Umowa zlecenia nr rgPobieranie 59,07 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar59,07 Kb.Umowa z Partnerem KSOW

zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy Województwem Łódzkim, zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Województwem”, reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………………………………………,

2. ………………………………………………………………………………………………………


a

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………


zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Partnerem KSOW”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 55 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 349) oraz § 7 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1552) w wykonaniu Planu Działania KSOW 2014-2020 i Etapu I Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 dla Województwa Łódzkiego.
§ 1


 1. Strony zobowiązują się do wspólnego zrealizowania operacji pn. ………..…………….
 1. Realizacja operacji obejmuje w szczególności:

1) …………………………..

2) …………………………..
 1. W toku realizacji operacji Województwo zobowiązuje się do:

1) …………………………..

2) …………………………..
 1. Partner KSOW zobowiązuje się do:

1) …………………………..

2) …………………………..
 1. Operacja jest współfinansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach schematu II „Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020” – Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 1. W terminie 10 dni od dnia zakończenia realizacji operacji Partner KSOW dostarczy do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego sprawozdanie ze zrealizowanej operacji w wersji papierowej i elektronicznej. Do sprawozdania załączone będzie co najmniej 8 zdjęć w formacie „JPG” zapisanych na nośniku danych. Zdjęcia powinny dokumentować przebieg operacji oraz potwierdzać zastosowanie się do zasady informowania o źródle finansowania operacji. Wzór sprawozdania został przekazany Partnerowi KSOW w dniu podpisania niniejszej umowy.
 1. W terminie wskazanym w ustępie poprzednim Partner KSOW zobligowany jest również do przekazania Województwu wypełnionej listy obecności uczestników. Wzór listy uczestników został przekazany Partnerowi KSOW w dniu podpisania umowy partnerskiej. (usunąć, jeśli nie wymaga tego specyfika operacji).
 1. Województwo i Partner KSOW zgodnie oświadczają, że operacja zrealizowana zostanie zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych i zasadą konkurencyjności.
 1. W toku realizacji operacji Województwo i Partner KSOW zobowiązują się do stosowania Księgi wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 i Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Łódzkiego, których treść dostępna jest na stronie internetowej Województwa Łódzkiego (lodzkie.ksow.pl).


§ 2

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 3

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Ewentualne spory mogące powstać w trakcie realizacji postanowień umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Województwa.


§ 4

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.WOJEWÓDZTWO PARTNER KSOW©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna