Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lubliniePobieranie 428,65 Kb.
Strona1/3
Data28.03.2018
Rozmiar428,65 Kb.
  1   2   3UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Dział Zamówień Publicznych

Zespół Zamówień Publicznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mySAP ERP i bazie IBM DB2, w obszarze majątkowo-finansowym” (oznaczenie sprawy: PN/26-2018/DOP-p).


 1. Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, strona internetowa: www.umcs.pl

tel./ fax.: +48 81 537 59 65 / +48 81 537 59 65, godziny urzędowania 7:15 ÷ 15:15
 1. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami).

Użyte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 • pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami);

 • pojęcie rozporządzenia dotyczy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 • pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury:

  1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5.1 i 5.2 SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza i niepodlegająca odrzuceniu, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy tj. bada oświadczenia wstępne a następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy żąda przedłożenia dokumentów wymaganych w pkt 6.2 SIWZ).

  2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ.

  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mySAP ERP i bazie IBM DB2 ( zwanych dalej SYSTEMEM) w obszarach Basis; Zarządzania Majątkiem opartym o moduły SAP IM, SAP RE, SAP PM, SAP DMS; Kontrolingu Finansowego Projektów opartym na module SAP PS i IM; Obsługi Badań Naukowych opartej na module SAP PS z dedykowaną aplikacją Java pod nazwą Baza Ekspertów, wymieniającą dane z wieloma modułami SAP ERP oraz ze zintegrowanym z systemem SAP portalem WWW i dedykowaną aplikacją ABAP obsługującą Rejestr Praw Wyłącznych; FI-AA – moduł Środków Trwałych; FI – moduł Finansowy; FI-CO – moduł Kontroling; FI-SD – moduł Sprzedaży. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ.

 2. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV: 72250000-2 – Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów.
 1. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż świadczenie usług rozpocznie się nie wcześniej, niż w dniu 01.04.2018r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12‑22, ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy.

  1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

 2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 300 000,00 złotych*.

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje:

a) co najmniej 2 usługi o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto* dla każdej z usług, polegające na utrzymaniu systemu informatycznego wspomagania zarządzania, obejmujące swoim zakresem co najmniej jeden z obszarów, tj.: zarządzanie majątkiem lub kontroling finansowy lub obsługę badań naukowych, obsługiwanych w systemie SAP;

b) co najmniej 1 usługę, polegającą na utrzymaniu systemu SAP z wykorzystaniem narzędzia Analizatora Zmian Procesów Biznesowych, narzędzia dostarczanego w systemie SAP Solution Manager.

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

tel./ faks: +48 81 537 53 84, +48 81 537 59 65,

www.umcs.pl, email: zampubl@umcs.lublin.pl

NIP: 712-010-36-92

REGON: 000001353


Przez wartość 1 usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych lub wykonywanych usług w ramach 1 umowy.

W przypadku usług wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie wartości usługi.

* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

  1. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższy warunek powinien spełnić co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

  2. Poleganie na potencjale innych podmiotów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji. Zobowiązanie winno określać:

 1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

 3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

 4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.1 ppkt 1) oraz pkt 6.2 lit. A. ppkt 1) – 3) SIWZ.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizowały usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy odbywa się zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy.
 1. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia:

6.1 Dokumenty składane wraz z ofertą:

 1. Aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ).

 1. Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta niepodlegająca odrzuceniu została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda:

 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

 2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wykonawca składa zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.


 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

 1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia opisanego w pkt 5.2 ppkt 2) SIWZ, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

 2. Wykazu usług (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia opisanego w pkt 5.2 ppkt 3) SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane (w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę usług obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Wykonawca powinien podać całkowitą wartość usług oraz podać wartość usług w zakresie wymaganym warunkiem.

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 lit. A. ppkt 1) – 3) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż, odpowiednio 6 miesięcy i 3 miesiące, przed upływem terminu składania ofert.

  1. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:

 1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 6.1 ppkt 1), pkt 6.2 lit. A. ppkt 1) – 3) i pkt 6.3 SIWZ oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienione w pkt 6.1 ppkt 2) SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie;

 2. Formularz oferty jest składany przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

 3. Poza dokumentami wymienionymi w pkt 6.5 ppkt 1) i ppkt 2) SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa;

 4. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

  1. Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 6.1 SIWZ składane są wraz z ofertą. Dokument określony w pkt 6.3 SIWZ składany jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 6.2 SIWZ wymagane będą tylko od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza.

  2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający zaleca, aby dokumenty były przekazywane w postaci zeskanowanych, podpisanych dokumentów, z zastrzeżeniem pkt 7.3 SIWZ. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 2. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres Wykonawcy lub faksem (komunikat OK na potwierdzeniu) zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.

 3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa.

 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o przekazanie treści zapytań w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej, pocztą email na adres: zampubl@umcs.lublin.pl.

 5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.

 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Dokonana zmiana treści SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

 7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

 8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

 9. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Rektorat, piętro XII, pokój 1201.

 1. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

 1. sprawy merytoryczne: Artur Trębiński tel. 81 537 26 04,

 2. sprawy formalne: Marek Drewienkowski, tel./faks: 81 537 59 65.
 1. Wymagania dotyczące wadium:

 1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert.

 2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: mBANK S.A. o/Lublin nr 98 1140 1094 0000 2905 1600 1075; Nr SWIFT BREXPLPWLUB z dopiskiem: „Wadium na ………………..” (wpisać nazwę postępowania oraz oznaczenie sprawy). Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć wraz z ofertą dokument w formie oryginału (może być w oddzielnej kopercie) a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty.

 5. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

 6. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy.

 7. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

 8. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
 1. Termin związania ofertą:

 1. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

  1. Na ofertę składają się:

 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty);

 2. Oświadczenia wskazane w pkt 6.1 SIWZ;

 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

 4. Dowód wniesienia wadium.

  1. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ.

  2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.

  3. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017r. poz. 459), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.

  4. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

  5. Dokumenty składające się na ofertę wymienione w pkt 10.1 SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej muszą być przedstawiane w formie oryginałów, z zastrzeżeniem pkt 10.1 ppkt 3) SIWZ.

  6. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z pkt 6.2 lit. A. SIWZ mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

  7. Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z dokumentami rejestrowymi, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

  8. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

  9. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Rektorat, piętro XII, pokój 1201, oraz opisane: „Oferta na ………..……” (wpisać nazwę postępowania oraz oznaczenie sprawy); Nie otwierać przed dniem …….…… (wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).

  10. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

  11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

  13. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz z przedstawieniem dowodów, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec, powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.  1. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.

 1. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do SIWZ.

 2. Gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;

 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

 4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
   20-031 Lublin, Rektorat piętro XII, pokój 1201, w terminie do dnia: 26 marca 2018r. do godz. 12:00.

  2. Oferty zostaną otwarte w dniu: 26 marca 2018r. o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Rektorat piętro XII, pokój 1202.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ.

 2. Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.

 3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 4. Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego).
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

 1. Kryteria oceny ofert:

  1. Cena * – 50 %;

  2. Cena za osobodzień pracy konsultanta * – 10 %;

  3. Czas naprawy dla błędu poważnego ** – 15 %;

  4. Czas naprawy dla błędu zwykłego ** – 10 %;

  5. Deklaracja dotycząca osobodni pracy konsultanta *** – 15 %.

* – ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;

** – ocenie będzie podlegał czas naprawy podany przez Wykonawcę w formularzu oferty;

*** – ocenie będzie podlegała deklaracja Wykonawcy, zaoferowania Zamawiającemu puli dodatkowych osobodni pracy konsultanta w ramach ryczałtowej ceny realizacji zamówienia, po wykorzystaniu puli podstawowej, podana przez Wykonawcę w formularzu oferty.


 1. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami, odpowiednio przy kryterium:

 1. oceny ofert cena Cc = (Cn / Co) x 50 pkt , gdzie:

Cc – przyznane punkty w kryterium cena;

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;

Co – cena oferty ocenianej (brutto).

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 50 punktów. 1. oceny ofert cena za osobodzień pracy konsultanta Coc = (Cno / Coo) x 10 pkt , gdzie:

Coc – przyznane punkty w kryterium cena za osobodzień pracy konsultanta;

Cno – najniższa cena za osobodzień pracy konsultanta spośród wszystkich ważnych ofert;

Coo – cena za osobodzień pracy konsultanta oferty ocenianej (brutto).

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 10 punktów. 1. czas naprawy dla błędu poważnego Cnp = [(Cnmax – Cnb) / (Cnmax – Cnmin)] x 15 pkt, gdzie:

Cnp – przyznane punkty w kryterium czas naprawy dla błędu poważnego;

Cnb – czas naprawy dla błędu poważnego badanej oferty;

Cnmin – minimalny czas naprawy dla błędu poważnego określony przez Zamawiającego równy 48 godzinom;

Cnmax – maksymalny czas naprawy dla błędu poważnego określony przez Zamawiającego równy 120 godzinom.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 15 punktów.

Zamawiający wymaga podania czasu naprawy dla błędu poważnego w pełnych jednostkach godzinowych (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę części dziesiętnych, setnych itd. lub minut, Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych godzin w górę. Minimalny deklarowany czas naprawy dla błędu poważnego wynosi 48 godzin, maksymalny 120 godzin. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 120 godzin czas naprawy dla błędu poważnego, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 48 godzin czas naprawy dla błędu poważnego, ocenie będzie podlegał czas naprawy dla błędu poważnego równy 48 godzin.


 1. czas naprawy dla błędu zwykłego Cnz = [(Cnmax – Cnb) / (Cnmax – Cnmin)] x 10 pkt, gdzie:

Cnz – przyznane punkty w kryterium czas naprawy dla błędu zwykłego;

Cnb – czas naprawy dla błędu zwykłego badanej oferty;

Cnmin – minimalny czas naprawy dla błędu zwykłego określony przez Zamawiającego równy 120 godzinom;

Cnmax – maksymalny czas naprawy dla błędu zwykłego określony przez Zamawiającego równy 240 godzinom.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 10 punkty.

Zamawiający wymaga podania czasu naprawy dla błędu zwykłego w pełnych jednostkach godzinowych (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę części dziesiętnych, setnych itd. lub minut, Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych godzin w górę. Minimalny deklarowany czas naprawy dla błędu zwykłego wynosi 120 godzin, maksymalny 240 godzin. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 240 godzin czas naprawy dla błędu zwykłego, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 120 godzin czas naprawy dla błędu zwykłego, ocenie będzie podlegał czas naprawy dla błędu zwykłego równy 120 godzin.


 1. przy kryterium deklaracja dotycząca osobodni pracy konsultanta O = [(Ob – Omin) / (Omax – Omin)] x 15 pkt, gdzie:

O – przyznane punkty w kryterium deklaracja dotycząca osobodni pracy konsultanta;

Ob – deklarowana liczba osobodni pracy konsultanta badanej oferty;

Omin – minimalna liczba osobodni pracy konsultanta określona przez Zamawiającego wynosi 0 osobodni;

Omax – maksymalna liczba osobodni pracy konsultanta określona przez Zamawiającego wynosi 30 osobodni.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 15 punktów.

Zamawiający wymaga podania liczby osobodni pracy konsultanta w pełnych osobodniach (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych.

Minimalna deklarowana liczba osobodni pracy konsultanta wynosi 0, maksymalna 30.

W przypadku, gdy Wykonawca poda większą niż 30 liczbę osobodni pracy konsultanta, ocenie będzie podlegała liczba 30 osobodni.


 1. Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: S = Cc + Coc + Cnp + Cnz + O, gdzie:

S – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;

Cc, Coc, Cnp, Cnz, Do – zgodnie z definicjami jak powyżej.

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 1. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne.

 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
 1. Informacja o formalnościach po wyborze oferty:

 1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców a także zamieści tę informację na stronie internetowej.

 2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

 3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 4. W przypadku, gdy Wykonawca podczas realizowania zamówienia będzie korzystał z udziału podwykonawców zastosowanie będzie miał art. 36b ust. 1a ustawy.
 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane przez Zamawiającego.

  1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny brutto.

  2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  3. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy.

  4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: mBank S.A. O/Lublin, nr konta: 98 1140 1094 0000 2905 1600 1075 z dopiskiem: „Zabezpieczenie ……” (wpisać nazwę postępowania oraz oznaczenie sprawy).

  2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

  3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).
 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z art. 94. ust. 1 pkt 2) ustawy, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz art. 94 ust. 2 pkt 3) ustawy oraz zgodnie z postanowieniami Działu IV ustawy.

 2. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych w §6 ust. 2 oraz w §32 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

 3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

 4. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy.
 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

Wykonawcy a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy, tj.: odwołanie oraz skarga, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.


 1. W sprawach nieuregulowanych SIWZ stosuje się obowiązujące przepisy ustawy, Kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do ustawy.
 1. Załączniki składające się na integralną część SIWZ:

   1. załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;

   2. załącznik nr 2 – formularz oferty;

   3. załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;

   4. załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

   5. załącznik nr 5 – oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej;

   6. załącznik nr 6 – wzór umowy, wraz z załącznikami;

   7. załącznik nr 7 – wykaz usług.

Zatwierdzam


z up. KANCLERZA


Lublin, dnia 2017.06.09 mgr inż. Renata Bylicka

Z-ca Kanclerza

ds. Techniczno-Majątkowych
Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mySAP ERP i bazie IBM DB2, w obszarze majątkowo-finansowym” (oznaczenie sprawy: PN/26-2018/DOP-p).
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa:

  1. Utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mySAP ERP i bazie IBM DB2 (zwanych dalej SYSTEMEM) w obszarach:

   1. Basis – Platforma techniczna SAP wraz z bazą danych IBM DB2

   2. Zarządzania Majątkiem opartym o moduły SAP IM, SAP RE, SAP PM, SAP DMS

   3. Kontrolingu Finansowego Projektów opartym na module SAP PS i IM

   4. Obsługi Badań Naukowych opartej na module SAP PS z dedykowaną aplikacją Java pod nazwą Baza Ekspertów, wymieniającą dane z wieloma modułami SAP ERP oraz ze zintegrowanym z systemem SAP portalem WWW i dedykowaną aplikacją ABAP obsługującą Rejestr Praw Wyłącznych.

   5. FI-AA – moduł Środków Trwałych.

   6. FI – moduł Finansowy.

   7. FI-CO – moduł Kontroling.

   8. FI-SD – moduł Sprzedaży.

Wszystkie w/w obszary zawierają liczne rozwiązania klienckie oraz są zintegrowane z pozostałymi modułami uruchomionymi u Zamawiającego w ramach SYSTEMU.

 1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania SYSTEMU do upływu 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, dla obszarów wymienionych w punktach od 1.1.1 do 1.1.8 włącznie.

 1. Celem utrzymania SYSTEMU jest zapewnienie pierwotnie określonej jego funkcjonalności oraz uzyskanie nowych funkcjonalności niezbędnych z uwagi na cel Zamówienia, a także funkcjonalności podnoszących użyteczność SYSTEMU. W ramach utrzymania SYSTEMU Wykonawca będzie w szczególności:

  1. Stale monitorował krytyczne parametry pracy SYSTEMU, przy czym przez krytyczne parametry pracy SYSTEMU należy rozumieć parametry, których zmiana może skutkować lub będzie skutkować powstaniem Błędu Krytycznego.

  2. Na żądanie Zamawiającego, nie częściej niż 5 razy do roku wykonywał diagnostykę SYSTEMU.

  3. Usuwał błędy SYSTEMU na zasadach określonych w załączniku nr 4 do Umowy (wzór Umowy – załącznik do SIWZ).

  4. Monitorował zmiany przepisów prawa i niezwłocznie (bez wezwania ze strony Zamawiającego) dostosowywał SYSTEM do zmieniających się przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dotyczącego Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Stopniach i tytułach naukowych, jak również rozporządzeń wydanych na tej podstawie oraz wytycznych MNiSW m.in. w zakresie dotyczących funkcjonowania systemu POLON. Czynności te muszą być dokonane przed wejściem w życie zmian przepisów z wyprzedzeniem niezbędnym do uwzględnienia zmian SYSTEMU przez jego użytkowników;

  5. W przypadku braku aktualizacji przygotowanych przez SAP POLSKA, bądź ich nie pełnej zgodności ze zmieniającymi się przepisami prawa Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania rozwiązania klienckiego dostosowującego system do nowych przepisów. Modyfikacja ta nie powinna negatywnie wpływać na komfort pracy użytkowników. Zmiana taka realizowana jest w ramach opłaty ryczałtowej.

  6. W przypadku nie uruchomienia w terminie modyfikacji systemu wynikającej ze zmieniających się przepisów prawa, modyfikacja traktowana będzie jak błąd poważny i w związku z tym opóźnienie powodować będzie naliczenie kar jak w przypadku błędu poważnego (załącznik nr 4 do umowy).

  7. Świadczył usługi serwisowe dotyczące Oprogramowania standardowego na warunkach określonych w Załączniku nr 6 do Umowy (wzór Umowy – załącznik do SIWZ)

  8. Zgłoszone przez Zamawiającego błędy, które nie zostaną w trakcie trwania umowy rozwiązane przez Wykonawcę muszą zostać przez Wykonawcę wyszczególnione wraz z informacją na temat zaawansowania przeprowadzonych przez niego prac (analiza problemu, powiązane ze zgłoszeniami transporty);

  9. Na wniosek Zamawiającego dostosowywał SYSTEM do zmian organizacyjnych na Uniwersytecie.

  10. Rozwijał SYSTEM o obsługę nowych procesów (zdalne i „on site”) z przekazaniem pełnej dokumentacji i instrukcji.

  11. Wycena prac rozwojowych musi nastąpić nie później niż 5 dni roboczych od chwili zaakceptowania zakresu zmian przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wysłania do siedziby Zamawiającego Konsultanta w celu omówienia zakresu zmiany i sporządzenia stosownej noty. Pobyt Konsultanta rozliczony będzie z puli dni przeznaczonych na rozwój Systemu.

  12. Utworzona nota oprócz zakresu prac i wyceny musi zawierać akceptację merytoryczną administratorów wszystkich obszarów, których zmiana dotyczy.

  13. Wykonawca oddeleguje oddzielnych konsultantów, co najmniej do obszarów: Basis, Zarządzania Majątkiem, Kontrolingu Finansowego Projektów, Obsługi Badań Naukowych, FI, FI-AA, FI-CO, FI-SD.

  14. Powyżsi konsultanci nie będą realizować zgłoszeń w pozostałych obszarach chyba, że wyrazi na to zgodę Zamawiający.

  15. W przypadku pojawienia się w danym obszarze większej ilości jednoczesnych zgłoszeń Zamawiający ma prawo zażądać przydzielenia dodatkowego konsultanta.

  16. Termin realizacji zaakceptowanego rozwiązania powinien być niezwłoczny i nie dłuższy niż wyceniona pracochłonność razy 4.

  17. W przypadku pracochłonności mniejszej od pojedynczego osobodnia czas realizacji nie dłuższy niż 2 dni robocze.

  18. Nadzorował i korygował wszystkie połączenia między modułami Zamawiającego oraz z programami zewnętrznymi.

  19. Udzielał pomocy wszystkim użytkownikom SYSTEMU poprzez utrzymywanie w języku polskim centrum wsparcia czynnego co najmniej w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00.

  20. Udzielał pomocy administratorom i użytkownikom kluczowym poprzez utrzymywanie centrum wsparcia (help-desk: zdalną obsługę zgłoszeń błędów pojawiających się w codziennej pracy, wsparcie w czynnościach wykonywanych okresowo, telefoniczne konsultacje z użytkownikami - hot line), czynnego siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

  21. Udzielał porad wskazanym przedstawicielom Zamawiającego, w szczególności administratorom i użytkownikom kluczowym w zakresie niezbędnym do wprowadzania przez nich zmian, o których mowa w powyższych punktach. Wykonawca zobowiązany jest do oddelegowania przypisanego do danego modułu doświadczonego konsultanta na każde żądanie Zamawiającego poprzedzone 48 godzinnym zgłoszeniem(wsparcie "on site": konsultacje wykonywane na miejscu u Klienta, szkolenia oraz instruktaż we wskazanych obszarach SAP).

  22. Udzielał pomocy Konsultantów i programistów ABAP przy wykonywanych przez Zamawiającego aktualizacjach SYSTEMU (Pomoc przy implementacji w systemie SAP wszelkich publikowanych przez dostawcę oprogramowania poprawek (not, patchy), mających wpływ na pracę systemu SAP Klienta. Sprawdzanie przez Wykonawcę wszystkich powiązań systemowych, szczególnie w rozwiązaniach i infotypach klienckich, szczególnie przy podnoszeniu systemu).

  23. Dostarczał nowe wersje Oprogramowania SAP będące przedmiotem licencji oraz narzędzia i procedury używane przy zmianie wersji na nowszą.

  24. Zapewniał wykwalifikowany zespół serwisowy złożony z doświadczonych konsultantów biznesowych i ABAP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany konsultanta w przypadku niezadowolenia ze współpracy.

  25. Wyznaczy po stronie Wykonawcy opiekuna odpowiedzialnego za nadzór świadczonych usług. Wyznaczona osoba oprócz szerokiej znajomości systemu SAP musi posiadać wiedzę na temat procesów biznesowych Zamawiającego.

  26. Rozliczał utrzymanie SYSTEMU w zakresie określonym w pkt 9 z dokładnością do pojedynczej godziny.

 1. Wykonawca udostępni Zamawiającemu portal do obsługi zgłoszeń serwisowych, który zapewni:

  1. Szyfrowany personalizowany dostęp dla użytkowników do treści zamieszczonej na portalu.

  2. Nieograniczoną liczbę użytkowników podzielonych na grupy wg uprawnień.

  3. Komunikację z użytkownikami w języku polskim.

  4. Prosty i przyjazny interfejs dla użytkownika końcowego.

  5. Możliwość opieki serwisowej wybranych modułów.

  6. Możliwość śledzenia statusów zgłoszenia serwisowego w ramach; wskazanego projektu.

  7. Szeroki zakres raportów umożliwiających analizę realizacji poszczególnych zgłoszeń serwisowych.

  8. Możliwość podziału zgłoszeń serwisowych w szczególności na:

   1. Błąd.

    1. Błąd Krytyczny

    2. Błąd Poważny

    3. Błąd Zwykły

   2. Wniosek o:

    1. Konsultację.

    2. Modyfikację SYSTEMU.

    3. Szkolenie

 2. Po zakończeniu świadczenia usługi utrzymania Wykonawca zapewni dostęp do informacji zgromadzonych w portalu i umożliwi Zamawiającemu ich zarchiwizowanie.

 3. W przypadku zakończenia utrzymywania funkcjonującej u Zamawiającego wersji któregokolwiek z elementów SYSTEMU, Wykonawca musi bez żadnych dodatkowych opłat dostarczyć i wdrożyć element SYSTEMU pochodzący od tego samego producenta i zastępujący dotychczas funkcjonujący.

 4. Zamawiający zapewni w okresie trwania umowy serwis producenta SAP (SAP Maintenance), zapewniający Zamawiającemu asystę techniczną i możliwość otrzymywania od producenta SAP aktualizacji MODUŁU. Zamawiający zapewni świadczenie usługi na poziomie Enterprise Support.

 5. W ramach opłaty ryczałtowej:

  1. Monitorowanie krytycznych parametrów SYSTEMU (BASIS) oraz bazy danych SYSTEMU (IBM DB2).

  2. Poprawianie błędów.

  3. Zmiany wynikające ze zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dotyczącego Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Stopniach i tytułach naukowych, jak również rozporządzeń wydanych na tej podstawie oraz wytycznych MNiSW m.in. w zakresie dotyczących funkcjonowania systemu POLON;

  4. Usługi serwisowe dot. Oprogramowania SAP (BASIS).

  5. Dostosowania po aktualizacjach Systemu.

  6. Diagnostyka SYSTEMU.

 6. Pula dniówek (160 dniówek w okresie trwania Umowy) pracy konsultantów – w ramach puli:

  1. Konsultacje.

  2. Modyfikacje SYSTEMU.


Uwagi:

 1. Zamawiający ma zawartą umowę serwisową na poziomie Enterprise Support do 12 lutego 2019 roku. Zamawiający zapewnia trwanie umowy serwisowej przez cały okres utrzymania modułów SAP. Zamawiający nie miał przerwy w świadczeniu usługi serwisowej.

 2. Zamawiający nie ma zawartej umowy serwisowej dla oprogramowania ARIS.

 3. Warunki licencji określone w Załączniku nr 6 do projektu Umowy, są aktualnym warunkami licencyjnymi obowiązującymi Zamawiającego.

 4. System w trakcie utrzymywania przez Wykonawcę będzie zapewniał poufność, integralność i odporność przetwarzanych danych oraz spełnienie wymogów zapewniających bezpieczeństwo danych, zgodnie z unormowaniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie danych Osobowych/RODO), w szczególności w zakresie zastosowania środków, o których mowa w art. 25, art 32 RODO oraz realizacji praw osób, których dane będą w nim przewtarzane okreslonych w RODO, w tym w art. 15-21 RODO.

 5. Wraz z przygotowanymi przez Wykonawcę rozszerzeniami konieczne jest dostarczenie dokumentacji dotyczącej analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych osobowych w systemie na prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, zgodnej z art. 35 RODO.

 6. Zamawiający podlega obowiązkowi JPK. Zamawiający ma wdrożone rozwiązanie JPK.

Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa / firma, adres)

reprezentowany przez: …………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)
tel., fax, adres e-mail: ..................................................................................................................................................................................
Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE*
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mySAP ERP i bazie IBM DB2, w obszarze majątkowo-finansowym” (oznaczenie sprawy: PN/26-2018/DOP-p), składamy niniejszą ofertę.


 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

 2. Oferuję wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ, za łączną cenę brutto (wg stawki VAT 23 %):
  1. łączna cena brutto za utrzymanie modułów w okresie realizacji zamówienia: ………………………… zł (suma cen z ppkt 2) i 3)) **;
  1. cena brutto za utrzymanie modułu w okresie realizacji zamówienia – 12 miesięcy, (bez puli 160 dniówek): ………………… zł;
  1. cena brutto za pulę 160 dniówek: ………………… zł;
  1. cena brutto za 1 miesiąc utrzymania modułu (bez puli 160 dniówek): ………………… zł (obliczona jako 1/12 ceny określonej w pkt 2. ppkt 2);
  1. cena za osobodzień pracy konsultanta (jedna dniówka): ………………… zł (obliczona jako 1/160 ceny określonej w pkt 2. ppkt 3).
 1. Oświadczam, iż dokonam naprawy dla błędu poważnego, w ciągu: …….…………… *** godzin, liczonego od przesłania Zgłoszenia Serwisowego.

 2. Oświadczam, iż dokonam naprawy dla błędu zwykłego, w ciągu: …….…………… **** godzin, liczonego od przesłania Zgłoszenia Serwisowego.

 3. Deklarujemy pulę dodatkowych osobodni pracy konsultanta w ramach ryczałtowej ceny realizacji zamówienia, po wykorzystaniu puli podstawowej, zgodnie z poniższym:

deklarujemy …….…………… ***** dodatkowych osobodni pracy konsultanta. 1. W przypadku udzielenia mi zamówienia, zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie odpowiadającej 10 % ceny ofertowej brutto.

 2. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym w SIWZ oraz w umowie.

 3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 1. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu prosimy o jego zwrot na nr konta: ……………………………………….…………………………
 1. Zamówienie powierzymy podwykonawcom w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………..…
 1. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy lub Podwykonawcom …………………******.

……………………………….. ………………………………………………… ………………………………………………………………………..(miejscowość, data) (pieczęć firmowa Wykonawcy) (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić** cena określona w pkt 2. ppkt 1) obejmuje pulę 160 dniówek pracy konsultantów, w okresie realizacji zamówienia, o których mowa w §18 ust. 9 wzoru umowy – stanowiąca sumę cen z ppkt 2) i 3)

*** Wykonawca określa czas naprawy dla błędu poważnego w przedziale: od 48 godziny do 120 godzin. Zamawiający wymaga podania czasu naprawy dla błędu poważnego w pełnych jednostkach godzinowych (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę części dziesiętnych, setnych itd. lub minut, Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych godzin w górę.

**** Wykonawca określa czas naprawy dla błędu zwykłego w przedziale: od 120 godziny do 240 godzin. Zamawiający wymaga podania czasu naprawy dla błędu zwykłego w pełnych jednostkach godzinowych (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę części dziesiętnych, setnych itd. lub minut, Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych godzin w górę.

***** minimalna deklarowana liczba osobodni pracy konsultanta wynosi 0, maksymalna 30.

****** wypełnia Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom

Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa / firma, adres)

reprezentowany przez: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa)DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mySAP ERP i bazie IBM DB2, w obszarze majątkowo-finansowym” (oznaczenie sprawy: PN/26-2018/DOP-p).


I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy.

 2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.* ……………………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………


II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: *………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy.
III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: * ………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy.


………………………………………….…

(miejscowość i data)

…………………………………………………….…………………………(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa / firma, adres)

reprezentowany przez: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznychDOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mySAP ERP i bazie IBM DB2, w obszarze majątkowo-finansowym” (oznaczenie sprawy: PN/26-2018/DOP-p).


I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: *………………………… ……………………………………………. w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………..………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
………………………………………….…

(miejscowość i data)

…………………………………………………….…………………………(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”

Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa / firma, adres)

reprezentowany przez: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa),DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mySAP ERP i bazie IBM DB2, w obszarze majątkowo-finansowym” (oznaczenie sprawy: PN/26-2018/DOP-p).


Niniejszym oświadczam, że:


* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

* NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,


Lp.

Nazwa i adres podmiotu

1.
2.………………………………………….…(miejscowość i data)

…………………………………………………….…………………………(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* Należy właściwe zaznaczyć (X)

** Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229) -.tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten przedsiębiorca.
Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA NR ………………………...
zawarta w Lublinie w dniu ……………………….., pomiędzy:
Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………………………………….., przy kontrasygnacie Kwestora UMCS, a:


……………………………………………….., zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
a wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:
Celem realizacji Zamówienia jest umożliwienie Zamawiającemu wypełniania jego statutowych zadań poprzez zarządzanie organizacją Zamawiającego na najwyższym dostępnym poziomie.: attachments -> 2018
attachments -> Do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – tekstu jednolitego
attachments -> Zderzenie zestawu holowniczego: yellow cab 1 + wodolot polesie 11 z motorówką aga, w dniu listopada 2010r w porcie Szczecin
attachments -> Interwencja nato w Kosowie bibliografia
2018 -> Załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego wojewódzkiego szpitala specjalistycznego im. ŚW. Rafała w czerownej górze
2018 -> Opis przedmiotu zamówienia realizacja szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe w ramach projektu
2018 -> Bardzo przydatną operacją, jaką oferuje Word, jest podział tekstu na kolumny
2018 -> Mariusz Rebczynski
2018 -> Lista zagadnień egzaminacyjnych Polityka gospodarcza Wykład
2018 -> Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie


  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna