowane (odliczeniu podlega cała wydatkowana kwota)

 • wydatki limitowane (kwotę przysługującego odliczenia oblicza się z uwzględnieniem “górnego” lub “dolnego” limitu kwotowego).

Wydatki nielimitowane – należą do nich wydatki poniesione na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,

 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

 • opłacenie tłumacza języka migowego,

 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,

 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

- osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,

- osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16,

- również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,


 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

- na turnusie rehabilitacyjnym,

- w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

- na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Wydatki limitowane – należą do nich wydatki poniesione na:


 • opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280zł,

 • utrzymanie przez osoby niewidome zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280zł,

 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280zł,

 • leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100zł.


6) Ulgi w telekomunikacji

Telekomunikacja Polska S.A. udziela osobom niepełnosprawnym następujących rabatów w opłatach za usługi telekomunikacyjne. 1. za przyłączenie urządzenia końcowego do sieci TP – rabat w wysokości 50% opłaty podstawowej, wynikającej z obowiązującego cennika usług telekomunikacyjnych tp,

 2. w abonamencie telefonicznym – rabat w wysokości 50% opłaty podstawowej, wynikającej z obowiązującego cennika usług telekomunikacyjnych tp.

Do rabatów mają prawo tylko niektóre grupy osób niepełnosprawnych:

 1. w przypadku uszkodzenia wzroku tylko, gdy osoba ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności

(dawną I grupę inwalidzką),

 1. w przypadku uszkodzenia słuchu lub mowy tylko, gdy osoba ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (odpowiednio dawna I i II grupa).


7) Poczta

Operator świadczący powszechne usługi pocztowe zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonych powszechnych usług pocztowych przez: 1. organizację pracy placówek operatora umożliwiającą osobom poruszającym się za pomocą wózka

inwalidzkiego korzystanie z usług świadczonych przez te placówki;

 1. tworzenie w placówkach operatora odpowiednio oznakowanych stanowisk obsługi osób niepełnosprawnych;

 2. umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie przez osoby niepełnosprawne, poruszające się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce operatora lub na nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę;

 3. doręczanie osobom:

a) z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego,

b) niewidomym lub ociemniałym • na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce operatora;

 1. przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną.


8) Zwolnienie z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych

Zwalnia się od opłat abonamentowych: 1. osoby niepełnosprawne, co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

b) całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,

c) znacznym stopniu niepełnosprawności,

d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 1. osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;

 2. osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80dB);

 3. osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,

 4. osoby, które ukończyły 75 lat – na podstawie dowodu osobistego.

Z opłat abonamentowych zwolnieni są także inwalidzi wojenni.

10) Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządu ruchu.


11) Ulgowa opłata paszportowa

Ulga w opłacie za paszport w wysokości 50% stawki przysługuje: • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym bez względu na rodzaj schorzenia, a także współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,

 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,

 • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991r o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

W razie wystąpienia kilku tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od: 1. osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;

 2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;12) Uprawnienia osoby niepełnosprawnej korzystającej z psa asystującego
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego


13) Prawa wyborców niepełnosprawnych
W Polsce osobom niepełnosprawnym przysługują prawa i wolności jak innym obywatelom, w tym czynne prawo wyborcze po osiągnięciu 18 roku życia. Państwo zobowiązane jest, zarówno Konstytucją jak i międzynarodowymi aktami praw człowieka, do ułatwienia osobom niepełnosprawnym udziału w wyborach.

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać przy głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji wyborczych i mężów zaufania.


14) Inne ulgi i uprawnienia


 1. Pomoc stypendialna

Ustawa z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie przewiduje szczególnych uprawnień wynikających z niepełnosprawności, ale osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o pomoc stypendialną na ogólnych zasadach.

Stypendia mogą być także finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały organu samorządu terytorialnego.
 1. Ułatwienia w dostępie do muzeów i bibliotek


Muzea – opłata ulgowa za wstęp

Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 10 czerwca 2008r w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia określiła grupy osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych. Zgodnie z rozporządzeniem emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, przysługuje ulga za wstęp do muzeum.Biblioteki

Zgodnie z ustawą o bibliotekach usługi bibliotek, których organizatorami są podmioty takie jak: ministrowie i kierownicy urzędów centralnych oraz jednostki samorządu terytorialnego – są ogólnie dostępne i bezpłatne. 1.


15) Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku

Normatywną powierzchnię powiększa się , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności . Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy należy zgłosić się do Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu


17) Parkowanie w pobliżu miejsca zamieszkania

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną posiadającą samochód i masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu ruchu, jesteś opiekunem osoby niepełnosprawnej i posiadasz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego wraz z zaświadczeniem, że niepełnosprawność wynika z dysfunkcji narządu ruchu, to możesz wystąpić o wyznaczenie ogólnodostępnego lub zastrzeżonego miejsca parkingowego (parkingu) na “drodze wewnętrznej”, np: • na terenie osiedla, ulicy, placu osiedlowego – występujemy do zarządcy terenu, zgodnie z miejscem zamieszkania, np administracji osiedla,

 • na drodze publicznej – występujemy do Zarządu Dróg MiejskichŚwiadczenia rodzinne:
Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub,

 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Jeśli przysługuje zasiłek rodzinny to wtedy również przysługują dodatki rodzinne na dziecko.

Miejsce załatwienia sprawy: Biuro Świadczeń RodzinnychŚwiadczenia opiekuńcze:

a) zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:


 1. niepełnosprawnemu dziecku;

 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 3. osobie, która ukończyła 75 lat;

 4. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

b) świadczenie pielęgnacyjne:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: 1. matce albo ojcu,

 2. innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny,

 3. opiekunowi faktycznemu dziecka,

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw; „becikowe” , przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów.
Miejsce załatwienia sprawy: Biuro Świadczeń Rodzinnych
Placówki mogące zapewnić wsparcie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2) Placówki Edukacyjne

3) Zakłady Pracy Chronionej

4) Warsztaty Terapii Zajęciowej

5) Dzienny Dom Pomocy Społecznej

6) Dom Pomocy Społecznej

7) Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan”

8) Centrum Interwencji Kryzysowej
INFOLINIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 0 800 533 335

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił bezpłatną, ogólnopolską,

informacyjną linię telefoniczną dla osób niepełnosprawnych (finansowaną przez PFRON).

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00. Dzwonić należy z

telefonów stacjonarnych.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kalisza

ds. Osób Niepełnosprawnych Pan Rafał Walczak

Urząd Miejski w Kaliszu ,ul. Kościuszki 1a III piętro pokój nr 16

62-800 Kalisz

tel. (62) 765-44-19

Informacja opracowana na podstawie danych otrzymanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna