Umowa uczestnictwa w targach krajowych I zagranicznych projektPobieranie 65,15 Kb.
Data04.03.2018
Rozmiar65,15 Kb.Umowa uczestnictwa w konferencji w ramach projektu

pt. „Central European Energy Forum - Energy CEE Day”

związana z udzieleniem pomocy de minimis

zawarta w dniu ……………………………w Krakowie pomiędzy:


Fundacją dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

reprezentowaną przez:

zwanym dalej Organizatorema

…………………………….…………………………………………………..: z siedzibą w ……………………………………, wpisanym do ……………………….. pod numerem NIP:…………….. , REGON: ……………………zwanym/ zwaną w dalszej części umowy Uczestnikiem.
Umowa niniejsza nie wymaga uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej o pomocy publicznej udzielanej na podstawie niniejszej umowy (na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej).
§ 1. Informacje wstępne

 1. Międzynarodowe dwudniowe wydarzenie dedykowane dla branży energetycznej pod nazwą Central European Energy Forum – Energy CEE Day jest realizowane przez Organizatora w ramach projektu pt. „Central European Energy Forum – Energy CEE Day” celem, którego jest promocja gospodarcza Małopolski poprzez zbudowanie wizerunku całego Województwa Małopolskiego, jako Regionu aktywnie działającego i mającego znaczący wpływ dla rozwoju działu gospodarki jakim jest Energia Zrównoważona w Polsce i Zagranicą.

 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne; działanie 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie: Promocja gospodarcza Małopolski.

 3. W ramach niniejszego projektu Organizator organizuje dwudniowe wydarzenie dedykowane dla branży energetycznej pod nazwą Central European Energy Forum – Energy CEE Day w Krakowie w dniach …………………………………………….

 4. Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 5. Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 10 milionów euro.

 6. Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów euro.

 7. Pomoc de minimis –pomoc zgodną z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) oraz z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012), nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych, kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektor ze transportu drogowego pasażerskiego — równowartość w złotych, kwoty 200 000 euro obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

 8. Pracownik -w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U.Z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2), osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę;


§ 2. Udział w wydarzeniu

 1. W wydarzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 3 weźmie udział Uczestnik – wydelegowani przez Uczestnika pracownicy.

 2. Organizator wesprze Uczestnika poprzez:

 1. przygotowanie i zapewnienie stoiska wystawienniczego podczas wydarzenia,

 2. zapewnienie wyżywienia Uczestnika,
 1. W pozostałym zakresie wszelkie koszty związane z uczestnictwem w wydarzeniu Uczestnik ponosić będzie we własnym zakresie.


§ 3. Koszty udziału uczestnika w wydarzeniu

1. Średnia wartość udziału na uczestnika projektu na dzien podpisania umowy wynosi 1679,00 zł/osoba. Koszt ten zmieni się (może być wyższy lub niższy) po ostatecznym rozliczeniu konferencji przez organizatora.

2. Wartość udziału Uczestnika w wydarzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy, objęta regułami pomocy de minimis wynosi ……………………. zł złotych brutto, co stanowi równowartość ………………………… euro.

2. Wartość, o której mowa w ust.1 jest to maksymalna wysokość kosztów udziału uczestnika w wydarzeniu, które będą pokryte przez Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kwoty pomocy de minimis która ostatecznie zostanie obliczona po uwzględnieniu rzeczywistych kosztów wydarzenia. Organizator zobowiązuje się do wystawienia korekty zaświadczenia de minimis.
§ 4. Obowiązki stron


 1. Do obowiązków Organizatora w ramach realizacji niniejszej Umowy należy:

 1. dotyczy/nie dotyczy: zapewnienie Uczestnikowi udziału w wydarzeniu na zasadach opisanych w § 2 ust. 2

 2. dotyczy/nie dotyczy: zapewnienie uczestnikowi odpowiednich warunków do odbycia spotkania biznesowego.

 3. wystawienie Uczestnikowi zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis (datą udzielenia pomocy de minimis jest data podpisania niniejszej umowy).

 1. Do obowiązków Uczestnika w ramach realizacji niniejszej Umowy należy w szczególności

a) zapewnienie uczestnictwa w wydarzeniu zgłoszonej w formularzu zgłoszeniowym osoby/osób

b) czynne uczestnictwo w wydarzeniu, zgodnie z harmonogramem przez cały okres jego trwania, celem prezentacji własnych produktów bądź usług

c) przekazanie na rzecz i na każde żądanie Organizatora wszelkich danych, jakie z jego punktu widzenia okażą się niezbędne do weryfikacji realizowanych w ramach Projektu przedsięwzięć, w szczególności danych w zakresie liczby nawiązanych kontaktów i podpisanych kontraktów oraz ustaleń podczas rozmów biznesowych.

d) dotyczy/nie dotyczy: udział w spotkaniu/spotkaniach biznesowych.

e) dotyczy/nie dotyczy: udostępnienie do wglądu przedstawienie planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa który został sporządzony nie wcześniej niż 18

miesięcy przed rekrutacją do proj.


3. Wszelkie przekazane przez Uczestnika Projektu dane i informacje pozostaną poufne i zostaną wykorzystane przez Organizatora jedynie w celu weryfikacji realizacji projektu i Instytucji Finansującej projekt.

§ 5. Rezygnacja z udziału w projekcie
W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu lub też w przypadku faktycznego braku uczestnictwa w nim, niezależnie od przyczyn Uczestnik pokryje całą należność wskazaną w § 3 umowy.
§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach niniejszej umowy zastosowanie mają reguły i zasady wynikające z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach z działania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie: Promocja gospodarcza Małopolski. 

 2. Spory związane z realizacją niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 3. Wszelkie informacje przekazane w dokumentach rekrutacyjnych są aktualne na dzień podpisania niniejszej umowy.

 4. Wszelkie uzupełnienia i zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.Za Organizatora:

Za Uczestnika:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………Załączniki:

 1. Oświadczenie o kwalifikowalności,

 2. Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych,

 3. Kopie dokumentu rejestrowego,

 4. Informacja o uzyskanej pomocy de minimis/ zaświadczenia de minimis: jeśli dotyczy
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna