Universitatis mariae curie-skłodowska lublin poloniaPobieranie 26,06 Kb.
Data15.11.2017
Rozmiar26,06 Kb.

ANNALES
UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA
LUBLIN - POLONIA

VOL.LX, SUPPL. XVI, 627 SECTIO D 2005

Klinika Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie1

Otolaryngology Clinic of Military Institute of The Health Service in Warsaw

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie2

Military Institute of Hygiene and Epidemiology in Warsaw

Andrzej Wojdas1, Piotr Rapiejko1, Jan Ratajczak1,

Wanda Stankiewicz2, Jacek Usowski1, Dariusz Jurkiewicz1Obstructive sleep apnea syndrome and nasal obstruction

Zespół obturacyjny bezdechów podczas snu a niedrożność nosa

Zespół Obruracyjny Bezdechów Podczas Snu (ZOBS) jest najczęściej występującym zespołem chorobowym związanym z zaburzeniami oddychania w czasie snu /1/. Ogólnie przyjmuje się, że występuje u 4% populacji. Jedną z przyczyn choroby są anatomiczne i czynnościowe zwężenia górnego odcinka dróg oddechowych. /3/

Celem badania było ustalenie niedrożności nosa u chorych z rozpoznanym zespołem bezdechów podczas snu typu obturacyjnego.


Materiał


Materiał obejmował 50 chorych, w tym 43 mężczyzn i 7 kobiet w wieku od 36 do 71 lat (śr. 52 lata).

Metodyka


Wszystkim chorym wykonano badania polisomnograficzne w oparciu o zestaw do badań ambulatoryjnych MESAM 4 oraz badania oporów oddechowych jamy nosowej. MEZAM 4 to urządzenie, które pozwalało na jednoczesna rejestracje 4 parametrów: wysycenie krwi tętniczej tlenem (SaO2), zmian częstości tętna (HR), dźwięków oddechowych z nad tchawicy oraz zmian pozycji ciała w czasie snu /4/. Opory oddechowe jamy nosowej oceniano w badaniu rytnomanometrycznym wykonanym na rynomanometrze abcRINO. Za podwyższone opory oddechowe uznaje się wartości rezystacji powyżej 0.75 kPa/ l/s. /7/

Wyniki


Podwyższone opory oddechowe w jamie nosowej stwierdzono u 18 chorych (16 mężczyzn i 2 kobiet czyli u 36% chorych z rozpoznanym ZOBS. Przyczyny niedrożności nosa u tych chorych były różnorakie. U 8 chorych (45%) było to skrzywienie przegrody nosa (DSN), u 6 chorych (33%) zmiany przerostowe błony śluzowej nosa (PNN) oraz u 2 chorych (22%) skrzywienie przegrody nosa i zmiany przerostowe błony śluzowej. (DSN+PNN). Wartości otrzymanych rezystancji podczas fazy wdechowej i wydechowej w badaniu rynomanometrycznym przedstawiono w tabeli 1.

Omówienie


Podstawowym zadaniem terapii chorych na ZOBS jest usunięcie lub zmniejszenie przyczyny zwężenia w obrębie dróg oddechowych./8/ Niedrożność nosa ma szczególne znaczenie w rozwoju ZOBS, a jego drożność jest również niezbędnym warunkiem leczenia za pomocą np. CPAP./2/ Wskazania do operacji nosa istnieje w przypadku obiektywnego stwierdzenia trudności przepływu powietrza przez przewody nosowe./5/ Postępowanie obejmuje korektę zastawek nosowych, przegrody nosa, plastykę małżowin nosowych. -Podstawowym zadaniem terapii chorych z bezdechem podczas snu jest usunięcie lub zmniejszeniem przyczyny zwężenia. Według innych autorów niedrożność nosa jest przyczyną ZOBS u od 30 do 45% chorych. Skrzywienie przegrody nosa jest podstawową przyczyną niedrożności, ale dotyczy to zwłaszcza młodych chorych. Wraz ze wzrostem wieku pacjentów przyczyną niedrożności nosa najczęściej stają się zmiany przerostowe błony śluzowej małżowin nosowych./6/

Wnioski


  1. U 1/3 chorych z ZOBS wystąpiły podwyższone wartości rezystancji w obu fazach oddechowych.

  2. W 50% przypadków przyczyna niedrożności nosa u chorych z ZOBPS jest skrzywienie przegrody nosa.

Piśmiennictwo


  1. Chazan R. i wsp.: Obturacyjny Bezdech Podczas snu – podstawy rozpoznania. Otorynolaryngologia, 2004, 3,4, 133-139.

  2. Findley L. I wsp.: Treatment with nasal CPAP decreasesbile accidents in patiens with sleep apnea. Am. Respir. Crit., 2000, 161, 857-859;

  3. Frank-Piskorska A.: Zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu, Aktualia 2000 fizjopatologii i klinice oddychania, 2000, 52-66;

  4. Koziej M. i wsp.: Hand scoring of MEZAM 4 recordings is more accurate than automatic analysis in screening for obstructive sleep apnea. Eur. Respir. J., 1994, 7, 1771-1775;

  5. Meoli AL. i wsp.: Hypopnea in sleep disordered breathing in adults. 2001, 24, 4, 469-470;

  6. Olsen K.: The role of nasal surgery in the treatment of obstructive sleep apnea. Op. Tech. Otolaryngol. Head Neck Surg., 1991, 2, 63-68;

  7. Wojdas A.: Wykorzystanie badania rynomanometrycznego do oceny leczenia chirurgicznego niedrożności nosa. Otolaryngologia Polska, 2000, 54, 2, 213-214;

  8. Zieliński J. i wsp.: Zaburzenia oddychania podczas snu . Warszawa. PZWL. 1989.

Tabela 1. Wartości rezystancji standartowych wdechowych i wydechowych prawo- i lewostronnych u chorych z ZOBS spowodowanym niedrożnością nosa [kPa/l/s]

REZYSTANCJE

RNSRIN

RNSLIN

RNSREX

RNSLEX

Wartości

Min.- max


0.15-12.86


0.33-9.11


0.05-2.46


0.21-10.10Wartość średnia

1.55

1.71

1.58

1.46

RNSRIN – rezystancja nosowa standartowa prawa wdechowa;

RNSLIN - rezystancja nosowa standartowa lewa wdechowa;

RNSREX - rezystancja nosowa standartowa prawa wydechowa;

RNSLEX - rezystancja nosowa standartowa lewa wydechowa;Wartość prawidłowa rezystencji: jeżeli nie większa niż 0.75 kPa/l/s

Streszczenie


Celem badania było ustalenie niedrożności nosa u chorych z rozpoznanym zespołem obturacyjnego bezdechu podczas snu typu (ZOBS). Materiał obejmował 50 chorych, w tym 43 mężczyzn i 7 kobiet w wieku od 36 do 71 lat (śr. 52 lata). Wszystkich chorych badano laryngologicznie i wykonano badanie rynomanometryczne. Zaburzenia drożności nosa stwierdzono u 18 chorych (36%). Z tego 8 chorych miało skrzywienie przegrody nosa, 6 chorych zmiany przerostowe błony śluzowej oraz 4 chorych skrzywienie przegrody nosa i zmiany przerostowe błony śluzowej. Wartości rezystancji wahały się od 0.15 do 12.86 kPa/l/s na wdechu i od 0.05 do 10.1 kPa/l/s na wydechu. W oparciu o otrzymane wyniki stwierdzono, że ponad 1/3 chorych z ZOBS ma zaburzenia drożności nosa. W 50% przypadków przyczyną niedrożności nosa u chorych chorych ZOPS jest skrzywienie przegrody nosa.

Abstract


The aim of our study was to evaluate nasal obstruction in patients with previously diagnosed obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). A study group consisted of 50 patients, 43 male and 7 female individuals aged 36-71 years (mean age 52 years). Each patient from studied group had otolaryngologic examination and rhinomanometric test performed. Nasal obstruction was noted in 18 patients (36 %) among whom 8 patients had deviated nasal septum, 6 patients had hyperthrophic nasal mucosa and 4 patients had both pathologies. Values of nasal resistance were between 0.15-12.86 kPa/l/s on inspiration and 0.05-10.1 kPa/l/s on expiration. Having analyzed obtained results we noted that 1/3 patients with obstructive sleep apnea had nasal obstruction. In 50% of patients with obstructive sleep apnea deviated nasal septum was a predominant feature.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna