Umowa przyznania pomocyPobieranie 91,91 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar91,91 Kb.


UMOWA PRZYZNANIA POMOCY
nr …………………...... w ramach działania


Wdrażanie projektów współpracy”
w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy,
objętego PROW na lata 2007-2013zawarta w dniu ..................................................... w ……………………………………

pomiędzy:

Samorządem Województwa …………………………………………………………..
z siedzibą ……………………………………………………………...........................,
zwanym dalej „Samorządem Województwa”, reprezentowanym przez:
1) …………………………………………………………....
2) ……………………………………………………………
3) ……………………………………………………………
a

…………………………………………………………………………………..……….


z siedzibą w……………………………………………………………………..….…..,
NIP ……………………………….
REGON …………………………..
KRS …..…………………………..
zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez:
1) …………………………………………………………….
2) …………………………………………………………….
3) …………………………………………………………….

4) …………………………………………………………….5) …………………………………………………………….
o następującej treści:

Użyte w umowie przyznania pomocy, zwanej dalej „umową”, określenia oznaczają:

  1. Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 94, poz. 1035 z późn. zm.);

  2. ustawa – ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.);

  3. rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 128, poz. 822, z późn. zm.);

  4. rozporządzenie 1698/2005 – rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.);

  5. rozporządzenie 1974/2006 – rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.);

  6. rozporządzenie 65/2011 - rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8);

  7. Agencja – Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

  8. Urząd Marszałkowski – …………………………………………………….
   ……………………………………………………………...………..………...… ……………………………………………………………………………………z siedzibą w …………………………………………………………….………1;

  9. LGD – lokalną grupę działania;

  10. operacja – przedsięwzięcia realizowane przez Beneficjenta w zakresie przygotowania projektu współpracy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy”, w sposób pozwalający na osiągnięcie celów Programu;

  11. pomoc – dofinansowanie operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych, polegające na refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji poniesionych przez Beneficjenta w wysokości określonej w umowie oraz zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, przepisach odrębnych oraz umowie;

  12. koszty kwalifikowalne operacji – koszty związane z realizacją operacji, które zgodnie z rozporządzeniem mogą zostać objęte pomocą w ramach operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy”;

  13. płatność pośrednia – płatność dokonywaną po zrealizowaniu etapu operacji, inną niż płatność ostateczna;

  14. płatność ostateczna – płatność dokonywaną po zrealizowaniu całej operacji;

  15. wniosek o płatność – wniosek o płatność pośrednią lub wniosek o płatność ostateczną;

  16. rachunek bankowy – rachunek bankowy lub rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza;

  17. opis zadań – szczegółowy opis zadań, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia;

  18. zatwierdzony opis zadań – opis zadań, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1;

  19. zrealizowany opis zadań – opis zadań, stanowiący część wniosku o płatność, o którym mowa w § 6 ust. 2;

  20. plan finansowy operacji – plan finansowy operacji, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia;

  21. LSR – lokalną strategię rozwoju.

Umowa określa prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”.

 1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji, której celem jest przygotowanie projektu współpracy pt.:

„……………………………………………....................................................................................................................................................................................................”

o akronimie:……………..………………………………………………………......,

którego celem jest:………………………...…………………………………………

……………………………………………………………………………………..……...…………………………………………………………………………………...………………………………………………………………….………..…………. .w miejscach wskazanych w zatwierdzonym opisie zadań.

 1. Beneficjent zrealizuje operację w jednym etapie/dwóch etapach.2

 2. Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje:

  1. wykonanie zakresu rzeczowego określonego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy, zgodnie z opisem zadań, stanowiącym część wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1 / załączonym do pisma z dnia ............................. zapraszającego do podpisania umowy2;

  2. poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność lub usunięcia nieprawidłowości lub braków, o których mowa w § 21 ust. 2 rozporządzenia;

  3. udokumentowanie wykonania operacji w zakresie rzeczowym i finansowym;

  4. sporządzenie, stosownie do zakresu operacji lub jej etapu:

   1. opisu projektu współpracy według wzoru stanowiącego załącznik do wniosku o płatność ostateczną,

   2. projektu umowy partnerskiej, spełniającej warunki określone w § 10 ust. 3 rozporządzenia.

 1. Beneficjentowi zostaje przyznana pomoc, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy o znaku ………………..…..……........., na warunkach określonych w umowie, w wysokości……….……………………….. zł3 (słownie złotych:…………………………………………………………………………………...…………………………………………………................................................).

 2. Pomoc będzie przekazana jednorazowo - w wysokości określonej w ust. 1 /w dwóch transzach2/4 zgodnie z planem finansowym operacji, na wnioski, o których mowa w § 6 ust. 2:

 1. pierwsza transza - w wysokości nieprzekraczającej ................................ zł
  (słownie złotych: ................................................................................................. …………………………………………………………………………………);

 2. druga transza - w wysokości nieprzekraczającej ..................................... zł
  (słownie złotych: ................................................................................................. ……………………………………………………………................................), stanowiąca nie mniej niż 25% łącznej kwoty pomocy, o której mowa w ust. 1,

- z tym, że pomoc przekazywana będzie w wysokości nie wyższej niż kwota prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji wskazanych w tych wnioskach.

 1. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie i aktach prawnych wymienionych w § 1 oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, w tym do:

  1. osiągnięcia celu operacji;

  2. niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych;

  3. realizowania, do dnia upływu 5 lat od dnia przyznania pomocy, zobowiązań do:

   1. nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, na które została przyznana i wypłacona pomoc i ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem,

   2. niezmieniania miejsc realizacji operacji,

   3. umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa wizytacji w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscach realizacji operacji,

   4. umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa, Agencji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organom kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentacji związanej z realizacją operacji oraz zastosowania zaleceń pokontrolnych i poaudytowych lub dokonania audytów i kontroli w siedzibie Beneficjenta, miejscach przechowywania dokumentacji oraz w miejscach realizacji operacji,

   5. obecności w trakcie wizytacji, kontroli i audytów, o których mowa w lit. c i d, w terminie wyznaczonym przez upoważnione podmioty określone w lit. c i d,

   6. informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami rozporządzenia 1974/2006 oraz z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

   7. niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z umową, wypłatę pomocy lub spełnienie warunków określonych w Programie, aktach prawnych wymienionych w § 1 oraz umowie;

  1. przechowywania całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą, z wyłączeniem dokumentów, których oryginały znajdują się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej;

  2. niezmieniania, bez zgody Samorządu Województwa, danych objętych zatwierdzonym opisem zadań.

 1. Beneficjent zobowiązuje się do:

  1. prowadzenia rachunku bankowego;

  2. przedłożenia Samorządowi Województwa dokumentu wskazującego numer rachunku bankowego wraz z pierwszym wnioskiem o płatność, jeżeli nie został on złożony wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz do niezwłocznego przedłożenia kolejnego dokumentu, w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego;

  3. poinformowania Samorządu Województwa, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją operacji, jeżeli dokumenty te są przechowywane poza siedzibą LGD;

  4. poinformowania Samorządu Województwa o zmianie miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją operacji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej zmiany;

  5. poinformowania na wezwanie Samorządu Województwa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania, o terminach i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych zadań wskazanych w opisie zadań;

  6. prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia 1698/2005, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych.

 2. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, musi zawierać co najmniej pełną nazwę posiadacza rachunku, nazwę banku, w którym prowadzony jest rachunek bankowy, numer oddziału oraz nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba oddziału banku oraz numer rachunku bankowego.
 1. Beneficjent zobowiązuje się do złożenia wniosku/wniosków2 o płatność, na formularzu, którego wzór jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, bezpośrednio w miejscu wskazanym w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

 2. Beneficjent złoży5:

  1. wniosek o płatność pośrednią - po zakończeniu realizacji pierwszego etapu operacji, lecz nie później niż ………………………..20..…. r.,

  2. wniosek o płatność ostateczną - po zakończeniu realizacji operacji, lecz nie później niż …………………………..20..…. r.

- wraz z dokumentami niezbędnymi do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.

 1. Do wniosku o płatność ostateczną, Beneficjent załącza sprawozdanie z realizacji operacji, na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa.

 2. Oryginały faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej przedkładane wraz z wnioskiem o płatność zostaną oznaczone adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego przyjmującego wniosek.

 3. Przedkładane wraz z wnioskiem o płatność dokumenty, o których mowa w ust. 4, oraz oznaczone datą wyciągi bankowe lub przelewy bankowe dokumentujące operacje na rachunku, z którego dokonano płatności, lub inne dowody zapłaty, po wykonaniu kopii i ich potwierdzeniu za zgodność z oryginałem zostaną zwrócone Beneficjentowi w dniu złożenia wniosku o płatność lub uzupełnienia/wyjaśnienia do tego wniosku.

 4. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność pośrednią lub ostateczną w terminach, o których mowa w ust. 2, Samorząd Województwa dwukrotnie wzywa Beneficjenta do złożenia wniosku o płatność pośrednią lub ostateczną w kolejnych wyznaczonych terminach lub do złożenia wniosku o zmianę umowy w zakresie terminu złożenia wniosku o płatność pośrednią lub ostateczną.

 5. W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność pośrednią lub ostateczną w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 6, nie jest wymagana zmiana umowy.

 1. Wniosek o płatność pośrednią lub ostateczną rozpatruje się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 2. Weryfikując wniosek o płatność Samorząd Województwa sprawdza zgodność realizacji operacji lub jej etapu z warunkami określonymi w Programie, ustawie, rozporządzeniu, przepisach odrębnych oraz umowie, w szczególności pod względem spełniania warunków w zakresie kompletności i poprawności formalnej wniosku oraz prawidłowości realizacji i finansowania operacji lub jej etapu.

 3. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność mogą zostać przeprowadzone wizytacje w miejscu lub kontrole na miejscu, w celu zweryfikowania informacji zawartych we wniosku o płatność i dołączonych dokumentach ze stanem faktycznym lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

 4. Samorząd Województwa może uwzględnić wniosek o płatność złożony w terminie wcześniejszym lub późniejszym niż wynikający z § 6 ust. 2, jednakże wówczas nie jest wymagane zachowanie terminów, o których mowa w ust. 1 i § 9 ust. 1.

 5. Samorząd Województwa, po rozpatrzeniu wniosku o płatność, informuje Beneficjenta o przekazaniu Agencji zlecenia wypłaty całości lub części kwoty pomocy.

 1. Przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej Beneficjentowi po zakończeniu realizacji operacji lub zakończeniu kolejnych etapów tej operacji, poszczególne koszty kwalifikowalne operacji w ramach danego etapu operacji będą uwzględniane w wysokości faktycznie i prawidłowo poniesionych oraz udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych, jednak w wysokości nie wyższej niż wskazana w opisie zdań, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3a rozporządzenia.

 2. W przypadku gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji w ramach danego etapu operacji, wskazane dla danej pozycji w zrealizowanym opisie zadań, będą niższe o więcej niż 10% niż określono to w zatwierdzonym opisie zadań, Beneficjent składa pisemne wyjaśnienie tych zmian.

 3. W przypadku gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji w ramach danego etapu operacji, wykazane dla danej pozycji w zrealizowanym opisie zadań, będą wyższe o nie więcej niż 10% niż określono to w zatwierdzonym opisie zadań, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy koszty te będą uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej.

 4. W przypadku gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji w ramach danego etapu operacji, wykazane dla danej pozycji w zrealizowanym opisie zadań, będą wyższe o więcej niż 10% niż określono to w zatwierdzonym opisie zadań, przy obliczaniu kwoty pomocy koszty te mogą być uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej, jeżeli Samorząd Województwa na podstawie pisemnych wyjaśnień Beneficjenta uzna za uzasadnione przyczyny tych zmian.

 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, kwoty pomocy przysługujące Beneficjentowi po zakończeniu realizacji kolejnych etapów operacji nie mogą powodować przekroczenia kwot określonych w § 4 ust. 2, a ich suma nie może powodować przekroczenia kwoty określonej w § 4 ust. 1.

 6. W przypadku, gdy wnioskowana przez Beneficjenta we wniosku o płatność kwota pomocy jest wyższa o więcej niż 3% od kwoty obliczonej przez Samorząd Województwa na podstawie prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych, kwotę refundacji pomniejsza się o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wnioskowaną a kwotą obliczoną na podstawie prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia 65/2011. Pomniejszenie nie ma zastosowania, jeżeli Beneficjent udowodni, że nie ponosi winy za włączenie niekwalifikującej się kwoty do kwoty pomocy wnioskowanej we wniosku o płatność.

 1. Płatności pośredniej lub ostatecznej dokonuje się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia każdego z wniosków o płatność.

 2. W przypadku wystąpienia opóźnienia w otrzymaniu przez Agencję środków finansowych na wypłatę pomocy, płatności dokonuje się niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 3. Płatność pośrednia dokonywana jest, jeżeli spełnione zostały warunki wymienione w § 19 ust. 1 rozporządzenia, a wyniki kontroli i wizytacji przeprowadzonych w trakcie realizacji operacji potwierdzają prawidłową realizację operacji lub usunięto nieprawidłowości stwierdzone podczas tych kontroli i wizytacji.

 4. Płatność ostateczna dokonywana jest, jeżeli spełnione zostały warunki wymienione w § 19 ust. 1 rozporządzenia, a wyniki kontroli i wizytacji przeprowadzonych w trakcie realizacji operacji potwierdzają prawidłową realizację operacji lub usunięto nieprawidłowości stwierdzone podczas tych kontroli i wizytacji oraz Beneficjent załączył do wniosku o płatność ostateczną dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 4.

 5. W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków o których mowa w ust. 3 i 4, oraz nie zaistniały okoliczności, o których mowa w § 19 ust. 2 rozporządzenia, lub zostały naruszone warunki przyznania pomocy, Samorząd Województwa odmawia wypłaty całości albo części pomocy, o czym niezwłocznie informuje Beneficjenta, w formie pisemnej.

 6. Środki finansowe z tytułu pomocy przekazywane są na rachunek bankowy.

 7. Samorząd Województwa informuje Beneficjenta, w formie pisemnej, o opóźnieniach w wypłacie pomocy, o których uzyskał informację.

 8. Jeżeli po złożeniu wniosku o płatność zostaną ujawnione nowe okoliczności wskazujące, że Beneficjent nie spełnia warunków do przyznania bądź wypłaty pomocy, wypłatę pomocy zawiesza się do czasu wyjaśnienia tych okoliczności.

Beneficjent oświadcza, że:

  1. nie korzysta i nie będzie korzystał z innych środków publicznych w związku z realizacją operacji określonej w umowie;

  2. nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia 65/2011lub przepisów odrębnych.

 1. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku:

  1. odstąpienia przez Beneficjenta od realizacji operacji;

  2. niewypełniania przez Beneficjenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. a – e oraz ust. 2 pkt 1;

  3. niezłożenia wniosku o płatność zgodnie z § 6;

  4. odmowy wypłaty pomocy, w sytuacji określonej w § 9 ust. 5;

  5. stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub do dnia upływu 5 lat od dnia przyznania pomocy, nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy lub realizacją operacji, w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1848/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. dotyczącego nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 595/91 (Dz. Urz. UE L 355 z 15.12.2006, str. 56);

  6. rozwiązania umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR;

  7. niewypełniania przez Beneficjenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. g oraz ust. 2 pkt 2, 3 i 5, jeśli Beneficjent pomimo wezwania przez Samorząd Województwa do wypełnienia tego zobowiązania nadal go nie wypełnia;

  8. niewypełniania przez Beneficjenta zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4, jeśli niewypełnianie tego zobowiązania spowoduje uniemożliwienie przeprowadzenia audytu lub kontroli, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. d;

  9. wykluczenia Beneficjenta z otrzymywania pomocy, o którym mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia 65/2011;

  10. złożenia podrobionych, przerobionych, nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń, mających wpływ na przyznanie lub wypłatę pomocy;

  11. wydania orzeczeń sądowych prawomocnie stwierdzających popełnienie przez Beneficjenta, w związku z ubieganiem się o przyznanie lub wypłatę pomocy, czynów zabronionych przepisami odrębnymi.

 2. Rozwiązanie umowy następuje po zakończeniu przez Agencję czynności związanych z odzyskaniem wypłaconej Beneficjentowi pomocy zgodnie z § 12.

 1. Beneficjent, na wezwanie Agencji, zobowiązany jest do zwrotu kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków w przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji operacji z Programem, ustawą, rozporządzeniem, przepisami odrębnymi lub umową, a w szczególności zaistnienia okoliczności skutkujących rozwiązaniem umowy, o których mowa w § 11.

 2. Beneficjent nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy w części dotyczącej operacji, która została zrealizowana zgodnie z warunkami, o których mowa w § 9 ust. 3 i 4, jeżeli cel operacji został osiągnięty, lub jeżeli uzyskał zwolnienia, o których mowa w § 14 ust. 1.

 3. Beneficjent zwraca pomoc w części, jeżeli nie spełnił warunków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 6, z tym że w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 – zwrotowi podlega 5% pobranej kwoty pomocy.

 4. W przypadku ustalenia nienależnie lub nadmiernie pobranych środków, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy powiększonej o odsetki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

 5. Odsetki, o których mowa w ust. 4, naliczane są w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, od dnia doręczenia Beneficjentowi wezwania.

 1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron, z tym że zmiana ta nie może powodować zmiany celu operacji, określonego w § 3 ust. 1, i nie może być sprzeczna z art. 23 ust. 3 ustawy.

 2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Wniosek o dokonanie zmiany umowy, dotyczący zmiany terminu złożenia wniosku o płatność, Beneficjent składa przed upływem terminu złożenia wniosku o płatność wyznaczonego w ostatnim wezwaniu dokonanym na podstawie § 6 ust. 6.

 4. Wniosek o dokonanie zmiany umowy Samorząd Województwa rozpatruje w terminie 21 dni od dnia jego złożenia.

 5. Beneficjentowi przysługuje prawo do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień.

 6. Do rozpatrywania wniosku o zmianę umowy stosuje się odpowiednio przepisy § 16 ust. 1 i 2 oraz § 23 rozporządzenia.

 7. Zmiana umowy w zakresie zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, jest nieważna.

 1. Beneficjent może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony przez Samorząd Województwa z wykonania zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a i b oraz pkt 4, lub za zgodą Samorządu Województwa może ulec zmianie termin jego wykonania w przypadku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, o których mowa w przepisach rozporządzenia 1974/2006 oraz w § 23a rozporządzenia.

 2. O zwolnienie z wykonania któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w ust. 1, lub zmianę terminu ich wykonania, Beneficjent występuje z pisemnym wnioskiem do Samorządu Województwa, w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym zaistniała możliwość złożenia takiego wniosku.

 3. W razie uchybienia terminu wykonania przez Beneficjenta wobec Samorządu Województwa określonych czynności w trakcie realizacji operacji, Samorząd Województwa, na prośbę Beneficjenta, przywraca termin wykonania tych czynności w trybie określonym w § 15 rozporządzenia.

 1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie, Beneficjent podpisuje, w dniu zawarcia umowy, w obecności upoważnionego pracownika Urzędu Marszałkowskiego i składa w Urzędzie Marszałkowskim, weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową, sporządzoną na formularzu przekazanym przez Samorząd Województwa wraz ze wzorem umowy.

 2. Samorząd Województwa zwraca Beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. 1, po upływie 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej przez Agencję pod warunkiem wypełnienia przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie.

 3. Samorząd Województwa zwraca niezwłocznie Beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. 1, w przypadku:

 1. rozwiązania umowy przed dokonaniem wypłaty pomocy;

 2. odstąpienia od umowy przed dokonaniem wypłaty pomocy;

 3. odmowy zatwierdzenia wypłaty pomocy;

 4. zwrotu przez Beneficjenta otrzymanej pomocy wraz z należnymi odsetkami.

 1. Strony umowy będą porozumiewać się pisemnie we wszelkich sprawach dotyczących umowy.

 2. Korespondencja związana z realizacją umowy przekazywana będzie na adres:

  1. Beneficjenta: ………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….….;

  2. Samorządu Województwa:…..…………………………………………………..
   …………………………………………………………………………………...

 1. Strony zobowiązują się do powoływania się na numer umowy oraz datę jej zawarcia w prowadzonej przez nie korespondencji.

 2. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Samorządu Województwa pisemnej informacji o zmianie swoich danych zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

 3. W przypadku gdy Beneficjent nie powiadomił Samorządu Województwa o zmianie danych, o których mowa w ust. 4, wszelką korespondencję wysyłaną przez Samorząd Województwa zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

   1. Beneficjentowi przysługuje prawo do wniesienia prośby do Samorządu Województwa o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie rozstrzygnięcia Samorządu Województwa dotyczącego oceny wniosku o płatność, różnicy między kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a wnioskowaną kwotą pomocy, odmowy wypłaty całości albo części pomocy, rozwiązania umowy lub dokonania zmian w umowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu pisma o danym rozstrzygnięciu.

   2. Szczegółowe zasady oraz formę złożenia przez Beneficjenta prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Samorząd Województwa zawiera pismo o danym rozstrzygnięciu, przesyłane przez Samorząd Województwa.

   3. Prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy Samorząd Województwa rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

   4. Beneficjentowi przysługuje prawo do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień.

   5. Wezwanie Beneficjenta do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 3 do czasu uzyskania tych uzupełnień lub wyjaśnień lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.

   6. Jeżeli w trakcie rozpatrywania prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub przeprowadzenie czynności kontrolnych, termin, o którym mowa w ust. 3 wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub podpisania lub odmowy podpisania raportu z czynności kontrolnych, o czym Samorząd Województwa informuje Beneficjenta.

   7. Termin, o którym mowa w ust. 4 uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono w polskim urzędzie konsularnym albo złożono w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.

 1. Wszystkie spory pomiędzy Samorządem Województwa a Beneficjentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Samorządu Województwa.

 2. W sprawach nieuregulowanych umową mają w szczególności zastosowanie przepisy aktów prawnych wskazanych w § 1 pkt 2-6, oraz :

  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

  2. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.);

  3. ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.);

  4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują: Beneficjent i Agencja, a dwa otrzymuje Samorząd Województwa.


SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

BENEFICJENT

1. ……………………………..

1. ……………………………..

2. ……………………………..

2. ……………………………..

3. ……………………………..

3. ……………………………..
4. ……………………………..
5. ……………………………..

Załącznik do umowy przyznania pomocy nr …………………....……..

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji


Lp.

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego zadań planowanych do realizacji

Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)

ogółem

w tym VAT 1
1

2

3

I.2


A 3


(…)


II.


A.


(…)


(…).


A.


(…)


Razem I + II + (…)1 VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym

2 Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji

3 Zadanie lub dostawa/usługa realizowana w ramach zadania, ze wskazaniem głównych kategorii kosztów1 Wpisać nazwę urzędu marszałkowskiego lub nazwę wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie w sprawie przyznania pomocy oraz nazwę miejscowości w której znajduje się siedziba.

2 Niepotrzebne skreślić

‑„ stanowiącym część wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1” ‑ w przypadku, gdy realizacja operacji będzie możliwa w ograniczonym zakresie lub

‑ „załączonym do pisma z dnia ......... zapraszającego do podpisania umowy” ‑ w przypadku, gdy realizacja operacji będzie możliwa w pełnym zakresie.


3 Kwota nie może być większa niż to wynika z § 5 ust. 4 rozporządzenia.

4 Suma kwot wpisanych w pkt 1 i 2 nie może przekraczać kwoty przyznanej pomocy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.

5 Jeżeli operacja będzie realizowana w jednym etapie, należy skreślić pkt 1.

Umowa 421/5z

Strona z 12©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna