Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Ul. Wielicka 265, 30-663 KrakówPobieranie 95,9 Kb.
Data20.05.2018
Rozmiar95,9 Kb.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 02.12.2013

EZP-271-2/160/2013/p-2

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup wyposażenia serwerowni w ramach przebudowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie nr sprawy: EZP-271-2/160/2013- pismo 2

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1. Zamawiający wymaga zaoferowania :

 


4.1.5

Vmware Enterprise Plus*

16

4.1.6

VCenter*

1

 

Jednocześnie zamawiający wskazał : * Wykonawca może zaproponować urządzenie o konfiguracji i parametrach (wymogach) równoważnych, spełniając jednocześnie wymóg określony w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655) Proszę o określenie parametrów równoważności w oparciu o które zamawiający dokona oceny i badania ofert. Zgodnie z utrwaloną interpretacją art. 29 ustawy Pzp prezentowaną w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądów Okręgowych wskazanie jedynie na produkt oraz dodanie określenia lub równoważne nie jest wystarczające i należy określić parametry w oparciu, o które zamawiający będzie badał czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne.

Odpowiedź:

Warunki równoważne czyli minimalne wymagania do środowiska wirtualizacyjnego

Oprogramowanie do wirtualizacji

Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem.

Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z 3-letnim wsparciem, świadczonym przez producenta będącego licencjodawcą oprogramowania na pierwszym, drugim i trzecim poziomie, które powinno umożliwiać zgłaszanie problemów 7 dni w tygodniu przez 24h na dobę.

Wymagania techniczne dot. oprogramowania

 1. Konsolidacja

 2. Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym i nie może być częścią innego systemu operacyjnego.

 3. Warstwa wirtualizacji nie może dla własnych celów alokować więcej niż 200MB pamięci operacyjnej RAM serwera fizycznego.

 4. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym. Wymagana jest możliwość przydzielenia maszynie większej ilości wirtualnej pamięci operacyjnej niż jest zainstalowana w serwerze fizycznym oraz większej ilości przestrzeni dyskowej niż jest fizycznie dostępna.

 5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do 1TB pamięci operacyjnej.

 6. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość przydzielenia maszynom wirtualnym do 64 procesorów wirtualnych.

 7. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.

 8. Rozwiązanie musi w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.

 9. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista , Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, SLES 11, SLES 10, SLES9, SLES8, Ubuntu 7.04, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1,  Solaris wersja 10 dla platformy x86, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 7.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X.

 10. Rozwiązanie musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji zagnieżdżonej, w szczególności w zakresie możliwości zastosowania trybu XP mode w Windows 7 a także instalacji wszystkich funkcjonalności w tym Hyper-V pakietu Windows Server 2012 na maszynie wirtualnej.

 11. Rozwiązanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania środowiskiem serwerów wirtualnych. Konsola graficzna musi być dostępna poprzez dedykowanego klienta i za pomocą przeglądarek, minimum IE i Firefox.

 12. Dostęp przez przeglądarkę do konsoli graficznej musi być skalowalny tj. powinien umożliwiać rozdzielenie komponentów na wiele instancji w przypadku zapotrzebowania na dużą liczbę jednoczesnych dostępów administracyjnych do środowiska.

 13. Rozwiązanie musi zapewniać zdalny i lokalny dostęp administracyjny do wszystkich serwerów fizycznych poprzez protokół SSH, z możliwością nadawania uprawnień do takiego dostępu nazwanym użytkownikom bez konieczności wykorzystania konta root.

 14. Rozwiązanie musi umożliwiać składowanie logów ze wszystkich serwerów fizycznych i konsoli zarządzającej na serwerze Syslog. Serwer Syslog w dowolnej implementacji musi stanowić integralną część rozwiązania.

 15. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej i zdefiniowania alertów informujących o przekroczeniu wartości progowych.

 16. Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z rozwiązaniami antywirusowymi firm trzecich w zakresie skanowania maszyn wirtualnych z poziomu warstwy wirtualizacji.

 17. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość konfigurowania polityk separacji sieci w warstwie trzeciej, tak aby zapewnić oddzielne grupy wzajemnej komunikacji pomiędzy maszynami wirtualnymi.

 18. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii zapasowych instancji systemów operacyjnych oraz ich odtworzenia w możliwie najkrótszym czasie.

 19. Kopie zapasowe powinny być składowane z wykorzystaniem technik de-duplikacji danych.

 20. Musi istnieć możliwość odtworzenia pojedynczych plików z kopii zapasowej maszyny wirtualnej przez osoby do tego upoważnione bez konieczności nadawania takim osobom bezpośredniego dostępu do głównej konsoli zarządzającej całym środowiskiem.

 21. Mechanizm zapewniający kopie zapasowe musi być wyposażony w system cyklicznej kontroli integralności danych. Ponadto musi istnieć możliwość przywrócenia stanu repozytorium kopii zapasowych do punktu w czasie, kiedy wszystkie dane były integralne w przypadku jego awarii

 22. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy z możliwością wskazania konieczności zachowania stanu pamięci pracującej maszyny wirtualnej.

 23. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.

 24. Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi, w szczególności: Microsoft Active Directory, Open LDAP.

 25. Platforma wirtualizacyjna musi umożliwiać zastosowanie w serwerach fizycznych procesorów o dowolnej ilości rdzeni.

 26. Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie jednorodnych wolumenów logicznych o wielkości do 64TB.

 27. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania zasobów w czasie pracy maszyny wirtualnej, w szczególności w zakresie ilości procesorów, pamięci operacyjnej i przestrzeni dyskowej.

 28. Rozwiązanie musi posiadać wbudowany interfejs programistyczny (API) zapewniający pełną integrację zewnętrznych rozwiązań wykonywania kopii zapasowych z istniejącymi mechanizmami warstwy wirtualizacyjnej.

 29. Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanie technologii 10GbE w tym agregację połączeń fizycznych do minimalizacji czasu przenoszenia maszyny wirtualnej pomiędzy serwerami fizycznymi.

 30. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość replikacji maszyn wirtualnych z dowolnej pamięci masowej w tym z dysków wewnętrznych serwerów fizycznych na dowolną pamięć masową w tym samym lub oddalonym ośrodku przetwarzania.

 31. Rozwiązanie musi gwarantować współczynnik RPO na poziomie minimum 15 minut

 32. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość utworzenia wirtualnej, współdzielonej, wysokodostępnej przestrzeni dyskowej z wykorzystaniem wewnętrznych serwerów fizycznych. Przestrzeń tak wygenerowana musi zapewniać wsparcie dla mechanizmów wysokiej dostępności jakie zapewnia warstwa wirtualizacji przy zastosowaniu rozwiązań sprzętowych współdzielonej pamięci masowej.

 33. Czas planowanego przestoju usług związany z koniecznością prac serwisowych (np. rekonfiguracja serwerów, macierzy, switchy) musi być ograniczony do minimum.

 34. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek.

 35. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek LAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek.

 36. System musi mieć możliwość uruchamiania fizycznych serwerów z centralnie przygotowanego obrazu poprzez protokół PXE.

 37. System musi mieć możliwość tworzenia wirtualnego przełącznika, którego konfiguracja administrowana jest centralnie z poziomu konsoli zarządzającej. Pojedynczy przełącznik wirtualny musi mieć możliwość obsługiwania do 500 hostów fizycznych.

 38. System musi umożliwiać udostępnianie pojedynczego urządzenia fizycznego (PCIe) jako logicznie separowane wirtualne urządzenia dedykowane dla poszczególnych maszyn wirtualnych.

Wysoka dostępność

 1. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi oraz pamięciami masowymi niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej.

 2. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów tak by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone na inne serwery infrastruktury.

 3. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury.

 4. Rozwiązanie musi zapewnić bezpieczeństwo danych mimo poważnego uszkodzenia lub utraty sprzętu lub oprogramowania.

 5. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego, bezprzerwowego i automatycznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej wliczając w to zarówno poprawki bezpieczeństwa jaki zmianę jej wersji.

 6. Rozwiązanie musi posiadać co najmniej 2 niezależne mechanizmy wzajemnej komunikacji między serwerami oraz z serwerem zarządzającym, gwarantujące właściwe działanie mechanizmów wysokiej dostępności na wypadek izolacji sieciowej lub partycjonowania sieci.

 7. Decyzja o próbie przywrócenia funkcjonalności maszyny wirtualnej w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego powinna być podejmowana automatycznie, jednak musi istnieć możliwość określenia przez administratora czasu po jakim taka decyzja jest wykonywana.

 8. Rozwiązanie musi zapewniać pracę bez przestojów dla wybranych maszyn wirtualnych, niezależnie od systemu operacyjnego oraz aplikacji, podczas awarii serwerów fizycznych, bez utraty danych i dostępności danych podczas awarii serwerów fizycznych.

 9. System musi umożliwiać kontrole dostępu sieciowego do obszarów wrażliwych wirtualnego centrum danych takiego jak DMZ lub serwery z danymi wrażliwymi podlegające zgodności z przepisami PCI lub SOX w obszarze środowiska wirtualnego.

Równoważenie obciążenia i przestoje serwisowe

 1. Czas planowanego przestoju usług związany z koniecznością prac serwisowych (np. rekonfiguracja serwerów, macierzy, switchy) musi być ograniczony do minimum. Konieczna jest możliwość przenoszenia usług pomiędzy serwerami fizycznymi oraz wolumenami dyskowymi, bez przerywania pracy usług.

 2. Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczne równoważenie obciążenia serwerów fizycznych pracujących jak platforma dla infrastruktury wirtualnej.

 3. System musi mieć wbudowany mechanizm kontrolowania i monitorowania ruchu sieciowego oraz ustalania priorytetów w zależności od jego rodzaju.

 4. System musi mieć wbudowany mechanizm kontrolowania i monitorowania ruchu do pamięci masowych oraz ustalania priorytetów dostępu do nich na poziomie konkretnych wirtualnych maszyn.

 5. System musi mieć możliwość grupowania pamięci masowych o podobnych parametrach w grupy i przydzielania ich do wirtualnych maszyn zgodnie z ustaloną przez administratora polityką

 6. System musi mieć możliwość równoważenia obciążenia i zajętości pamięci masowych wraz z pełną automatyką i przenoszeniem plików wirtualnych maszyn z bardziej zajętych na mniej zajęte przestrzenie dyskowe lub/i z przestrzeni dyskowych bardziej obciążonych operacjami I/O na mniej obciążone.

Pytanie 2 dotyczy: Załącznik 3, pkt. 4 str. 21

„W przypadku migracji serwera bazodanowego części białej w zależności od oferowanego serwera kasetowego typ 2, trzeba rozbudować licencje serwera SysBase ASE SBE jeżeli wystąpi taka konieczność. Przeniesiona baza danych ma wykorzystywać w pełni nową maszynę rdzenie i pamięć.” Czy przeniesiona baza danych Sybase może pracować w środowisku wirtualnym wykorzystując zasoby zarezerwowane tylko dla siebie?

Odpowiedź: Tak, baza Sybase może być zwirtualizowana wykorzystując mechanizm przypisania procesora oraz rezerwacji mocy CPU i rezerwacji wirtualnej pamięć w RAM.


Pytanie 3 dotyczy: Załącznik 3, pkt. 9 str. 33

Wirtualizacja ma być zabezpieczona systemem replikacji, backup i ochrony antywirusowej przewidzianej pod wirtualizacje. Czy replikacji ma podlegać całe środowisko wirtualne?

 Odpowiedź: Nie, procesowi replikacji będą podlegać wybrane maszyny wskazane przez zamawiającego o małej utylizacji zasobów CPU,RAM i HDD.

 

Pytanie 4 dotyczy: Załącznik 3, pkt. 4 str. 21Licencje na oprogramowanie systemowe i wirtualizacyjne muszą zawierać wsparcie na okres analogiczny z okresem gwarancji. Proszę o podanie oczekiwanego wsparcie dla oprogramowania wirtualizacyjnego  – 5x9h czy 24x7

Odpowiedź: Wymagane wsparcie to 24x7

 

Pytanie 5 dotyczy: Załącznik 3, pkt. 7 str. 30Biblioteka taśmowa - specyfikacja

Czy konfiguracja biblioteki ma zawierać kable światłowodowe – jeśli tak to jakiej długości i liczbie? Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z biblioteką taśmową taśmy czyszczącej?Odpowiedź: Tak, minimum 5 metrów.
Pytanie 6

Czy zamawiający zapewni odpowiednią ilość i rodzaj gniazd w szafach RACK?Odpowiedź: Tak, zamawiający zapewni wymaganą ilość i rodzaj gniazd w szafach RACK
Pytanie 7 dotyczy: Serwer typ 1:

Czy zamawiający może wyjaśnić dla serwera typ 1 wpis w kategorii interfejsy sieciowe? Ile ma być dokładnie interfejsów?Odpowiedź: Min. 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet – dalsza część pozostaje bez zmian
Pytanie 8 Strona 21 SIWZ pkt. 4.3:

„Desktopy będą uruchamiane na bezdyskowych terminalach umożliwiające autoryzacje za pomocą karty. Docelowa ilość serwerów usług terminalowych to 3 gdzie dwa z nich przewidziane są do przyjęcia 400 sesji jednoczesnych natomiast 3 jest przewidziany jako system rozwojowy.”

Czy Zamawiający zakłada, że będzie wykorzystywał 400 jednoczesnych połączeń terminalowych do serwera terminali? Czy w związku z tym należy dostarczyć 400szt. licencji CAL usług terminalowych?

Odpowiedź: Tak
Pytanie 9

Wspomniane wyżej CAL’e mają być licencjonowane per użytkownik czy per urządzenie?Odpowiedź: Licencja na użytkownika.
Pytanie 10 Strona 29 pkt 5 – Macierz dyskowa dla systemu wirtualizacji…

„Do urządzenia wymagane jest gwarantowany czas naprawy (on site) do 8h przez okres 3 lat.”

Proszę o doprecyzowanie czy chodzi tu o serwis na 3 lata 24hx7dni z 8h czasem naprawy?

Odpowiedź: Tak
Pytanie11: Prosimy ze względu na rozległą treść materiałów źródłowych i zapisy w SIWZ mówiące o dopuszczeniu języka angielskiego w dokumentacji technicznej dostarczanego sprzętu (np. opis KVM) o dopuszczenie języka angielskiego w dokumentacji wszystkich przedmiotów zamówienia oprócz dokumentacji powykonawczej.

Odpowiedź: Dopuszczalne jest dostarczenie dokumentacji w języku angielskim oprócz dokumentacji powykonawczej.
Pytanie12 dotyczy 㤠10

GWARANCJA JAKOŚCI I SERWIS GWARANCYJNY, RĘKOJMIA

1. 4) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad przedmiotu zamówienia, ujawnionych w okresie gwarancyjnym w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Wady.

W przypadku awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy danego sprzętu. Po dwóch naprawach w przypadku kolejnej awarii Wykonawca ma obowiązek na żądanie Zamawiającego zgłoszone wraz ze zgłoszeniem Awarii dostarczyć nowy sprzęt, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia awarii. Termin usunięcia awarii sprzętu jest ustalony indywidualnie dla każdego elementu przedmiotu zamówienia oferowanego w załączniku 3/1. Termin ten będzie liczony od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w sposób wskazany w punkcie 7.

Prosimy o usunięcie zapisu: „Po dwóch naprawach w przypadku kolejnej awarii Wykonawca ma obowiązek na żądanie Zamawiającego zgłoszone wraz ze zgłoszeniem Awarii dostarczyć nowy sprzęt, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia awarii.”

Żaden z oferowanych przez nas producentów sprzętu nie ma takiego zapisu w warunkach gwarancji i serwisu.

 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 13 Str. 19 SIWZ Paloalto

„29. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać wbudowany twardy dysk (minimum 160 GB) do przechowywania logów i raportów.”

Urządzenie wzorcowe wg danych producenta posiada dysk 120GB. Proszę o sprawdzenie czy podana wartość 160GB nie jest omyłką.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia na zapis „29. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać wbudowany twardy dysk (minimum 120 GB) do przechowywania logów i raportów.”
Pytanie 13 Fiedelis

10. Pojedyncza sonda systemu, służąca do przechwytywania i analizy przesyłanych informacji, musi posiadać przepustowość nie mniejszą niż 200Mbit przy włączonej analizie. Sonda powinna być wyposażona w minimum 4 interfejsy Ethernet 1000Base-T, dysk twardy 300Gbps oraz redundantne zasilacze. Urządzenie wzorcowe posiada dysk typu „talerzowego”, który nie posiada takiej prędkości zapis/odczyt. Proszę o sprawdzenie czy nie chodzi tu o pojemność 300GB.Odpowiedź: Zamawiający poprawia błąd 300Gbps na 300GB.
Pytanie nr 14

Zamawiający oczekuje wykonania usługi migracji do środowiska wirtualizacji 25 systemów produkcyjnych. Oferent zwraca się z prośbą o wyszczególnienie rodzaju systemów operacyjnych podlegających migracji wraz przypisaniem wolumenu danych dla każdego systemu. Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie w jakich godzinach zamawiający zakłada dostępność systemów na potrzeby migracji?Odpowiedź:


Platforma

Ilość serwerów

Uwagi / ważniejsze maszyny

Windows Serwer

3

1. serwer części szarej

Linux

22

1. serwer bazy danych części białej
2. serwer aplikacji części białej

3. serwery terminali

4. serwer NetSight

5. Kontrolery WiFi Enterasys

6. serwery dns, dhcpd

W zależności od sposobu migracji może się odbywać w dni robocze. Co do systemów części białej i szarej system powinien być przeniesiony w sobotę lub niedzielę.


Pytanie nr 15

W zakresie usługi migracji należy przenieść serwer SysBase ASE SBE jeżeli wystąpi taka konieczność. Oferent prosi o podanie obecnej konfiguracji serwera SysBase ASE SBE i posiadanego zestawienia licencji.Odpowiedź: Licencję Sybase ASE SBE, konfiguracja serwera 4 rdzenie, 16GB RAM
Pytanie nr 16

Czy Zamawiający może wyjaśnić definicje części białej oraz szarej i własności związane z wymaganiami w bieżącym postepowaniu związane z tymi strefami?Odpowiedź: Część biała system Informatyczny System Szpitalny firmy CompuGroup Medical Polska. Część szara system składający się z (inwenaryzacja, kadry, płace, Materiałówka, FK )
Pytanie nr 17 Dot. Zał. nr 3

Obudowa typu kasetowego podstawowa – sztuk 1

Pkt 4 Rodzaj obsługiwanych serwerów

Czy Zamawiający dopuści technologie PA-RISC jako równoważną do wymagania procesorów RISC? Obie technologie wykorzystują równoważne zestawy rozkazów i pozwalają na uruchomienie systemów klasy UNIX.Odpowiedź: Nie dopuszcza się technologii PA-RISC gdyż procesory te nie są już produkowane.
Pytanie nr 18 Pkt 5  Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów LAN

Czy zamawiający dopuści przełączniki 10Gb Ethernet o możliwości rozbudowy każdego przełącznika do 10 portów zewnętrznych 10Gb i 4 portów 10Gb w miejsce 2 portów 40Gb. Wymagane przełączniki są dostępne wyłącznie w jednym rozwiązaniu dostępnym na rynku tj. IBM Blade wskazanym jako rozwiązanie referencyjne, co ogranicza zasady konkurencji i jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych.

Ponadto zgodnie z wiedzą i najlepszą praktyką inżynierską, dodatkowe cztery porty 10Gb dla wymaganej konfiguracji serwerów blade, są w zupełności wystarczające.

Odpowiedź: Zaproponowane rozwiązanie równoważne musi umożliwić podłączenie zamawianych urządzeń (macierzy dyskowych, biblioteki taśmowej) oraz zapewnić ew. podłączenie dodatkowych urządzeń lub następnych switchy SAN. Przy spełnieniu tych wymagań zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie nr 19 Pkt 7 Dyski wewnętrzne

Czy Zamawiający specyfikując porty FCoE ma na myśli udostępnianie zasobów dyskowych na portach LAN  zainstalowanych serwerów blade?Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli możliwość zastosowania protokołu Fibre Channel over Ethernet
Pytanie nr 20 Dotyczy Serwer kasetowy (Typ_1) – 5 sztuk oraz Serwer kasetowy (Typ_2) – 3 sztuki  (dla obu tabel) Pkt 5 Dyski twarde

Czy Zamawiający dopuści możliwość instalacji dysków bez opcji szyfrowania?Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 21 Pkt 7 Interfejsy sieciowe

Czy Zamawiający wymaga 7szt. czy 2szt. interfejsów sieciowych 10Gb?Odpowiedź: Min 2 szt.
Pytanie nr 22 Dotyczy pkt 5. MACIERZ DYSKOWA DLA SYSTEMU WIRTUALIZACJI - 1 SZTUKA (TYP 1 URZĄDZENIE WZORCOWE: STORWIZE V7000)*

Pkt 6 Funkcjonalność

Dotyczy wymagania - Macierz musi mieć możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na innych macierzach dyskowych, w szczególności pochodzących od HP, IBM, Oracle, Fujitsu, EMC i HDS. Poprzez wirtualizacje rozumiane jest udostępnienie przestrzeni dyskowej innych macierzy poprzez interfejsy macierzy oferowanej oraz zarządzanie tymi przestrzeniami poprzez GUI oferowanej macierzy

oraz


-Macierz musi mieć możliwość rozłożenia wolumenu logicznego pomiędzy co-najmniej dwoma rożnymi typami macierzy dyskowych.

W/W funkcjonalność biorąc pod uwagę wymagania nr 1 dotyczące obudowy oraz nr 2 dotyczące kontrolerów powoduje, że dostępne jest  wyłącznie jedno rozwiązanie tj. IBM Storwize V7000  wskazanym jako rozwiązanie referencyjne, co ogranicza zasady konkurencji i jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych.

Ponadto funkcjonalność wirtualizacji ogranicza w znaczny sposób wydajność rozwiązania, które w przypadku rozwiązań dyskowych jest jednym z najważniejszych parametrów, przy czym wymagania co do zarządzania wyspecyfikowane przez Zmawiającego, a mówiące o jednej konsoli zarządzającej (str. 21 SIWZ) dla wszystkich urządzeń pokrywa się z wymaganiem dotyczącym zarządzanie przestrzeniami zwirtualizowanymi poprzez GUI oferowanej macierzy
(Rozwiązanie musi zostać wyposażone w jednolity interfejs do zarządzania dla poniższych warstw środowiska:

- warstwa serwerów fizycznych

- warstwa serwerów wirtualnych

- warstwa sieci komunikacyjnej

- warstwa macierzy dyskowej))

W związku z powyższym, czy Zamawiający będzie wymagać możliwości wirtualizacji zasobów znajdujących się na innych macierzach dyskowych, a co za tym idzie również z wymaganiami rozłożenia wolumenu logicznego pomiędzy co najmniej dwoma rożnymi typami macierzy dyskowych czy nie?Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zapisu wielkości obudowy z podpunktu 1 i rezygnuje z zapisu „Możliwość liniowej skalowalności parametrów wydajnościowych zasobów dyskowych poprzez dodawanie kolejnych kontrolerów” z podpunktu 2 w zapisach SWiZ dotyczących „pkt 5. MACIERZ DYSKOWA DLA SYSTEMU WIRTUALIZACJI - 1 SZTUKA (TYP 1 URZĄDZENIE WZORCOWE: STORWIZE V7000)*” , w/g wiedzy Zamawiającego istnieje wtedy co najmniej 2 oferentów proponujących rozwiązania zapewniające taką funkcjonalność. Zamawiający nie rezygnuje z funkcjonalności rozłożenia wolumenu logicznego.
Pytanie 23

Z racji tego, że licencje oprogramowania do ochrony antywirusowej są wycenione w zależności od infrastruktury informatycznej. Bardzo proszę o określenie na ilu fizycznych serwerach/hypervisorach ( również ile rdzeni przypada na fiz. serwer) znajdować się będą wirtualne serwery. Jaką ilość serwerów fizycznych można przyjąć?Odpowiedź: Minimum 3 maszyny fizyczne
Pytanie 24

Dotyczy: Strona 21 SIWZ pkt. 4.3: - „Desktopy będą uruchamiane na bezdyskowych terminalach umożliwiające autoryzacje za pomocą karty. Docelowa ilość serwerów usług terminalowych to 3 gdzie dwa z nich przewidziane są do przyjęcia 400 sesji jednoczesnych natomiast 3 jest przewidziany jako system rozwojowy.” 1. Czy Zamawiający zakłada, że będzie wykorzystywał 400 jednoczesnych połączeń terminalowych do serwera terminali?

 2. Czy w związku z tym należy dostarczyć 400szt. licencji CAL usług terminalowych?

 3. Czy wspomniane wyżej CAL’e mają być licencjonowane per użytkownik czy per urządzenie?

Odpowiedź:

1. Tak

2. Tak

3. Licencja na użytkownika
Pytanie 25

Dotyczy: Strona 21 SIWZ pkt. 4.3: - „Zamawiający ma do migracji 25 systemów produkcyjnych” 1. Prosimy o określenie czy Zamawiający posiada więcej serwerów do migracji, jeśli tak to czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia z 28 dni do 45 dni.

 2. Prosimy o szczegółowe określenie (przedstawienie listy) posiadanych systemów produkcyjnych do migracji.

Odpowiedź:

1. Tak, Zamawiający przesuwa termin realizacji zamówienia na 45dni.

2.

Platforma

Ilość serwerów

Uwagi / ważniejsze maszyny

Windows Serwer

3

1. serwer części szarej

Linux

22

1. serwer bazy danych części białej
2. serwer aplikacji części białej


3. serwery terminali

4. serwer NetSight

5. Kontrolery WiFi Enterasys

6. serwery dns, dhcpd


Pytanie 26.

Dotyczy: Strona 21 SIWZ – „W przypadku migracji serwera bazodanowego części białej w zależności od oferowanego serwera kasetowego typ 2, trzeba rozbudować licencje serwera SysBase ASE SBE jeżeli wystąpi taka konieczność. Przeniesiona baza danych ma wykorzystywać w pełni nową maszynę rdzenie i pamięć. Koszt przenoszenie systemów części medycznej i szarej jeżeli taki wystąpi jest po stronie Wykonującego.” 1. Prosimy o określenie producenta systemów części medycznej i szarej.

 2. Czy Zamawiający wymaga aby ww. migracja była wykonana przez producenta sytemu części medycznej i szarej?

Odpowiedź:

1. Cześć szara Bomark Sp. z o.o., Cześć szara CompuGroup Medical Polska

2. Tak
Pytanie 27 Dotyczy: Strona 27 SIWZ: Zestawienie elementów dodatkowych

W jakiej wersji ma być dostarczony Windows Server 2008r2 DataCenter, MOLP (Microsoft Open License Pack) czy English ROK (Reseller Option Kit - system oferowany przez producenta sprzętu)?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oba typy licencjonowania
Pytanie 28 Dotyczy: Strona od 10 SIWZ: Załącznik nr 1 UMOWA
§ 1 ust. 8 Wykonawca sugeruje uwzględnienie możliwości rozwiązania licencji w razie naruszenia jej warunków przez Zamawiającego – wnosimy o zmianę i uwzględnienie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
§ 1 ust. 9 Zdaniem Wykonawcy Umowa powinna określać zakres w jakim Zamawiający będzie testował przedmiot zamówienia, czas w jakim te testy będą musiały się zakończyć oraz ich skutek dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – wnosimy o zmianę i uwzględnienie.

Odpowiedź: W § 6 pkt. 8 umowy określone są terminy testowania. Produkty równoważne zaoferowane przez Wykonawców muszą spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego, jeżeli zostanie to sprawdzone w trakcie testowania, to oferta zostanie przyjęta do dalszej oceny.
§4 ust. 7 pkt B/ i ust 8 oraz 9 nadmiernie ogranicza uprawnienia Wykonawcy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca wnosi o wykreślenie § 4 ust. 7 pkt B/ i ust 8 oraz 9.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
§ 6 Zdaniem wykonawcy zapisy § 6 nie zawierają informacji na temat terminu w jakim Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru. Brak takich informacji może doprowadzić do sytuacji, w której z uwagi na przedłużające się odbiory Wykonawca nie będzie w stanie terminowo wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca proponuje określenie maksymalnego terminu 5 dni roboczych w ciągu którego Zamawiający zobowiązany jest podpisać protokół odbioru lub przedstawić Zestawienie Niezgodności – wnosimy o zmianę i uwzględnienie.

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie § 7 ust. 3 o treści: „Całkowita łączna odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do równowartości wynagrodzenia przewidzianego umową.”Odpowiedź:

1. W § 6 pkt. 10 określone zostały terminy. Zamawiający z pktu 10 § 6 wykreśla cyfrę 7.

2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
§ 8 ust. 1 Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu i wskazanie jakie mienie Zamawiającego ma być objęte ubezpieczeniem.

Odpowiedź: W umowie są odpowiednie zapisy.
§ 9 ust. 1 Zdaniem Wykonawcy brak jest uzasadnienia dla ustanawiania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości równowartości 10% Wynagrodzenia Wykonawcy. Prosimy o rozważenie obniżenie tej kwoty do 5%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
§ 10 Zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji powinien wyłączać odpowiedzialność gwarancyjną Wykonawcy w razie wad powstałych na skutek działania Zamawiającego lub osób trzecich niezgodnie z instrukcją dostarczonego sprzętu. Ponadto Wykonawca, w związku z udzieloną gwarancją, prosi o wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub ograniczenie jej do warunków wynikających z przepisów ogólnie obowiązujących.

Odpowiedź:

1. Zamawiający wyłącza odpowiedzialność gwarancyjną Wykonawcy w razie wad powstałych na skutek działania Zamawiającego lub osób trzecich niezgodnie z instrukcją dostarczonego sprzętu

2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
§ 12 ust. 5 pkt 1 Uzależnienie prawa Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym od dwutygodniowej zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy liczonej od dnia 5 listopada 2013 r. jest nieodpowiednia. Zobowiązanie się w chwili obecnej Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji umowy z dniem 5 listopada stanowiłoby świadczenie niemożliwe i prowadziłoby do nieważności umowy – wnosimy o zmianę i uwzględnienie.

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił powyższe zapisy.
Zamawiający zmienia terminy składania i otwarcie ofert. Nowe terminy:

SKŁADANIA OFERT: 30.12.2013 DO GODZ 10:45

OTWARCIA OFERT: 30.12.2013 GODZ. 11:00 SALA KONFERENCYJNA 3a-25

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Inż. Jan ZasowskiZ-ca Dyrektora ds. Technicznych©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna