Unii europejskiej



Pobieranie 2,21 Mb.
Strona1/21
Data07.11.2017
Rozmiar2,21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21










RADA

UNII EUROPEJSKIEJ




Bruksela, 17 listopada 2004 r.

(OR. en)






Dokument międzyinstytucjonalny:

2004/0195 (AVC)




13285/04

LIMITE














AMLAT 76

PVD 71

WTO 114




AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY



Dotyczy:

Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

DECYZJA RADY

z dnia
w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania
Protokołu dodatkowego do Układu
ustanawiającego stowarzyszenie
między Wspólnotą Europejską
i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony,
a Republiką Chile, z drugiej strony,
w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej,
Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej,
Republiki Węgierskiej, Republiki Malty,
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii
i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i drugie,
uwzględniając Akt Przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 6 ust. 2,
uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:


(1) W dniu 22 grudnia 2003 r. Rada upoważniła Komisję, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, do negocjacji z Chile Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Unii Europejskiej.
(2) Te negocjacje zostały zakończone a Protokół dodatkowy parafowany w dniu 30 kwietnia 2004 r.
(3) Z zastrzeżeniem późniejszego zawarcia, Protokół dodatkowy powinien zostać podpisany w imieniu Wspólnoty i Państw Członkowskich a tymczasowe stosowanie niektórych jego postanowień powinno zostać zatwierdzone,
PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Artykuł
1. Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby (osób) umocowanej(ych) do podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej.
Tekst Protokołu dodatkowego jest załączony do niniejszej decyzji.
2. Art. 2, 3, 4, 5, 6, 11 i 12 Protokołu dodatkowego stosuje się tymczasowo do czasu wejścia w życie.
Sporządzono w Brukseli,

W imieniu Rady

Przewodniczący

Protokół DODATKOWY

DO UKŁADU
USTANAWIAJĄCEGO STOWARZYSZENIE
MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ
I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY,
A REPUBLIKĄ CHILE, Z DRUGIEJ STRONY,
W CELU UWZGLĘDNIENIA PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ,
REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ,
REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ,
REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY,
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, REPUBLIKI SŁOWENII
I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ

KRÓLESTWO BELGII,


REPUBLIKA CZESKA,
KRÓLESTWO DANII,
REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,
REPUBLIKA GRECKA,
REPUBLIKA ESTOŃSKA,
KRÓLESTWO HISZPANII,
REPUBLIKA FRANCUSKA,
IRLANDIA,
REPUBLIKA WŁOSKA,
REPUBLIKA CYPRYJSKA,
REPUBLIKA ŁOTEWSKA,
REPUBLIKA LITEWSKA,
WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,
REPUBLIKA WĘGIERSKA,
REPUBLIKA MALTY,
KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,
REPUBLIKA AUSTRII,
RZECZPOSPOLITA POLSKA,
REPUBLIKA PORTUGALSKA,
REPUBLIKA FINLANDII,
REPUBLIKA SŁOWENII,
REPUBLIKA SŁOWACKA,
KRÓLESTWO SZWECJI,
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,
zwane dalej „Państwami Członkowskimi”,
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
zwana dalej „Wspólnotą”

i

REPUBLIKA CHILE, zwana dalej „Chile”


UWZGLĘDNIAJĄC, że Układ ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Chile, z drugiej strony, zwany dalej „Układem”, został podpisany w Brukseli w dniu 18 listopada 2002 r. i że niektóre jego postanowienia są stosowane na mocy artykułu 198 ustęp 3 począwszy od 1 lutego 2003 r.;
UWZGLĘDNIAJĄC, że Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (zwane dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) do Unii Europejskiej (zwany dalej „Traktatem o Przystąpieniu”) został podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. i wszedł w życie w dniu 1 maja 2004 r.;
UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

SEKCJA I
UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY

ARTYKUŁ 1
Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Węgierska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka niniejszym stają się Umawiającymi się Stronami Układu.

SEKCJA II


HANDEL TOWARAMI

ARTYKUŁ 2


Załącznik I do Układu zostaje niniejszym zmieniony zgodnie z postanowieniami załącznika I do niniejszego protokołu, w celu dodania kontyngentów taryfowych wymienionych w sekcji 1 załącznika I do Układu.

SEKCJA III


REGUŁY POCHODZENIA

ARTYKUŁ 3


Artykuł 17 ustęp 4 i artykuł 18 ustęp 2 załącznika III do Układu zostają niniejszym zmienione zgodnie z postanowieniami załącznika II do niniejszego protokołu.

ARTYKUŁ 4
Dodatek III załącznika III do Układu zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego protokołu.

ARTYKUŁ 5
Dodatek IV załącznika III do Układu zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku IV do niniejszego protokołu.

ARTYKUŁ 6


1. Postanowienia Układu stosują się do towarów, spełniających wymagania określone w załączniku III do Układu, wywożonych albo z Chile do jednego z nowych Państw Członkowskich, albo z jednego z nowych Państw Członkowskich do Chile, oraz do tych towarów, które w dniu przystąpienia były albo w drodze, albo składowane czasowo w magazynie celnym, albo znajdowały się w strefie wolnocłowej w Chile lub tego nowego Państwa Członkowskiego.
2. W takich wypadkach przyznaje się preferencyjne traktowanie, pod warunkiem przedłożenia władzom celnym kraju przywozu, w ciągu czterech miesięcy od daty przystąpienia, dowodu pochodzenia wystawionego z mocą wsteczną przez władze celne lub właściwe władze rządowe kraju wywozu.

SEKCJA IV


handel usługami i przedsiębiorczość

ARTYKUŁ 7


Część A załącznika VII do Układu zastępuje się postanowieniami załącznika V do niniejszego protokołu.

ARTYKUŁ 8


Część A załącznika VIII do Układu zastępuje się postanowieniami załącznika VI do niniejszego protokołu.

ARTYKUŁ 9


Część A załącznika IX do Układu zastępuje się informacjami znajdującymi się w załączniku VII do niniejszego protokołu.

ARTYKUŁ 10


Część A załącznika X do Układu zastępuje się postanowieniami załącznika VIII do niniejszego protokołu.

sekcja V
ZAMÓWIENIA RZĄDOWE

ARTYKUŁ 11
1. Podmioty nowych Państw Członkowskich, wymienione w załączniku IX do niniejszego protokołu, dodaje się w odpowiednich sekcjach załącznika XI do Układu.
2. Środki publikacji nowych Państw Członkowskich wymienione w Załączniku X do niniejszego protokołu dodaje się w dodatku 2 załącznika XIII do Układu.

SEKCJA VI


WTO

ARTYKUŁ 12


Chile zobowiązuje się, że w związku z rozszerzeniem Wspólnoty, nie będzie wnosić żadnych roszczeń lub żądań, ani nie będzie powoływać się na, modyfikować lub wycofywać żadnych koncesji ustanowionych na mocy artykułu XXIV.6 i artykułu XXVIII GATT 1994 lub artykułu XXI GATS.

SEKCJA VII


postanowienia ogólne i końcowe

ARTYKUŁ 13


1. Niniejszy protokół zostaje zawarty przez Wspólnotę, przez Radę Unii Europejskiej w imieniu Państw Członkowskich i przez Chile, zgodnie z ich odpowiednimi procedurami wewnętrznymi.
2. Niniejszy protokół wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wszystkie Umawiające się Strony powiadomiły się nawzajem o zakończeniu procedur niezbędnych w tym celu, lub w dniu wejścia w życie Układu, w zależności od tego, który z wymienionych terminów przypada ostatni.
3. Bez względu na postanowienia ustępu 2, Wspólnota i Chile wyrażają zgodę na tymczasowe stosowanie artykułów 2, 3, 4, 5, 6, 11 i 12 niniejszego protokołu, począwszy od dnia jego podpisania. Artykuł 2 stosuje się z mocą od dnia 1 maja 2004 r.
4. Powiadomienia przesyła się Sekretarzowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej, który jest depozytariuszem niniejszego protokołu.
5. Jeżeli postanowienie niniejszego protokołu Strony stosują w okresie wprowadzania w życie niniejszego protokołu, wszelkie odniesienia do daty wejścia w życie niniejszego protokołu w takim postanowieniu rozumie się jako odniesienia do dnia, od którego Strony wyraziły zgodę na stosowanie tego postanowienia, zgodnie z ustępem 3.

ARTYKUŁ 14


Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch egzemplarzach w języku czeskim, duńskim, niderlandzkim, angielskim, estońskim, fińskim, francuskim, węgierskim, niemieckim, greckim, włoskim, łotewskim, litewskim, maltańskim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, hiszpańskim i szwedzkim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.
Wspólnota, w ciągu trzech miesięcy od podpisania niniejszego protokołu, przekaże Chile jego czeską, estońską, węgierską, łotewską, litewską, maltańską, polską, słowacką i słoweńską wersję językową. Z zastrzeżeniem wejścia w życie niniejszego protokołu, teksty w nowych wersjach językowych stają się autentyczne na takich samych warunkach jak wersje niniejszego protokołu, sporządzone w obecnych językach.

ARTYKUŁ 15


Niniejszy protokół stanowi integralną część Układu. Załączniki do niniejszego protokołu stanowią jego integralną część.

ZAŁĄCZNIK I
Zmiany do wspólnotowego harmonogramu znoszenia ceł
1) Wspólnota zezwoli na bezcłowy przywóz następujących produktów w niżej podanych ilościach, które będą zwiększane o 5% każdego roku w stosunku do tych ilości


Kod CN

Opis

Ilość

0703.20.00

Czosnek

30 ton

0806.10.10

Winogrona (1/1 do 14/7)

1500 ton

0810.50.00

Kiwi

1000 ton

2) Wspólnota zezwoli na bezcłowy przywóz następujących produktów w niżej podanych ilościach




Kod CN

Opis

Ilość (1)

0303 29 00

Pozostałe ryby mrożone z wyłączeniem filetów

725 ton

0303 78 12

Morszczuk argentyński

0303 78 19

Morszczuk – pozostały

0304 20 53

Filety mrożone z makreli

0304 20 56

Filety mrożone z morszczuka argentyńskiego

0304 20 58

Filety mrożone z pozostałych morszczuków

0304 20 91

Filety mrożone z buławika nowozelandzkiego

0304 20 95

Filety mrożone z pozostałych ryb

0304 90 05

Surimi

(1) Niniejsze kontyngenty taryfowe obowiązują w roku 2004 i każdym następnym roku kalendarzowym, począwszy od 1.1.2005 r. do upływu terminu ich obowiązywania w dniu 31.12.2012 r.




Kod CN

Opis

Ilość (2)

1604 15 19

Przetworzone i konserwowane makrele

90 ton

(2) Niniejszy kontyngent taryfowy obowiązuje w roku 2004 i każdym następnym roku kalendarzowym, począwszy od 1.1.2005 r. do upływu terminu jego obowiązywania w dniu 31.12.2006 r.


ZAŁĄCZNIK II

Nowe wersje językowe uwag administracyjnych zawartych w załączniku III do Układu o Stowarzyszeniu


1. Artykuł 17 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
(…)
Świadectwa przewozowe EUR.1 wystawiane z mocą wsteczną muszą być potwierdzone jedną z następujących formuł:
ES „EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS „VYSTAVENO DODATEČNE”

DA „UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE „NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET „TAGANTJÄRLE VÄLJA ANTUD”

EL „ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN „ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR „DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT „RILASCIATO A POSTERIORI”

LV „IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT „RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU „KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT „MAHRUG RETROSPETTIVAMENT”

NL „AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL „WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT „EMITIDO A POSTERIORI”

SL „IZDANO NAKNADNO”

SK „VYDANÉ DODATOČNE”

FI „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV „UTFÄRDAT I EFTERHAND”

2. Artykuł 18 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

(…)
Duplikat wystawiony w ten sposób musi być potwierdzony jednym z następujących wyrazów:


ES „DUPLICADO”

CS „DUPLIKÁT”

DA „DUPLIKAT”

DE „DUPLIKAT”

ET „DUPLIKAAT”

EL „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN „DUPLICATE”

FR „DUPLICATA”

IT „DUPLICATO”

LV „DUBLIKĀTS”

LT „DUBLIKATAS”

HU „MÁSODLAT”

MT „DUPLIKAT”

NL „DUPLICAAT”

PL „DUPLIKAT”

PT „SEGUNDA VIA”

SL „DVOJNIK”

SK „DUPLIKÁT”

FI „KAKSOISKAPPALE”

SV „DUPLIKAT”



ZAŁĄCZNIK III
„Dodatek III
WZÓR ŚWIADECTWA PRZEWOZOWEGO EUR.1 I WNIOSKU

O WYDANIE ŚWIADECTWA PRZEWOZOWEGO EUR.1

Instrukcje drukowania
1. Każdy formularz ma wymiary 210 × 297 mm; tolerancja wynosząca do minus 5 mm lub plus 8 mm na długości jest dozwolona. Stosowany papier musi być papierem koloru białego, nadającym się do pisania, niezawierającym masy ściernej i o minimalnej wadze 25 g/m2. Ma on wydrukowany w tle zielony wzór giloszujący powodujący, że każde sfałszowanie metodą mechaniczną lub chemiczną stanie się widoczne.
2. Władze celne lub właściwe władze rządowe Państw Członkowskich Wspólnoty i Chile mogą zastrzec sobie prawo drukowania formularzy we własnym zakresie lub mogą zlecić ich druk upoważnionym drukarniom. W tym ostatnim przypadku, każde świadectwo musi zawierać informację o takim upoważnieniu. Każde świadectwo nosi nazwę i adres drukarni lub znak, za pomocą którego drukarnia może być zidentyfikowana. Musi ono mieć również numer seryjny, drukowany lub nie, za pomocą którego może być zidentyfikowane.

Procedura wypełniania


Eksporter lub jego upoważniony przedstawiciel wypełnia zarówno świadectwo przewozowe EUR.1, jak i formularz wniosku o wydanie świadectwa. Oba formularze należy wypełnić w jednym z języków, w których sporządzono niniejszy Układ oraz zgodnie z przepisami prawa krajowego kraju wywozu. Jeśli sporządzane są odręcznie, wypełnia się je atramentem drukowanymi literami. Opis produktów musi być podany w polu do tego przeznaczonym, bez pozostawienia żadnych wolnych wierszy. W przypadku gdy pole nie jest wypełnione całkowicie, należy nakreślić linię poziomą poniżej ostatniej linijki opisu, przekreślając tym samym puste miejsce.

świadectwo przewozowe

1. Eksporter (nazwa, pełny adres, kraj)

EUR.1

Nr A

000.000




Przed wypełnieniem formularza patrz uwagi na odwrocie





2. Świadectwo jest stosowane w preferencyjnym handlu między

oraz



(wpisać odpowiednie kraje, grupy krajów lub obszary)

3. Odbiorca (nazwa, pełny adres, kraj) (wypełnienie nieobowiązkowe)







4. Kraj, grupa krajów lub obszar, w którym produkty są uważane za pochodzące



5. Kraj, grupa krajów lub obszar przeznaczenia

6. Szczegóły dotyczące transportu (wypełnienie nieobowiązkowe)

7. Uwagi



8. Liczba porządkowa, znaki i numery; liczba i rodzaj opakowań (1); opis towarów (2)

9. Masa brutto (kg) lub inna jednostka miary (litry, m3, itd.)

10. Faktury

(wypełnianie nieobowią-zkowe)
















































11. POTWIERDZENIE WŁADZ CELNYCH LUB WŁAŚCIWYCH WŁADZ RZĄDOWYCH

Oświadczenie potwierdzone Pieczęć

Dokument wywozowy (3):

Formularz Nr

Urząd celny lub urząd właściwy:

Kraj lub obszar wystawienia:

Miejsce i data

...............................................................



(Podpis)

12. OŚWIADCZENIE EKSPORTERA

Ja, niżej podpisany oświadczam, że towary opisane powyżej spełniają warunki potrzebne do wystawienia tego świadectwa.

Miejsce i data .........................................

............................................................



(Podpis)



13. WNIOSEK O WERYFIKACJĘ, do:


14. WYNIK WERYFIKACJI




Przeprowadzona weryfikacja wykazała, że świadectwo (*)




? Zostało wydane przez wskazany urząd celny lub właściwe władze rządowe oraz, że informacje znajdujące się w nim są właściwe.

Prosi się o dokonanie kontroli autentyczności i dokładności niniejszego świadectwa.

............................................................................



(Miejsce i data)

Pieczęć
...........................................................



(Podpis)


? Nie spełnia wymogów autentyczności i dokładności (patrz uwagi w dodatku).

...........................................................................



(Miejsce i data)

Pieczęć
...........................................................



(Podpis)

_____________

(*) Zaznaczyć odpowiednie pole „X”



  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna