Uniwersytet Kazimierza WielkiegoPobieranie 86.87 Kb.
Data07.01.2018
Rozmiar86.87 Kb.

Program praktyki zawodowej


dla studentów kierunku

Turystyka i rekreacja
Rok akademicki 2016/2017
I. Informacje ogólne

§ 1

  1. Praktyka zawodowa na kierunku Turystyka i rekreacja stanowi integralną część programu kształcenia i przygotowania studentów do pracy zawodowej.

  2. Zaliczenie praktyki jest niezbędne do ukończenie procesu kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja.

  3. Ogólne założenia praktyki określa Regulamin Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (Zarządzenie Nr 114/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26.09.2013r.: http://www.studiumpraktyk.ukw.edu.pl/jednostka/studium_praktyk/regulamin_praktyk_/25287

§ 2

 1. Realizowanie praktyki zawodowej podlega kontroli przez opiekuna kierunkowego praktyk zawodowych wyznaczonego w Instytucie Geografii UKW w Bydgoszczy.

 2. Student posiada w miejscu odbywania praktyki zawodowej bezpośredniego opiekuna, który wyznacza mu konkretne zadania do realizowania, umożliwiające spełnienie założonych celów praktyki zawodowej.

§ 3

 1. Podstawą odbywania praktyki zawodowej jest zawarcie umowy o praktykę pomiędzy Studium Praktyk UKW a jednostką, w której praktyka będzie odbywana.

 2. W celu udokumentowania przebiegu praktyki, student wpisuje w Dzienniku praktyki zawodowej (Zał. Nr 1 niniejszego dokumentu) czynności wykonywane każdego dnia, które muszą być opatrzone podpisem opiekuna praktyk z danego miejsca i pieczątką podmiotu, gdzie praktyka jest realizowana.

§ 4

 1. Praktyki zawodowe są nieodpłatne, student nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu odbywania praktyk.

 2. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz przejazdami do i z miejsca praktyki.

 3. Uczelnia nie ponosi zobowiązań finansowych wobec opiekunów praktyk z ramienia instytucji przyjmującej.


§ 5

  1. W sytuacji choroby, student zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność w podmiocie, w którym odbywa praktykę i jednocześnie u opiekuna kierunkowego praktyki z ramienia Instytutu Geografii UKW oraz ustalić termin odrobienia godzin w najbliższym możliwym terminie.

  2. Podczas odbywania praktyki student zobligowany jest do podporządkowania się obowiązującym w danym miejscu regulaminom pracy, zasadom BHP, jak również kulturze i zwyczajom pracowniczym.

  3. Student przestrzegać musi przyjętych klauzul ochrony danych i poufności dokumentów, traktować z szacunkiem pracowników i mienie firmy oraz odpowiedzialnie traktować powierzone obowiązki.

  4. Jeżeli podmiot przyjmujący studenta na praktykę zawodową uzna za konieczne posiadanie ubezpieczenia lub aktualnych badań, student zobowiązany jest do przedłożenia stosownych dokumentów. Odbywa się to na własny koszt i odpowiedzialność praktykanta.

  5. W przypadku zaistnienia konfliktu między studentem a instytucją przyjmującą, obie strony zobowiązane są poinformować o zaistniałej sytuacji opiekuna kierunkowego z ramienia Instytutu Geografii UKW.II. Termin i czas trwania praktyki


§ 6

 1. Praktyka zawodowa dla studentów kierunku Turystyka i rekreacja odbywa się po II roku studiów w okresie od lipca do połowy września.

 2. Studenci mają możliwość realizowania praktyki zawodowej w trakcie roku akademickiego, poza godzinami zajęć dydaktycznych, po uzyskaniu zgody od opiekuna kierunkowego praktyk zawodowych z ramienia Instytutu Geografii UKW oraz od Kierownika Studium Praktyk UKW.

 3. Praktyka zawodowa dla studentów kierunku Turystyka i rekreacja obejmuje 4 tygodnie zajęć praktycznych, tj. 20 dni roboczych (120 godz.).

 4. Dzienny czas trwania praktyki zawodowej wynosi 6 godzin. Większa dzienna liczba godzin nie skraca czasu trwania praktyki, który musi wynosić 20 dni.III. Miejsce odbywania praktyki


§ 7

  1. Realizacja praktyki zawodowej odbywa się na terenie kraju, jak również zagranicą.

  2. Miejsca praktyk studenci poszukują samodzielnie lub mogą skorzystać z oferty praktyk proponowanej przez kierunkowego opiekuna praktyki.

  3. Charakter wykonywanych czynności w wybranych placówkach musi być zgodny z programem realizowanej praktyki, założonymi dla praktyki celami i efektami kształcenia.

  4. Podmioty, w których studenci mogą realizować praktyki zawodowe, powinny realizować zadania i prowadzić działalność związaną z turystyką i rekreacją. Mogą to być (do wyboru):

        1. biura podróży,

        2. obiekty hotelarskie (hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska turystyczne i inne obiekty noclegowe posiadające stanowisko recepcjonisty),

        3. jednostki odpowiedzialne za promocję turystyki i rekreacji (wydziały promocji, turystyki i sportu w instytucjach państwowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego),

        4. centra oraz punkty informacji turystycznej i promocji regionu prowadzące szerszą działalność w zakresie turystyki i rekreacji,

        5. porty lotnicze,

        6. siedziby dyrekcji parków narodowych i parków krajobrazowych,

        7. obiekty rekreacyjno-sportowe (kluby fitness, centra, ośrodki i kluby rekreacyjno-sportowe),

        8. organizacje pozarządowe, których działalność jest ściśle związana z turystyką i rekreacją,

        9. obiekty muzealne.

  1. Dopuszcza się możliwość odbywania praktyki zawodowej w charakterze pilota wycieczek, przewodnika (miejskiego, terenowego, górskiego), jak również wychowawcy kolonijnego i wolontariusza na imprezach kulturowo-sportowych.


IV. Cele i zakres przedmiotowy praktyki


§ 8

 1. Podstawowym celem praktyk jest stworzenie warunków do osiągnięcia założonych efektów kształcenia.

 2. Celem praktyki zawodowej z zakresu turystyki i rekreacji jest:

 1. poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach w branży turystycznej i rekreacyjnej.

 2. wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej, zdobytej w czasie studiów w powiązaniu z praktyką funkcjonowania instytucji i podmiotów gospodarczych (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),

 3. zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z branżą turystyczną i rekreacyjną,

 4. poznanie własnych możliwości na rynku pracy,

 5. nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy,

 6. identyfikacja z zawodem.

§ 9

 1. Zakres przedmiotowy praktyki różni się w zależności od charakteru podmiotu, w którym student odbywa praktykę. Celami praktyk zawodowych dla studentów kierunku turystyka i rekreacja są:

 1. w przypadku praktyki w biurach podróży:

 • zapoznanie się ze strukturą firmy, profilem jej działalności, systemem organizacji pracy oraz zasadami funkcjonowania biura i etykietą biurową;

 • zapoznanie się z obowiązującymi standardami obsługi klienta;

 • zapoznanie się z ofertą wyjazdową biura oraz ofertą touroperatorów sprzedawanych przez biuro;

 • zapoznanie z dokumentami, w tym również umowami obowiązującymi przy sprzedaży ofert turystycznych, ponadto pozyskanie wiedzy o rodzajach umów;

 • zapoznanie z przepisami paszportowymi, wizowymi i celnymi oraz przepisami walutowymi obowiązującymi w turystyce zagranicznej i bezwizowymi świadczeniami w ruchu turystycznym;

 • zapoznanie z ogólnymi warunkami ubezpieczeń w podróży dla klientów, a także z formami zabezpieczeń finansowych, gwarancji bankowych oraz ubezpieczeniowych;

 • zapoznanie z systemami rezerwacyjnymi biura umożliwiającymi rezerwację ofert turystycznych różnych touroperatorów oraz wprowadzanie do systemu potwierdzonych rezerwacji;

 • dokonywanie rezerwacji biletów komunikacji lotniczej i orientowanie się w zakresie rezerwacji biletów autokarowych i promowych;

 • poznanie systemów rezerwacji hoteli; sprawdzanie dostępności hoteli i ich standardów,

 • zapoznanie z metodami współpracy biur podróży z pilotami wycieczek i przewodnikami oraz z różnymi usługodawcami, m.in. hotelarzami i przewoźnikami w kraju i zagranicą;

 • zapoznanie z zasadami planowania i kalkulacji cen noclegów i imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych;

 • nabycie umiejętności sporządzania kompleksowej oferty turystycznej;

 • wypełnianie dokumentów podróży; porządkowanie umów w teczkach imprez turystycznych;

 • zarządzanie bazami danych; uzupełnienie listy klientów do bazy danych firmy;

 • zapoznanie z różnymi formami promocji - działalnością marketingową biura podróży;

 1. w przypadku praktyki w obiektach hotelarskich:

 • zapoznanie ze strukturą organizacyjną i funkcjonalną obiektu noclegowego, a także z przepisami dotyczącymi działalności oraz zasad bezpieczeństwa i higieny danego obiektu;

 • dokonywanie rezerwacji noclegów w księgach meldunkowych i właściwych dla danej placówki elektronicznych systemach rezerwacyjnych;

 • przyjmowanie rezerwacji sal podczas organizacji konferencji, spotkań biznesowych, a także bankietów;

 • przyjmowanie rezerwacji (telefonicznie, za pomocą Internetu, osobiście), meldowanie i wymeldowywanie klientów, udzielanie niezbędnych informacji podczas kwaterowania gości;

 • obsługiwanie klientów poprzez przydzielanie pokoi, rozdzielenie pokoi w rezerwacjach grupowych;

 • dokonywanie fakturowania i raportowania - prowadzenie rachunków związanych z pobytem gości, poznawanie form i sposobów płatności związanych z rozliczeniem klienta indywidualnego oraz firm;

 • praca w części hotelowej (nie może stanowić zasadniczej części praktyki) - zapoznanie z zasadami sprzątania pokoi i kolejnością wykonywania czynności porządkowych;

 • praca w części restauracyjnej (nie może stanowić zasadniczej części praktyki) - poznanie zasad savoir vivre w nakrywaniu do stołu, przygotowywanie sal do imprez, bankietów lub konferencji;

 1. w przypadku praktyki w jednostkach odpowiedzialnych za promocję turystyki i rekreacji:

 • zapoznanie z dokumentami i pracą biurową danego wydziału/jednostki organizacyjnej;

 • zapoznanie ze strategiami, planami i programami dotyczącymi rozwoju turystyki i rekreacji na danym obszarze;

 • zapoznanie z procedurami prowadzenia diagnozy rozwoju turystyki i rekreacji na danym terenie oraz konsultacji społecznych w zakresie inwestycji turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;

 • uzyskanie wiedzy z zakresu ogłaszania i przeprowadzania konkursów na wsparcie przedsięwzięć turystycznych, rekreacyjnych i sportowych ze środków publicznych;

 • pomoc w przygotowaniu projektu promocji turystyki na danym obszarze;

 • przygotowywanie i realizowanie przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i sportowym;

 • udział w planowaniu finansowym i rozliczaniu imprez turystyczno-rekreacyjnych;

 • prowadzenie ewidencji podmiotów turystyczno-rekreacyjnych i sportowych działających na danym terenie;

 • pomoc w opracowywaniu wydawnictw, materiałów promocyjnych i in.;

 1. w przypadku praktyki w centrach oraz punktach informacji turystycznej i promocji regionu:

 • zapoznanie z organizacją pracy i zakresem działań punktu informacji turystycznej i promocji regionu;

 • udzielanie klientom informacji o przedsięwzięciach turystycznych, atrakcjach turystycznych oraz obiektach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w regionie;

 • pomoc w przygotowywaniu materiałów promocyjnych i folderów informacyjnych o danym obszarze lub obiekcie turystyczno-rekreacyjnym;

 • przygotowywanie i zamieszczanie informacji na portalu internetowym centrum/punktu informacji turystycznej;

 • współpraca z prasą, organizacjami, stowarzyszeniami, branżą turystyczną i samorządem lokalnym, itp.

 • przygotowanie i realizowanie przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i sportowym;

 • udział w planowaniu finansowym i rozliczaniu imprez turystyczno-rekreacyjnych;

 • sprawdzanie i aktualizowanie danych dotyczących bazy turystycznej na danym obszarze;

 • praca w terenie polegająca na aktualizacji informacji o atrakcjach turystycznych obszaru, inwentaryzacji obiektów turystycznych i paraturystycznych, prowadzeniu badań ankietowych; przetwarzanie informacji zebranych z terenu;

 1. w przypadku praktyki w portach lotniczych:

 • zapoznanie ze strukturą organizacyjną, przepisami określającymi działalność portu oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny portu lotniczego;

 • poznanie procedury ustalania rozkładów lotów, przepisów paszportowych, celnych, dewizowych oraz dokumentów paszportowych (w tym dokumentów wyjazdowych w Strefie Schengen) i obowiązujących opłat;

 • zaznajomienie się z postępowaniem w przypadku zagubienia i zniszczenia bagażu,

 • zapoznanie z procedurami odprawy pasażerów w punkcie granicznym, w tym odprawy na pokładzie samolotu oraz dokonywanie odprawy pasażerów: przeprowadzenie boardingu na wybranych rejsach, przeprowadzenie boardingu do autobusów lotniskowych, nadzór nad boardingiem na pokład samolotu, przeprowadzenie odprawy biletowo-bagażowej na wybranych rejsach;

 • zapoznanie się z działaniami prowadzonymi w celach promocyjnych/marketingowych portu lotniczego;

 • zaznajomienie się z podstawowymi procedurami przewoźników współpracujących z portem lotniczym;

 • udzielanie informacji pasażerom w terminalach, punkcie informacji;

 • zapoznanie się z obowiązkami dyżurnego ruchu;

 • poznanie zasad kontroli na drogach startowych, kołowania oraz płytach postojowych;

 • poznanie zasad handlingu operacji lotniczych na płytach postojowych;

 • zapoznanie z systemami informatycznymi portu;

 • przeprowadzanie sprzedaży biletów; obserwacja mechanizmów wprowadzania zmian w rezerwacjach pasażerskich;

 • omówienie oraz generowanie raportów kasowych;

 1. w przypadku praktyki na terenie obszarów chronionych:

 • zapoznanie się ze strukturą funkcjonowania oraz przepisami obowiązującymi na terenie obszaru chronionego;

 • aktywne uczestniczenie w pracach organizacyjnych, merytorycznych, dydaktycznych i porządkowych parku;

 • kierowanie ruchem turystycznym w parku i udzielanie turystom informacji z zakresu ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych parku;

 • monitorowanie ruchu turystycznego na terenie parku;

 • dokonywanie inwentaryzacji walorów turystycznych i zagospodarowania turystycznego terenu parku;

 • opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych o obszarze chronionym;

 • przeprowadzanie badań ankietowych z mieszkańcami i turystami oraz opracowywanie wyników badań;

 • branie udziału w organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych na terenie parku;

 1. w przypadku praktyki w obiektach rekreacyjno-sportowych:

 • zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i funkcjonalną obiektów;

 • poznanie planów i programów działania obiektów rekreacyjno-sportowych ustalonych na dany rok;

    • praca na recepcji, pilnowanie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem centrum/klubu;

 • prowadzenie (samodzielnie lub pod „okiem” instruktora) zajęć sportowo-rekreacyjnych;

 • udzielanie porad klientom w kwestii aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia;

    • uczestniczenie w działaniach związanych z promocją i reklamą klubu;

 • poznanie czynności związanych z organizacją i promocją imprez plenerowych, sportowo-rekreacyjnych i in.;

    • prowadzenie gier rekreacyjno-sportowych w terenie;

    • pomoc w obsłudze gości imprez sportowych, kalkulacja kosztów, przygotowanie karnetów itp.;

 1. w przypadku praktyki w organizacjach pozarządowych, których działalność jest ściśle związana z turystyką i rekreacją:

 • zapoznanie się z przepisami określającymi tworzenie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce, ze strukturą organizacyjną, planem działania organizacji pozarządowej, statutem oraz głównymi celami przyświecającymi organizacji;

 • uczestniczenie w przygotowaniu i realizowaniu przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i sportowym;

 • przygotowywanie dokumentów oraz materiałów promocyjnych dla danego obszaru, obiektu, imprezy turystyczno-rekrecyjnej w formie papierowej lub elektronicznej;

 • udział w planowaniu finansowym i rozliczaniu działań turystyczno-rekreacyjnych;

 • współtworzenie wniosków o wsparcie realizacji przedsięwzięcia lub działalności organizacji pozarządowej ze środków publicznych i europejskich;

 • prowadzenie korespondencji z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i samorządowymi w kraju i zagranicą, prasą, itp.

 • przygotowywanie i zamieszczanie informacji na portalu internetowym organizacji pozarządowej dotyczących podejmowanych inicjatyw turystyczno-rekreacyjnych na danym terenie;

 1. w przypadku praktyki w obiektach kolonijnych jako wychowawca kolonijny:

 • zapoznanie z przepisami prawnymi regulującymi całokształt problematyki dotyczącej placówki wypoczynku, obowiązków wychowawcy kolonijnego oraz ze strukturą organizacyjną, funkcjonalną i zasadami bezpieczeństwa i higieny danej placówki wypoczynku;

 • planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej oraz metod i form realizacji planów wychowawczych;

 • prowadzenie dokumentacji wychowawcy kolonijnego;

 • organizowanie i przeprowadzanie wypoczynku dzieci i młodzieży w placówce wypoczynkowej i poza nią, w tym zwłaszcza prowadzenie wycieczek turystycznych;

 • organizowanie różnego rodzaju imprez: kulturalno-oświatowych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych;

 • pełnienie funkcji animatora podczas imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych;

 • pełnienie funkcji przewodnika podczas wycieczek turystycznych;

 • prowadzenie kroniki, strony internetowej placówki wypoczynku;


V. Rozliczenie praktyki


§ 10

1. Dzięki praktycznym czynnościom wykonywanym podczas praktyki zawodowej student osiągnąć ma efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiające zaliczenie praktyki zawodowej.


Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

W01 - student poszerza i pogłębia wiedzę poprzez wykonywanie praktycznych czynności (wyszczególnionych w Programie praktyki zawodowej) w podmiotach branży turystyczno-rekreacyjnej

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

U01 – umiejętność pracy na wyznaczonych stanowiskach w podmiotach branży turystycznej i rekreacyjnej

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

K01 - student ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji, adekwatnie do zmieniających się realiów rynku turystycznego i wymagań klientów, w celu dobrej obsługi klientów w podmiotach branży turystyczno-rekreacyjnej

K02 - student jest odpowiedzialny za realizację powierzonych mu zadań, rzetelnie wykonuje powierzone mu obowiązki

K03 – postępuje zgodnie z zasadami etyki, przestrzega zachowania praw autorskich

K04 - potrafi współpracować w grupie, jest komunikatywny

 1. Weryfikacja założonych efektów kształcenia i zaliczenie praktyki zawodowej przeprowadzana jest na podstawie wypełnionego Dziennika praktyk, opinii z realizacji praktyki zawodowej wystawionej przez opiekuna w miejscu odbywania praktyki oraz hospitacji praktyk zawodowych przeprowadzanych przez kierunkowego opiekuna praktyk.

 2. Dzienniki Praktyk Zawodowych przechowywane są przez kierunkowego opiekuna praktyk wyznaczonego w Instytucie Geografii UKW.


§ 11

  1. Zgodnie z Regulaminem Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego studenci mogą ubiegać się o zaliczenie praktyki zawodowej bez obowiązku jej odbycia jeśli udokumentują doświadczenie zawodowe, które odpowiada programowi praktyki i było realizowane w okresie nie krótszym niż czas trwania praktyki na kierunku Turystyka i rekreacja;

   1. Dokumenty potwierdzające zaliczenie praktyki na wyżej wymienionych zasadach studenci przekazują opiekunowi praktyk – pracownikowi IG UKW. Obok kopii umowy o pracę, staż itp. studenci przekazują również zakres wykonywanych czynności potwierdzonych pieczątką danej instytucji. Kierunkowy opiekun praktyk może wymagać od studentów także dodatkowych informacji, np. opinii o przebiegu praktycznych działań studenta.

   2. Decyzję o zaliczeniu praktyki podejmuje kierunkowy opiekun praktyk z ramienia IG UKW, który określa swoje stanowisko w sprawie zaliczenia praktyki i potwierdza podpisem na dostarczonym przez studenta dokumencie.

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ


studenta kierunku Turystyka i Rekreacja

…………………………………Pieczęć instytucji

.......................... …. .................................................

Termin Imię i nazwisko studenta

Dzień … (data) ..........................


Godzina

Rodzaj zajęć


 

 


Liczba godzin

..........


Potwierdzenie opiekuna


..................................................Dzień .... (data) ..........................


Godzina

Rodzaj zajęć


 

 


Liczba godzin

..........


Potwierdzenie opiekuna


..................................................

……………………….pieczęć Instytucji

OPINIA

z realizacji praktyki zawodowej

przez studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


 1. Imię i nazwisko studenta: ……………………………………………………………………....

 2. Miejsce odbywania praktyki (nazwa instytucji i adres)

………………………………………………………………….…………………………….….

………………………………………………………………….…………………………….…. 1. Termin odbywania praktyki - od ………………….…….. do …………….…………

 2. Imię i nazwisko opiekuna praktyki (ew. pełniona funkcja, stopień itp.)

………………………………………………………………………………………..…………..

 1. Ocena pracy studenta w czasie trwania praktyki wg następujących kryteriów:

A B C D E

 1. umiejętność pracy na wyznaczonych stanowiskach

 2. zainteresowanie tematyką praktyk

 3. poszerzenie wiedzy na praktyce

 4. rzetelność, sumienność

 5. komunikatywność, umiejętność pracy w grupie

 6. przestrzeganie etyki zawodowej

Kryteria oceny: A – bardzo dobry, B – dobry, C – średni, D – słaby, E – niezadowalający
 1. Ogólna ocena studenta (w skali 2-5) ……………………………………………………………

 2. Ewentualne uwag na temat studenta odbywającego praktykę

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
 1. Uwagi / sugestie dotyczące praktyki

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………


………………………. …………………………..…………data podpis osoby wystawiającej opinię – opiekuna praktyki
Pobieranie 86.87 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna